ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၂)


၁တဖန္ငါသည္ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ေျပာသည္ကား၊ လာပါ၊၊ ရႊင္လန္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကို ငါစံုစမ္းမည္၊၊ သို႔ျဖစ္၍၊ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေလာ့ဟု ဆိုရာတြင္ ထိုအမႈအရာသည္လည္း အနတၱျဖစ္ေလ၏၊၊ ၂ရယ္ေမာျခင္းကို သင္သည္ အရႈးျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း၊ ရႊင္လန္းျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳသနည္း ဟူ၍၄င္း ငါဆိုရ၏၊၊ ၃တဖန္လူသား တို႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌၊ တသက္လံုး ျပဳသင့္ေသာ အမႈေကာင္းကို သိအံ့ေသာငွါ၊ ပညာတရားကို ေလ့က်င့္လ်က္ႏွင့္ စပ်စ္ရည္အလိုသို႔လိုက္၍ မိုက္ေသာ အက်င့္ဓေလ့၌ က်င္လည္ျခင္းငွာ၊ ငါႀကံစည္၏၊၊ ၄ႀကီးက်ယ္ ေသာအလုပ္ကို စီရင္၍ အိမ္တို႔ကို ေဆာက္၏၊၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တုိ႔ကိုလည္း စိုက္၏၊၊ ၅ဥယ်ာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျပဳ စု၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ အသီးမ်ိဳးကို သီးေသာအပင္တို႔ကိုလည္း စိုက္၏၊၊ ၆သစ္ပင္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေတာကို ေရေလာင္း စရာဘို႔ေရကန္တို႔ ကိုလည္း လုပ္၏၊၊ ၇ကြၽန္ေယာက်္ား ကြၽန္မမိန္းတို႔ကို သိမ္းယူ၍၊ ကြၽန္သားေပါက္မ်ားလည္း ရွိၾက၏။ ငါ့အရင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ငါသည္ တိရစာၦန္အႀကီးအငယ္တို႔ႏွင့္ အလြန္ရတတ္၏။  ၈ေရႊေငြကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာ၊ ေက်းရြာတို႔၌ ခဲြေသာအခြန္ကို၄င္း ငါဆည္းဖူး၏၊၊ အၿငိမ့္သမားေယာက္်ား မိန္းမတို႔ကို၄င္း၊ လူသားတို႔ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ေသာ ၾကင္လွ်ာ မိန္းမေမာင္းမ မိႆံတို႔ကို၄င္း ငါသိမ္းယူ၏၊၊ ၉ထိုသို႔ ငါ့အရင္ ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔၌ ျဖစ္ဘူးေသာ သူအ ေပါင္းတို႔ထက္ ငါသည္ တိုးပြား၍ ႀကီးျမင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊၊ ငါ့ပညာ လည္း တည္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၁ဝငါ့မ်က္စိတပ္မက္ လိုခ်င္ေသာအရာ တစံုတခုကိုမွ်မျငင္း၊ ငါ့စိတ္ရႊင္လန္းစရာ တစံုတခုကိုမွ် မပယ္၊၊ ငါႀကိဳးစားသမွ်တို႔၌ ဝမ္းေျမာက္ လ်က္ရွိ၍ ႀကိဳးစားျခင္းအက်ိဳးကို ခံရ၏၊၊ ၁၁ထိုအခါ စီရင္ျပဳျပင္သမွ် ငါႀကိဳးစားျခင္းအက်ိဳးကို ခံရ၏၊၊ ထိုအခါ ငါ့စိတ္ ရႊင္လန္းစရာ တစံုတရာကိုမွ် မပယ္၊၊ ငါႀကိဳးစား သမွ်တို႔၌ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ရိွ၍ ႀကိဳးစားျခင္းအက်ိဳးကို ခံရ၏၊၊ ထိုအခါ ငါစီရင္ျပဳျပင္သမွ် ငါႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ် တို႔ကို ငါၾကည့္ရႈ၍ အလံုးစံုတို႔သည္ အနတၱအမႈ ေလကိုက်က္ စားေသာအမႈျဖစ္ၾက၏၊၊ ေနေအာက္မွာေကာင္းေသာ အက်ိဳးတစံုတခုမွ်မရွိ၊၊

၁၂တဖန္ငါလွည့္၍ ပညာတရားကို၄င္း၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္းႏွင့္ မိုက္မဲျခင္းတရားတို႔ကို၄င္း ဆင္ျခင္၏၊၊ ရွင္ဘုရင္ ေနာက္ မွာ ျဖစ္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္သနည္း၊၊ ျပဳဘူးသည္အတိုင္းသာ ျပဳႏိုင္၏၊၊ ၁၃သို႔ရာတြင္ အလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္ထက္ျမတ္သကဲ့သို႔၊ ပညာသည္ မိုက္မဲျခင္းထက္ ျမတ္သည္ကို ငါ သိျမင္၏၊၊ ၁၄ပညာရွိေသာသူ၏မ်က္စိတို႔သည္ သူ၏ ဦးေခါင္း၌ရွိ၏၊၊ မိုက္ေသာသူမူကား၊ ေမွာင္မိုက္ေသာ အရပ္၌ က်င္လည္တတ္၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တခုတည္းေသာအမႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံတတ္သည္ကို ငါရိပ္မိ၏၊၊

၁၅သို႔ျဖစ္၍၊ မိုက္ေသာသူေတြ႔ႀကံဳသကဲ့သို႔၊ ငါသည္ ေတြ႔ႀကံဳလွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ထက္သာ၍ ပညာရွိသ နည္းဟူ၍၄င္း၊ ဤအမႈအရာသည္လည္း အနတၱျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း ငါေအာက္ေမ့၏၊၊ ၁၆ယခုျဖစ္သမွ် အမႈအရာတို႔ကို ေနာင္ကာလ၌ ေမ့ေလ်ာ့လိမ့္မည္ျဖစ္၍၊ မိုက္ေသာသူသည္ အစဥ္မေအာက္ေမ့သကဲ့သို႔၊ ပညာရွိေသာသူကိုလည္း အစဥ္မေအာက္ေမ့တတ္၊၊ ပညာရွိေသာသူသည္ မိုက္ေသာသူ ေသသကဲ့သို႔ ေသတတ္ပါသည္တကား၊၊ ၁၇ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကို ငါၿငီးေငြ႔၏၊၊ ေနေအာက္မွာ ျပဳရေသာမႈသည္ ငါ၌ခက္ခဲ၏၊၊ အလံုးစံုတို႔သည္ အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈ ျဖစ္ၾက၏၊၊

၁၈ထုိမွတပါး ငါသည္ ေနေအာက္မွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ အမႈအလံုးစံုတို႔ကို ငါၿငီးေငြ႔ရေသာ အေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ထိုအမႈကို ငါ့ေနာက္မွ ျဖစ္လတၱံေသာသူအဘို႔ ငါခ်န္ထားရမည္၊၊ ၁၉ထိုသူသည္ ပညာရွိမည္ေလာ၊ မိုက္္မည္ေလာဟု အဘယ္သူေျပာႏိုင္သနည္း၊၊ ထိုသူသည္ ငါႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်၊ ေနေအာက္မွာ ငါ့ပညာကိုု ထင္ရွားျပေလသမွ်ေသာ အမႈတို႔ကို အစိုးရလိမ့္မည္၊၊ ထိုအမႈအရာသည္လည္း အနတၱျဖစ္၏၊၊ ၂ဝထို႔ေၾကာင့္ေနေအာက္မွာ ငါႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်တို႔၌ ေျမာ္လင့္စရာမရွိ၊၊ စိတ္ပ်က္ေအာင္တဖန္ ငါႀကံ စည္၏၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူ ကား ပညာရွိလ်က္ သိပၸံအတတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အမႈေအာင္လ်က္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မႀကိဳးစား၊ အားမထုတ္ေသာသူ ဝင္စရာဘို႔ ထိုအမႈ ကို စြန္႔ထားရမည္၊၊ ထုိအမႈအရာသည္လည္း အနတၱအမႈ၊ အလြန္ဆိုးေသာ အမႈျဖစ္၏၊၊ ၂၂လူသည္ ေနေအာက္မွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာအမႈ အလြန္စိတ္စဲြလန္းေသာအမႈ အလံုးစံုတို႔၌ အဘယ္အက်ိဳး ရွိသနည္း၊၊ ၂၃သူ၏ ေန႔ရက္အေပါင္းတို႔သည္ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ သူ၏ အလုပ္အကိုင္လည္း ၿငိဳျငင္ျခင္းျဖစ္၏၊၊ ညဥ့္အခါ၌ပင္ သူ၏ စိတ္ႏွလံုး မၿငိမ္ရ၊၊ ထိုအမႈအရာသည္လည္း အနတၱျဖစ္၏၊၊ ၂၄စားေသာက္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ၌ စိတ္ႏွလံုး ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းငွါ၄င္း၊ လူ၌ေကာင္းေသာအခြင့္္မရွိ၊၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ထိုသို႔ေသာအခြင့္ကို ရႏိုင္သည္ဟု ငါသိျမင္၏။ ၂၅ဘုရားသခင္၏အခြင့္မရွိဘဲ အဘယ္သူစားရသနည္း၊၊ အဘယ္သူ ခံစားရသနည္း၊၊ ၂၆ေရွ႔ေတာ္၌ ေကာင္းေသာသူအား ဥာဏ္ပညာ၊ သိပၸံအတတ္ ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ အျပစ္ရွိေသာသူအား ပင္ပန္းစြာ အလုပ္လုပ္ရေသာ အခြင့္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ ေကာင္းေသာသူအား ေပးစရာဘို႔၊ ဆည္းဖူးသိုထားရေသာအခြင့္ကို၄င္း ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအမႈအရာသည္လည္း အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈျဖစ္၏၊၊