ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ထုိအခါ လူအမ်ားတို႔တြင္ မင္းလုပ္ေသာသူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနၾက၏။ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တက်ိပ္တြင္တေယာက္၊ အျခားေသာၿမိဳ႔တို႔၌ ကိုးေယာက္ေနရမည္အေၾကာင္း  စာေရးတံျပဳၾက၏။ ၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနျခင္းငွါ အလုိလိုဝန္ခံေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးေပးၾက၏။ ၃ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔တြင္ ဣသေရလူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ ဘုရားကြၽန္၊ ေရွာလမုန္၏ကြၽန္ အမ်ဳိးသားအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ဆုိင္ရာအရပ္၌ ေနၾက၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ျပည္သူျပည္သားအႀကီးအကဲ မင္းအရာရွိဟူမူကား၊ ၄ယုဒအမ်ဳိး၊ ဖာရက္၊ မဟာေလလ၊ ေရွဖတိ၊ အာမရိ၊ ဇာခရိ၊ ၾသဇိတို႔မွဆင္းသက္ေသာ အသာယတပါး၊ ၅ရွိေလာနိ၊ ဇာခရိ၊ ေယာယရိပ္၊ အဒါယ၊ ဟဇာယ၊ ေကာလေဟာဇ၊ ဗာရုတ္တို႔မွဆင္းသက္ေသာ မာေသယတပါးႏွင့္တကြ၊ ၆ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာဖါရက္ၿမိဳ႔သား၊ သူရဲေလးရာေျခာက္ဆယ္ရွစ္ေယာက္တည္း။ ၇ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး၊ ေယရွာယအမ်ဳိး၊ ဣေသလအမ်ဳိး၊ မာေသယ၊ ေကာလယ၊ ေပဒါယ၊ ေယာဒ၊ ေမရႈလံတို႔မွဆင္း သက္ေသာ သလႅဳ၊ ၈သုေနာက္၊ ဂဗဲၺႏွင့္ သလႅဲအစရွိေသာ ကိုးရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္တည္း။ ၉ဇိခရိသား ေယာလသည္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးအုပ္ျဖစ္၏။ ေသႏြာသား ယုဒသည္ျပည္ၿမိဳ႔ကုိအုပ္ရ၏။

၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္မူကား၊ ေယဒါယ၊ ေယာရရိပ္၊ ယာခိန္ႏွင့္တကြ၊ ၁၁အဟိတုပ္၊ မရာယုတ္၊ ဇာဒုတ္၊ ေမရႈလံ၊ ဟိလခိတို႔မွဆင္းသက္ေသာ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္အုပ္ စရာယ အစရွိေသာ၊ ၁၂အိမ္ေတာ္အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္း ရွစ္ရာႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ထိုမွတပါး၊ မာလခိ၊ ပါရႈရ၊ ဇာခရိ၊ အာမဇိ၊ ေပလလိ၊ ေယေရာဟံ တို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ အဒါရအစရွိေသာ၊ ၁၃အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး အမ်ိဳးသားခ်င္း ႏွစ္ရာေလးဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ဣေမရ၊ ေမရွလမုတ္၊ အဟာသဲ၊ အာဇေရလတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ အာမရွဲအစရွိေသာ၊ ၁၄ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲ အမ်ိဳးသားခ်င္း တရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္ တည္း။ ဟဂေဒါလိမ္သား ဇာဗေဒလသည္ သူတို႔ကိုအုပ္ရ၏။

၁၅ေလဝိသားမူကား၊ ဗုႏၷိ၊ ဟာရွဘိ၊ အာဇရိကံ၊ ဟာရႈပ္တို႔မွဆင္းသက္ေသာ ေရွမာယတပါး၊ ၁၆ေလဝိသား အႀကီး ရွေဗၺသဲႏွင့္ ေယာဇဗဒ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္၌ ျပင္အမႈကို ၾကည့္ရႈစီရင္ၾက၏၊ ၁၇အာသပ္၊ ဇာဗဒိ၊ မိကၡာတို႔မွဆင္းသက္ေသာ မႆနိသည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈမွာ အႀကီးလုပ္ေသာ သူျဖစ္၏။ ဗာကဗုကိသည္ အေပါင္းအေဘာ္တို႔တြင္ ဒုတိယသူျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး၊ ေယဒုသုန္၊ ဂလာလ၊ ရွမြာတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ၾသဗဒိရွိ၏။ ၁၈သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔၌ေနေသာ ေလဝိသားေပါင္းကား ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္ေလးေယာက္တည္း။ ၁၉တခါးေစာင့္ အကၠဳပ္၊ တာလမုန္အစရွိေသာ တံခါးကိုေစာင့္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းေပါင္းကား တစ္ရာခုနစ္ဆယ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း။

၂ဝၾကြင္းေသာဣသေရလအမ်ိဳးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔တြင္၊ မိမိတို႔ ပိုင္ရင္းအရပ္၌ ေနၾက၏။ ၂၁ဘုရားကြၽန္တို႔သည္ ၾသေဖလအရပ္၌ေန၍၊ ဇိဟႏွင့္ ဂိသပတို႔သည္ ဘုရားကြၽန္အုပ္ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၂မိကၡာ၊ မႆနိ၊ ဟာရွဘိ၊ ဗာနိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ၾသဇိသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ေလဝိသား တို႔ကိုအုပ္ရ၏။ အာသပ္အမ်ိဳးသား သီခ်င္းသည္တို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ၾကည့္ရႈစီရင္ ရၾက၏။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ သီခ်င္းသည္တို႔သည္ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း စားစရာရိကၡာကိုခံရမည္အေၾကာင္း ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၄ယုဒအမ်ိဳး ဇာရအႏႊယ္ ေမရွဇေဗလသား ေပသဟိသည္လည္း ရွင္ဘုရင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သားတို႔ကိုအုပ္၍ အေရးေတာ္ပိုင္မင္းျဖစ္၏။

၂၅ယုဒလူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ၿမိဳ႔ရြာေက်းလက္တည္းဟူေသာ ကိရယသာဘၿမိဳ႔ရြာ၊ ဒိဘုန္ၿမိဳ႔ရြာ၊ ေယကပ္ေဇလ ၿမိဳ႔ရြာ၊ ၂၆ေယရႊ၊ ေမာလဒ၊ ဗက္ပါလက္၊ ၂၇ဟာဇာရြာလ၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ၂၈ဇိကလတ္၊ ေမေကာနၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ၂၉အင္ရိမၼဳန္၊ ဇာရ၊ ယာမုတ္၊ ၃ဝဇာေနာ၊ အဒုလံၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ လာခိရွၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္မ်ား၊ အေဇကာၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔မွစ၍ ဟိႏၷံဳခ်ိဳင့္တိုင္ေအာင္ အႏွံ႔အျပားေနၾက၏။ ၃၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း ေဂဗ၊ မိတ္မတ္၊ အာကၠဳ၊ ေဗသလၿမိဳ႔ရြာတို႔၌၄င္း၊ အာနသုတ္၊ ေနာဗ၊ အာနနိ၊ ၃၂-၃၃-၃၄ဟာေဇာ္၊ ရာမ၊ ဂိတၱိမ္၊ ဟာဒိဒ္၊ ေဇဘိုင္၊ ေနဗလႅတ္၊ ၃၅ေလာဒ၊ ၾသေနာၿမိဳ႔မ်ား၌၄င္း၊ ဆရာသမားခ်ိဳင့္၌၄င္း ေနၾက၏။ ၃၆ေလဝိသားအသင္းအေပါင္း အခ်ိဳ႔ တို႔သည္ ယုဒျပည္၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဗယၤာမိန္ျပည္၌ ေနၾက၏။