ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၅)


၁ထုိအခါ ေယာက္်ားမိန္းမမ်ားတို႔သည္ အမ်ဳိးသားခ်င္း ယုဒလူတို႔ကုိ အလြန္အျပစ္တင္၍ ျမည္းတမ္းၾက၏။ ၂အခ်ဳိ႔ကလည္း၊ ငါတို႔ႏွင့္ သားသမီးမ်ားစြာရွိၾက၏။ သူတုိ႔အသက္ေမြးေလာက္ေအာင္ စားစရာဆန္စပါးကုိ အဘယ္မွာရႏုိင္မည္နည္းဟု ဆုိၾက၏။ ၃အခ်ဳိ႔ကလည္း၊ ငါတုိ႔သည္ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ အိမ္တုိ႔ကုိ ေပါင္ထားၿပီ။ အစာေခါင္းပါးေသာကာလ၊ ဆန္စပါးကို အဘယ္မွာ ရႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ဆုိၾက၏။ ၄အခ်ဳိ႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ အခြန္ေတာ္ကိုေပးစရာရွိျခင္းငွါ လယ္ယာဥယ်ာဥ္အတြက္ ေငြကိုေခ်းယူၿပီ။ ၅ယခုမွာ ငါတို႔ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ငါတုိ႔သားသမီးသည္ သူတို႔သားသမီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔သားသမီးကို ေရာင္း၍ ကြၽန္ခံေစရမည္ေလာ့။ ကြၽန္ခံၿပီးေသာ သမီးတို႔ကုိလည္း ေရြးျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္။ ပိုင္ရင္းလယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္တုိ႔သည္ သူတပါးလက္သို႔ ေရာက္ေလၿပီတကားဟု ဆုိၾက၏။ ၆ထုိသို႔ အျပစ္တင္ျမည္တမ္းေသာစကားကို ငါသည္ၾကားေသာအခါ၊ အလြန္ညွဳိးငယ္ေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ ဆင္ျခင္ၿပီးမွ၊ ၇မွဴးမတ္ႏွင့္ မင္းအရာ ရွိတို႔ကုိေခၚ၍၊ သင္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔၌ အတိုးစားတတ္ၾကသည္ တကားဟု ဆံုးမသျဖင့္၊ သူတို႔တဘက္၌ လူအမ်ားတို႔ကို စုေဝးေစလ်က္၊ ၈တပါးအမ်ဳိးသားတို႔လက္၌ ကြၽန္ခံေသာငါတုိ႔ညီအစ္ကုိ ယုဒလူတို႔ကုိ၊ ငါတို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း ေရြးႏႈတ္ၿပီးမွ၊ သင္တို႔သည္ ညီအစ္ကိုတို႔ကုိ တဖန္ေရာင္းဦးမည္ေလာ့။ သူတို႔သည္ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို အေရာင္းခံရမည္ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ျပန္ေျပာစရာမရွိ။ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၉ငါကလည္း၊ သင္တုိ႔ျပဳေသာအမႈမေကာင္းပါတကား။ ငါတို႔ရန္သူျဖစ္ေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ငါတုိ႔ကို ကဲ့ရဲ႔မည္ဟု စိုးရိမ္၍၊ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရံြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တုိ႔က်င့္သင့္သည္ မဟုတ္ေလာ့။ ၁ဝငါႏွင့္ငါ့ညီ၊ င့ါကြၽန္တို႔သည္လည္း၊ လူမ်ားတို႔၌ ေငြႏွင့္ ဆန္စပါးကို ခဲြယူပုိင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အတုိးစားေသာ အမႈကုိပယ္ဖ်က္ၾကပါေလာ့။ ၁၁ယေန႔ပင္သူတို႔လယ္ယာ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္၊ အိမ္ယာကို၄င္း၊ သူတို႔၌ ခဲြယူၿပီးေသာေငြ၊ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီအခ်ဳိ႔ကို၄င္း ျပန္ေပးၾကပါေလာ့ဟု ဆိုေသာ္၊ ၁၂သူတို႔ကျပန္ေပးပါမည္။ ဘာမွ်မေတာင္းမယူပါ။ ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း ျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။ ထုိသုိ႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဂတိထားသည္အတိုင္း ျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္သူတို႔ကုိေခၚ၍ က်ိန္ဆိုေစၿပီးမွ၊ ၁၃ကုိယ္ခါးပိုက္ကုိ ခါလ်က္၊ ဂတိပ်က္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္အိမ္ေတာ္၊ အမႈေတာ္ထဲက ဤသုိ႔ခါလုိက္ေတာ္မူပါေစေသာ။ သူတို႔သည္ဤသုိ႔ ခါပစ္လုိက္ျခင္းကို ခံရၾကပါေစေသာဟုဆို၍ စည္းေဝးေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အာမင္ဟု ဝန္ခံ၍ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီမြမ္းၾက၏။ လူမ်ားတို႔သည္လည္း ဂတိထားသည္အတုိင္း ျပဳၾက၏။

၁၄ထုိမွတပါး ယုဒၿမိဳ႔ဝန္အရာကို ငါခံေသာအခ်ိန္၊ အာတေဇရဇ္မင္းႀကီး နန္းစံႏွစ္ဆယ္မွစ၍ သံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ေအာင္၊ တစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ငါႏွင့္ငါ့ညီတို႔သည္ ၿမိဳ႔ဝန္ရိတ္ကၡာကိုမစား။ ၁၅အရင္ၿမိဳ႔ဝန္တို႔ ကိုလူမ်ားတို႔သည္ ေကြၽးရၾက၏။ မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကို၄င္း၊ တေန႔လွ်င္ေငြေလးဆယ္ကို၄င္း ေပးရၾက၏။ မင္းလုလင္၏ ေစစားျခင္းကိုလည္းခံရၾက၏။ ငါမူကား ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာေၾကာင့္၊ အရင္ၿမိဳ႔ဝန္ကဲ့သို႔မျပဳ။ ၁၆ထုိမွတပါး၊ ငါသည္ၿမိဳ႔ရုိးကို အျမဲလုပ္၍ ေန၏။ ငါႏွင့္ ငါ့ကြၽန္တို႔သည္လယ္ယာကို မဝယ္၊ ၿမိဳ႔ရုိးတည္ျခင္းအမႈကိုသာ ဝိုင္းညီ၍ ႀကိဳးစားၾက၏။ ၁၇ထုိမွတပါး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ေန၍ ငါတို႔ထံသို႔လာေသာ တပါးအမ်ဳိးသားကိုမဆိုဘဲ၊ ယုဒအမ်ဳိးသား တို႔ႏွင့္မင္းအရာရွိတရာငါးက်ိပ္တို႔သည္ ငါ့စားပဲြ၌ စားေသာက္ျမဲရွိိၾက၏။ ၁၈ေန႔တုိင္းငါ့စားပဲြ ႏြားတေကာင္၊ ေရြးေသာ သိုးေျခာက္ေကာင္၊ ၾကက္မ်ားကိုစီရင္ရ၏။ ဆယ္ရက္တခါ မ်ားစြာေသာ စပ်စ္ရည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း တင္ရ၏။ ထုိမွ်ေလာက္ ကုန္ေသာ္လည္း၊ လူမ်ားတို႔သည္ ပင္ပန္းစြာ အမႈေစာင့္ရေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔ဝန္ရိတ္ကၡာကို ငါမေတာင္း။ ၁၉အိုအကြၽႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊  ဤလူတို႔အဘို႔ အကြၽႏု္ပ္ျပဳသမွ်အတြက္ အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့၍ ေက်းဇူး ျပဳေတာ္မူပါ။