ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ထိုေန႔ရက္ကာလ၌ ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္းစာကုိ လူမ်ားေရွ႔မွာ ဘတ္ရြတ္ေသာအခါ၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေမာဘအမ်ဳိးသားသည္ ဘုရားသခင္၏ ပရိသတ္ေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင့္အစဥ္မရွိဟု ေတြ႔ၾက၏။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ လုပ္ေကြၽးျခင္းငွါ မႀကိဳဆုိ၊ က်ိန္ဆဲေစျခင္းငွါ ဗာလံကို ငွါးၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္သည္ က်ိန္ဆဲေသာစကားကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာစကားျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၃ထုိတရားကိုၾကားေသာအခါ၊ အမ်ဳိးမစစ္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ဣသေရလအမ်ဳိးမွ ပယ္ရွားၾက၏။

၄အရင္တခါ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ျပင္ခန္းကို အုပ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလ်ာရွိပ္သည္ ေတာဘိႏွင့္ေပါက္ေဘာ္ေတာ္သည္ျဖစ္၍၊ ၅ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ နံ႔သာေပါင္း၊ တန္ဆာမ်ဳိးကို၄င္း၊ ပညတ္ေတာ္ အတုိင္း ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္တို႔အားေပးရေသာ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အား လွဴရေသာအလွဴတို႔ကို၄င္း၊ သိုထားၿမဲရွိေသာ အခန္းႀကီးကို ေတာဘိအဘုိ႔ျပင္ဆင္၏။ ၆ထုိကာလပတ္လံုး ငါသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မရွိ။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္ နန္းစံသံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ အထံေတာ္သုိ႔သြားရ၏။ အင္တန္ကာလၾကာၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္၌ အခြင့္ရ၍၊ ၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာ အခါ၊ ဧလ်ာရိွပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တန္တိုင္းထဲမွာ အခန္းကို ေတာဘိအဘို႔ျပင္ဆင္၍ ဒုစရိုက္ျပဳေၾကာင့္ ကိုငါၾကားသိရ၏။ ၈ထုိအခါ ငါသည္ အလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရွိ၍ ေတာဘိဥစၥာပရိကံရွိသမွ်ကို အခန္းထဲမွ ထုတ္ပစ္ၿပီးမွ၊ အခန္းမ်ားကိုစင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ စီရင္၍၊ တဖန္ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တန္ဆာမ်ား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ၊ နံ႔သာေပါင္းကိုေဆာင္ခဲ့၍ သိုထား၏။

၁ဝအမႈေတာ္ေစာင့္၊ ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္တို႔သည္ အသီးအသီး မိမိတို႔လယ္ယာသို႔ ေျပးသြားၾကသည္ကုိ ငါေထာက္၍၊ သူတို႔ခံအပ္ေသာ စားစရာရိတ္ကၡာကို မခံမရေၾကာင္းကို ငါရိပ္မိလ်က္၊ ၁၁ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္စြန္႔ပစ္ၾကသနည္းဟု မင္းတို႔ကုိအျပစ္တင္၍၊ ေလဝိသားတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးမွ၊ သူတို႔ေနရာ၌ခန္႔ထား ျပန္၏။ ၁၂ထုိအခါ ယုဒလူအေပါင္းတို႔သည္ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ကို ဘ႑ာေတာ္တိုက္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ျပန္ၾက၏။ ၁၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရွလမိ၊ က်မ္းတတ္ဇာဒုတ္၊ ေလဝိသားေပဒါယ၊ သူ႔ေနာက္ မႆနိသားျဖစ္ေသာ ဇကၠဳရ၏သား ဟာနန္တို႔ကို ဘ႑ာေတာ္တိုက္စိုး အရာ၌ ငါခန္႔ထား၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ သစၥာေစာင့္ျခင္း အသေရရွိသည္ျဖစ္၍၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔အား ေဝဖန္ရၾက၏။ ၁၄အိုအကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ထုိအမႈေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။  အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္အဘုိ႔၊ အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္ျခင္းအဘုိ႔ အကြၽႏု္ပ္ျပဳေသာေက်းဇူးကို ေခ်ေတာ္မမူပါႏွင့္။

၁၅ထုိကာလ၊ ယုဒျပည္မွာအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ စပ်စ္သီးကိုနယ္လ်က္၊ ေကာက္လႈိင္းကို သြင္းလ်က္၊ ျမည္းေပၚမွာ ဝန္ကိုတင္လ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို၄င္း၊ ဥပုသ္ေန႔၌စပ်စ္ရည္၊ စပ်စ္သီး၊ သေဘၤာသဖန္းသီးအစ ရွိသည္တို႔ကို တင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို၄င္း ငါျမင္၍၊ ဤမည္ေသာေန႔ရက္၌သာ စားစာရာမ်ား ကို ေရာင္းအပ္သည္ဟု သူတို႔အားၾကားေျပာၾက၏။ ၁၆ထုိအရပ္၌ ေနေသာတုရုၿမိဳ႔သားတို႔သည္လည္း၊ ငါးအစရွိသည္ တို႔ကုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔အား ေရာင္းတတ္ၾက၏။ ၁၇ထုိအခါ ငါက၊ သင္တို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ကိုဖ်က္၍ ျပဳေသာဒုစရုိက္ကား အဘယ္သို႔နည္း။ ၁၈ဘုိးေဘးတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို ငါတို႔၌၄င္း၊ ဤၿမိဳ႔၌၄င္း ဘုရားသခင္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္ေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ကို ဖ်က္ေသာအားျဖင့္ သာ၍ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ေရာက္ေစ ဦးမည္ေလာဟု ယုဒမွဴးမတ္တုိ႔ကုိ အျပစ္တင္လ်က္၊ ၁၉အဘိတ္ေန႔တြင္ ေနေရာက္ကြယ္၍ ဥပုသ္ေန႔လြန္သည္ တုိင္ေအာင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကုိ ပိတ္ထားရမည္အေၾကာင္း စီရင္၍၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဝန္မ်ားကုိ ၿမိဳ႔ထဲသို႔မသြင္းေစျခင္းငွါ၊ မိမိကြၽန္အခ်ဳိ႔တို႔ကို တံခါးတို႔၌ခန္႔ထား၏။ ၂ဝထုိေနာက္ ကုန္သည္မ်ား၊ ဥစၥာမ်ဳိးကိုေရာင္း ေသာသူမ်ားတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္မွာ တခါႏွစ္ခါအိပ္ၾက၏။ ၂၁ငါကလည္း၊ ၿမိဳ႔ရုိးပတ္လည္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ အိပ္ၾကသနည္း။ ေနာက္တဖန္လာ၍အိပ္လွ်င္ ဘမ္းဆီးမည္ဟု သူတုိ႔အား သတိေပး၏။ ထုိအခါမွစ၍ ဥပုသ္ေန႔တြင္ မလာဘဲေနၾက၏။ ၂၂ေလဝိသားတို႔သည္လည္း၊ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ စင္ၾကယ္ေသာကုိယ္ႏွင့္ လာ၍ တံခါးတို႔ကိုေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထား၏။ အို အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ထုိအမႈေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ကရုဏာေတာ္ မ်ားျပားသည္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။

၂၃ထုိကာလ၊ အာဇုတ္အမ်ဳိး၊ အမၼဳန္အမ်ဳိး၊ ေမာဘအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ စုံဘက္ေသာ ယုဒလူအခ်ဳိ႔တို႔ကုိ ငါျမင္၏။ ၂၄သူတို႔သားသမီးတို႔သည္ ယုဒစကားကုိ မေျပာတတ္။ အာဇုတ္စကားတဝက္ အစရွိေသာ အသီးအသီးဘာသာ စကားကုိ ေျပာတတ္ၾက၏။ ၂၅သူတို႔ကုိ ငါအျပစ္တင္၍ ကဲ့ရဲ႔၏။ အခ်ဳိ႔တုိ႔ကိုရုိက္လ်က္၊ ဆံပင္ႏႈတ္လ်က္ ဒဏ္ေပး၍၊ သင္တုိ႔သည္ ကိုယ္သမီးတို႔ကို ျပည္သားတို႔အားမေပးစားရ။ ျပည္သားသမီးတို႔ကို ကိုယ္သားတို႔အဘုိ႔ မသိမ္းမယူရ။ ၂၆ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေရွာလမုန္သည္ ထုိသို႔ျပဳ၍ ျပစ္မွားရာေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာ့။ အတိုင္းတုိင္းအျပည္ျပည္၌ သူႏွင့္ တူေသာရွင္ဘုရင္မရွိ။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ဘုရားသခင္ ခန္႔ထားသည္တိုင္ေအာင္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေသာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တပါးအမ်ဳိးသားမိန္းမတို႔သည္ ျပစ္မွားေစသည္တကား။ ၂၇ငါတို႔သည္ သင္တုိ႔စကားကုိ နားေထာင္၍ တပါးအမ်ဳိးသား မိန္းမတို႔ႏွင့္ စံုဘက္သျဖင့္၊ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ ဒုစရုိက္ကိုျပဳလ်က္၊ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားရမည္ေလာဟု ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္၍ သူတို႔ကုိက်ိန္ဆိုေစ၏။ ၂၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဧလ်ာရွိပ္သား ေယာယဒ၏ သားတေယာက္သည္၊ ေဟာရနိလူ သမBာလတ္သမက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကို ငါႏွင္ထုတ္၏။ ၂၉အုိအကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ သူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔ႏွင့္ ဖဲြ႔ေသာပဋိိညာဥ္ေတာ္ ကုိ၄င္း ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကုိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၃ဝထုိသုိ႔ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ကို တပါးအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ကင္းစင္ေစၿပီးမွ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔ကုိ အသီးအသီး မိမိတို႔အမႈ ေစာင့္ရသည္ အတိုင္း ငါခန္႔ထား၍၊ ၃၁ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌ ထင္းပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ အဦးသီးေသာအသီးကို ပူေဇာ္ေစျခင္းငွါစီရင္၏။ အုိအကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ေက်းဇူးျပဳပါမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။

 

ေနဟမိမွတ္စာၿပီး၏။