ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၈)


၁သတၱမလေရာက္မွ၊ ၿမိဳ႔ရြာအရပ္ရပ္၌ ေနေသာ ဣသေရလလူအမ်ဳိးသားလူအေပါင္းတုိ႔သည္ လာ၍ ေရတံခါးလမ္းတြင္စည္းေဝးၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ထာဝရဘုရား၊ ထားေတာ္မူေသာ ေမာေရွပညတၱိက်မ္းစာကုိ က်မ္းတတ္ဆရာ ဧဇရကို ေတာင္းသည္အတိုင္း၊ ၂နားေထာင္နားလည္ ႏုိင္သမွ်ေသာ ပရိသတ္ေယာက္်ားမိန္းမ တို႔ေရွ႔သို႔သတၱမလ ပဌမေန႔ရက္တြင္၊ ပညတၱိက်မ္းကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရသည္ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ၃နားလည္ႏုိင္ေသာသူ၊ ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ေရွ႔မွာ၊ နံနက္အခ်ိန္မွစ၍ မြန္းတည့္အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ေရတံခါးလမ္းတြင္ ဘတ္ရြတ္ေလ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ပညတၱိက်မ္းကားကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင္ၾက၏။ ၄သူတို႔လုပ္ၾကေသာ တရားေဟာရာသစ္သား ပလႅင္ေပၚမွာ က်မ္းတတ္ဆရာ ဧဇရသည္ ရပ္၍ မတၱိသိ၊ ေရွမ၊ နာယ၊ ဥရိယ၊ ဟိလခိ၊ မာေသယတို႔သည္ လက္်ာဘက္၌၄င္း ေပဒါယ၊ မိေရွလ၊ မာလခိ၊ ဟာရႈံ၊ ဟာရွဗဒါန၊ ဇာခရိ၊ ေမရႈလံတို႔သည္ လက္ဝဲဘက္၌၄င္း ရပ္ေနၾက၏။ ၅ထုိသုိ႔ဧဇရသည္ လူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ ျမင့္လ်က္၊ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ က်မ္းစာကုိဖြင့္ေသာအခါ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထၾက၏။ ၆ဧဇရသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေကာင္းႀကီးေပး၏။ လူအေပါင္းတို႔ ကအာမင္၊ အာမင္ဟု လက္တို႔ကုိခ်ီလ်က္၊ ဝန္ခံ၍ဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ၇ေယာရႈ၊ ဗာနိ၊ ေရွရဘိ၊ ယာမိန္၊ အကၠဳပ္၊ ရွေဗၺသဲ၊ ေဟာဒိယ၊ မာေသယ၊ ေကလိတ၊ အာဇရိ၊ ေယာဇဗက္၊ ဟာနန္၊ ေပလာယ အစရွိေသာ၊ ေလဝိသားတို႔သည္လည္း၊ လူမ်ားတို႔အား ပညတၱိက်မ္းစာအနက္ကုိ ျပန္ၾကားၾက၏။ လူမ်ားတို႔သည္ လည္း မိမိတို႔ေနရာ၌ ေနၾက၏။ ၈ထုိသုိ႔ဘုရားသခင္၏ ပညတၱိက်မ္းစာကုိ ေသခ်ာစြာဘတ္ရြတ္၍ အနက္ကုိျပန္ သျဖင့္၊ လူမ်ားနားလည္ေစျခင္းငွါ ျပဳၾက၏။

၉လူအေပါင္းတို႔သည္ ပညတၱိက်မ္းစကားကိုၾကားေသာအခါ၊ ငိုေၾကြးၾကသည္ျဖစ္၍၊ ျပည္အုပ္မင္း ေနဟမိ၊ က်မ္းတတ္ဆရာယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧဇရ၊ လူမ်ားတို႔အားသြန္သင္ေသာ ေလဝိသားတို႔က၊ ဤသည္ေန႔ရက္သည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအဘို႔၊ သန္႔ရွင္းေသာေန႔ရက္ျဖစ္၏။ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းျခင္းကုိ မျပဳၾကႏွင့္။ ၁ဝသြားၾကေလာ။ ၿမိန္စြာေသာအစာကိုစားၾကေလာ့။ ခ်ဳိေသာအရည္ကို ေသာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔အား ဝယ္မွ်ၾကေလာ့။ ဤသည္ေန႔ရက္သည္ ငါတို႔ဘုရားရွင္ဘုိ႔ သန္႔ရွင္း၏။ ဝမ္းမနည္းၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာအခြင့္ႏွင့္ အားယူ၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာဟု လူအေပါင္းတို႔အားဆိုၾက၏။ ထုိသုိ႔ေလဝိသားတို႔က၊ ဤသည္ေန႔ရက္သည္ သန္႔ရွင္းေသာေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကေလာ့။ ဝမ္းမနည္းၾကႏွင့္ ဟုဆို၍၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ၿငိမ္းေစၾက၏။ ၁၂လူအေပါင္းတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာစကားတို႔ကုိ နားလည္ေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္း၊ သူတပါးတို႔ အား ဝယ္မွ်ျခင္း၊ အလြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳအံ့ေသာငွါ သြားၾက၏။

၁၃ဒုတိယေန႔ရက္တြင္ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမ်ားတို႔ႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတို႔သည္ ပညတၱိက်မ္း စကားကုိ နားလည္အ့ံေသာငွါ၊ က်မ္းတတ္ဆရာဧဇရထံ၌ စည္းေဝးၾက၏။ ၁၄သတၱမလပဲြကို ခံၾကစဥ္၊ ဣသေရအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ သစ္ခက္တဲ၌ေနရၾကမည္ဟု ေမာေရွအားျဖင့္ ထာဝရဘုရားထားေတာ္မူေသာ၊ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားေၾကာင့္ကုိ ေတြ႔ၾက၏။ ၁၅ထုိစကားကုိ ၾကားေသာအခါ၊ က်မ္းစာ၌ပါသည္အတိုင္း၊ သစ္ခက္တဲတို႔ကုိလုပ္ျခင္းငွါ၊ ေတာင္သုိ႔သြားၾက။ သံလြင္ခက္၊ ထင္းရူးခက္၊ မုရတုခက္၊ စြန္ပလံြခက္အစရွိေသာ ထူထပ္ေသာအခက္အလက္မ်ဳိးတို႔ကုိ ေဆာင္ခဲ့ၾကဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ေၾကာ္ျငာၾက၏။ ၁၆လူမ်ားတို႔သည္ ထြက္သြား၍၊ သစ္ခက္တို႔ကုိ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အိမ္မိုးေပၚမွာ၄င္း၊ မိမိဝင္းထဲ ဗိမာန္ေတာ္တံခါး ထဲမွာ၄င္း၊ ေရတံခါးလမ္းႏွင့္ ဧဖရိမ္တံခါးလမ္းမွာ၄င္း သစ္ခက္တဲမ်ားကုိ လုပ္ၾက၏။ ၁၇ထုိသုိ႔သိမ္းသြားျခင္းကုိခံရရာ ထဲက၊ ထြက္လာ ေသာ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ သစ္ခက္တဲတို႔ကိုလုပ္၍၊ ထုိင္ေနၾက၏။ ႏုန္သားေယာရႈလက္ထက္ မွစ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔သည္ တခါမွ်ထုိသုိ႔မျပဳၾက။ အလြန္ဝမ္းေျမာက္လွ်က္ေနၾက၏။ ၁၈ပဌမေန႔မွစ၍ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔တိုင္ေအာင္ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏ ပညတၱိက်မ္းစာကုိ ဘတ္ရြတ္ၾက၏။ ထုိပဲြကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုးခံၾက၏။ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ တရားေတာ္အတုိင္း ဓမၼပဲြကိုလည္းခံၾက၏။