ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁သင္၏ အစာကို ေရေပၚမွ ပစ္ခ်ေလာ့။ ကာလၾကာျမင့္မွ တဖန္ေတြ႔ေလဦးမည္။ ၂လူခုႏွစ္ေယာက္ မက၊ ရွစ္ေယာက္တို႔အား ေဝမွ်ေလာ့။ ေျမေပၚမွာအဘယ္အမႈေရာက္မည္ကို သင္မသိ။ ၃မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ မိုဃ္းေရႏွင့္ျပည့္ ေသာအခါ ေျမေပၚမွာရြာတက္၏။ သစ္ပင္သည္ ေတာင္ဘက္သို႔လဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္ဘက္သို႔လဲသည္ျဖစ္ေစ၊ လဲေသာအရပ္၌ ေနရာက်၏။ ၄ေလကို မွတ္တက္ေသာသူသည္ မိ်ဳးေစ့ကို မၾကဲ။ မိုဃ္းတိမ္တို႔ကို ပမာဏျပဳတတ္ေသာ သူသည္ လည္းစပါးကိုမရိပ္္ရာ။  ၅နံဝိညာဥ္သြားရာလမ္း ကို၄င္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမဝမ္း၌  အရိုးတို႔သည္   အဘယ္သို႔ တိုးပြါးသည္ကို၄င္း၊ မသိႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အလံုးစံုတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္တို႔ကို မသိႏိုင္၊၊  ၆နံနက္အခ်ိန္၌ မိ်ဳးေစ့ကိုႀကဲေလာ့၊၊ ညဦးအခ်ိန္၌လည္း မႀကဲဘဲမေနႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အဘယ္အရာသည္ အက်ိဳးရွိမည္ကို၄င္း၊ ႏွစ္ပါးစလံုးတို႔သည္ အညီအမွ် အကိ်ဳးရွိမည္ကို ၄င္း မသိႏိုင္။

၇အကယ္စင္စစ္ အလင္းသည္ ခိ်ဳ၏။ ေနေရာင္ျခည္ ကို္ျမင္၍ ေပ်ာ္ပါစရာရွိ၏။ ၈သို႔ရာတြင္၊ လူသည္ အသက္ တာရွည္၍ အစဥ္ရႊင္လန္းေသာ္လည္း၊ ေမွာင္မိုက္ကာလကို ေအာက္ေမ့ပါေစ။ ထိိုကာလၾကာျမင့္လိမ့္မည္။ ျဖစ္လတံ့ သမွ်တို႔သည္ အနတၱသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏။ ၉အခ်င္းလူပ်ိုဳ၊ အသက္ပ်ိဳေသာအခါ ေပ်ာ္ေမြ႔ေလာ့၊ အသက္ ပ်ိဳစဥ္ ကာလ တြင္ စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းရွိေလာ့။ ကိုယ္အလိုရွိရာလမ္းႏွင့္၊ ကိုယ္ညာဏ္ျပေသာလမ္းကို လိုက္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္၊ ထိုုအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ဘုရားသခင္စစ္ေၾကာ၍၊ သင့္ကိုအျပစ္ေပးေတာ္မူမည္ဟု ေအာက္ေမ့ေလာ့။  ၁ဝသို႔ျဖစ္၍၊ စိတ္ၫ‡ိဳး ငယ္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းကို ပယ္ရွားေလာ့။ အသက္ငယ္ျခင္းအရာႏွင့္  အရြယ္ပ်ိဳျခင္း အရာသည္အနတၱျဖစ္၏။