ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၇)


၁ၿမိဳ႔ရုိးကုိလက္စသတ္ေသာအခါ၊ ငါသည္တံခါးတို႔ကိုထူေထာင္၍၊ တံခါးေစာင့္၊ သီခ်င္းသည္၊ ေလဝိသားတို႔ကုိခန္႔ထားၿပီးမွ၊ ၂သစၥာရွိ၍ ဘုရားသခင္ကို အထူးသျဖင့္ ရုိေသေသာ ရဲတုိက္မွဴးဟာနနိႏွင့္ ငါ့ညီဟာနန္တို႔၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုအပ္လ်က္၊ ၃ေနမထြက္မွီေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တံခါးကို မဖြင့္ေစႏွင့္၊ တံခါးေစာင့္ရွိစဥ္၊ တံခါးတို႔ကုိပိတ္၍ ကန္႔လန္႔က်င္ထုိးေစ။ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အသီးအသီးမိမိတို႔အရပ္ မိမိတို႔အိမ္တဘက္တခ်က္၌ ကင္းေစာင့္ေစဟု စီရင္၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ၿမိဳ႔သည္က်ယ္ဝန္ေသာ္လည္း ေနေသာသူနည္း၍ အိမ္မ်ားတို႔ကိုမတည္မေဆာက္ၾကေသး။

၅ထုိအခါ မွဴးမတ္၊ မင္းအရာရွိ၊ ဆင္းရဲသားတို႔ကို အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ စာရင္းယူျခင္းငွါ စုေဝးေစမည္ အၾကံကို ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ သြင္းေပးေတာ္မူ၏။ ၆-၇တဖန္ငါေတြ႔ေသာ စာရင္းတည္းဟူေသာ ေရွ႔ဦးစြာေရာက္လာေသာသူတို႔၏ အေဆြအမ်ဳိးစာရင္းခ်က္ဟူမူကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ ဘုရင္ ေနဗုခပ္ေနဇာသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရေသာ လူစုထဲကထြက္၍ ေဇရုဗေဗလ၊ ေယာရႈ၊ ေနဟမိ၊ အာဇရိ၊ ရာမိ၊ နာဟမာနိ၊ ေမာ္ဒကဲ၊ ဗိလရွန္၊ မိဇေပရက္၊ ဗိဂဝဲ၊ ေနဟံု၊ ဗာနာတို႔ႏွင့္ အတူလုိက္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အစရွိေသာ ယုဒျပည္၌ အသီးအသီးဆုိင္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာသို႔ ေရာက္ေသာႏုိင္ငံေတာ္သား၊ ဣသေရလလူစာရင္းဟူမူကား၊ ၈ပါရုတ္အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္တရာခုနစ္ဆယ္ ႏွစ္ေယာက္၊ ၉ေရွဖတိအမ်ဳိးသား သံုးရာခုနစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၁ဝအာရာအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာငါးဆယ္ ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၁ပါဟတ္ေမာဘအမ်ဳိး၊ ေယာရႈႏွင့္ ယြာဘအမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္ရွစ္ရာ တဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၁၂ဧလံအမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာငါးဆယ္ေလးေယာက္၊ ၁၃ဇတၱဳအမ်ဳိးသား ရွစ္ရာေလးဆယ္ ငါးေယာက္၊ ၁၄ဇကၡဲအမ်ဳိးသား ခုနစ္ရာေျခာက္ဆယ္၊ ၁၅ဗိႏြိအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာေလးဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၁၆ေဗဗဲအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၁၇အာဇဂဒ္အမ်ဳိးသား တေထာင္သံုးရာႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၈အေဒါနိကံအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာေျခာက္ဆယ္ခုနစ္ေယာက္၊ ၁၉ဗိဂဝဲအမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္ငါးဆယ္ ခုနစ္ေယာက္၊ ၂ဝအာဒိန္အမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာငါးဆယ္ငါးေယာက္၊ ၂၁ေဟဇကိႏွင့္ အာတာအမ်ဳိးသား ကိုးဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၂၂ဟာရႈံအမ်ဳိးသားသံုးရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၂၃ေဗဇဲအမ်ဳိးသား သံုးရာႏွစ္ဆယ္ ေလးေယာက္၊ ၂၄ဟာရိပ္အမ်ဳိးသား တရာတဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၂၅ဂိေဗာင္အမ်ဳိးသား ကိုးဆယ္ငါးေယာက္၊ ၂၆ဗက္လင္ၿမိဳ႔၊ ေနေတာဖၿမိဳ႔သား တရာရွစ္ဆယ္ ရွစ္ေယာက္၊ ၂၇အာနသုတ္ၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္ ရွစ္ေယာက္၊ ၂၈ေဗသာဇမာဝၿမိဳ႔သား ေလးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၂၉ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔၊ ေခဖိရၿမိဳ႔၊ ေဗရုတ္ၿမိဳ႔သား ခုနစ္ရာေလးဆယ္သံုးေယာက္၊ ၃ဝရာမၿမိဳ႔၊ ဂါဗၿမိဳ႔သား ေျခာက္ရာႏွစ္ဆယ္တေယာက္၊ ၃၁မိတ္မတ္ၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၃၂ေဗသလၿမိဳ႔၊ အာဣၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၃၃အျခားေသာေနေဗာၿမိဳ႔သား ငါးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၃၄အျခားေသာ ဧလံအမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာ ငါးဆယ္ေလးေယာက္၊ ၃၅ဟာရိမ္ၿမိဳ႔သား သံုးရာႏွစ္ဆယ္၊ ၃၆ေယရိေခါၿမိဳ႔သား သံုးရာေလးဆယ္ ငါးေယာက္၊ ၃၇ေလာဒၿမိဳ႔၊ ဟာဒိဒ္ၿမိဳ႔၊ ၾသေနာၿမိဳ႔သား ခုနစ္ရာႏွစ္ဆယ္တစ္ေယာက္၊ ၃၈ေသနာၿမိဳ႔သား သံုးေထာင္ကိုး ရာသံုးဆယ္တည္း။

၃၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္စာရင္းဟူမူကား၊ ေယာရႈအမ်ိဳးထဲက ေယဒါယအမ်ဳိးသား ကိုးရာခုနစ္ဆယ္ သံုးေယာက္၊ ၄ဝဣေမရအမ်ဳိးသားတေထာင္ငါးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၄၁ပါရႈရအမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာ ေလးဆယ္ခုနစ္ေယာက္၊ ၄၂ဟာရိမ္အမ်ဳိးသားတေထာင္တဆယ္ခုနစ္ေယာက္တည္း။

၄၃ေလဝိသားစာရင္းဟူမူကား၊ ေဟာေဒဝအမ်ဳိးထဲက ေယာရႈအမ်ဳိးႏွင့္ ကာဒေမလအမ်ဳိးသား ခုနစ္ဆယ္ ေလးေယာက္၊ ၄၄သီခ်င္းသည္၊ အာသပ္အမ်ဳိးသား တရားေလးဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၄၅တံခါးေစာင့္ ရွလံႅဳအမ်ဳိးသား၊ အာတအမ်ဳိးသား၊ တာလမုန္အမ်ဳိးသား၊ အကၠဳပ္အမ်ဳိးသား၊ ဟတိတအမ်ဳိးသား၊ ေရွာဗဲအမ်ဳိးသားအေပါင္း တရာသံုးဆယ္ရွစ္ေယာက္တည္း။

၄၆ဘုရားကြၽန္ခံသူ၊ ဇိဟအမ်ဳိးသား၊ ဟသုဖအမ်ဳိးသား၊ တေဗၺာက္အမ်ဳိးသား၊ ၄၇ေကရုတ္အမ်ဳိးသား၊  သယအမ်ဳိးသား၊ ပါဒုန္အမ်ဳိးသား၊ ၄၈ေလဗနအမ်ဳိးသား၊ ဟာဂဗအမ်ဳိးသား၊ ရွာလမဲအမ်ဳိးသား၊ ၄၉ဟာနန္အမ်ဳိးသား၊ ဂိေဒၵလအမ်ဳိးသား၊ ဂါဟာအမ်ဳိးသား၊ ၅ဝရာယအမ်ဳိးသား၊ ေရဇိန္အမ်ဳိးသား၊ ေနေကာဒအမ်ဳိးသား၊ ၅၁ဂဇၨမ္အမ်ဳိးသား၊ ေၾသဇအမ်ဳိးသား၊ ပါသာအမ်ဳိးသား၊ ၅၂ေဗသဲအမ်ဳိးသား၊ မုနိမ္အမ်ဳိးသား၊ ေနဖိေရွသိမ္အမ်ဳိးသား၊ ၅၃ဗာကဗုတ္အမ်ဳိးသား၊ ဟာကုဖအမ်ဳိးသား၊ ဟာရဟုရအမ်ဳိးသား၊ ၅၄ဗာဇလိတ္အမ်ဳိးသား၊ ေမဟိဒအမ်ဳိးသား၊ ဟာရရွအမ်ဳိးသား၊ ၅၅ဗာရကုတ္အမ်ဳိးသား၊ သိသရအမ်ဳိးသား၊ တာမအမ်ဳိးသား၊ ၅၆ေနဇိအမ်ဳိးသား၊ ဟာတိဖအမ်ဳိးသားတည္း။

၅၇ေရွာလမုန္၏ အေစခံကြၽန္၊ ေသာတဲအမ်ဳိးသား၊ ေသာဖရက္အမ်ဳိးသား၊ ေပရိဒအမ်ဳိးသား၊ ၅၈ယာလအမ်ဳိးသား၊ ဒါကုန္အမ်ဳိးသား၊ ဂိေဒၵလအမ်ဳိးသား၊ ၅၉ေရွဖတိအမ်ဳိးသား၊ ဟတၱိလအမ်ဳိးသား၊ ေပါခရက္အမ်ဳိးသား၊ ေဇဗိမ္အမ်ဳိးသား၊ အာမုန္အမ်ဳိးသားတည္း။ ၆ဝဘုရားကြၽန္ႏွင့္ ေရွာလမုန္၏ ကြၽန္ေပါင္းကား၊ သံုးရာကိုးဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။

၆၁ထုိမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ဳိးမွန္သည္မမွန္သည္ကုိ၄င္း၊ မိမိတို႔အေဆြအမ်ဳိးကို၄င္း မျပႏုိင္ဘဲ ေတလေမလၿမိဳ႔၊ ေတလဟာရရွၿမိဳ႔၊ ေခရုပ္ၿမိဳ႔၊ အဒၵဳန္ၿမိဳ႔၊ ဣေမရၿမိဳ႔မွထြက္သြားေသာဟူမူကား၊ ၆၂ေဒလာယအမ်ဳိးသား၊ ေတာဘိအမ်ဳိးသား၊ ေနေကာဒအမ်ဳိးသား၊ ေပါင္းေျခာက္ရာေလးဆယ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း။

၆၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ဳိးထဲက ဟဗာယအမ်ဳိးသား၊ ေကာဇအမ်ဳိးသား၊ ဂိလဒ္ျပည္သား၊ ဗာဇိလဲသမီး တေယာက္ႏွင့္ စံုဘက္၍ ေယာကၡမအမည္ကုိရေသာ ဗာဇိလဲအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ၆၄စာရင္းဝင္ေသာ လူစုတြင္ မိမိတို႔စာရင္းကိုရွာ၍ မေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ အမ်ဳိးမစစ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို မခံရၾက။ ၆၅ဥရိမ္ႏွင့္ သုမိမ္ပါေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မေပၚမွီတိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ အရာ တို႔ကုိ မစားရဟု ျပည္အုပ္မင္းစီရင္၏။

၆၆ပရိသတ္အေပါင္းကား၊ ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္သံုးရာေျခာက္ဆယ္တည္း။ ၆၇ထုိမွတပါး၊ ကြၽန္ေယာက္၊ ကြၽန္မိန္းမေပါင္းခုနစ္ေထာင္သံုးရာသံုးဆယ္ခုနစ္ေယာက္၊ သီခ်င္းသည္ေယာက္်ားမိန္းမေပါင္း ႏွစ္ရာေလးဆယ္ငါး ေယာက္၊ ၆၈ျမင္းေပါင္းခုနစ္ရာသံုးဆယ္ေျခာက္စီး၊ လားေပါင္းႏွစ္ရာေလးဆယ္ငါးစီး၊ ၆၉ကုလားအုပ္ေပါင္းေလးရာ သံုးဆယ္ငါးစီး၊ ျမင္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ခုနစ္ရာႏွစ္ဆယ္တည္း။

၇ဝအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္ အမႈေတာ္ကုိေဆာင္ရြက္စရာလွဴၾက၏။ ျပည္အုပ္မင္းသည္ လည္း၊ ေရႊဒဂၤါးတေထာင္၊ အင္တံုငါးဆယ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဝတ္စံုငါးရာသံုးဆယ္ကို ဘ႑ာေတာ္ထဲသုိ႔ သြင္းေလ၏။ ၇၁အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးသြင္းေသာ ေရႊေငြအေပါင္းကား ေရႊဒဂၤါးႏွစ္ေသာင္း၊ ေငြအခြက္ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္တည္း။ ၇၂ၾကြင္းေသာသူတို႔သည္လည္း ေရႊဒဂၤါးႏွစ္ေသာင္း၊ ေငြခြက္ႏွစ္ေသာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဝတ္စံု ေျခာက္ဆယ္ခုနစ္စံုကုိ သြင္းၾက၏။ ၇၃ထိုသို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ တံခါးေစာင့္၊ သီခ်င္းသည္၊ သာမညလူအခ်ဳိ႔၊ ဘုရားကြၽန္အစရွိေသာ ဣသေရျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္၊ မိမိတို႔ေနရာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ေနရာက်ၾက၏။