ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ သစ္ေတာ၌ သစ္ ခက္သာမညျဖစ္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္သားသည္ အျခားေသာ သစ္သားထက္ျမက္ေသာအရာ တစုံတရာ ရွိသေလာ။ ၃တစံုတခုကို လုပ္အံ့ေသာငွါ စပ်စ္ႏြယ္သားကို ယူတတ္သေလာ။ တစံုတခုကို ဆဲြထားစရာ တံစို႔ကို စပ်စ္ႏြယ္သားျဖင့္ လုပ္တတ္သေလာ။ ၄ထင္းဘို႔ မီးထဲသို႔ ခ်တတ္၏။ မီးသည္လည္း အရင္းအဖ်ားအလယ္ကို ေလာင္တတ္၏၊၊ အသံုး ဝင္တတ္္သေလာ၊၊ ၅မီးမေလာင္မွီ အသံုးမဝင္လွ်င္ မီးေလာင္၍ ကြၽမ္းၿပီးမွ အသံုးမဝင္ဟုသာ၍ ဆိုဘြယ္ရွိသည္မဟုတ္ ေလာ။ ၆ဤအမႈ၌ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေတာသစ္ပင္တြင္ မီးေမြးစရာ ဟင္းဘို႔ငါအပ္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္သားကဲ့သို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ငါအပ္မည္။ ၇သူတို႔တဘက္၌ ငါသည္ မ်က္ႏွာကို ထားမည္။သူတို႔သည္ မီးတပံုမွ ထြက္၍ တပံု၌ ေလာင္လိမ့္မည္။ သူတို႔တဘက္၌ ငါသည္မ်က္ႏွာကို ထားေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တို႔ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၈သူတို႔သည္ ငါ့ကို အထပ္ထပ္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္သူတို႔ျပည္ကို လူဆိတ္ညံ့ရာ အရပ္ျဖစ္ေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။