ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၈)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အာရုန္အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂မီးခြက္မ်ားကို ထြန္းေသာအခါ၊ မီးခြက္ ခုနစ္လံုးတို႔သည္ မီးခံုတဘက္တခ်က္၌ ထြန္းလင္းရမည္ဟု၊ ၃ေမာေရွအားမွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ အာရုန္ျပဳ၍ မီးခံုတဘက္တခ်က္၌ မီးခြက္မ်ားကိုထြန္းလင္းေလ၏။ ၄မီးခံုမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျပေတာ္မူေသာ ပံုႏွင့္အညီ၊ မီးခံုတုိင္မွစ၍ ၾကာပြင့္တိုင္ေအာင္ ေရႊျဖင့္တစပ္တည္း ထုလုပ္ ေသာမီးခံုးျဖစ္သတည္း။

၅ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၆ေလဝိသားတို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ အထဲက ေရြးေကာက္၍ စင္ၾကယ္ေစေလာ့။ ၇စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ျပဳရမည္အမႈူဟူမူကား၊ စင္ၾကယ္ျခင္း မဂၤလာေရကို သူတို႔အေပၚမွာ ျဖန္း၍၊ သူတို႔သည္ တကိုယ္လံုးကုိ အေမြးရိတ္ျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းကို ျပဳသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရမည္။ ၈ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္တည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ တကြ၊ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးတေကာင္ကိုကို ယူၿပီးလွ်င္၊ ၉ေလဝိသားတို႔ကို ပရိသတ္စည္း ေဝးရာတဲေတာ္ေရွ႔သို႔ ေခၚခဲ့၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္း တို႔ကုိ စည္းေဝးေစၿပီးမွ၊ ၁ဝေလဝိသားတို႔ကုိ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ သူတို႔ေခါင္းေပၚမွာ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ လက္ကိုတင္သျဖင့္၊ ၁၁သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကိုထမ္းေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ ေလဝိသား တို႔ကို အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရားအားဆက္သရမည္။ ၁၂ေလဝိသားတို႔သည္လည္း၊ ႏြားေခါင္းေပၚမွာ မိမိတို႔လက္ကို တင္၍၊ သူတို႔အဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကုိ ျပဳလုိေသာငွါ၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ႏြားတေကာင္ကို အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ တေကာင္ကို မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရၾကမည္။ ၁၃ေလဝိသားတို႔ကုိ၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ေရွ႔မွာ ထား၍ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၁၄ထိုသို႔ ေလဝိသားတို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ တျခားစီခြဲထား၍၊ သူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ငါ့လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅ထုိေနာက္မွ ေလဝိသားတို႔သည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ အမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ ဝင္ရၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ကုိ စင္ၾကယ္ေစ၍၊ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရေသာ အေၾကာင္းဟူမူကား၊ ၁၆ဣသေရလ အမ်ဳိးထဲ သူတို႔ကုိ ေရြးေကာက္၍၊ ငါ့အားအပိုင္ေပးရမည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးတြင္ အဦးဘြားျမင္ေသာ သားဦးမ်ား အတြက္ သူတို႔ကုိငါသိမ္းယူ၏။ ၁၇အဲဂုတၱဳျပည္၌ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ငါသည္ ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး တြင္ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ကိုယ္အဘို႔သန္႔ရွင္းေစေသာေၾကာင့္၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို  အထူးသျဖင့္ ငါပိုင္ရမည္။ ၁၈တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားဦးအေပါင္းတို႔အတြက္၊ ေလဝိသားတို႔ကို ငါယူ၏။ ၁၉သူတို႔သည္လည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၌၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ေဆာင္ရြက္ရေသာ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ၊ ေဘးဒဏ္ႏွင့္ လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးထဲက ေလဝသားတို႔ကုိ၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔အား စြန္ႀကဲေပးကမ္းသည္ဟု၊ ၂ဝေလဝိသား အမႈ၌၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမွာထားေတာ္မူ သည္အတုိင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ေလဝိသားတို႔ကို ျပဳၾကလွ်င္၊ ၂၁သူတို႔သည္စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ မိမိတို႔အဝတ္ကုိေလွ်ာ္ၾက၏။ အာရုန္သည္လည္း၊ သူတို႔ကုိ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ကပ္၍ သူတို႔အဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစေလ၏။ ၂၂ထိုေနာက္မွ ေလဝိသား တို႔သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ေရွ႔၌ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ ဝင္ၾက၏။ ေလဝိသားတို႔အမႈ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ လူအေပါင္း တို႔သည္ ျပဳၾက၏။

၂၃တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၄ေလဝိသားတို႔သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါး ႏွစ္လြန္မွ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ ဝင္ရၾကမည္။ ၂၅အသက္ငါးဆယ္လြန္မွ အမႈလြတ္၍ ေနာင္တဖန္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၌ မိမိညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္ အတူကူညီ၍ အလွည့္လွည့္ေစာင့္ရၾကမည္။ ထုိသုိ႔ ေလဝိသားမ်ား ေစာင့္ရေသာအမႈကို စီရင္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။