ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁တဖန္ ငါၾကည့္ရႈ၍ ေခရုဗိမ္၏ ေခါင္းတို႔ အထက္ မုိဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္၌ နီလာေက်ာက္ကဲ့သို႔ ၊ ရာဇပလႅင္ ၏ သ႑န္အရာင္သည္ ထင္ရွား၏။ ၂ပိတ္အဝတ္ကို ဝတ္ေသာသူအားလည္း၊ ရထားဘီးတို႔အၾကားမွာ ေခရုဗိမ္ ေအာက္သို႔ဝင္ေလာ့။ ေခရုဗိမ္ အၾကားမွာရွိေသာ မီးခဲတို႔ကို လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ က်ဳံးၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔အေပၚမွာ ျဖန္႔ႀကဲေလာ့  ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ထိုသူသည္ ငါမ်က္ေမွာက္၌သြား၏။ ၃ဝင္သြားေသာအခါ ေခရုဗိမ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္ လက်္ာဘက္မွာရပ္၍၊ အတြင္းတန္တိုင္းသည္ မုိဃ္းတိမ္ႏွင့္ျပည့္၏။ ၄ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေခရုဗိမ္အေပၚ က အိမ္ေတာ္တံခါးခံု အထက္သို႔ တက္ေရႊ႕၍ အိမ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ျပည့္၏။ တန္တိုင္းသည္လည္း၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္အေရာင္ႏွင့္ျပည့္၏။ ၅အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာအသံကဲ့သို႔ ေခရုဗိမ္ အေတာင္တို႔၏ အသံကို ၾကားရ၏။ ၆ပိတ္အဝတ္ကို ဝတ္ေသာ သူအားလည္း၊ ရထားဘီးအၾကားထဲက မီးကို ယူူေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၊ ထိုသူသည္ ဝင္၍ ဘီးတိုု႔အနား၌ ရပ္ေန၏။ ၇ေခရုဗိမ္တပါးသည္ ေခရုဗိမ္စုထဲက လက္ကို ဆန္႔၍ ေခရုဗိမ္အၾကားမွာရွိေသာ မီးကိုယူၿပီးလွ်င္ ပိတ္အဝတ္ကို ဝတ္ေသာသူလက္၌ ထည့္၏။ ထုိသူလည္း ခံယူ၍ ထြက္သြား၏။ ၈ေခရုဗိမ္အေတာင္ေအာက္၌ လူလတ္ကိုလည္း ငါျမင္၏။

၉ငါၾကည့္ရႈ၍၊ ေခရုဗိမ္တို႔အနားမွာ ရထားဘီးတခုစီရွိ၏။ ဘီးတို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္ရြဲ၏ အဆင္းအေရာင္ ရွိ၏၊၊ ၁ဝဘီးေလးခုတို႔သည္ ပံုသ႑န္တညီတည္းရွိ၍၊ ဘီးတခုထဲ၌ ဘီးတခုတပ္သကဲ့သို႔ ရွိၾက၏။ ၁၁ဘြားေသာအခါ ဘီးေလးမ်က္ႏွာ တညီတည္းေန၍၊ မလွည့္ဘဲသြားတတ္ၾက၏၊၊ ၁၂ဘီးေလးခုႏွင့္ တကြ ေခရုဗိမ္ေလးပါးတို႔သည္ ေက်ာ၊ လက္ အေတာင္မွစ၍ တကိုယ္လံုး၌ မ်က္စိႏွင့္ ျပည့္ၾက၏၊၊ ၁၃ထိုဘီးတို႔ကို စၾကာဟူေသာအမည္ျဖင့္ သမုတ္သည္ကို ငါၾကား၏။ ၁၄ေခရုဗိမ္တို႔သည္ မ်က္ႏွာေလးခုစီရွိ၍ ပဌမမ်က္ႏ်ာသည္ ေခရုဗိမ္မ်က္ႏွာ၊  ဒုတိယမ်က္ႏွာသည္ လူမ်က္ႏွာ၊ တတိယမ်က္ႏွာသည္ ျခေသၤ့မ်က္ႏွာ၊ စတုတမ်က္ႏွာသည္ ေရႊလင္းတ မ်က္ႏွာျဖစ္၏။ ၁၅ထိုေခရုဗိမ္တို႔သည္ ခ်ီၾကြလ်က္ ရွိၾက၏။ ဤသည္ကား၊ ေခမာျမစ္နားမွာ ငါျမင္ဘူးေသာ သတၱဝါေပတည္း။ ၁၆ေခရုဗိမ္တို႔သည္ သြားေသာအခါ ဘီးတို႔သည္ ထက္ၾကပ္လိုက္ၾက၏။ ေခရုဗိမ္တို႔သည္ ေျမႀကီး မွတတ္အံ့ေသာငွါ အတာင္တို႔ကို ျမန္႔ေသာအခါ၊ ဘီးတို႔သည္ မကြာဘဲ လိုက္ၾက၏။ ၁၇သူတုိ႔ရပ္ေသာအခါ ဘီးတို႔ သည္ ရပ္ၾက၏။ သူတို႔သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ကြာ၍ တက္ေသာအခါ ဘီးတို႔သည္ ထက္ၾကပ္လိုက္၍ တတ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူူကား၊သတၱဝါ၏ ဝိညာဥ္သည္ ဘီးတို႔၌ ရွိ၏။

၁၈ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ အိမ္ေတာ္တံခါးခံုမွေရႊ႕၍ ေခရုဗိမ္ အေပၚမွာတည္ေလ၏။ ၁၉ထိုေခရုဗိမ္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ အေတာင္တို႔ကို ျဖန္႔ၿပီးလွ်င္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ကြာ၍ တတ္ၾက၏။ ျပင္သို႔ထြက္ေသာအခါ ဘီးတို႔သည္ လိုက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ေရွ႔တံခါးဝမွာရပ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္သည္ သူတို႔အေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိ၏။ ၂ဝဤသည္ကား၊ ေခမာျမစ္နားမွာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ေအာက့္္မွာ ငါျမင္ဘူးေသာ သတၱဝါေပတည္း။ ေခရုဗိမ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ငါသိ၏။ ၂၁သူတို႔သည္ မ်က္ႊႏွာေလးခုစီ၊ အေတာင္ေလးခုစီရွိ၍ အေတာင္ေအာက္၌ လူလက္သ႑န္ရွိ၏။ ၂၂မ်က္ႏွာပံုကား ေခမာျမစ္နားမွာ ငါျမင္ဘူးေသာမ်က္ႏွာႏွင့္တူ၏။ ကိုယ္အဆင္းအေရာင္လည္းတူ၏။ ထိုသူေလးပါးတို႔သည္ တည့္တည့္ သြားတတ္ၾက၏။