ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါဆီသုိ႔ ရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာတတ္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး ပေရာဖက္တို႔တဘက္၌ ေျပာေလာ့၊၊ ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့ ဟုသူတို႔အား ေျပာေလာ့။ ၃အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဘယ္အရာကိုမွ် မျမင္ဘဲ၊ ကိုယ္စိတ္အလိုိသို႔ လိုက္တတ္ေသာ ပေရာဖက္မိုက္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ၄အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္၏ပေရာဖက္တို႔သည္ ေတာ၌ေနေသာ ေျမေခြးႏွင့္တူၾက၏။ ၅ဣသေရလအမိ်ဳးသည္ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ေရာက္မွ စစ္တိုက္၍ ခံႏို္င္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ သည္ ၿမိဳ႔ရုိးပ်က္အေပၚသို႔တက္၍ ျပဳျပင္ျခင္း အမႈကို မျပဳဘဲေနၾက၏။ ၆အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာကို ျမင္ၾကၿပီ။ ထာဝရ ဘုရား ေစလႊတ္ေတာ္မမူဘဲ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟုဆိုလ်က္၊ လွည့္စား၍ ပေရာဖက္ျပဳၾကၿပီ။ ကိုယ္စကား ျပည့္စံုမည္ဟု သူတပါးယံုေစျခင္းငွါ ျပဳၾကၿပီ။ ၇ငါမေျပာဘဲ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူဟု သင္တို႔ဆိုလ်က္ အခ်ည္းႏွီး ေသာအရာ ကုိျမင္ၾကၿပီမဟုတ္ေလာ။ လွည့္စား၍ ပေရာဖက္ ျပဳၾကၿပီမဟုတ္ေလာ။

၈ထိုေၾကာင့္  အရွင္ထာဝရဘုရား၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားကိုေျပာ၍  မုသာရူပါရုံကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ငါသည္ သင္တို႔တဘက္၌ေန၏။ ၉အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာကိုျမင္၍ မုသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ေသာ ပေရာဖက္တို႔ကို ငါဆီးတားသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ငါ၏ပရိသတ္စည္းေဝးရာသို႔ မဝင္ရၾက။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏စာရင္း၌ သူတို႔အမည္ကို မသြင္းရ။ ဣသေရလျပည္၌ေနရာမခ်ရ။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္း ကို သင္သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသည္ဟု သင္တို႔ဆိုလ်က္၊ ငါ၏ လူတို႔ကို လွည့္စားေသာေၾကာင့္၄င္း၊ တေယာက္ကား အုတ္ရုိးကိုတည္လ်က္၊ တေယာက္ကား အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံလ်က္ ျပဳေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၁ထိုအုတ္ရုိးသည္ ၿပိဳလဲမည္ဟု အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံေသာ သူတို႔အား ေျပာေလ့ာ။ မိုဃ္းေရလႊမ္းမိုး လိမ့္မည္။ ႀကီးစြာေသာ မိုဃ္းသီးက်လိမ့္မည္။ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္း တိုက္ဖ်က္လိမ့္မည္။ ၁၂ထိုအုတ္ရုိးသည္ ၿပိဳလဲၿပီးမွ သင္တို႔မြမ္းမံေသာ အဂၤေတ သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု သင္တို႔အား သူတပါး ေမးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၃ထိုေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ အမ်က္ထြက္၍၊သင္တို႔အုတ္ရုိးကို မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းအားျဖင့္ တိုက္ဖ်က္မည္။ ငါ၏ ေဒါသအရွိန္ေၾကာင့္ မိုဃ္းေရလႊမ္းမိုး၍၊ ႀကီးစြာေသာ မိုဃ္းသီးႏွင့္ ဆံုးေစမည္။ ၁၄ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံေသာ အုတ္ရုိးကို ေျမတိုင္ေအာင္ ငါၿဖိဳခ်၍၊ အျမစ္ကိုလွန္သျဖင့္၊ အုတ္ရုိးသည္ လဲ၍ဖိမိလ်က္၊ သင္တို႔သည္ အသက္ဆံုးၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို ထိုအခါ သိရၾက လိမ့္မည္။ ၁၅ထိုသို႔အုတ္ရုိး၌၄င္း၊ အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံေသာ သူတို႔၌၄င္း၊ ငါသည္ ကိုယ္အမ်က္ကိုေျဖမည္။ အုတ္ရုိးမရိွ ဟူ၍၄င္း၊ အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ၁၆ၿငိမ္သက္ျခင္း မရိွေသာအခါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အဘို႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းရူပါရုံကိုျမင္၍ ေဟာေျပာေသာ ဣသေရလပေရာဖက္ မ်ား မရွိၾကဟူ၍၄င္း၊ သူတို႔အား ငါေျပာမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇ထိုမွတပါး၊ အခ်င္းလူသား၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ပေရာဖက္ျပဳေသာ သင္၏ အမ်ိဳးသမီးတို႔တဘက္၌ မ်က္နွာျပဳ၍၊ ၁၈အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ေဟာေျပာဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အသက္ဝိညာဥ္တို႔ကို ဘမ္းျခင္းငွါ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၏ နံပါး၌ ေခါင္းအံုးကိုထည့္၍၊ လူအႀကီးအငယ္တို႔ ေခါင္းေပၚမွာ ဦးထုတ္တို႔ကို တင္ထားေသာ မိန္းမတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ငါလူတို႔ အသက္ဝိညာဥ္ကိုဘမ္း၍၊ ကိုယ္အသက္ဝိညာဥ္ကို ေသျခင္းမွကယ္ခြၽတ္ ၾကလိမ့္မည္ေလာ။ ၁၉မုေယာဆန္တလက္ဆြန္းႏွင့္ မုန္႔တဖဲ့ကို ရအံ့ေသာငွါ ငါ၏လူတို႔တြင္ င့ါကို ရႈတ္ခ်ၾကလိမ့္မည္ ေလာ။ မုသာစကားကို နားေထာင္တတ္ေသာ ငါ၏လူတို႔အား မုသာစကားကို ေျပာေသာအားျဖင့္၊ မေသအပ္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ကို သတ္၍၊ မရွင္အပ္ေသာ သူတို႔ကို အသက္ခ်မ္းသာေပးၾကလိမ့္မည္ေလာ။ ၂ဝထိုေၾကာင့္ အရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ အသက္ဝိညာဥ္တို႔ကို ရေအာင္ဘမ္းလ်က္၊ သံုးတတ္ေသာ ေခါင္းအံုးတို႔ကို ငါသည္ ရန္ဘက္ျပဳ၍ သင္တို႔နံပါးမွ ဆဲြႏႈတ္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔ရေအာင္ ဘမ္းေသာ အသက္ ဝိညာဥ္တို႔ကို ငါလႊတ္မည္။ ၂၁သင္တို႔ဦးထုတ္တို႔ကိုလည္း ငါဆုတ္၍၊ ငါ၏ လူတို႔ကို သင္တို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ မည္။ ေနာက္တဖန္ သူတို႔သည္ အဘမ္းခံ၍၊ သင္တို႔လက္သို႔ မေရာက္ရၾက။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ သိရၾကလိမ့္ မည္။ ၂၂ငါမၫိ‡ဳးငယ္ေစေသာ လူေကာင္းတို႔ကို သင္တို႔သည္ မုသာစကားအားျဖင့္ ၫ‡ိဳးငယ္ေစ ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ လူဆိုး တို႔သည္ ဆိုးေသာလမ္းကို မေရွာင္ေစျခင္းငွါ၊ အသက္ခ်မ္းသာေပး၍၊ သူတို႔ကို ခိုင္မာေစ ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၂၃ေနာက္ တဖန္ သင္တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာကို မျမင္ရၾက။ ပေရာဖက္ျပဳ၍ မေဟာရၾက။ ငါ၏ လူတို႔ကို သင္တို႔လက္ မွ ငါကယ္ႏႈတ္မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။