ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၄)


၁တဖန္တံု၊ ေနေအာက္မွာျပဳသမွ်ေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းတို႔ကိုငါထပ္၍ ဆင္ျခင္၏။ ညွဥ္းဆဲျခင္း ကိုခံရေသာ သူတုိ႔သည္ ငိုေၾကြးေသာ္လည္း၊ ခ်မ္းသာေပးႏိုင္ေသာ သူမရွိ။ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာသူတုိ႔သည္ တန္ခိုးရွိသျဖင့္ ခ်မ္းသာေပး ႏိုင္ေသာသူမရွိ။ ၂သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေသလြန္ၿပီးေသာသူေသသည္ အသက္ရွင္ေသးေသာ လူရွင္ထက္သာ၍ မဂၤလာရွိသည္ဟု ငါဆိုရ၏။ ၃သို႔ရာတြင္ တခါမွ် မျဖစ္ေသးေသာသူ၊ ေနေအာက္မွာ ျပဳေသာ ဒုစရိုက္ကို မျမင္ေသးေသာသူသည္ ထုိႏွစ္ဦးထက္သာ၍ မဂၤလာရွိ၏။ ၄တဖန္ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းအမႈႏွင့္၊ ေကာင္းမြန္စြာၿပီးစီးေသာ အမႈအလံုးစံုတို႔ ကို၄င္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ အမႈတို႔ေၾကာင့္ သူတပါးျငဴစူေၾကာင္းကို၄င္း ငါဆင္ျခင္၏။ ထုိအမႈအရာသည္ အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈျဖစ္၏။ ၅မိုက္ေသာသူသည္ မိမိလက္ခ်င္းပိုက္ထား၍၊ မိမိအသားကိုစားတတ္၏။ ၆ၿငိမ္ သက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္၊ လက္တဆုပ္တည္းေသာဥစၥာသည္ ပင္ပန္းစြာလုပ္ျခင္း၊ ေလကို က်က္စားျခင္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္၊ လက္ႏွစ္ဘက္၌ ျပည့္ေသာ ဥစၥာထက္သာ၍ ေကာင္း၏။

၇တဖန္ငါထပ္၍၊ ေနေအာက္မွာအနတၱအမႈကို ဆင္ျခင္ေသာအရာဟူမူကား၊ ၈လူသည္ အေဘာ္အဘက္၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကိုမရွိ၊ တေယာက္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ မကုန္ႏိုင္။ မိမိစည္းစိမ္ကိုျမင္၍ မေရာင့္ရဲႏိုင္။ ငါသည္ကိုယ္ကို ညွဥ္းဆဲ၍၊ အဘယ္သူအဘို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္ သနည္းဟုမေမးတတ္။ ဤအမႈအရာ သည္လည္း အနတၱအမႈ၊ အလြန္ပင္ပန္းေစေသာ အမႈျဖစ္၏။ ၉လူသည္ တေယာက္တည္းထက္ ႏွစ္ေယာက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ႀကိဳးစားအားထုတ္လွ်င္၊ ေကာင္းေသာအက်ိဳး ကိုရတတ္၏။ ၁ဝတေယာက္လဲလွ်င္ တစ္ေယာက္ထူ လိမ့္မည္။   တေယာက္တည္းေသာသူလဲလွ်င္မူကား အက်ိဳးနည္းၿပီ။ ထူေသာသူမရွိ။ ၁၁လူသည္ ႏွစ္ေယာက္အတူ အိမ္လွ်င္ ေႏြးတတ္၏။ တေယာက္တည္း ေသာသူမူကား၊ အဘယ္သုိ႔ေႏြးႏိုင္သနည္း။ ၁၂လူတေယာက္သည္ တေယာက္ကို ႏိုင္လွ်င္ ထိုလူကိုႏွစ္ေယာက္ ဆီးတားႏိုင္၏။ သံုးလြန္းတင္ေသာႀကိဳးသည္လည္း အလြယ္တကူ မျပတ္တတ္။

၁၃ဆံုးမျခင္းကိုမခံ၊ အသက္ႀကီး၍ မိုက္ေသာ ရွင္ဘုရင္ထက္၊ ပညာရွိေသာ ဆင္းရဲသား သူငယ္သည္ သာ၍ ျမတ္၏။ ၁၄ထုိသုိ႔ေသာ သူငယ္သည္ ေထာင္ထဲကထြက္၍၊ နန္းေတာ္ေပၚသို႔ ေရာက္တတ္၏။ ထုိသုိ႔ေသာရွင္ဘုရင္ မူကား၊ အဘအရိပ္အရာႏွင့္ နန္းထုိင္ေသာ္လည္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ေရာက္တတ္၏။ ၁၅ေနေအာက္မွာ က်င္လည္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔သည္ မင္းအရိပ္အရာကို ခံရေသာ ထုိဒုတိယသူဘက္၌ ေနတတ္ၾကသည္ကို ငါဆင္ျခင္၏။ ၁၆ထုိမင္းအုပ္စိုးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္။ ေနာက္လာေသာသူတုိ႔သည္လည္း၊ ထုိမင္းကို အားမ ရဘဲေနၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ထိုအမႈအရာသည္လည္း အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈျဖစ္၏။