ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ထိုေနာက္ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်ီ၍ အေရွ႕ဘက္သို႔မ်က္ႏွာျပဳေသာ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တံ ခါးေရွ႔သို႔ ေဆာင္သြား၍ တံခါးဝ၌ လူႏွစ္ကိ်ပ္ငါးေယာက္ရွိ၏။ သူတို႔တြင္ မင္းျပဳေသာသူ၊ အဇုရသားယာဇညာ၊ ေဗနာယသား ေပလတိတို႔ကို ငါျမင္၏၊၊ ၂ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကား၊ အခ်င္းလူသား၊ ဤသူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ အႀကံကို ႀကံစည္၍ ဤၿမိဳ႔၌ မတရားေသာ တိုင္ပင္ျခင္းကို ျပဳေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၃ထုိသူတို႔က အမႈမေရာက္ေသး၊၊ အိမ္ေဆာက္ၾကကုန္အံ့။ ဤၿမိဳ႔သည္ အိုးကင္း၊ ငါတို႔သည္ အမဲသားျဖစ္သည္ဟု ဆိုတတ္ၾက၏၊၊ ၄သုိ႔ျဖစ္၍ အိုလူ သား၊  သူတို႔ဘက္၌ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာေလ့ာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚသို႔သက္ေရာက္၍ ၊ သင္သည္ေဟာေျပာေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး သင္တို႔သည္ ဤသုို႔ေျပာဆိုၾကၿပီ၊၊ သင္တို႔ႀကံစည္သမွ်တို႔ကို ငါသိ၏။ ၆သင္တို႔သည္ ဤၿမိဳ႔၌သူရဲတို႔ကို မ်ားျပားေစ ၍၊ ၿမိဳ႔လမ္းတို႔ကို သူရဲမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေစၾကၿပီ။ ၇ထိုေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ထား ေသာ သူရဲတို႔သည္ အမဲသားျဖစ္၏။ ဤၿမိဳ႔သည္ အိုးကင္းျဖစ္၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔ကို ၿမိဳ႔ထဲက ငါထုတ္မည္၊ ၈သင္တို႔သည္ ထားကိုေၾကာက္သည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ထားကို သင့္တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္္ေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘု ရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ငါသည္သင္တို႔ကို ၿမိဳ႔ထဲက ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔၏ လက္သို႔ အပ္၍ အျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္မည္၊၊ ၁ဝသင္တို႔သည္ ထားျဖင့္ဆံုးရႈံးၾက၍၊ ဣသေရလျပည္စြန္းမွာ ငါစစ္ေၾကာစီရင္သျဖင့္ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ဤၿမိဳ႔သည္ သင္တို႔၏ အိုးကင္းမျဖစ္ရ ၊ သင္တို႔သည္လည္း အိုးကင္း၌ အမဲသား မျဖစ္ရၾက။ ဣသေရလျပည္စြန္းမွာ ငါစစ္ေၾကာစီရင္သျဖင့္ ၊ ငါသည္ ထာဝရဘု၇ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ ဘုရားလမ္းသို႔မလိုက္၊ ငါစီရင္ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ သင္တို႔ပတ္လည္၌ေနေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ထံုးစံဓေလ့ တို႔ကို လိုက္ၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကား ကို ငါသည္ဆင့္ဆို၍ ေဟာေျပာစဥ္တြင္ ေဗနာယသား ေပလတိသည္ ေသ၏။ ငါသည္လည္းျပပ္ဝပ္၍၊ အိုအရွင္ထာ ဝရဘုရား၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ဆံုးရႈံးေစေတာ္မူမည္ေလာဟု က်ယ္ေသာအသံ ႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္၏။

၁၄တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၅အခ်င္းလူသား၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔က၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ေဝးစြာထြက္သြားၾကေလာ့။ ဤျပည္ကို ငါတို႔အား အပိုင္ေပးေတာ္မူၿပီ ဟု သင္၏ ညီအစ္ကို သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔အား ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၆ထိုေၾကာင့္၊အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ အမ်ိဳးသားတို႔ကို တပါးအမ်ိဳးသးတို႔ေနရာ ေဝးေသာအရပ္သို႔ ငါေျပာင္းေစ၍ ၊ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၌ ျဖန္႔ႀကဲေသာ္လည္း၊ သူတို႔ေရာက္ေသာ ျပည္တို႔၌ ငါသည္ သူတို႔အဘို႔ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနကဲ့သို႔ ခဏျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၇အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သူတို႔ကို ျဖန္႔ႀကဲေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးေနရာအတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔မွ ငါသိမ္းယူ၍၊ စုေဝးၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလျပည္ကို ေပးမည္။ ၁၈သူတုိ႔သည္ ထိုျပည္သုိ႔ေရာက္၍၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာအမႈအရာရွိသမွ်တို႔ကို ပယ္ရွားၾကလိမ့္မည္။ ၁၉ငါသည္လည္း၊ ညီညြတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ အသစ္ေသာ သေဘာကို သြင္းေပးမည္။ သူတို႔ခႏၾၶြာကိုယ္ထဲက ေက်ာက္ ႏွလံုးကိုႏႈတ္၍၊ အသားႏွလံုးကို ေပးေသာေၾကာ့င္၊ ၂ဝသူတို႔သည္ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔ေသာ ပညတ္တရားလမ္းသို႔လိုက္၍ ေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္၊ ငါ၏ လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သူတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ ၂၁သို႔မဟုတ္လွ်င္၊ စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာ အမႈအရာတို႔၏ အလိုသို႔ စိတ္ႏွလံုးအားျဖင့္ လိုက္ေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို၊ သူတုိ႔၏ ေခါင္းေပၚသို႔ ငါေရာက္ေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။