ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးထဲမွာေန၏။ သူတို႔သည္ ျမင္ရေသာမ်က္စိရွိေသာ္လည္း မျမင္တတ္။ ၾကားရေသာ နားရွိေသာ္လည္း မၾကားတတ္။ ၃ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား၊ အျခားသို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းငွါ ဥစၥာပရိကံမ်ားကို ျပင္ဆင္၍၊ ေန႔အခိ်န္၌ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ေျပာင္းသြားေလာ့။ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ အျခားတပါးသို႔ ေနရာေျပာင္းေလာ့။ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သတိရေကာင္း ရၾကလိမ့္မည္။ ၄ေနရာ ေျပာင္းစရာဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ ဥစၥာပရိကံမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔အခိ်န္၌ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ထုတ္ရမည္။ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူကဲ့သို႔ ညအခ်ိန္၌ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ထြက္သြားရမည္။ ၅သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ အုတ္ရုိးကို တူးေဖာက္၌ ဥစၥာကံမ်ားကို ထုတ္သြားေလာ့။ ၆ညဦးယံအခ်ိန္၌ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ပခံုးေပၚမွာ ထမ္း၍ ထုတ္ရမည္၊၊ ေျမကို မျမင္ရေအာင္ ဖံုးရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင့္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး  အား နိမိတ္လကၡဏာာျဖစ္ေစျခင္းငွါ  ငါခန္႔ထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊  ၇ငါသည္ သိမ္းသြင္းျခင္းကို ခံရေသာသူူ၏ ဥစၥာပရိကံမ်ားကဲ့သို႔၊ ငါ၏ ဥစၥာပရိကံမ်ားကို ေန႔အခ်ိန္၌ ထုတ္၍၊ ညအခ်ိန္၌ အုတ္ရုိးကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ တူးေဖာက္ၿပီး ညဦးယံအခ်ိန္၌ သူတို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ပခံုးေပၚတြင္ ထမ္းသြား၏။ ၈နံနက္အခ်ိန္၌ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၉အခ်င္းလူသား၊ ပုန္ကန္တတ္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးက ၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳသနည္းဟု သင့္အားေမးသည္ရွိေသာ္လည္း၊ ၁ဝအရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္၊ ဤဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔  ကို အစုိးရေသာ  မင္းမွစ၍ ၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ရွိေသာ  ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေပ၏။ ၁၁ငါသည္ သင္တို႔၏ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္၏။ ငါျပဳသကဲ့သို႔  သင္တို႔သည္ ျပဳရၾကလိမ့္မည္။ ေနရာေျပာင္း၍ သိမ္းသြားျခင္း ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔၏ မင္းသည္လည္း၊ မိမိပခံုး၌ ထမ္း၍ ညဦးယံ အခ်ိန္၌ ထုတ္သြားရလိမ့္မည္။ ထုတ္သြား စရာဘို႔ အုတ္ရုိး ကို တူးေဖာ္ရလိမ့္မည္၊၊ ေျမကို မျမင္ရေအာင္ မ်က္ႏွာကို ဖံုးရလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုမင္းကိုလည္း ငါ၏ပိုက္ကြန္ႏွင့္အုပ္၍၊ ငါ၏ ေက်ာ့ကြင္း၌ ေက်ာ့မိေစမည္။ ခါလဒဲျပည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားမည္၊၊  ထိုၿမိဳ႔၌ ေသရေသာ္လည္း ၿမိဳ႔ကို မျမင္ရ။ ၁၄သူ႔ကိုမစျခင္းငွါ ဝိုင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ တပ္သားအေပါင္းတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ျဖန္႔ႀကဲမည္။  သူတို႔ေနာက္၌လည္း ထားကိုလႊတ္မည္။ ၁၅လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္္္ ကဲြျပားေစ၍၊ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္သို႔ ျဖန္႔ႀကဲေသာအခါ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သိ၇ၾကလိမ့္မည္။ ၁၆သို႔ရာတြင္၊ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘးတို႔ႏွင့္လႊတ္၍၊ ငါက်န္ၾကြင္းေစ ေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ မိမိတို႔ျပဳဘူးေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ အမႈရွိသမွ်တို႔ကို၊ ေနာက္ေရာက္ေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေနရာျပည္တို႔၌ ေဘာ္ျပၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတို႔သိရၾက လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇တဖ်န္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၈အခ်င္းလူသား၊ တုန္လႈပ္လ်က္၊ အစာကိုစားေလာ့၊၊ တုန္လႈပ္လ်က္၊ သတိျပဳလ်က္ ေရကိုေသာက္ေလာ့။ ၁၉အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သူတို႔သည္ သတိျပဳလ်က္ အစာကို စားရၾကမည္။ မိန္းေမာတြေဝလ်က္ ေရကိုသာက္ရၾကမည္။ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္း တို႔ျပဳေသာ အဓမၼအမႈေၾကာင့္ ဣသေရလျပည္သည္  မိမိျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္ရလိမ့္္မည္၊၊ ၂ဝလူေနေသာ ၿမိဳ႔တို႔ သည္လည္း ပ်က္စီး၍ တျပည္လံုး ဆိတ္ညံ့လ်က္ရွိရလိမ့္မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကို သင္တို႔သိရ ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၂အခ်င္းလူသား ၊ ေန႔ရက္ကာလ ေရြ႕လ်က္ရွိ၍ ခပ္သိမ္းေသာ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံလည္း ပ်က္ပါၿပီဟု ဣသေရလျပည္၌ သံုးတတ္ေသာ စကားပံုကား အဘယ္ သို႔နည္း။ ၂၃သုိ႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ ထုိစကားပံုကို ငါေပ်ာက္ေစမည္။ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မသံုးရၾက၊ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလနီးၿပီ။ ခပ္သိမ္းေသာဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံလည္း ျပည့္စံုၾကလိမ့္မည္ဟုေျပာေလာ့။ ၂၄ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ အခ်ည္းႏွီးေသာ ရူပါရုံမရွိရ။ ေခ်ာ့ေမာ့စြာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းလည္း မရွိရ၊ ၂၅ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါေျပာလွ်င္၊ ေျပာသည္အတိုင္း ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ျပည့္စံုခ်ိန္လည္း မေရြ႔ရ။ အခ်င္း ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳး၊ သင္တို႔လက္ထက္၌ ငါေျပာမည္။ ေျပာသည္အတိုင္း လည္း ျပည့္စံုေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂၇အခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔က၊ သူျမင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံသည္ ေဝးေသး၏၊ ေဝးေသးေသာကာလကို ရည္မွတ္၍ ေဟာတတ္သည္ ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၂၈သို႔ျဖစ္၍ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါ၏ စကားျပည့္စံုခ်ိန္မေရြ႔ရ။ ငါသည္ ေျပာသည္အတိုင္းလည္း ျပည့္စံုေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။