ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ဣသေရလ အမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ လာ၍ ငါ့ေရွ႕မွာ ထိုင္ၾက၏။ ၂ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၃အခ်င္းလူသား၊ ဤလူတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး၌ ကိုယ္ရုပ္တုမ်ားကို တည္ေထာင္ ၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ကိုယ္ဒုစရိုက္သစ္တံုးကို ထားၾကၿပီ။ သူတို႔ ေမးေလွ်ာက္ျခင္းကို ငါခံရမည္ေလာ။  ၄ထုိ႔ေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို သူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အၾကင္ဣသေရလ အမ်ိဳးသား သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွ လံုး၌ ကိုယ္ရုပ္တုတို႔ကို တည္ေထာင္၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ကိုယ္ဒုစရုိက္သစ္တံုးကိုထားလ်က္၊ ပေရာဖက္ထံသို႔ ေရာက္လာ၏။ ထိုသူ၌ ရုပ္တုမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ ငါျပန္ေျပာမည္။ ၅ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို သူတို႔ စိတ္သေဘာရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါဘမ္းမည္။ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိရုပ္တုမ်ားေၾကာင့္ ငါႏွင့္ ကြာေဝးၾကၿပီ။

၆ထိုေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးအား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ေနာင္တရ၍ ရုပ္တုတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ သင္တို႔ျပဳသမွ်ေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔မွ မ်က္ႏွာလဲႊၾကေလာ့။ ၇ငါႏွင့္ ကြာၿပီးလွ်င္  ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး၌ ကိုယ္ရုပ္တုမ်ားကို တည္ေထာင္၍၊ ကိုယ္မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ကိုယ္ဒုစရုိက္သစ္တံုးကို ထားလ်က္ပင္၊ ငါ့အလိုကို ေမးျမန္းျခင္းငွါ၊ ပေရာဖက္ထံသို႔ လာေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ဣသေရအမိ်ဳး ၌တည္း ေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ေျပာသျဖင့္၊ ၈ထိုသူတဘက္၌ ငါသည္ မ်က္ႏွာထား၍ သူ႔ကိုနိမိတ္ျဖစ္ေစမည္။ စကားပံုလည္း ျဖစ္ေစမည္။ ထိုသူကိုငါ့၏ လူထဲမွ ပယ္ရွားမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ သိရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉ပေရာဖက္သည္ ေဟာေျပာ၍ မွားယြင္းလွ်င၊္ ထို ပေရာဖက္ကို ငါထာဝရဘုရားသည္ မွားယြင္းေစ၏။ ထိုသူကို ငါသည္ ဒဏ္ခတ္၍၊ ငါ၏ ဣသေရလ အမ်ိဳးထဲမွ ပယ္ ရွားမည္၊၊ ၁ဝသူတို႔သည္လည္း အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ ဒဏ္ခံရၾကမည္၊၊ ပေရာဖက္ခံရေသာ ဒဏ္သည္ ပေရာဖက္ကို ဆည္းကပ္ေသာသူ ခံရေသာဒဏ္ႏွင့္ တူရလိမ့္မည္။ ၁၁ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သည္ ငါ့ကို မစြန္႔ပစ္၊ လမ္းမလဲႊ၊ မွားယြင္းျခင္အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ မညစ္ညဴးဘဲ၊ ငါ၏ လူျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သူတို႔၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၁၃အခ်င္းလူသား၊ ျပည္သားတို႔သည္ အထပ္ထပ္လြန္က်ဴး၍ ငါ့ကိုျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ လက္ကို ဆန္႔၍ မုန္႔ အေထာက္အပင့္ ကို ခ်ိဳးသျဖင့္၊စာအာဟာရကို ေခါင္းပါးေစ၍ ထိုျပည္မွ လူႏွင့္တိရစာၦန္တို႔ကို ပယ္ျဖတ္လွ်င္၊ ၁၄ေနာဧ၊ ဒံေယလ၊ ေယာဘ၊ ဤ သံုးေယာက္ရွိေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္အသက္ဝိညာဥ္ကိုသာ ကယ္ႏႈတ္ရေသာ အခြင့္ ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅သားရဲတို႔သည္ ျပည္၌ ေပၚလာ၍ ဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သူမွ် မေနႏိုင္သျဖင့္ လူဆိတ္ညံလွ်င္၊ ၁၆ထိုသူသံုးေယာက္ရွိေသာ္လည္း၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း ကိုယ္သား သမီးကို မကယ္မႏႈတ္ရ။ ကိုယ္တိုင္သာ ခ်မ္းသာရၾက၍၊ ျပည္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ ရွိရလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သို႔မဟုတ္အိုထား၊ ထိုျပည္ကို လုပ္ႀကံေလာ့ဟု ငါဆိုလ်က္၊ ထားေဘးကို ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္၊ လူနွင့္ တိရစာၦန္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္လွ်င္၊ ၁၈ထိုသူသံုးေယာက္ရွိေသာ္လည္း၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း၊ ကိုယ့္သားသမီးကို မကယ္မႏႈတ္ရ၊ ကိုယ္တိုင္သာ ခ်မ္းသာရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၉သို႔မဟုတ္ ထိုျပည္၌ ကာလနာကို ငါေစလႊတ္ေသာေၾကာင့္၊လူႏွင့္ တိရစာၦန္၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ငါ၏ ေဒါသအရွိန္ကိုသြန္းေလာင္းလွ်င္၊ ၂ဝေနာဧ၊ ဒံေယလ၊ ေယာဘတို႔ ရွိေသာ္လည္း၊ ငါအသက္ရွင္ သည္အတိုင္း ကိုယ္သားသမီးကို မကယ္မႏႈတ္၊ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အားျဖင့္ ကိုယ္အသက္ဝိညာဥ္ကိုသာ ကယ္ႏႈတ္ ၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁ထိုေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေယရုရွ လင္ၿမိဳ႔၌ လူႏွင့္တိရစာၦန္တို႔ကို ပယ္ျဖတ္ျခင္းငွါ ထားေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘး၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သားရဲေဘး၊ ကာလနာေဘး တည္းဟူေသာ၊ အလြန္ဆိုးေသာ ေဘးေလးပါးတို႔ကို ငါေစလႊတ္ေသာအခါ၊ ထိုမွ်မက လႊတ္ခဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂၂သို႔ရာတြင္ လြတ္၍ ထြက္ေျမာက္ ရေသာ အက်န္အၾကြင္း သားသမီးအခ်ိဳ႔ရွိၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ သည္ သင္တို႔ရွိရာ ထြက္လာ၍ က်င့္ႀကံျပဳမူေသာ အမႈအရာတို႔ကို သင္တို႔သိၾကလိမ့္မည္၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါေရာက္ ေစသမွ် ေသာ အမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိ၊ သက္သာျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၂၃သူတို႔က်င့္ႀကံျပဳမူေသာ အမႈအရာ တို႔ကို သင္တို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊သက္သာရၾကလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ငါျပဳေလသမွ်တို႔၌ အေၾကာင္းမရွိဘဲ မျပဳသည္ကို သိၾကလိမ့္မည္ဟုု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။