ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၄)


၁ထိုသို႔ငါတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးတည္ေၾကာင္းကို၊ သမBာလတ္သည္ သိတင္းၾကားေသာအခါ၊ အလြန္ေဒါသအမ်က္ ထြက္၍၊ ယုဒလူတို႔ကို ျပက္ယယ္ျပဳလ်က္၊ ၂အားမရွိေသာ ထိုယုဒလူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳၾကမည္နည္း။ ကိုယ္ကို ခိုင္ခန္႔ေစမည္ေလာ။ ယဇ္ပူေဇာ္မည္ေလာ။ တေန႔ျခင္းတြင္ လက္စသတ္မည္ေလာ။ ကြၽမ္းေလာင္ေသာ ေက်ာက္ တို႔ကို အမႈိက္ပံုမ်ားထဲကထုတ္၍ ျပဳျပင္မည္ေလာဟု မိမိအမိ်ဳးသားခ်င္း၊ ရွမာရိတပ္သားေရွ႔မွာ ေျပာဆို၏။ ၃သူ႔အနားမွာရွိေသာ အမၼဳန္အမ်ိဳးသား ေတာဘိကလည္း၊ သူတို႔တည္ေသာ ေက်ာက္ရိုးကို ေတာေခြးထိခိုက္လ်င္၊ ၿပိဳလဲလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၄အိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ကိုခံရပါ၏။ သူတို႔ကဲ့ရဲ႔ေသာစကားသည္၊ သူတို႔ေခါင္းေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ပါေစေသာ။ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရာျပည္၌ လုယက္ျခင္းကို ခံရၾကပါေစေသာ။ ၅သူတို႔ျပဳေသာဒုစရိုက္ကို ဖံုးအုပ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ေရွ႔ေတာ္၌ သူတို႔အျပစ္ မေျပပါေစႏွင့္။ ၿမိဳ႔ရိုးကိုတည္ေသာသူတို႔၏စိတ္ကို နာေစျခင္းငွါ၊ ေျပာတတ္ၾကပါသည္တကား။ ၆သို႔ရာတြင္ ငါတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးကိုတည္ၾက၏။ တည္လုပ္ေသာသူတို႔သည္ ေစတနာႀကီးေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္ၿမိဳ႔ရိုးအျမင့္တဝက္ တိုင္ေအာင္ ၿပီးေလ၏။

၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးျမင့္၍ ၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကုိ ျပင္စျပဳၾကသည္ဟု သမBာလတ္ႏွင့္ ေတာဘိအစရွိေသာ အာရပ္လူ၊ အမၼဳန္လူ၊ အာဇုတ္လူတို႔သည္ ၾကားေသာအခါ၊ အလြန္ေဒါသစိတ္ရွိသျဖင့္၊ ၈ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုစစ္ခ်ီ၍တိုက္မည္။ ထုိအမႈကုိ ဖ်က္မည္ဟု တညီတညြတ္တည္းတိုင္ပင္ၾက၏။ ၉သို႔ရာတြင္ ငါတို႔သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း၍၊ ရန္သူေၾကာင့္ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ကင္းေစာင့္ထားၾက၏။ ၁ဝယုဒလူအခ်ဳိ႔ကလည္း၊ ဝန္ထမ္းေသာသူတို႔သည္ အားကုန္ၾကၿပီ။ အမႈိက္မ်ားလွ၏။ ၿမိဳ႔ရုိးၿပီးစီးေအာင္ မတတ္ႏိုင္ၾကဟု ဆိုၾက၏။ ၁၁ရန္သူတို႔ကလည္း၊ သူတို႔သည္ အမွတ္တမဲ့၊ သတိမရွိဘဲေနစဥ္တြင္၊ ငါတို႔သည္ သူတို႔အထဲသို႔ဝင္၍ လုပ္ၾကံသျဖင့္၊ ထုိအလုပ္ကိုဖ်က္မည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၁၂သူတို႔အနားမွာေနေသာ ယုဒလူတို႔သည္လည္း၊ လာ၍ရန္သူတို႔သည္ ေနရာအရပ္ရပ္တို႔က၊ သင္တို႔ကုိတိုက္ လာၾကလိမ့္မည္ဟု ငါတို႔အားအထပ္ထပ္ ဆုိၾက၏။ ၁၃ထုိေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ရုိးေနာက္၊ နိမ့္ေသာအရပ္၊ ရွင္းလင္းေသာ အရပ္တို႔၌ထား၊ လွံ၊ ေလးလက္နက္ပါေသာ လူမ်ားကုိ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ငါခန္႔ထား၏။ ၁၄ထုိအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ၾကည့္ရႈစီရင္ၿပီးမွမွဴးမတ္၊ မင္းအရာရွိ၊ ၾကြင္းေသာသူတို႔အားေခၚ၍၊ ရန္သူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကို သားမယား အိမ္ရာအဘုိ႔ တုိက္ၾကေလာ့ဟုဆုိ၏။ ၁၅ထုိသုိ႔ငါတို႔သည္ သတိရ၍၊ ရန္သူအၾကံကို ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီး ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသူတို႔ ၾကားသိေသာအခါ၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အသီးအသီးလုပ္ရာအရပ္ ၿမိဳ႔ရုိးသုိ႔ ျပန္လုပ္ၾက၏။ ၁၆ေနာက္မွငါ့ကြၽန္ တဝက္သည္ အလုပ္လုပ္ၾက၏။ တဝက္သည္လံွ၊ ဒုိင္း၊ ေလး၊ သံခ်ပ္တုိ႔ကို ကိုင္ၾက၏။ မင္းတုိ႔သည္ ယုဒအမ်ဳိးသား မ်ားေနာက္မွာ ေနၾက၏။ ၁၇ၿမိဳ႔ရိုးတည္ေသာသူ၊ ဝန္ထမ္းေသာသူ၊ ဝန္ကိုတင္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ လက္တဘက္ႏွင့္လုပ္ၾက၏။ လက္တဘက္ႏွင့္ လက္နက္ကုိကိုင္ၾက၏။ ၁၈တည္လုပ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္၊ ခါး၌ထားဆဲြလ်က္တည္လုပ္ၾက၏။ တံပိုးမႈတ္ေသာသူသည္ ငါ့အနားမွာရပ္ေန၏။ ၁၉ငါကလည္း၊ အလုပ္သည္ ႀကီးက်ယ္လွ၏။ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာ တေယာက္ တျခားစီသူႏွင့္ ငါေဝးေဝးလုပ္ရ၏။ ၂ဝသို႔ျဖစ္၍၊ တံပိုးမႈတ္သံကို ၾကားေလရာရာအရပ္မွ၊ ငါတို႔ထံသို႔ စည္းေဝးၾက။ ငါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ဘက္၌ စစ္ကူေတာ္မူမည္ဟု မွဴးမတ္၊ မင္းအရာရွိ၊ ၾကြင္းေသာသူတို႔အား ငါဆို၏။ ၂၁ထုိသုိ႔ငါတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ၾက၏။ လူတဝက္သည္ မိုဃ္းလင္းသည္ မွစ၍ ၾကယ္ေပၚသည္တိုင္ေအာင္၊ လွံလက္နက္တို႔ကုိကိုင္ၾက၏။ ၂၂ထုိအခါ၌လည္း၊ ငါကလူတိုင္းမိမိကြၽန္ႏွင့္ တကြညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲမွ အိပ္ေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ကြၽန္တုိ႔သည္ ေန႔အခါ အလုပ္လုပ္လ်က္၊ ညဥ့္အခါ အလွည့္လွည့္ေစာင့္လ်က္ ရွိၾကလိမ့္မည္ ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ဆို၏။ ၂၃ထုိသုိ႔ငါႏွင့္ ငါ့ညီ၊ ငါ့ကြၽန္၊ ငါေနာက္၌ လုိက္ေသာတပ္သားတို႔သည္၊ ကုိယ္အဝတ္ကုိ မခြၽတ္ဘဲေနရၾက၏။