ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁တံဆိပ္ခတ္ေသာသူဟူမူကား၊ ဟာခလိသား ျပည္အုပ္မင္းေနဟမိ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇိဒကိယ၊ ၂စရာယ၊ အာဇရိ၊ ေယရမိ၊ ၃ပါရႈရ၊ အာမရိ၊ မာလခိယ၊ ၄ဟတၱဳတ္၊ ေရွဗနိ၊ မလႅဳတ္၊ ၅ဟာရိမ္၊ ေမရမုတ္၊ ၾသဗဒိ၊ ၆ဒံေယလ၊ ဂိေႏၷသုန္၊ ဗာရုတ္၊ ၇ေမရႈလံ၊ အဘိယ၊ မိယာမိန္၊ ၈မာဇိ၊ ဗိလဂဲ၊ ေရွမာယ၊ ၉ေလဝိသားအာဇနိသား ေယာရႈတပါး၊ ေဟနဒဒ္သား ဗိႏြိတပါး၊ ကပ္ေမ်လတပါး၊ ၁ဝသူတို႔ညီ ေရွဗနိ၊ ေဟာဒိယ၊ ေကလိတ၊ ေပလာယ၊ ဟာနန္၊ ၁၁မိကၡာ၊ ေရဟုပ္၊ ဟာရွဘိ၊ ၁၂ဇကၠဳရ၊ ေရွရဘိ၊ ေရွဗနိ၊ ၁၃ေဟာဒိယ၊ ဗာနိ၊ ေဗနိႏု၊ ၁၄လူတို႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ပါရုတ္၊ ပါဟတ္ေမာဘ၊ ဧလံ၊ ဇႆု၊ ဗာနိ၊ ၁၅ဗုႏၷိ၊ အာဇဂဒ္၊ ေဗဗဲ၊ ၁၆အေဒါနိယ၊ ဗိဂဝဲ၊ အာဒိန္၊ ၁၇အာတာ၊ ဟိဇကိယ၊ အဇၨဳရ၊ ၁၈ေဟာဒိယ၊ ဟရႈံ၊ ေဗဇဲ၊ ၁၉ဟာရိပ္၊ အာနသုတ္၊ ေနဗဲ၊ ၂ဝမာဂပ်ာရွ၊ ေမရႈလံ၊ ေဟဇိရ၊ ၂၁ေမရွဇေဗလ၊ ဇာဒုတ္၊ ယာဒြါ၊ ၂၂ေပလတိ၊ ဟာနန္၊ အနာယ၊ ၂၃ေဟာေရွ၊ ဟာနနိ၊ ဟာရႈပ္၊ ၂၄ဟာေလာဟက္၊ ပိလဟ၊ ေရွာဗက္၊ ၂၅ေရဟုံ၊ ဟာရွဗန၊ မာေသယ၊ ၂၆အဟိယ၊ ဟာနန္၊ အာနန္၊ ၂၇မလႅဳတ္၊ ဟာရိမ္၊ ဗာနာတည္း။ ၂၈ၾကြင္းေသာသူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ တံခါးေစာင့္၊ သီခ်င္းသည္၊ ဘုရားကြၽန္အစရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ တရားကုိ ေစာင့္အံ့ေသာငွါ၊ ထုိျပည္သားတို႔ႏွင့္ ကြာေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ မယားသားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို နားလည္ ေသာသူျဖစ္၍၊ ၂၉ညီအစ္ကို မွဴးမတ္တို႔၌ မွီဝဲလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေမာေရွအားျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ တရားေတာ္အတိုင္း က်င့္ပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါတို႔အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူ ခ်က္ရွိသမွ်တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၃ဝကိုယ္သမီးတို႔ကုိျပည္သားတို႔အား မေပးစား၊ ျပည္သားသမီးတို႔ ကုိ ကိုယ္သားတို႔အဘုိ႔ မသိမ္းမယူဘဲ ေနပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၃၁ျပည္သားတို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ဥစၥာ၊ စားစရာကို ေရာင္းျခင္းငွါ ယူခဲ့လွ်င္၊ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာဓမၼေန႔ျဖစ္ေစ မဝယ္၊ သတၱမႏွစ္တြင္ လယ္လုပ္ျခင္းအမႈကိုမျပဳ၊ ေၾကြးကိုအႏုိင္မေတာင္းဘဲေနပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ က်ိန္ဆိုလ်က္သစၥာဂတိထားၾက၏။

၃၂ထုိမွတပါး၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈတည္းဟူေသာ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ လဆန္းေန႔တြင္ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔၊ ျမဲေသာေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ ျမဲေသာမီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ဓမၼပဲြ၊ သန္႔ရွင္းေသာအသံုးအေဆာင္၊ ဣသေရအမ်ဳိး၏ အျပစ္ေျဖရာယဇ္အစရွိေသာ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္အမႈအလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ စာရာဘုိ႔၊ လူတုိင္းတႏွစ္လွ်င္၊ ေငြတက်ပ္သံုးစုတစုစီေပးရမည္အေၾကာင္း ကုိယ္အဘို႔ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ၾက၏။ ၃၄ပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္အတုိင္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးေမြးစရာ ထင္းပူေဇာ္သကၠာကို၊ တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္တို႔၌၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္အေၾကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားျပည္သူျပည္သား တုိ႔သည္ စာေရးတံျပဳၾက၏။ ၃၅အဦးသီးေသာ ေျမအသီးအႏွံႏွင့္ အဦးသီးေသာ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ႏွစ္တိုင္းေဆာင္ခဲ့ရမည္အေၾကာင္း၊ ၃၆ပညတၱိက်မ္းစာ၌ေရးထားသည္အတိုင္း၊ အဦးဘြား ေသာ သားေယာက္်ားႏွင့္ အဦးဘြားေသာသုိးႏြားအစရွိသည္တို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္၌ အမႈေစာင့္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ရွိရာ ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္အေၾကာင္း၊ ၃၇အဦးလုပ္ေသာမုန္႔စိမ္း၊ ပူေဇာ္သကၠာ၊ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီကုိယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ရွိရာ၊ ဗိမာန္ေတာ္အခန္းသို႔၄င္း၊ လယ္လုပ္ေသာၿမိဳ႔ရြာ ရွိသမွ်တုိ႔၌ ေျမအသီးအႏွံဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ကို ေလဝိသားတို႔ထံသုိ႔၄င္း၊ ေဆာင္ခဲ့ရမည္အေၾကာင္း စီရင္ထံုးဖဲြ႔ၾက၏။ ၃၈ေလဝိသားတို႔သည္ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကုိ ခံယူေသာအခါ၊ အာရုန္အမ်ဳိး ယဇ္ပုေရာဟိတ္ရွိရမည္။ ေလဝိသားတို႔သည္ လည္း ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ထဲ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို ႏႈတ္ယူ၍ ဗိမာန္ေတာ္အခန္း ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔ သြင္းရၾကမည္။ ၃၉ေလဝိသားအစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္တန္ဆာ၊ အမႈေစာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ တံခါးေစာင့္၊ သီခ်င္းသည္ တို႔ရွိရာအခန္းသို႔ ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္။ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို ငါတုိ႔သည္စြန္႔ပစ္၍မထားရၾက။