ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ေယာရႈေနာက္သို႔လိုက္လာေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားဟူ မူကား၊ စရာယ၊ ေယရမိ၊ ဧဇရ၊ ၂-၃အာမရိ၊ မလႅဳတ္၊ ဟတၱဳတ္၊ ေရွခနိ၊ ေရဟုံ၊ ေမရမုတ္၊ ၄-၅ဣေဒါ၊ ဂိေႏၷသုန္၊ အဘိယ၊ မိညာမိန္၊ မာဒ်ာ၊ ဗိလဂ၊ ၆ေရွမာယ၊ ေယာယရိပ္၊ ေယဒါယ၊ ၇သလႅဳ၊ အာေမာက္၊ ဟိလခိ၊ ေယဒါယတည္းဟူေသာ ေယာရႈလက္ထက္၌ အမ်ိဳးသားခ်င္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ၾက၏။ ၈ေလဝိသားမူကား ေယာရႈ၊ ဗိႏြိ၊ ကပ္ေမ်လ၊ ေရွရဘိ၊ ယုဒ၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အမႈကို ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္အတူ အုပ္ေသာ မႆနိတည္း။ ၉သူတို႔ညီအစ္ကို ဗာကဗုကိႏွင့္ ဥနိတို႔သည္ ကင္းေစာင့္အမႈကို အုပ္ရၾက၏။

၁ဝေယာရႈသားေယာယကိမ္၊ ေယာယကိမ္သား ဧလ်ာရွိပ္၊ ဧလ်ာရွိပ္သား ေယာယဒ၊ ၁၁ေယာယဒသား ေယာနသန္၊ ေယာနသန္သား ယာဒြါတည္း။ ၁၂ေယာယကိန္လက္ထက္၌ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ဟူမူကား၊ စရာယသား ေမရာယ၊ ေယရမိသား ဟနနိ၊ ၁၃ဧဇရသား ေမရႈလံ၊ အာမရိသား ေယာဟနန္၊ ၁၄မလႅဳတ္သား ေယာနသန္၊ ေရွခနိသား ေယာသပ္၊ ၁၅ဟာရိမသား အာဒန၊ ေမရာယုတ္သား ေဟလကဲ၊ ၁၆ဣေဒါသား ဇာခရိ၊ ဂိေႏၷသုန္သား ေမရႈလံ၊ ၁၇အဘိယသား ဇိခရိ၊ မိညာမိန္သား၊ မာဒ်ာသား ပိလတဲ၊ ၁၈ဗိလဂသား ရွမြာ၊ ေရွမာယသား ေယေဟာနသန္၊ ၁၉ေယာယရိပ္သား မေတၱနဲ၊ ေယဒါယသား ၾသဇိ၊ ၂ဝသလႅဳသား ကာလဲ၊ အာေမာက္သား ဧဗာ၊ ၂၁ဟိလခိသား ဟာရွဘိ၊ ေယဒါယသား နာသေနလတည္း။

၂၂ဧလ်ာရွိပ္၊ ေယာယဒ၊ ေယာဟနန္၊ ယာဒြါတို႔လက္ထက္၌ လယ္ဝိသားအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီး တို႔ကုိ၄င္း၊ ေပရသိမင္း ဒါရိမင္းလက္ထက္တုိင္ေအာင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကို၄င္းမွတ္သားေသာစာရင္းရွိ၏။ ၂၃ဧလ်ာရွိပ္သား ေယာဟနန္ လက္ထက္တုိင္ေအာင္ ေလဝိသားအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတို႔ကုိ စာရင္းယူ၍ ရာဇဝင္မွတ္စာ၌ သြင္းသတည္း။ ၂၄ေလဝိသားအႀကီးအကဲ၊ ဟာရွဘိ၊ ေရွရဘိ၊ ကပ္ေမ်ာလသား ေယာရႈတို႔သည္ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ ဝုိင္း၍ ဘုရားသခင္၏လူ ဒါဝိဒ္စီရင္သည္အတုိင္း ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဘာ္ျပခ်ီးမြမ္းျခင္းအမႈကုိ အလွည့္လွည့္ ေစာင့္ရၾက၏။ ၂၅မႆနိ၊ ဗာကဗုကိ၊ ၾသဗဒိ၊ ေမရႈလံ၊ တာလမုန္၊ အကၠဳပ္တို႔သည္လည္း တံခါးဝနားမွာ ေစာင့္ရေသာ တံခါးေစာင့္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၆ထုိသူတို႔သည္ ေယာဇဒက္သား ေယာရႈ၏သား ေယာယကိန္လက္ထက္ ၿမိဳ႔ဝန္ေနဟမိ လက္ထက္၊ က်မ္းတတ္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရလက္ထက္၌ရွိၾက၏။

၂၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးကုိ အႏုေမာဓနာျပဳေသာအခါ၊ ခြက္ကြင္း၊ ေစာင္း၊ တေယာႏွင့္ တီးမႈတ္လ်က္၊ သီးခ်င္းဆိုလ်က္၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြအႏုေမာဓနာျပဳအံ့ေသာငွါ ေလဝိသားတို႔ကို ရွာ၍ သူတို႔ေနရာအရပ္ရပ္တို႔က ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေခၚၾက၏။ ၂၈ဓမၼသီခ်င္းကို ဆိုတတ္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ၂၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္က်င္ရြာတို႔၌ ေနရာက်လ်က္ရွိ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ လြင္ျပင္အရပ္မ်ား၊ ေနေတာဖာသိရြာမ်ား၊ ဂိလဂါလၿမိဳ႔နယ္၊ ေဂဗႏွင့္ အာဇမာဝက္ ေက်းလက္ထဲကလာ၍ စည္းေဝးၾက၏။ ၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကို၄င္း လူမ်ား၊ ၿမိဳ႔တံခါး၊ ၿမိဳ႔ရုိးကုိလည္း စင္ၾကယ္ေစၾက၏။ ထုိအခါ ယုဒမင္းတုိ႔ကုိ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚသို႔ ငါေခၚ၍ ခ်ီမြမ္းရာသီခ်င္းဆုိရေသာ လူစုႀကီးႏွစ္စုကို ခန္႔ထား၏။ တစုကား လက္်ာရစ္လွည့္၍ ေနာက္ေခ်းတံခါးသုိ႔ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာ ေရွာက္သြားၾက၏။ ၃၂သူတို႔ေနာက္မွာ ေဟာရွာရႏွင့္ ယုဒမင္းတဝက္၊ ၃၃အာဇရိ၊ ဧဇရ၊ ေမရႈလံ၊ ၃၄ယုဒ၊ ဗယၤာမိန္၊ ေရွမာယ၊ ေယရမိ၊ ၃၅တံပိုးကိုင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႔ အာသပ္၊ ဇကၠဳရ၊ မိကၡာယ၊ မသိနိ၊ ေရွမာယ၊ ေယာနသန္တို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ဇာခရိအစရွိေသာ၊ ၃၆သူ၏ညီေရွမာယ၊ အာဇေရယ၊ မိလလဲ၊ ဂိလလဲ၊ မာဣ၊ နာသေနလ၊ ယုဒ၊ ဟာနနိတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏လူ ဒါဝိဒ္၏ တုရိယာမ်ဳိးကုိကိုင္လ်က္လုိက္ၾက၏။ က်မ္းတတ္ဆရာ ဧဇရသည္ သူတို႔ေရွ႔မွာ သြား၏။ ၃၇သူတို႔တဘက္တခ်က္၌ ရွိေသာ စမ္းေရတြင္း တံခါးသို႔ေရာက္မွ ၿမိဳ႔ရုိးတတ္ရာ၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ေလွကားသို႔တတ္၍ ဒါဝိဒ္အိမ္ေတာ္အထက္ အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ ေရတံခါးတိုင္ေအာင္ သြားၾက၏။ ၃၈သီခ်င္းသည္ တစုကား၊ လက္ဝဲဘက္သို႔လွည့္၍ ငါႏွင့္တဝက္ေသာလူတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚ၊ မီးဖိုျပအုိးမွ၊ က်ယ္ေသာၿမိဳ႔ရုိး တုိင္ေအာင္လုိက္ၾက၏။ ၃၉ဧဖရိမ္တံခါး၊ ေဟာင္းေသာတံခါး၊ ငါးတံခါး၊ ဟာနေနလျပအိုး၊ ေမအာျပအုိးအထက္မွစ၍ သုိးတံခါးတိုင္ေအာင္ လုိက္သျဖင့္၊ ေတာင္တံခါးဝတြင္ ရပ္ေနၾက၏။ ၄ဝတဖန္သီခ်င္းသည္ ႏွစ္စုသည္ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္တြင္ရပ္၌၊ တဝက္ေသာ မင္းအရာရွိတုိ႔သည္ ငါႏွင့္ အတူ၊ ၄၁တံပုိးကုိင္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလ်ာကိမ္၊ မာေသယ၊ မိညာမိန္၊ မိကၡာယ၊ ဧလိၾသနဲ၊ ဇာခရိ၊ ဟာနနိႏွင့္ တကြ၊ ၄၂မာေသယ၊ ေရွမာယ၊ ဧလာဇာ၊ ၾသဇိ၊ ေယာဟနန္၊ မာလခိယ၊ ဧလံ၊ ဧဇာတို႔သည္ ရွိၾက၏။ သီခ်င္းသည္တို႔သည္ ဆရာ ေယဇယာဟိႏွင့္ တကြ၊ အသံကုိလႊင့္၍ ဆိုၾက၏။ ၃၄ထုိေန႔၌ မ်ားစြာေသာ ယဇ္တို႔ကုိပူေဇာ္ၾက၏။ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သားမယားႏွင့္ တကြ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပဳ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ဝမ္းေျမာက္သံကုိ ေဝးေသာအရပ္၌ ၾကားရၾက၏။

၄၄ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔သည္ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္လ်က္ေနေသာေၾကာင့္၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အားရဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားခံအပ္ေသာ အပူေဇာ္သကၠာ၊ အဦးသီးေသာအသီး၊ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကုိ ၿမိဳ႔နယ္ေက်းလက္ထဲက သိမ္းယူ၍ သိုထားစရာ ဘ႑ာတိုက္မ်ားကုိ အုပ္ရေသာ တုိက္စုိးတို႔ကုိ ခန္႔ထားၾက၏။ ၄၅သီခ်င္းသည္ႏွင့္ တံခါးေစာင့္တို႔သည္လည္း၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သားေတာ္ ေရွာလမုန္စီရင္သည္အတုိင္း၊ သူတို႔ဘုရားသခင္အမႈႏွင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ေနၾက၏။ ၄၆ေရွးကာလ၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ အာသပ္လက္ထက္၌၄င္း ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီမြမ္းရာသီခ်င္းကို ဆိုရာေသာသူအႀကီးအကဲရွိၾက၏။ ၄၇ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ေနဟမိလက္ထက္၌လည္း၊ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္ခံအပ္ေသာ စားစရာရိတ္ကၡာကုိ၄င္း၊ ေလဝိသားတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကုိ၄င္း လွဴၾက၏။ ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အားလွဴၾက၏။