ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၉)


၁ထုိလႏွစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အစာေရွာင္လ်က္၊ ေလွ်ာ္ေတ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္၊ ကိုယ္၌ေျမမႈန္႔ကုိတင္လ်က္ စည္းေဝးၾက၏။ ၂ထုိအခါဣသေရလအမ်ဳိးစစ္ျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသားရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ကြာ၍၊ ကုိယ္အျပစ္ႏွင့္ ဘုိးေဘးတို႔၏ အျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾက၏။ ၃မိမိတို႔ေနရာ၌ရပ္ေန၍ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္းစာကို ေန႔ေလးစုတစုဘတ္ၾက၏။ အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္၍၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ေန႔ေလးစုတစုကိုးကြယ္ၾက၏။

၄ထုိအခါ ေလဝိသားေယာရႈ၊ ဗာနိ၊ ကပ္ေမ်လ၊ ေရွဗနိ၊ ဗုႏၷိ၊ ေရွရဘိ၊ ဗာနိ၊ ေခနနိတို႔ကိုသည္ ပလႅင္ေပၚမွ ရပ္၍ သူတို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ႀကီးစြာေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၅တဖန္ေလဝိသားေယာရႈ ကပ္ေမ်လ၊ ဗာနိ၊ ဟာရွဗနိ၊ ေရွရဘိ၊ ေဟာဒိယ၊ ေရွဗနိ၊ ေပသဟိတို႔ကထေလာ့။ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္အျမဲမဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီး ေပးၾကေလာ့။ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထက္ႀကီးျမင့္၍ ဘုန္းႀကီးေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမသည္ မဂၤလာရွိပါေစသတည္း။ ၆ကိုယ္ေတာ္ သာလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အျမင့္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ကုိ၄င္း၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ပင္လယ္၌ပါသမွ်တို႔ကုိ၄င္း၊ ပင္လယ္အလံုးစံုတို႔ကုိေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိကိုးကြယ္ၾကပါ၏။ ၇အုိထာဝဘုရားအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အာျဗံကို ေရြးခ်ယ္၍ ခါလဒဲျပည္၊ ဥရၿမိဳ႔မွေခၚခဲ့ၿပီးလွ်င္ အာျဗဟံဟူေသာ အမည္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ ၈ေရွ႔ေတာ္၌ သူ႔သေဘာေျဖာင့္သည္ကုိ ေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ ခါနနိျပည္၊ ဟိတၱိျပည္၊ အာေမာရိျပည္၊ ေဖရဇိျပည္၊ ေယဗုသိျပည္၊ ဂိရဂါရွိျပည္တို႔ကုိ အာျဗဟံ အမ်ဳိးအႏႊယ္အားငါေပးမည္ဟု ဝန္ခံသည္အတိုင္း သစၥာေတာ္မပ်က္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ၉အဲဂုတၱဳျပည္၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုျမင္၍၊ ဧဒံုပင္လယ္နားမွာ သူတို႔ေအာ္ဟစ္ေသာ အသံကုိၾကားေတာ္မူ၏။ ၁ဝဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ကြၽန္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုိးေဘးတို႔ကုိ ေစာ္ကားစြာ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ေနေတာ္မမူ။ ထုိျပည္သားတို႔၌ နိမိတ္လကၡာဏာႏွင့္ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကုိျပေတာ္မူ၍၊ သိတင္းေတာ္သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေက်ာ္ေစာလ်က္ရွိပါ၏။ ၁၁သူတို႔သည္ ပင္လယ္အဘယ္၌ ေျမေပၚမွာ ေရွာက္သြားမည္ အေၾကာင္း သူတို႔ေရွ႔မွာ ပင္လယ္ခဲြေတာ္မူ၏။ ညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔ကုိကား၊ နက္ေသာေရထဲသုိ႔ ေက်ာက္ကိုပစ္သကဲ့သုိ႔ ပစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထုိမွတပါး၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မိုဃ္းတိမ္တိုင္အားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ သူတို႔သြားရာလမ္းကုိ လင္းေစေသာမီးတိုင္အားျဖင့္၄င္း၊ သူတို႔ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ဆင္းသက္၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ထဲက ဗ်ာဒိတ္သံကုိလႊတ္သျဖင့္၊ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ေသာ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္ပညတ္တရားတို႔ကုိ အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၄သန္႔ရွင္းေသာ ဥပုသ္ေန႔ရက္ေတာ္ကို ေဘာ္ျပ၍၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွအားျဖင့္ နည္းနာဥပေဒသ ပညတ္တရားတို႔ကုိ လည္း ထားေတာ္မူ၏။ ၁၅သူတို႔မြတ္သိပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရငတ္ျခင္းကို ေျပေစျခင္းငွါ မုိဃ္းေကာင္းကင္မုန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္ထဲကထုတ္ေသာ ေရကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ သူတို႔ပုိင္ဘို႔က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ ျပည္ထဲသို႔ဝင္၍ သိိမ္းယူမည္ အေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆သို႔ရာတြင္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘိုးေဘးတို႔သည္ မာနေထာင္လႊား၍၊ ခုိင္မာေသာလည္ပင္းႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ကုိ နားမေထာင္ၾက။ ၁၇သူတို႔တြင္ ျပဳေတာ္မူေသာအံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကုိ မေအာက္ေမ့။ အာဏာေတာ္ကို ျငင္းဆန္လ်က္ လည္ပင္း ခုိင္မာသည္ျဖစ္၍၊ ကြၽန္ခံရာ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ျပန္လုိေသာငွါ၊ လူႀကီးတဦးကိုေျမွာက္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အျပစ္ကုိ ေျဖတတ္ ေသာဘုရား၊ ခ်စ္သနားျခင္းေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကုိစြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ။ ၁၈ထုိမွ်မက သူတို႔သည္ ႏြားသငယ္အရုပ္ကို သြန္း၍၊ အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ ဤဘုရားသည္ သင့္ကုိအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာ သင္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဆိုလ်က္၊ အလြန္ျပစ္မွားေသာ္လည္း၊ ၁၉ကိုယ္ေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ သနားတတ္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ေတာ၌သူတို႔ကုိစြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ။ ေန႔အခ်ိန္၌လမ္းျပေသာ မုိဃ္းတိမ္တိုင္မေပ်ာက္၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ သူတို႔သြားရာ လမ္းကို လင္းေစေသာမီးတိုင္လည္းမကြယ္။ ၂ဝသူတို႔အား သြန္သင္စရာဘုိ႔ ေကာင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ သူတို႔စားရေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ မႏၷကိုရုပ္သိမ္းေတာ္မမူ။ သူတို႔အား အငတ္ေျပေစျခင္းငွါ၊ ေရကုိလည္းေပးေတာ္မူ၏။ ၂၁အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး သူတို႔ကုိ အလွ်င္းမဆင္းရဲေစျခင္းငွါ ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏။ သူတို႔အဝတ္မေဟာင္းမႏြမ္းရ။ သူတို႔ေျခသည္လည္း မပြန္းမေရာင္ရ။ ၂၂ေနာက္မွတပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ သူတို႔အား အကုန္အစင္ ေဝဖန္၍ ေပးသနားေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ႏွင့္ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃအစိုးရေသာ ျပည္တို႔ကုိသိမ္းယူၾက၏။ ၂၃သူတို႔သားေျမးတို႔ကုိ မုိဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္ ကဲ့သုိ႔ မ်ားျပားေစေတာ္မူ၏။ အၾကင္ျပည္ထဲသုိ႔သူတို႔ဝင္၍ သိမ္းယူမည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔၏ဘုိးေဘးတို႔အား ဂတိထားေတာ္မူ၏။ ထိုျပည္ထဲသို႔သြင္း ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၄သားေျမးတို႔သည္ ဝင္၍ သိမ္းယူၾက၏။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ထုိျပည္သားခါနာနိလူတို႔ကုိ ႏွိပ္စက္ေတာ္မူ၍၊ ရွင္ဘုရင္အစရွိေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ကို ျပဳခ်င္သမွ်ျပဳရေသာ အခြင့္ႏွင့္ သူတို႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထုိသုိ႔သူတုိ႔သည္ ခုိင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔မ်ား၊ ေျမေကာင္း ေသာျပည္၊ ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္ေသာအိမ္၊ တူၿပီးေသာ ေရတြင္း၊ မ်ားျပားေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္၊ အသီးသီး ေသာအပင္တို႔ကုိသိမ္းယူ၍၊ ဝစြာစားေသာက္လ်က္ အသားဆူၿဖိဳး၍ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကြယ္ဝျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾက၏။ ၂၆သို႔ရာတြင္ အမိန္႔ေတာ္ကုိနားမေထာင္၊ ပုန္ကုန္လ်က္ တရားေတာ္ကုိ ေက်ာေနာက္သုိ႔ပစ္ထားၾက၏။ အထံေတာ္ သို႔ျပန္လာေစျခင္းငွါ၊ ဆံုးမေသာကုိယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္တို႔ကုိ သတ္၍၊ အလြန္ျပစ္မွားျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၂၇ထုိေၾကာင့္၊ သူတို႔ကုိေႏွာင့္ရွက္ေသာ သူလက္သို႔အပ္လုိက္ေတာ္မူ၏။ ဆင္းရဲခံရ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ၾကေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ဘံုက နားေထာင္၍၊ ကရုဏာေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္ဝသည္အတိုင္း၊ ရန္သူလက္မွ ကယ္လႊတ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္တို႔ကို ေပၚထြန္းေစေတာ္မူ၏။ ၂၈တဖန္ ခ်မ္းသာရေသာအခါ၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳျပင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူအစိုးရမည္အေၾကာင္း တဖန္အပ္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ကုိယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ၾကေသာ အခါ၊ ေကာင္းကင္ဘံုကနားေထာင္၍၊ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အထပ္ထပ္ကယ္တင္ ေတာ္မူ၏။ ၂၉တရားေတာ္ကုိ က်င့္ျပန္ေစျခင္းငွါ ဆံုးမေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္၊ မာနေထာင္လႊာၾက၏။ က်င့္ေသာသူ၌အသက္ ရွင္စရာအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကုိ လြန္က်ဴးၾက၏။ ခုိင္မာေသာ လည္ပင္းႏွင့္ ရုန္းလ်က္နားမ ေထာင္ဘဲေနၾက၏။ ၃ဝႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔ကုိသည္းခံ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္တို႔၌ ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူေသာ္လည္း သူတို႔သည္ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ဤျပည္သူျပည္သားတို႔လက္သုိ႔ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၃၁သို႔ရာတြင္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်စ္သနားျခင္းေမတၱာ ကရုဏာေတာ္ၾကြယ္ဝေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကုိရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေတာ္မမူ။ စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ။ ၃၂သို႔ျဖစ္၍၊ အုိအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍မဟာတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာဘုရား၊ ကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ လက္ထက္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ရွင္ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေသာေဘးဒဏ္ ရွိသမွ်ကို ပမာဏမျပဳဘဲ ေနေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၃၃ကိုယ္ေတာ္မူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚသို႔ေရာက္ေစသမွ်ေသာ အမႈ၌တရားေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မတရားသျဖင့္ ျပဳၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူၿပီ။ ၃၄အကြၽႏု္ပ္တို႔ရွင္ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတို႔သည္ တရားေတာ္ကိုမေစာင့္။ ေပးထားေတာ္မူေသာပညတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္ မ်ားတို႔ကုိ နားမေထာင္ၾက။ ၃၅ႀကီးေသာေက်းဇူးကုိျပဳလ်က္၊ အပ္ေပးေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ပိုင္ေသာ ႏုိင္ငံ သနားေတာ္မူေသာျပည္ႀကီး ျပည္ေကာင္း၌ေနရေသာ္လည္း၊ အမႈေတာ္ကုိမေဆာင္မရြက္၊ မိမိတို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကို မေရွာင္ဘဲေနၾကပါ၏။ ၃၆ဘုိးေဘးတို႔သည္ အလြန္ျမတ္ေသာအသီးအႏွံကို စားရေသာအခြင့္ႏွင့္ သူတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ျပည္၌ အကြၽႏုု္ပ္တို႔သည္ ယေန႔အေစခံကြၽန္ျဖစ္ၾကပါ၏။ သူ႔ကြၽန္ခံရၾကပါ၏။ ၃၇အကြၽႏု္ပ္တို႔ အျပစ္ေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အေပၚမွာ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ဤျပည္၌ၾကြယ္ဝစြာျဖစ္ေသာ အသီးအႏွံကို သိမ္းစားျမဲရွိၾကပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ သူတို႔သည္ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ အစိုးပုိင္၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္ဆင္းရဲခံလ်က္ ေနရပါသည္ဟု ျမြက္ဆုိၾက၏။

၃၈ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငါတို႔သည္ ဆင္ျခင္ၿပီးမွ၊ သစၥာျပဳ၍စာခ်ဳပ္ကိုလည္း ေရးထားလ်က္၊ ငါတုိ႔အႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ တံဆိပ္ခတ္ၾက၏။