ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၂)


၁အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးနန္းစံႏွစ္ဆယ္၊ နိသန္လတြင္ ေရွ႔ေတာ္၌တင္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို ငါကိုင္၍ဆက္ေလ၏။ ၂အထက္က တခါမွ်ေရွ႔ေတာ္၌ ညွိဳးငယ္ေသာမ်က္ႏွာကို မျပဘူးသည္ျဖစ္၍၊ ရွင္ဘုရင္က၊ က်န္းမာလ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္သနည္း။ ဝမ္းနည္းဟန္ရွိပါသည္တကားဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃ငါသည္ အလြန္ေၾကာက္၍၊ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္ဘိုးေဘး သခ်ႋဳင္းရွိရာၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးလ်က္၊ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ မ်က္ႏွာမညွိဳးငယ္ဘဲ အဘယ္သို႔ ေနႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၄-၅ရွင္ဘုရင္က၊ အဘယ္သို႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်င္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ငါကလည္း အရွင္မင္းႀကီး အလိုေတာ္ရွိ၍ ကြၽန္ေတာ္ကို စိတ္ႏွင့္ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္ဘိုးေဘး သခ်ႋဳင္းရွိရာၿမိဳ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ျပဳစုရမည္အေၾကာင္း၊ ယုဒျပည္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟု ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းၿပီးမွ ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၆ထိုအခါ ေျမာက္သားေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေနထိုင္စဥ္ ရွင္ဘုရင္က၊ သင္သြားလွ်င္ အဘယ္မွ်ကာလ ၾကာလိမ့္မည္ နည္း။ အဘယ္ကာလမွ ျပန္လာမည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူေသာ္၊ ကာလအခ်ိန္ကို ငါေလွ်ာက္ထားၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလိုေတာ္ရွိ၍ ငါ့ကိုလႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ ၇တဖန္တံု၊ ရွင္ဘုရင္အလိုေတာ္ ရွိလွ်င္၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ရွိေသာ ၿမိဳ႔ဝန္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဆီးမတား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ပို႔ရမည္ အေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေတာ္စာကို သနားေတာ္မူပါ။ ၈ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွဴးအာသပ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ရဲတိုက္တံခါး တိုင္ႏွင့္ တံခါးထုပ္ဘို႔၄င္း၊ ၿမိဳ႔ရိုးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ေနရာအိမ္ဘို႔၄င္း၊ သစ္ကိုေပးရမည္အေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေတာ္စာကိုလည္း သနားေတာ္မူပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္ တန္ခိုးေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္သည္ ေပးသနား ေတာ္မူ၏။

၉ထိုအခါ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္တို႔ထံသို႔ ငါေရာက္၍ ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္စာကို ျပ၏။ ရွင္ဘုရင္ သည္လည္း တပ္မွဴးႏွင့္ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကို ငါႏွင့္အတူ ေစလႊတ္ေတာ္မူသတည္း။ ၁ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ အက်ိဳးကို ျပဳစုျခင္းငွါ၊ လူတေယာက္လာေၾကာင္းကို၊ ေဟာရနိလူ သမBာလတ္ႏွင့္ ကြၽန္ခံသူအမၼဳန္အမ်ိဳးသား ေတာဘိတို႔သည္ ၾကားေသာ္၊ အလြန္ႏွလံုးမသာရွိၾက၏။

၁၁ငါသည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍ သံုးရက္ေနၿပီးမွ၊ ၁၂ကိုယ္၌ပါေသာ သူအခ်ိဳ႔တို႔ႏွင့္တကြ၊ ညဥ့္အခါထ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အဘို႔ ျပဳျခင္းငွါ၊ ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ င့ါအား အဘယ္သို႔ေသာ အႀကံေပးေတာ္မူ သည္ကို၊ အျခားေသာသူတေယာက္အားမွ် မေျပာ၊ ကိုယ္စီးေသာျမင္းမွတပါး အဘယ္အရာမွမပါဘဲ၊ ၁၃ညဥ့္အခါ ခ်ိဳင့္တံခါးျဖင့္ထြက္၍၊ နဂါးေရတြင္းတဘက္တခ်က္၊ ေနာက္ေခ်းတံခါး တိုင္ေအာင္ သြားသျဖင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္၊ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ မရွိသည္ကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွ၊ ၁၄စမ္းေရတြင္းတံခါးႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ေရကန္တိုင္ ေအာင္ လြန္ျပန္၍၊ ျမင္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္၊ ၁၅တဖန္ ထိုညဥ့္၌ ေခ်ာင္းနားတြင္ ေရွာက္သြား၍၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၾကည့္ရႈ႔ ၿပီးမွ၊ ခ်ိဳင့္တံခါးျဖင့္ လွည့္၍ဝင္ျပန္ေလ၏။ ၁၆အဘယ္အရပ္သို႔သြားသည္၊ အဘယ္သို႔ျပဳသည္ကို မင္းတို႔သည္ မသိၾက။ ယုဒလူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ မွဴးမတ္၊ မင္းအရာရွိ၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူ တစံုတေယာက္အားမွ် ငါသည္ ကိုယ္အမႈကို မေျပာေသး။

၁၇ေနာက္တဖန္၊ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲျခင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ျခင္းကို သင္တို႔သိျမင္ၾက၏။ လာၾက။ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးကို တည္ၾကကုန္အံ့ဟု သူတို႔အား ဆိုလ်က္၊ ၁၈ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့အားျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို၄င္း ၾကားေျပာေလေသာ္၊ သူတို႔က၊ ငါတို႔သည္ထ၍ တည္ၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုလ်က္၊ ထိုေကာင္းမႈကို ၿပီးေစျခင္းငွါ၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ႏႈိးေဆာ္ၾက၏။ ၁၉ထိုသိတင္းကို ေဟာရနိလူ သမBာလတ္၊ ကြၽန္ခံသူအမၼဳန္အမ်ိဳးသာ ေတာဘိ၊ အာရပ္အမ်ိဳးသား ေဂရွင္တို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ ျပက္ယယ္ျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳၾကမည္နည္း။ ရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ၾကမည္ေလာဟု ကဲ့ရဲ႔လ်က္ ဆိုၾက၏။ ၂ဝငါကလည္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အခြင့္ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္ျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ထ၍တည္မည္။ သင္တို႔မူကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ ဘာမွ်မဆိုင္မပိုင္၊ မွတ္စရာသက္ေသမရွိဟု ျပန္ေျပာ၏။