ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၉)


၁အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္၍ ဒုတိယႏွစ္၊ ပဌမလ၌သိန္ေတာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာကာလအခ်ိန္၌ ပသခါပဲြကို ခံရၾကမည္။ ၃စီရင္ထံုးဖဲြ႔သမွ် ေသာ ထံုးစံအတိုင္း၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ ကာလအခ်ိန္တည္းဟူေသာ ယခုလ တဆယ္ေလးရက္ေန႔ညဦးယံ၌ ေစာင့္ရၾက မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ပသခါပဲြကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ေမာေရွဆင့္ဆုိသည္ အတုိင္း၊ ၅သိန္ေတာတြင္ ပဌမလတဆယ္ေလးရက္ေန႔ ညဦးယံ၌ ပသခါပဲြကို ခံရၾက၏။ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားမွာထား ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ျပဳၾက၏။

၆ထိုေန႔၌ ပသခါပဲြကို မခံရမည္အေၾကာင္း၊ လူအေသေကာင္အားျဖင့္ ညစ္ညဴးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာလူအခ်ဳိ႔ တို႔သည္၊ ထုိေန႔၌ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၇အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လူအေသေကာင္အားျဖင့္ ညစ္ညဴးျခင္း ရွိပါ၏။ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ အတူ၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာကုိ မျပဳေစျခင္းငွါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ ဆီးတားပါမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ ၾက၏။ ၈ေမာေရွကလည္း၊ ေနၾကဦးေလာ့။ သင္တုိ႔အမႈ၌ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကုိ ငါနားေထာင္ဦးမည္ဟု ျပန္ဆို၏။ ၉ထုိအခါ ေမာေရွအားထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁ဝသင္တုိ႔အမ်ဳိးသားသည္ အေသေကာင္အားျဖင့္ ညစ္ညဴးျခင္း ရွိေသာ္၄င္း၊ ေဝးေသာအရပ္သို႔ ခရီးသြားေသာ္၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ပသခါပဲြကိုခံရမည္။ ၁၁ဒုတိယ တဆယ္ေလးရက္ေနညဦးယံ၌ပဲြခံ၍၊ သုိးသငယ္အသားကုိတေဆးမပါေသာမုန္႔၊ ခါးေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွင့္စားရမည္။ ၁၂ထုိအသားကို နံနက္တိုင္ေအာင္ မၾကြင္းေစရ။ အရုိးကိုလည္း အခ်ဳိးရ။ ပသခါပဲြႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အထံုးအဖဲြ႔ရွိသမွ်တို႔ကုိလုိက္၍ ပဲြခံရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၁၃ညစ္ညဴးျခင္းမရွိ၊ အျခားတပါးသုိ႔ခရီးမသြားေသာ သူသည္ပသခါပဲြကို မခံဘဲေနလွ်င္၊ ထုိသူကိုသူ၏အမ်ဳိးမွ ပယ္ရွင္းရမည္။ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌ ထုိသူသည္၊ ထာဝရဘုရားဘုိ႔ ပူေဇာ္သကၠာကုိ မေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိအျပစ္ကိုခံရမည္။ ၁၄သင္တို႔ထံမွာ တည္းခုိေသာ တပါးအမ်ဳိးသားသည္၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ပသခါခံပဲြကိုခံျခင္းငွါ အလုိရွိလွ်င္၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔၍ ခံရေသာထံုးစံအတုိင္း ပဲြခံရမည္။ သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာတပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာသူ၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း ျဖစ္ေသာသူတို႔သည္၊ ထံုးစံတပါး တည္းသားရွိရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅တဲေတာ္ကုိ ထူေထာင္ေသာေန႔၌၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္ေပၚမွာတည္၍၊ သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္ကို ဖံုးအုပ္ေလ၏။ ညဦးမွစ၍ နံနက္တိုင္ေအာင္ တဲေတာ္ေပၚ မွာ မီးကဲ့သုိ႔ထင္ေလ၏။ ၁၆ထုိသို႔ အစဥ္ျဖစ္၍ ေန႔အခ်ိန္၌ မိုဃ္းတိမ္ဖံုးအုပ္လ်က္၊ ညအခ်ိန္၌ မီးကဲ့သုိ႔ ထင္လ်က္ ရွိ၏။ ၁၇မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွ ကြာေျမာက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ခရီးသြားၾက၏။ မိုဃ္းတိမ္ တည္ေလရာရာ၌လည္း၊ တဲမ်ားကုိေဆာက္ျပန္ၾက၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ခရီးသြားၾက၏။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္းလည္း၊ တဲမ်ားကိုေဆာက္ၾက၏။ မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွာ တည္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး သူတို႔သည္ တဲ၌ေနၾက၏။ ၁၉မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွာ ေန႔ရက္ ၾကာျမင့္စြာတည္ေနေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ခရီးမသြားဘဲ ထာဝရဘရားထံေတာ္၌ ေစာင့္ေနၾက၏။ ၂ဝမိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွာ ေန႔ရက္အနည္းငယ္မွ် တည္ေနေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ တဲ၌ေနၾက၏။ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းလည္း၊ ခရီးသြားၾက၏။ ၂၁ညဦးယံမွစ၍ နံနက္အခ်ိန္၌ ေျမာက္ေသာအခါ ခရီးသြားၾက၏။ ေန႔ျဖစ္ေစ၊ ညျဖစ္ေစ၊ မိုဃ္းတိမ္ေျမာက္ေသာအခါ ခရီးသြားၾက၏။ ၂၂ႏွစ္ရက္ျဖစ္ေစ၊ တလျဖစ္ေစ၊ တႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ မုိဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္ေပၚမွာ တည္ေနသမွ်ေသာကာလပတ္လံုး ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ခရီးမသြားဘဲတဲ၌ေနၾက၏။ တဖန္မိုဃ္းတိမ္ေျမာက္ျပန္ေသာအခါ ခရီးသြားၾက၏။ ၂၃ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ အတုိင္းတဲ၌ေနၾက၏။ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္အတိုင္းလည္း ခရီးသြားၾက၏။ ထာဝရဘုရား သည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေစာင့္ေနၾက၏။