ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဧလ်ာရွိပ္သည္၊ မိမိညီအစ္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ႏွင့္တကြ ထ၍၊ သိုးတံခါး ကိုျပင္လ်က္ တံခါးခံု၊ တံခါးထုပ္၊ တံခါးရြက္တို႔ကို ထူေထာင္ဆြဲထား၍၊ ေမအာျပအုိးမွ ဟာနေနလျပအိုးတိုင္ေအာင္ ျပင္ၾက၏။ ၂သူတို႔ေနာက္မွ၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ျပင္ၾက၏။ သူတို႔ေနာက္မွ၊ ဣမရိသား ဇကၠဳရျပင္၏။ ၃ငါးတံခါး ကိုကား၊ ဟေႆနာအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ျပင္လ်က္ တံခါးခံု၊ တံခါးထုပ္၊ တံခါးရြက္တို႔ကို ထူေထာင္ဆြဲထား၍၊ ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔ကို တပ္ၾက၏။ ၄သူတို႔ေနာက္မွ၊ ေကာဇသားျဖစ္ေသာ ဥရိယ၏သား ေမရမုတ္ျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ၊ ေမရွဇေဗလ သားျဖစ္ေသာ ေဗရခိ၏သား ေမရႈလံျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ၊ ဗာနာသား ဇာဒုတ္ျပင္၏။ ၅သူ႔ေနာက္မွ၊ ေတေကာၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ျပင္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္၊ ေတေကာမင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ အရွင္၏အမႈကို ဝိုင္းညီ၍မျပဳၾက။ ၆တံခါးေဟာင္းကိုကား၊ ပါသာသား ေယာယဒ၊ ေဗေသာေဒယသား ေမရႈလံျပင္လ်က္ တံခါးခံု၊ တံခါးထုပ္၊ တံခါးရြက္တိုိ႔ကို ထူေထာင္ဆြဲထား၍၊ ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ ကန္႔လန္႔က်င္ တို႔ကိုတပ္ၾက၏။ ၇သူတို႔ေနာက္မွ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔သား ေမလတိ၊ ေမေရာႏုတ္ၿမိဳ႔သား ယာဒုန္၊ ဂိေဗာင္လူ၊ မိဇပါလူတို႔ သည္ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္ ရာဇပလႅင္တိုင္ေအာင္ ျပင္ၾက၏။ ၈သူတို႔ေနာက္မွ ဟာဟာယသား ပန္းတိမ္သမား ၾသေဇလ၊ သူ႔ေနာက္မွ၊ ေဆးသမားဟာနနိျပင္လ်က္၊ က်ယ္ေသာၿမိဳ႔ရိုးတုိင္ေအာင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ခိုင္ခံ့ေစၾက၏။ ၉သူ႔တို႔ေနာက္မွ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တပိုင္းကို အုပ္ေသာသူ၊ ဟုရသားေရဖာယျပင္၏။ ၁ဝသူ႔ေနာက္မွ၊ ဟာရုမပ္သား ေယဒါယသည္ မိမိအိမ္တဘက္တခ်က္၌ ျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ၊ ဟာရွဗနိသား ဟတၱဳတ္ျပင္၏။ ၁၁က်န္ၾကြင္းေသာအရပ္ ႏွင့္ မီးဖိုျပာအိုးကိုကား၊ ဟာရိမ္သား မာလခိယႏွင့္၊ ပါဟတ္ေမာဘသား ဟာရႈတ္တို႔သည္ ျပင္ၾက၏။ ၁၂သူတို႔ေနာက္မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တပိုင္းကို အုပ္ေသာသူ၊ ဟာေလာဟတ္သား ရွလႅံဳႏွင့္ သူ၏သမီးတို႔သည္ျပင္ၾက၏။ ၁၃ခ်ိဳင့္တံခါး ကိုကား၊ ဟာႏုန္ႏွင့္ ဇာေနာၿမိဳ႔သားတို႔သည္ျပင္၍ တံခါးတိုင္၊ တံခါးရြက္၊ ေသာ့ခေလာက္၊ ကန္႔လန္႔က်င္တုိ႔ကို လုပ္ၿပီးမွ၊ ၿမိဳ႔ရိုးအေတာင္တေထာင္ကို ေနာက္ေခ်းတံခါးတိုင္ေအာင္ တည္ၾက၏။ ၁၄ေဗသကၠရင္ၿမိဳ႔တပိုင္းကို အုုပ္ေသာသူ ေယခပ္သား မာလခိသည္၊ ေနာက္ေခ်းတံခါးကိုျပင္၍ တံခါးရြက္၊ ေသာ့ခေလာက္၊ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔ ကို လုပ္ထား၏။ ၁၅မိဇပါၿမိဳ႔တပိုင္းကိုအုပ္ေသာ ေကာလေဟာဇသား ရွလႅံဳသည္ စမ္းေရတြင္းတံခါးကို ျပင္၍ တံခါးမိုး၊ တံခါးရြက္၊ ေသာ့ခေလာက္၊ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔ကို လုပ္ထားၿပီးလွ်င္၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ေနာက္မွ ရွိေလာင္ေရကန္ ၿမိဳ႔ရိုးကို ဒါဝဒ္ၿမိဳ႔ေလွခါးတိုင္ေအာင္ တည္၏။ ၁၆သူ႔ေနာက္မွ၊ ဗက္ဇုရၿမိဳ႔တပိုင္းကိုအုပ္ေသာ အာဇဗုတ္သား ေနဟမိသည္၊ ဒါဝိဒ္သခ်ႋဳင္းတဘက္တခ်က္မွစ၍၊ ေနာက္လုပ္ေသာ ေရကန္ႏွင့္ ဗိုလ္မင္းအိမ္တိုင္ေအာင္ ျပင္၏။ ၁၇သူ႔ေနာက္မွ၊ ေလဝိအမ်ိဳး ဗာနိသား ေရဟံုျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ၊ ကိလၿမိဳ႔တပိုင္းကိုအုပ္ေသာ ဟာရွဘိသည္ မိမိတာကိုျပင္၏။ ၁၈သူ႔ေနာက္မွ ကိလၿမိဳ႔တပိုင္းကိုအုပ္ေသာ ေဟနဒဒ္သား ဟာရွဘိညီ ဗာဝဲျပင္၏။ ၁၉သူ႔ေနာက္မွ မိဇပါၿမိဳ႔အုပ္ ေယာရႈသား ဧေဇရသည္၊ လက္နက္စံုတိုက္သို႔တက္ရာ တဘက္တခ်က္၊ ၿမိဳ႔ေထာင့္ထိေအာင္ျပင္၏။ ၂ဝသူ႔ေနာက္မွ၊ ဇဗၺဲသား ဗာရုတ္သည္ ၿမိဳ႔ေထာင့္မွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဧလ်ာရွိပ္အိမ္သို႔ အိမ္တံခါးတိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ျပင္၏။ ၂၁သူ႔ေနာက္မွ ေကာဇသားျဖစ္ေသာ ဥရိယ၏သား ေမရမုတ္သည္၊ ဧလ်ာရွိပ္အိမ္တံခါးမွ အိမ္ေထာင့္တိုင္ေအာင္ ျပင္၏။ ၂၂သူ႔ေနာက္မွ၊ ခ်ိဳင့္အရပ္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ျပင္ၾက၏။ ၂၃သူတို႔ေနာက္မွ၊ ဗယၤာမိန္ႏွင့္ ဟာရႈပ္သည္ မိမိအိမ္တဘက္တခ်က္၌ ျပင္ၾက၏။ သူတို႔ေနာက္မွ အာနနိသားျဖစ္ေသာ မာေသယ၏သား အာဇရိသည္ မိမိအိမ္ တဘက္တခ်က္၌ျပင္၏။ ၂၄သူ႔ေနာက္မွ၊ ေဟနဒဒ္သား ဗိႏြိသည္၊ အာဇရိအိမ္မွ ၿမိဳ႔ရိုးေကြ႔ရာ ၿမိဳ႔ေထာင့္တိုင္ေအာင္ ျပင္၏။ ၂၅ဥဇဲသားပါလလသည္ ၿမိဳ႔ရိုးေကြ႔ရာ တဘက္တခ်က္ကို၄င္း၊ ေထာင္ဝင္းနား၊ ျမင့္ေသာနန္းေရွ႔မွာရွိေသာ ျပအိုးကို၄င္းျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ ပါရုပ္သားေဂဒါယျပင္၏။ ၂၆ထိုမွတပါး၊ ဘုရားကြၽန္တို႔သည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာ၊ ေရတံခါး တဘက္တခ်က္၌၊ မိမိတို႔ေနရာ ၾသေဖလရဲတိုက္ကို၄င္း၊ ျပင္သို႔ထြက္ေသာျပအိုးကို၄င္း ျပင္ၾက၏။ ၂၇သူတို႔ေနာက္မွ၊ ေတေကာၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ျပင္သို႔ထြက္ေသာ ျပအိုးႀကီးတဘက္တခ်က္၌၊ ၾသေဖလရဲတိုက္ရိုးတိုင္ေအာင္ ျပင္ၾက၏။ ၂၈ျမင္းတံခါးအထက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ မိမိတို႔ေနရာ အိမ္တဘက္တခ်က္၌ အသီးအသီးျပင္ၾက၏။ ၂၉သူတို႔ ေနာက္မွ၊ ဣေမရသား ဇာဒုတ္သည္ မိမိအိမ္တဘက္တခ်က္၌ ျပင္၏။ သူ႔ေနာက္မွ၊ ေရွကနိသား၊ အေရွ႔တံခါးမွဴး ေရွမာယျပင္၏။ ၃ဝသူ႔ေနာက္မွ၊ ေရွလမိသား ဟာနနိ၊ ဇာလပ္၏စတုတၳသား ဟာႏုန္တို႔သည္ျပင္ၾက၏။ သူတို႔ ေနာက္မွ၊ ေဗရခိသား ေမရႈလံသည္ မိမိအိပ္ရာခန္းတဘက္တခ်က္၌ ျပင္၏။ ၃၁သူ႔ေနာက္မွ၊ ပန္းတိမ္သမားသား မာလခိ သည္ မိဖကဒ္တံခါးတဘက္တခ်က္၌၊ ဘုရားကြၽန္ေနရာႏွင့္ ကုန္သည္ေနရာအရပ္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ၿမိဳ႔ေထာင့္တက္ ရာအရပ္တိုင္ေအာင္၄င္း ျပင္၏။ ၃၂ၿမိဳ႔ေထာင္တက္ရာ အရပ္မွစ၍ သိုးတံခါးတိုင္ေအာင္ ပန္းတိမ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားတို႔သည္ ျပင္ၾက၏။