ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သည္ မိမိ၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈအရာ တို႔ကို သိမည္အေၾကာင္းျပဳေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကုိ သင္ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္၏မူလ၊ သင္၏ေမြးဘြားရာဌာနသည္ ခါနာန္ျပည္၌ ရွိ၏။ သင္၏အဘသည္ အေမာရိလူ သင္၏အမိသည္ ဟိတၱိအမ်ဳိး ျဖစ္၏။ ၄သင့္ကို ဘြားျခင္း အေၾကာင္းအရာဟူမူ ကား၊ ဘြားေသာေန႔၌ ခ်က္ႀကိဳးကိုမျဖတ္၊ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ ေရမခ်ိဳး၊ ဆားႏွင့္မလူး၊ အဝတ္ႏွင့္မပတ္ရစ္၊ ၅ကရုဏာစိတ္ ႏွင့္ ထိုသို႔ျပဳစုျခင္းငွါ သသင့္ကိုျမင္၍ အဘယ္သူမွ်မသနား၊ ဘြားေသာေန႔၌ သင္သည္ကိုယ္ကို ရြံရွာရသည္ တိုင္ေအာင္ လယ္ျပင္၌ ပစ္ထားျခင္းကို ခံရ၏။ ၆ငါသည္ေရွာက္သြား၍ အေသြးႏွင့္လူးလ်က္ရွိေသာ သင့္ကိုျမင္ေသာ အခါ အသက္ရွင္ေလာ့ဟု သင္သည္အေသြး၌ရွိစဥ္ငါဆို၏။ ၇ျမက္ပင္က့ဲသို႔ ငါႀကီးပြားေစသျဖင့္၊ သင္သည္အစဥ္အတိုင္း ႀကီး၍လွေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရင္သားထ၍ ကိုယ္၌လည္း အေမြးေပါက္၏။ အရင္က အဝတ္မရွိ၊ အခ်ည္းစည္း ေနရ၏။ ၈တဖန္ ငါသည္ ေရွာက္သြား၍ သင့္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ သင္၌ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ အခ်ိန္အရြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္၊ငါသည္ ကိုယ္အဝတ္စြန္းကို ျဖန္႔၍ သင္၌ အခ်ည္းစည္းရွိျခင္းကို ဖံုးအုပ္၏။ ကိ်န္ဆိုျခင္းျပဳ၍ သင္ႏွင့္ ပညာဥ္ဖဲြ႔သျဖင့္ သင္သည္ ငါ၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္ေလ၏။ ၉ထုိအခါ သင့္ကို ေရခ်ိဳး၍၊ သင္၌ လူးေသာအေသြးရွိသမွ်ကို ငါေဆးေၾကာ၏။ ဆီႏွင့္လိမ္း၏၊၊ ၁ဝခ်ယ္လွယ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ေစ၏။ တဟာရွာသားေရေျခနင္းကို စီးေစ၏။ ဖဲ၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ၿခံဳေစ၏။ ၁၁ လက္ေကာက္ႏွင့္ လည္ဆဲြအစရွိေသာ တန္ဆာမ်ိဳးကိုဆင္ေစ၏။ ၁၂နားေထာင္း၊ ႏွာဆဲြ၊ လွေသာေပါင္းကိုလည္း ဆင္ေစ၏။ ၁၃ထိိုသို႔သင္သည္ ေရႊ ေငြႏွင့္တကြ၊ ဖဲ၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာတို႔ကို ဆင္လ်က္၊ မုန္႔ညက္၊ ပ်ားရည္ ဆီကိုစားလ်က္၊ အလြန္တရာ လွေသာအဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ မိဖုရား အရာကိုခံရ၏။ ၁၄ငါသည္ ကိုယ္အသေရကို သင္၌အပ္ေပးေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္လွေသာအဆင္းႏွင့္စံုလင္၍ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္၌ ေက်ာ္ ေစာေလ၏။

၁၅သို႔ရာတြင္ သင္သည္ကိုယ္လွေသာအဆင္းကို ကိုးစား၍ ဂုဏ္အသေရ ေက်ာ္ေစာေသာေၾကာင့္၊ျပည္တန္ဆာလုပ္၍ ခရီးသြားေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ မတရားေသာေမထုန္ကို အႏွံ႕အျပား ျပဳသျဖင၊့္ ေယာက္်ားတိုင္း အခြင့္ရ၏။ ၁၆သင္၏အဝတ္ကိုလည္းယူ၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို ထူးျခားေသာအဆင္းအေရာင္ႏွင့္ ဆင္ျပင္၍ တခါမွ်မျဖစ္စဖူူး၊ ေနာက္၌လည္း မျဖစ္လတ့ံေသာအမႈ၊ မတရားေသာေမထုန္ကို ထိုအရပ္၌ ျပဳေလၿပီ။ ၁၇ငါေပးေသာ ေရႊေငြတန္ဆာျမတ္တို႔ကိုလည္းယူ၍၊ ေယာက္်ားရုပ္တုကို လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းေလၿပီတကား။ ၁၈ ခ်ယ္လွယ္ ေသာအဝတ္ကိုလည္းယူ၍၊ ထိုရုပ္တုတို႔ကို ၿခံဳၿပီးလွ်င္၊ ငါ့ဆီႏွင့္ ငါ့နံ႕သာေပါင္းကို သူတို႔ေရွ႕မွာ တင္ထားေလၿပီ၊၊ ၁၉ငါေပးေသာ ေဘာဇဥ္၊ သင့္ကို ငါေကြၽးေသာ မုန္႔ညက္၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္ကိုလည္း သူတို႔ေရွ႕မွာ ေမြးႀကိဳင္စရာဘ္ို႔ တင္ထား ေလၿပီတကား၊၊ ၂ဝထိုမွတပါး သင္ဘြားေသာ ငါ၏ သားသမီးတို႔ကိုယူ၍၊ ထိုရုပ္တုတို႔အား ေကြၽးေမြးျခင္းငွါ ယဇ္ပူေဇာ္ ေလၿပီ၊၊ ၂၁သင္သည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကို ျပဳ၍၊ စိတ္မေျပေသာေၾကာင့္ ငါ၏ သားသမီးတို႔ကို သတ္၍ ရုပ္တုတို႔အား မီးျဖင့္ ပူေဇာ္ရမည္ေလာ၊၊ ၂၂သင္ျပဳေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္အမႈ၊ မတရားေသာေမထုန္ အမႈအေပါင္းကို ျပဳစဥ္တြင္၊ အရြယ္ငယ္ေသာအခါ အဝတ္မရိွ၊ အခ်ည္းစည္းရွိေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အေသြး၌လူးလဲလ်က္ ရွိေနေၾကာင္းကို မေအာက္ေမ့ပါတကား။

၂၃သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အမဂၤလာရွိ၏။ ဒုစရုိက္အေပါင္းကိုျပဳၿပီးမွ ကိုယ္ေနဘို႔ ကုဋိီတိုက္ကိုတည္၍ လမ္းရွိတိုင္း ျမင့္ေသာအရပ္ကိုလုပ္ေလ၏။ ၂၅သင္သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ကိုု လမ္းဦးတိုင္းလုပ္၍၊ ကိုယ္လွေသာ အဆင္း ကိုရြံ႕ရွာဘြယ္ျဖစ္သည္တိုင္ေအာင္ ျပဳလ်က္၊ ခရီးသြားေသာသူအေပါင္းတို႔အား ေပါင္တို႔ကို ခြာဖြင့္၍၊ မတရားေသာ ေမထုန္အမႈတို႔ကို မ်ားျပားေစ၏။ ၂၆ဆူၿဖိဳးေသာသင္၏ အိမ္နီးခ်င္းအဲဂုတၱဳလူတို႔ႏွင့္ မွားယြင္း၍ ငါ့အမ်က္ကို ႏိႈးေဆာ္ လ်က္  မတရာေသာ ေမထုန္အမႈတို႔ကို မ်ားျပားေစ၏။ ၂၇ထိုေၾကာင့္ ငါသည္လက္ကို ဆန္႔လ်က္ သင္၏ ရိကၡာကိုျဖတ္ ၍၊ သင့္ကိုမုန္းေသာသူ သင့္ဆိုးညစ္ေသာအမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ရွက္တတ္ေသာ ဖိလိတၱိအမ်ိဳးသမီးတို႔လက္သို႔ အပ္ရ၏။ ၂၈သင္သည္ ကိေလသာစိတ္မေျပေသာေၾကာင့္၊ အာရႈရိလူတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းေလ၏။ ထိုသို႔မွားယြင္းေသာ္လည္း စိတ္ မေျပႏိုင္။ ၂၉ထိုမွတပါး ခါနာန္ျပည္မွ သည္ခါလဒဲျပည္တိုင္ေအာင္ မတရားေသာေမထုန္အမႈတို႔ကို မ်ားျပားေစ ေသာ္လည္း စိတ္မေျပႏိုင္။ ၃ဝအစိုးတရျပဳ၍ သိလပ်က္ေသာ မိန္းမျပဳတတ္သမွ်ေသာ ဤအမႈတို႔ကို သင္သည္ျပဳမိလ်က္၊ သင့္ စိတ္ႏွလံုးသည္ အလြန္မိုက္ပါသည္တကား။ ၃၁သင္၏ကုဋိီတိုက္ကို ခပ္သိမ္းေသာလမ္း၌ တည္၍၊ လမ္းရွိတိုင္း ျမင့္ေသာအရပ္ကိုလုပ္သျဖင့္၊ အခကိုျငင္းေသာေၾကာင့္ ျပည္တန္ဆာႏွင့္မတူ။ ၃၂ကိုယ္မဆိုင္ ေသာ ေယာက္်ားကိုကိုယ္လင္၏ ကိုယ္စား လက္ခံ၍ ေမ်ာက္မထားေသာ မိန္းမႏွင့္တူ၏။ ၃၃ျပည္တန္ဆာမိန္းမရွိသမွ် တို႔သည္ လက္ေဆာင္ ကိုခံယူတတ္ၾက၏။ သင္မူကား၊ သင္၏ ရည္းစားအေပါင္းတို႔အား လက္ေဆာင္ကို ေပး တတ္၏။ အရပ္ရပ္တို႔က လာ၍ မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳေစျခင္းငွါ သူတပါးတို႔ကို ငွားတတ္၏။ ၃၄သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္အျခားေသာ ျပည္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ျခားနားစြာ ျပဳတတ္၏။ သင္ျပဳသကဲ့သို႔ အဘယ္သူမွ် မတရားေသာ ေမထုန္ကို မျပဳတတ္။ သင္သည္အခကိုမခံ၊ သူတပါးတို႔အား ေပးေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ မိန္းမတို႔ႏွင့္ ျခားနား၏။

၃၅သို႔၊အိုျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ ထာဝရဘုရား၊ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ၃၆အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ရည္းစားမ်ား စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာ ရုပ္တုအေပါင္းတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ သူတို႔အားေပးေသာ သားသမီးတို႔၏အေသြးအားျဖင့္၄င္း သင္သည္ကိုယ္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိျခင္း ကို ထင္ရွားစြာေဘာ္ျပေသာေၾကာင့္၊ ၃၇သင့္ကိုခ်စ္ေသာ ရည္းစားရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ သင္ခ်စ္ေသာသူ၊ မုန္းေသာ သူအေပါင္း ကို ငါစုေဝးေစမည္။ သင့္တဘက္ပတ္လည္၌ စုေဝးေစ၍ သင့္၌အဝတ္အခ်ည္းစည္း ရွိျခင္းကို ငါျပသျဖင့္၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ သင္၌အဝတ္ အခ်ည္စည္းရွိသမွ်ကုိ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၃၈ေမ်ာက္မထားေသာမိန္းမႏွင့္ လူအသက္ကို သတ္ေသာမိန္းမတို႔ကို စီရင္သကဲ့သို႔ သင့္ကိုငါစီရင္၍၊ ျပင္းစြာေသာ ေဒါသအမ်က္အေသြးကို ငါတိုက္မည္။ ၃၉သင့္ကို သူတို႔လက္သို႔ ငါအပ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ သင္၏ ကုဋိီတိုက္ကို ဖ်က္၍၊ သင္၏ ျမင့္ေသာ အရပ္တို႔ကို ၿဖိဳခ်ၾကလိ္မ့္မည္။ သင့္အဝတ္တို႔ကို ခြၽတ္၍လွေသာ တန္ဆာတို႔ကို လုယူၿပီးလွ်င္ သင့္ကိုအဝတ္မေပး အခ်ည္းစည္းရွိေစျခင္းငွါ ပစ္ထားၾကလိ္မ့္မည္။ ၄ဝလူအလံုးအရင္းကိုလည္း ေခၚသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ခဲႏွင့္ပစ္၍ ထားႏွင့္ခုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၁သင့္အိ္မ္တို႔ကိုလည္း မီးရႈိ႔၍ မ်ားစြာေသာ မိန္းမတို႔ေရွ႕မွာ သင့္ကို အျပစ္ေပး ၾကသျဖင့္၊သင္သည္ ေနာက္တဖန္ ျပည္တန္ဆာမလုပ္ဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါျပဳမည္။ ေနာက္တဖန္ သင္သည္ သူတပါးတို႔ကို မငွါးရ။ ၄၂ထိုသို႔ ေဒါသစိတ္ကို ငါေျဖမည္။ သင့္ကိုမယံု။ အလြန္ပူပန္ေသာစိတ္ၿငိမ္း၍ ငါသည္ အမ်က္မထြက္ဘဲ ၿငိမ္သက္စြာေနမည္။ ၄၃သင္သည္အသက္ငယ္ေသာကာလကို မေအာက္ေမ့ အရာရာ၌ ငါစိတ္ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာေၾကာင့္၊ သင့္အျပစ္ကိုသင့္ေခါင္းေပၚသို႔ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာအမႈရွိသမွ် တို႔အေပၚမွာ  ဆိုးညစ္ေသာအႀကံကို ထပ္၍ ထိုအႀကံံအတိုင္းမျပဳရ။

၄၄စကားပံုကို သံုးတတ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔က၊ အမိကဲ့သို႔ သမီးျဖစ္၏ဟု သင့္ကုိ ရည္္မွတ္၍ စကားပံုကို ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ၄၅သင္သည္လင္ႏွင့္သားသမီးကိုရြံရွာေသာ မိန္းမ၏သမီးျဖစ္၏။ လင္ႏွင့္ သားသမီးကိုရြံရွာေသာ မိန္းမ၏ ညီမလည္းျဖစ္၏။ သင့္အမိသည္ ဟိတၱိအမ်ိဳး သင့္အဘသည္ အာေမရိလူျဖစ္၏။ ၄၆သင့္အစ္မသည္ မိမိသားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ သင့္လက္ဝဲဘက္၌ေနေသာ ရွမာရိၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ သင့္ထက္အသက္ငယ္ေသာသင္၏ ညီမသည္ မိမိသမီးတို႔ႏွင့္ တကြ သင့္လက်္ာဘက္၌ေနေသာ ေသာဒံုၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ ၄၇သို႔ရာတြင္ သင္သည္ သူတို႔ထံုးစံကိုမလိုက္၊ သူတို႔ျပဳေသာ ရြံရွာဘြယ္အမႈမွ်သာျပဳသည္မဟုတ္၊ ထိုအမႈကို သာမည အမႈဟူ၍ ထင္မွတ္သျဖင့္၊ သင္သည္ အရာရာ၌ သူတို႔ထက္သာ၍ ဆိုးညစ္ေပ၏။ ၄၈ငါအသက္ရွင္ သည္အတိုင္း သင္သည္ ကိုယ့္သားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ ျပဳသက့ဲသို႔၊ ညီမေသာဒံုႏွင့္ သူ၏ သမီးတို႔သည္ မျပဳၾက။ ၄၉သင့္ညီမေသာဒံု၏ အျပစ္ဟူမူကား သူႏွင့္ သူသမီးတို႔သည္ မာနႀကီးျခင္း၊ ဝစြာစားေသာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေကာင္းစား ျခင္းရွိ၍၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို မေထာက္ပံ့ဘဲ ေနၾက၏။ ၅ဝမာနေထာင္လႊား၍ ငါ့ေရွ႕မွာ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္  ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳၾက၏။ ထိုေၾကာင၊့္ သင္ျမင္သည္ အတိုင္း သူတို႔ကို ငါပယ္ရွားၿပီ။ ၅၁ရွမာရိသည္လည္း၊ သင္ျပဳမိ ေသာ ဒုစရိုက္တဝက္ကိုမွ် မျပဳမိ။ သင္မူကား၊ညီအစ္မတို႔၏ အျပစ္ကို မထင္ရွားေစ သည္တိုင္ေအာင္၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာ ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို သူတို႔ထက္မက မ်ားျပားစြာျပဳေလၿပီတကား။ ၅၂သင္သည္ ညီအစ္မတို႔ကို အျပစ္တင္၍ စီရင္လ်က္ပင္၊ သူတို႔ျပဳသည္ထက္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို သာ၍ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ အရွက္ကဲြျခင္းကို ခံေလာ့၊၊ သူတို႔သည္ သင့္ထက္သာ၍ အျပစ္နည္းၾက၏။ သင္မူကား၊ ညီအစ္မတို႔၏ အျပစ္ကို မထင္ရွားေစသည္တိုင္ ေအာင္ ျပဳေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္၍ အရွက္ကဲြျခင္းကို ခံေလာ့။

၅၃သိမ္းသြင္းျခင္းကို ခံရေသာေလာဒံုႏွင့္သူ၏ သားသမီးမ်ား၊ ရွမာရိႏွင့္ သူ၏ သားသမီးမ်ားကို တဖန္ငါ ေဆာင္ခဲ့ေသာအခါ၊ သိမ္းသြင္းျခင္းကို ခံရေသာ သင္၏ လူတို႔ကို သူတို႔ႏွင့္ အတူ ငါေဆာင္ခဲ့မည္၊၊ ၅၄သို႔ျဖစ္၍၊ သင္သည္ သူတို႔ႏွစ္သိမ့္ေစ၍၊ ျပဳေလသမွ်တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လ်က္ အရွက္ကဲြျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၅၅သင္၏ ညီအစ္မေသာဒံုႏွင့္ သူ၏ သားမီးမ်ား၊ ရွမာရိႏွင့္သူ၏ သမီးမ်ား တို႔သည္ အရင္ေနရာသို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ၊ သင္သည္လည္း သင္၏ သားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ အရင္ေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ၅၆-၅၇ရႈရိသမီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ပတ္ လည္၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သင့္ကိုကဲ့ရဲ႕၍၊ သင့္ပတ္လည္၌ေနေသာ ဖိလိတၱိသားသမီးတို႔သည္ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၾကသျဖင့္၊ သင္ျပဳ ေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္မထင္ရွားမွီ သင္သည္မာနေထာင္လႊားစဥ္ကာလတြင္ သင့္ညီမ ေသာဒံု ၏နာမကိုအလွ်င္းမျပတ္ ႏႈတ္မျမြက္။ ၅၈ယခုမူကား သင္သည္ကိုယ္ဆိုးညစ္ေသာအမႈႏွင့္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈတို႔၏ အျပစ္ကို ခံရမည္ ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၉အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတ္ာမူသည္ကား၊ သင္သည္ဝန္ခံျခင္း ပဋိိညာဥ္ကို ဖ်က္လိုေသာငွါ သစၥာကတိ ကို မရုိမေသျပဳသည္နွင့္အညီ သင္၌ ငါျပဳမည္။ ၆ဝသို႔ေသာ္လည္း၊ ငါသည္ သင့္အသက္ငယ္စဥ္ ဖဲြ႔ေသာပဋိိညာဥ္ကို ေအာက္ေမ့၍ တဖန္ ထာဝရပဋိိညာဥ္ကို သင္ႏွင့္ ဖဲြ႔ရဦးမည္။ ၆၁သင္သည္ ဝန္ခံျခင္းပဋိိညာဥ္ကို မေစာင့္ရေသာ္လည္း ပဋိိညာဥ္အားျဖင့္ သင္၏ ညီအစ္မတို႔ကို  သင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ဘို႔ရာ ငါေပး၍၊ သင္သည္ ထိုသူတို႔ကို လက္ခံ ေသာအခါ သင္ျပဳမိေသာအမႈမ်ားကို ေအာက္ေမ့၍ ရွက္ေၾကာက္ရလိမ့္မည္။ ၆၂ထိုအခါ ငါ၏ ပဋိိညာဥ္ကို သင္ႏွင့္ငါ ဖဲြ႔မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္သိရလိမ့္မည္၊၊ ၆၃သင္ျပဳဘူးသမွ်ေသာ အမႈတို႔ကို ငါမမွတ္။ စိတ္ေျပ ေသာအခါ သင္သည္ ေအာက္ေမ့၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းေၾကာင့္၊ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲ ေနရလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။