ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၆)


၁ထုိအခါ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကုိ မထူေထာင္ေသးေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႔ရုိးတည္၍ လံုေၾကာင္းကို သမBာလတ္၊ ေတာဘိ၊ အာရပ္လူ ေဂရွင္မွစ၍ ၾကြင္းေသာရန္သူတို႔သည္ သိတင္းၾကားေသာအခါ၊ ၂သမBာလတ္ႏွင့္ ေဂရွင္တုိ႔က လာပါ။ ၾသေနာခ်ဳိင့္တြင္ ေခဖိရိမ္ရြာမွာ ေတြ႔ၾကကုန္အံ့ဟု မေကာင္းေသာအၾကံရွိ၍ ငါ့ကိုမွာလုိက္ၾက၏။ ၃ငါကလည္း၊ ငါသည္ႀကီးေသာအမႈကုိေဆာင္ရြက္ရ ေသာေၾကာင့္ မဆင္းမလာႏုိင္။ ထုိအမႈကိုမေဆာင္ရြက္ဘဲ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ဆင္းသြား၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္အမႈပ်က္ရမည္နည္းဟု တမန္တို႔ကုိေစလႊတ္၍ ျပန္ေျပာ၏။ ၄ထုိသို႔ေလးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ မွာလုိက္၍၊ ငါသည္လည္း ယခင္ကဲ့သုိ႔ျပန္ေျပာ၏။ ၅ေနာက္ပဥၥမအႀကိမ္၌ သမBာလတ္သည္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ မိမိကြၽန္ ကုိ ေစလႊတ္၍၊ ကြၽန္တြင္တံဆိတ္မခတ္ေသာ စာပါ၏။ ၆စာခ်က္ဟူမူကား၊ သင္ႏွင့္ယုဒလူတို႔ည္ ပုန္ကန္မည္အႀကံ ရွိသည္ဟု လူအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆုိၾက၏။ ေဂရွင္လည္း သက္ေသခံ၏။ ထုိစကားႏွင့္အညီသင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္လုိ ေသာငွါ၊ ၿမိဳ႔ရုိးကိုတည္၏။ ၇ယုဒျပည္၌ ရွင္ဘုရင္ရွိသည္ဟု သင့္ကုိရည္ေဆာင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေဟာေျပာရေသာ ပေရာဖက္တို႔ကို သင္ခန္႔ထားၿပီ။ ထုိစကားအတုိင္း ရွင္ဘုရင္အားၾကားေလွ်ာက္ရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လာပါ။ တိုင္ပင္ၾကကုန္အံ့ဟု စာ၌ပါသတည္း။ ၈ငါကလည္း၊ သင္ေျပာေသာစကားတခြန္းမွ်မမွန္၊ ကိုယ္စိတ္ထဲမွ အခ်ည္းႏွီး ထင္တတ္သည္ ခ်ည္းဟု  ေစလႊတ္၍ျပန္ေျပာ၏။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ကထုိအလုပ္ကို လက္စမသတ္ႏုိင္ေအာင္ သူတို႔သည္အားေလ်ာ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိလ်က္ ငါတို႔ကိုျခိမ္းေျခာက္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ထုိစကားေၾကာင့္ ငါသာ၍ အားရွိ၏။ ၁ဝထုိအခါ မေဟတေဗလသား ျဖစ္ေသာ ေဒလာယ၏သား ေရွမယသည္ ပုန္ေရွာင္းလ်က္ ေနေသာအိမ္သို႔ ငါသြားလွ်င္၊ သူကဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အတြင္းခန္းထဲမွာ ငါတို႔သည္စုေဝး၍၊ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးတို႔ကို ပိတ္ထားၾကကုန္အံ့။ ကုိယ္ေတာ္ကိုသတ္အံ့ေသာငွါ လာၾကလိမ့္မည္။ ယေန႔ညဥ့္၌ ပင္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိ၏။ ၁၁ငါကလည္း၊ ငါကဲ့သုိ႔ေသာသူသည္ ေျပးရမည္ေလာ။ ငါႏွင့္တူေသာသူသည္ အသက္ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ဗိမာန္ေတာ္ ထဲသုိ႔ ဝင္ရမည္ေလာ့။ ငါမဝင္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၂ထုိသူကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ ေတာဘိႏွင့္ သမBာလတ္ ငွါးေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိ႔ငါ့တဘက္၌ ေဟာေျပာသည္ကို ငါရိပ္မိ၏။ ၁၃သူတို႔သည္ ငါ့ကိုကဲ့ရဲ႔စရာ အေၾကာင္းရွိေစလ်က္၊ ငါေၾကာက္၍ ထုိသုိ႔ျပဳသျဖင့္၊ ျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊ ထုိသူကုိငွါးၾက၏။ ၁၄အုိအကြၽႏု္ပ္ ဘုရားသခင္၊ ထုိသုိ႔ျပဳတတ္ေသာ ေတာဘိႏွင့္ သမBာလတ္ကို၄င္း ေနာဒိအမည္ရွိေသာ ပေရာဖက္မ မွစ၍ အကြၽႏု္ပ္ကိုျခိမ္းေျခာက္ေသာ ပေရာဖက္ တုိ႔ကုိ၄င္း မွတ္ေတာ္မူပါ။

၁၅အရက္ငါးဆယ္ႏွစ္ရက္ၾကာမွ ဧလုလလႏွစ္ ဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႔ရုိးကို လက္စသတ္ၾက၏။ ၁၆ထုိသိတင္း ကုိ ရန္သူတို႔သည္ ၾကား၍၊ ပတ္လည္ဝန္းက်င္၌ ေနေသာတပါးအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရုိးကုိျမင္ေသာအခါ၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾက၏။အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအမႈသည္ ငါတို႔၏ဘုရား သခင့္ အခြင့္ႏွင့္ ၿပီးေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိၾက၏။

၁၇ထုိကာလတြင္၊ ယုဒမွဴးမတ္တို႔ဥည္ မ်ားစြာေသာ ေမတၱာစာကို ေတာဘိထံသုိ႔ေပးလုိက္၍၊ ေတာဘိျပန္ေပးေသာ စာအမ်ားကုိလည္း ရၾက၏။ ၁၈ေတာဘိသည္ အာရာသားေရွကနိ၏ သမက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ သူ၏သားေယာဟနန္သည္ ေဗရခိသား ေမရႈလံသမီးႏွင့္ စံုဘက္ေသာေၾကာင့္၄င္း ယုဒလူအမ်ားတို႔သည္ ေတာဘိထံ၌ သစၥာကိုခံၾကၿပီ။ ၁၉သူတို႔သည္ ေတာဘိျပဳေသာအမႈေကာင္းတို႔ကုိ ငါ့အားျပန္ေျပာၾက၏။ ငါ့စကားကုိလည္း သူ႔အားျပန္ေျပာၾက၏။ သူသည္လည္းငါေၾကာက္ေစျခင္းငွါ စာေပးလုိက္၏။