ေဒသနာ အခန္းၾကီး(၉)


၁အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အမႈအရာအလံုးစံုတို႔ကိုငါသည္ စံုစမ္းျခင္းငွာ ဆင္ျခင္ရသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္  ေသာသူႏွင့္ ပညာရွိေသာသူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ျပဳေသာအမႈမ်ားႏွင့္တကြ၊ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ ရွိၾက၏။ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ လကၡဏာကို ထင္ရွားသမွ်ေသာအမႈအရာအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်မသိႏုိင္။ ၂ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံၾက၏။ တရားေသာသူႏွင့္ မတရားေသာသူ၊ ေကာင္းေသာသူႏွင့္ မေကာင္းေသာသူ၊ စင္ၾကယ္ေသာသူႏွင့္ မစင္ၾကယ္ေသာသူ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူႏွင့္ ယဇ္မပူေဇာ္ေသာသူ၊ အျပစ္မရွိေသာသူႏွင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ၊ က်ိန္ဆိုေသာသူႏွင့္ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ေၾကာက္ေသာသူတုိ႔သည္ တခုတည္း  ေသာအမႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳတက္ၾက၏။ ၃ေနေအာက္မွာ ျပဳသမွ်ေသာ အမႈ၌ ပါေသာဝမ္းနည္းစရာ ဟူမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္ တခုတည္းေသာ အမႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရတက္၏။ အကယ္စင္ စစ္လူသားတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုး သည္ ဒုစရိုက္သေဘာႏွင့္ ျပည့္၏။ အသက္ရွင္စဥ္အခါ၊ သူတုိ႔သည္ ရူးေသာစိတ္ကို စြဲလမ္း၍၊ ေနာက္တဖန္ ေသသြား တတ္ၾက၏။ ၄အသက္ရွင္ေသာ လူစုအေပါင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသးေသာသူသည္ ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏။ အသက္ရွင္ ေသာေခြး သည္ ေသေသာျခေသၤ့ထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္၏။ ၅အသက္ရွင္ေသာသူသည္ မိမိေသရမည္ကိုသိ၏၊ ေသေသာသူမူကား၊ အဘယ္အရာကိုမွ်မသိ။ အက်ိဳး အျပစ္ကိုလည္း မခံရ။ သူ႔ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾက၏။ ၆သူ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ျငဴစူျခင္းလည္းေပ်ာက္ပ်က္၏။ ေနေအာက္မွာျပဳသမွ်ေသာအမႈ၌ သူတပါးႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မဆိုင္ရ။

၇သြားေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစာစားေလာ့။ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့။ သင္ျပဳေသာ အမႈတို႔ကို ဘုရားသခင္ဝန္ခံေတာ္မူ၏။ ၈သင့္အဝတ္လည္း၊ အစဥ္ျဖဴစင္ပါေလေစ။ သင့္ေခါင္းသည္လည္း နံ႔သာဆီ မခန္းမေျခာက္ေစႏွင့္။ ၉ေနေအာက္မွာေပးသနား ေတာ္မူေသာ အနတၱအသက္ကာလပတ္လံုး၊ သင္ခ်စ္ေသာ မယားႏွင့္ ရႊင္လန္းစြာ အသက္ကာလ ကိုလြန္ေစေလာ့။ ဤေရြ႔ကား၊ အသက္ရွင္၍ ေနေအာက္မွာႀကိဳး စားအား ထုတ္ရာ၌ သင္ခံရေသာ အက်ိဳးေပတည္း။ ၁ဝေဆာင္ရြက္စရာအမႈရွိသမွ်ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္ယခုသြား၍ ေရာက္ရလတံ့ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ  မရဏာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ။ ၾကံစည္ျခင္းမရွိ။ သိပၸံအတတ္မရွိ။ ပညာမရွိပါတကား။

၁၁တဖန္ေနေအာက္မွာရွိေသာ အမႈအရာတို႔ကို ငါျပန္၍ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ လ်င္ျမန္ေသာသူသည္ ၿပိဳင္၍ေျပး ေသာ္လည္း မႏိုင္တတ္။ ခြန္အားႀကီးေသာသူသည္ စစ္တိုက္၍ မေအာင္တတ္။ ပညာရွိေသာ သူသည္ ဝစြာမစား တတ္။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူသည္ စည္းစိမ္ကို မရတတ္။ လိမၼာေသာသူသည္ သူတပါးေရွ႔၌ မ်က္ႏွာမရတတ္။ လိမၼာေသာသူသည္ သူတပါးေရွ႔၌ မ်က္ႏွာမရတတ္။   ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔၌ ကာလအခ်ိန္ေစ့ျခင္း၊ အဆင္သင့္ျခင္း ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္တတ္သည္ကို ငါျမင္၏။ ၁၂လူသည္ မိမိကာလအခ်ိန္ကိုမသိတတ္။ ေဘးျပဳရာ ပိုက္ကြန္အုပ္မိေသာ ငါးကဲ့သို႔၄င္း၊ ေက်ာ့ကြင္း၌ ေက်ာ့မိေသာ ငွက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ လူသားတို႔သည္ ေဘးၿပဳရာကာလထဲသုိ႔ အမွတ္တမဲ့ေရာက္ ၍ ေက်ာ့မိတတ္ၾက၏။

၁၃ေနေအာက္မွာ ငါေတြ႔ျမင္၍ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ေသာ ပညာဟူမူကား၊ ၁၄ၿမိဳ႔သားနည္းေသာၿမိဳ႔ ငယ္တၿမိဳ႔ရွိ၏။ ႀကီး ေသာရွင္ဘုရင္တပါးသည္ လာ၍၊ ထိုၿမိဳ႔ျပင္မွာ ႀကီးစြာေသာ တပ္တို႔ကိုတည္၍ ဝိုင္းထား၏။ ၁၅ထုိၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ဆင္းရဲသားပညာရွိတစ္ေယာက္သည္ မိမိပညာအားျဖင့္ ထုိၿမိဳ႔ကို ကယ္တင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုဆင္းရဲသားကို အဘယ္သူမွ်မေအာက္ေမ့။  ၁၆ထိုအခါ ငါဆိုသည္ကား၊ ပညာသည္ ခြန္အားထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္၏။ သို႔ေသာ္ လည္း၊ ဆင္းရဲသားသူ၏ ပညာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ၾက၏။ သူ၏ စကားကုိ နားမေထာင္တတ္ၾက။ ၁၇အုပ္စိုးေသာ သူသည္ မိုက္ေသာသူတို႔တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ေသာအသံကို နားေထာင္ၾကသည္ထက္၊ ၿငိမ္ဝပ္ရာ၌ ပညာရွိေျပာေသာ စကားကုိ သာ၍ နားေထာင္တတ္ၾက၏။ ၁၈ပညာသည္ စစ္လက္နက္ထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္၏။ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာ သူသည္လည္း၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏။