ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္သုိ႔ သြားေသာအခါ၊ သင့္ေျခတို႔ကို ေစာင့္ေလာ့။ လူမိုက္ျပဳေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈထက္၊ တရားနာျခင္း အမႈကို သာ၍ ႀကိဳးစားေလာ့။ လူမိုက္တို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို မဆင္ျခင္တတ္ၾက။ ၂သင္၏ ႏႈတ္သည္ သတိမလစ္ေစႏွင့္။ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ စကားေျပာျခင္းငွာ၊ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးမလ်င္မျမန္ေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူ၏။ သင္သည္ေျမႀကီးေပၚမွာရွိ၏။ ထုိေၾကာင့္ သင္၏ စကားမမ်ားေစႏွင့္။ ၃အမႈမ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္မက္ ျမင္တတ္သကဲ့သုိ႔၊ စကားမ်ားေသာအားျဖင့္ မိုက္ေသာသူ၏ အသံကို ၾကားရ၏။ ၄ဘုရားသခင့္ထံေတာ္၌ သစၥာဂတိျပဳမိလွ်င္၊ သစၥာဝတ္ကို မေျဖဘဲမေနႏွင့္။ မိုက္ေသာ သူတို႔ကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္ မမူ။ သစၥာဂတိျပဳသည္အတိုင္း ဝတ္ကိုေျဖေလာ့။  ၅သစၥာဂတိျပဳ၍  ဝတ္ကိုမေျဖဘဲ ေနသည္ထက္၊ သစာဂတိ အလွ်င္း မျပဳဘဲ ေနေသာ္သာ၍ ေကာင္း၏။  ၆သင္၏ ႏႈတ္သည္သင္၏ ကိုုယ္ခႏၾၶြာ၌ အျပစ္မေရာက္ေစႏွင့္။ အကြၽႏု္ပ္မွား ပါၿပီဟု၊ တမန္ေတာ္ေရွ႔မွာ ေျပာရေသာ အေၾကာင္းမရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ စကားသံကို အမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊          သင္ျပဳစုေသာအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူရမည္နည္း။ ၇အိပ္မက္မ်ား ရာ၌၄င္း၊ စကားမ်ားရာ၌၄င္း၊ အခ်ည္းႏွီးေသာ အေၾကာင္းအရာပါတတ္၏။ သင္မူကား ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေလာ့။

၈ေက်းရြာ၌ ဆင္းရဲသားတို႔ကို ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ တရားလမ္းမွလႊဲ၍၊ မတရးသျဖင့္ အႏိုင္အထက္စီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အမႈကိုျမင္လွ်င္၊ ထိုသုိ႔ေသာအၾကံရွိသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမရွိႏွင့္။ ႀကီးျမင့္ေသာသူတေယာက္ကို တေယာက္ၾကည့္မွတ္ သကဲ့သုိ႔၊ အႀကီးဆုံး၊ အျမင့္ဆံုးေသာသူသည္ ၾကည့္မွတ္လ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ၉ေျမႀကီးေပၚက ျဖစ္ေသာစီးပြားသည္ အလံုးစံု တို႔အဘို႔ျဖစ္၏။ ရွင္ဘုရင္ေသာ္လည္း၊ လယ္၏ ေက်းဇူးကိုခံရ၏။ ၁ဝေငြကိုတပ္မက္ေသာသူသည္ ေငြႏွင့္ အလိုဆႏၵမေျပႏုိင္။ စည္းစိမ္ကို တပ္မက္ေသာ သူသည္ စည္းစိမ္တိုးပြားေသာ္လည္း မေရာင့္ရဲႏုိင္။ ထုိအမႈအရာ သည္လည္း အနတၱျဖစ္၏။ ၁၁ဥစၥာတိုးပြားေသာအခါ စားရေသာ သူတို႔သည္လည္း တိုးပြားမ်ားျပားၾက၏။ ဥစၥာရွင္ သည္ မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္ရႈ႔ျခင္းေက်းဇူးမွတပါး အဘယ္သူေက်းဇူးရွိသနည္း။ ၁၂အလုပ္လုပ္ေသာသူသည္ မ်ားစြာစား သည္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းငယ္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ အအိပ္ၿမိန္တတ္၏။ ရတတ္ေသာသူ၏ စည္းစိမ္္မူကား၊ စည္းစိမ္ရွင္ကို အအိပ္ပ်က္ေစတတ္၏။ ၁၃စည္းစိမ္ရွင္သည္ ကိုယ္အက်ိဳးပ်က္သည္တိုင္ေအာင္၊ စည္းစိမ္ကို သိုထားျခင္းတည္း ဟူေသာ ေနေအာက္၌ အလြန္ဆိုးေသာအမႈအရာကို ငါျမင္ၿပီ။ ၁၄ထုိစည္းစိမ္သည္ မေကာင္းေသာအမႈအားျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္တတ္၏။ စည္းစိမ္ရွင္ျမင္ေသာသားသည္လည္း လက္ခ်ည္းေနရ၏။ ၁၅သို႔မဟုတ္၊ စည္းစိမ္ရွင္သည္ အမိဝမ္းထဲက အလွ်င္းမပါဘဲ ထြက္လာသကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းအတူျပန္သြား ရမည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရေသာ ဥစၥာတစံု တခုကိုမွ် လက္ႏွင့္စြဲကိုင္၍ ယူ၍ မသြားႏွင့္။ ၁၆သူသည္လာသကဲ့သို႔ အလွ်င္းမျခားဘဲ၊ သြားရေသာအမႈအရာတို႔သည္ အလြန္ဆိုးေသာအမႈအရာ ျဖစ္၏။ ေလကုိရအံ့ေသာ ငွါႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာသူ သည္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။  ၁၇သူ၏ ေန႔ရက္ကာလကို ေမွာင္မိုက္၌ လြန္ေစတတ္၏။ မ်ားစြာ ေသာ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ ညွိဳးငယ္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုခံရ၏။

၁၈ငါသိျမင္ေသာအရာဟူမူကား၊ စားေသာက္ျခင္းအမႈ၊ ေနေအာက္၌ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ အသက္ ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရေသာ အက်ိဳး၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းအမႈကို ျပဳေကာင္း၏။ ေလ်ာက္ပတ္၏။ ထုိအမႈသည္လူ၏ အဘို႔ျဖစ္၏။ ၁၉ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ရေသာ လူတိုင္းမိမိ အဘို႔ကိုခံ၍ ဝင္စားျခင္းငွာ၄င္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အခြင့္ရွိ၏။ ၂ဝလြန္ေသာေန႔ရက္ကာလကို မ်ားစြာမေအာက္ေမ့ရ။ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပး သနားေတာ္မူ၏။