ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဟာခလိသား ေနဟမိစကားဟူမူကား၊ အာတေဇရဇ္မင္းႀကီး နန္းစံႏွစ္ဆယ္၊ ခိသလုလတြင္၊ ငါသည္ ရႈရွန္နန္းေတာ္၌ေနစဥ္၊ ၂ငါ့ညီဟာနန္ႏွင့္ ယုဒလူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေရာက္လာ၍၊ ငါသည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယုဒလူစုထဲက လြတ္ေသာသူတို႔၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ အေၾကာင္းအရာကို ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၃သူတို႔က၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ လူစုထဲကလြတ္၍၊ ထိုျပည္၌ေနေသာ သူတို႔သည္ ႀကီးေသာဆင္းရဲျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံရၾက၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၄ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ ထိုင္၍အင္တန္ကာလပတ္လံုး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ဆုေတာင္းေသာပဌနာဟူမူကား၊ ၅အိုေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကိုမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၆ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔အဘို႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကို ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ၇အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွား၍၊ အလြန္ဆိုးညစ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳမိပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ဘဲေနပါၿပီ။ ၈-၉ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သည္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္တို႔ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ကြဲျပားေစမည္။ တဖန္ ငါ့ထံသို႔ျပန္လာ၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို က်င့္ေစာင့္ျပန္လွ်င္၊ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္ အေဝးဆံုးေသာအရပ္သို႔ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ ထိုအရပ္ကငါသိမ္းယူ၍၊ ငါ့နာမတည္ရာဘို႔ ငါေရြးခ်ယ္ေသာအရပ္သို႔ ေဆာာင္ခဲ့မည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၁ဝယခုမွာ၊ ဤသူတို႔သည္ မဟာတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ အားႀကီးေသာလက္နက္ေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကိုယ္ေတာ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ၁၁အိုဘုရားရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျပဳေသာ ပဌနာစကား ႏွင့္ နာမေတာ္ကို ရိုေသခ်င္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ားျပဳေသာ ပဌနာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို ယေန႔ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနား ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္း ေလ၏။ ထိုအခါ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကိုင္ျဖစ္သတည္း။