ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၆)


၁လူတုိ႔တြင္ အေတြ႔မ်ား၍၊ ေနေအာက္၌ ငါျမင္ရေသာအမႈဆိုးဟူမူကား၊ ၂အလိုဆႏၵရွိသမွ်ေျပ ေလာက္ေအာင္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္သေရကို ဘုရားသခင္ ေပးေသာ္လည္း၊ ခံစားရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မမူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္တိုင္မခံစားရ။ မဆိုင္ေသာသူတပါးဝင္၍ ခံစားရေသာ အမႈသည္ အနတၱအမႈ၊ ဆိုးေသာအမႈျဖစ္၏။ ၃လူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွည္၍၊ သားတရာပင္ရွိျငားေသာ္လည္း၊ အလိုဆႏၵ မျပည့္စံုဘဲ၊ သၿဂႋဳလ္ျခင္းကို မခံရဘဲ ေသသြားလွ်င္၊ ထုိသူထက္ ပ်က္ေသာကိုယ္ဝန္သည္ သာ၍ ျမတ္၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ပ်က္ေသာ ကိုယ္ဝန္သည္ အခ်ည္းႏွီးေပၚလာ၏။ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ထြက္သြား၏။ သူ႔အမည္ကား၊ ေမွာင္မိုက္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ၅ေန ကိုလည္း မျမင္ရ။ အဘယ္အရာကိုမွ် မသိရ။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အရင္ဆိုေသာသူထက္သာ၍ ခ်မ္းသာရ၏။ ၆အကယ္ ၍ အရင္ဆိုေသာသူသည္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္အသက္ရွင္ေသာ္လည္း၊ အက်ဳိးေက်းဇူးမရွိ။ အလံုးစံုတို႔ကို တခုတည္း ေသာအရပ္သုိ႔ သြားရၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

 

၇လူႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်တို႔၌ ဝမ္းဘို႔သာႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ္လည္း၊ စားခ်င္ေသာ စိတ္မေျပႏုိင္။ ၈ပညာရွိေသာသူသည္ မိုက္ေသာသူထက္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။ အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားေရွ႔မွာက်င့္ၾကံ ျပဳမူတတ္ေသာ ဆင္းရဲသား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကား အဘယ္သုိ႔နည္း။ ၉ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္ျခင္းအက်ိဳးသည္ ေလာဘ ျပန္႔ပြားျခင္းအက်ိဳးထက္ သာ၍ ႀကီး၏။ ထုိအမႈအရာသည္ အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာ အမႈျဖစ္၏။ ၁ဝရွိသမွ်ေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို မွတ္သားႏွင့္ၿပီ။ လူ၏ အျခင္းအရာသက္သက္ျဖစ္သည္ကို သိရ၏။ လူသည္ မိမိ ထက္ တန္ခိုးႀကီးေသာသူႏွင့္ မၿပိဳင္ႏုိင္ရာ။ ၁၁အနတၱတိုးပြားေစရာအေၾကာင္းမ်ားျပားသည္ျဖစ္၍၊ လူသည္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။ ၁၂အရိပ္ကဲ့သုိ႔ လြန္တတ္ေသာ အနတၱအသက္ကာလပတ္လံုး၊ လူ၌ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာအရာကို အဘယ္သူ သိႏိုင္သနည္း။ ေနေအာက္၌ လူေနာက္မွာျဖစ္လတ့့ံေသာ အမႈအရာတို႔ကိုလည္း၊ အဘယ္သူေျပာႏုိင္ သနည္း