ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသုိ႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးအား စကားထာဝွက္၍၊ ပံုေျပာလ်က္၊ ၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ထူးျခားေသာ အဆင္းအေရာင္၊ မ်ားျပားေသာ အေမြးႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ရွည္လ်ားႀကီးမားေသာ အေတာင္ရွိေသာ ေရႊလင္း တႀကီးသည္ ေလဗႏုန္ေတာင္သို႔လာ၍၊ အာရဇ္ပင္၏ အဖ်ားကိုကိုင္လ်က္၊ ၄အျမင့္ဆံုးေသာ အညြန္႔တို႔ကို ခ်ိဳးဆိတ္ ၍ ကုန္သြယ္ရာ ျပည္သို႔ ခ်ီေဆာင္ၿပီးလွ်င္၊ ကုန္သည္ၿမိဳ႔၌ စိုက္ေလ၏၊၊ ၅ မ်ိဳးေစ့ကိုလည္း ယူ၍ ေရမ်ားရာလယ္ကြက္၌ ပ်ိဳးလ်က္ မိုဃ္းမခပင္ကဲ့သို႔ ထားေလ၏။ ၆အရပ္နိမ့္လ်က္ ရွည္လ်ားစြာႏြယ္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ေပါက္၍၊ မိမိအခက္အလက္တို႔ကို ေရႊလင္းတရွိရာသို႔ ညြတ္လ်က္ သူ႔ေအာက္သို႔အျမစ္ထိုးသျဖင့္ အကိုင္းအခက္အလက္ အညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ၇အေမြး ထူထပ္၍ ႀကီးစြာေသာ အေတာင္ရွိေသာ ေရႊလင္းတႀကီးတေကာင္ရွိ၏။ စပ်စ္ပင္သည္ မိမိစိုက္ရာ ေခ်ာင္းေျမာင္းနား မွာ ထိုေရႊလင္းတ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ေရကိုရအံ့ေသာငွါ၊ သူရွိရာသို႔ အျမစ္သြယ္ဝိုက္၍ အကိုင္းလည္း ထိုးေလ၏။ ၈အခက္အလက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အသီးကို သီးသျဖင့္၊ သန္ျမန္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရမ်ားရာအရပ၊္ ေျမေကာင္း ေသာအရပ္လယ္ကြက္၌ ထိုအပင္ကို စိုက္ေလၿပီ။ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ထိုအပင္သည္ ေကာင္းစားရမည္ေလာ။ ညွိဳးႏြမ္းေစျခင္းငွါ အျမစ္ကို ႏႈတ္၍ အသီးကိုဆြတ္ရမည္ မဟုတ္ေလာ။ ေပါက္ ေလသမွ်ေသာအရြက္တို႔သည္ ညွိဳးႏြမ္းရလိမ့္မည္။ အျမစ္ႏွင့္တကြ သုတ္သင္ပယ္ရွားျခင္း အမႈကို ၿပီးေစျခင္းငွါႀကီးေသာ တန္ခိုးႏွင့္ မ်ားျပားေသာ အလံုးအရင္းကို အလိုမရွိ။ ၁ဝစိုက္လ်က္ရွိ၍ ေကာင္းစား ရမည္ေလာ။ အေရွ႕ေလတိုက္ေသာအခါ အကုန္အစင္ ညွိဳးႏြမ္းရမည္မဟုတ္ေလာ။ ႀကီးပြားေသာလယ္ကြက္၌ ညွိဳးႏြမ္းရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၂ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးအား သင္ေျပာရမည္မွာ၊ ဤစကားအဘယ္သို႔ ဆိုလိုသည္ကို နားလည္ၾကသေလာ။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သ္ည ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ ေယရုရွလင္ဘုရင္ႏွင့္ မႉးေတာ္မတ္ေတာ္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားၿပီ။ ၁၃ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ထဲက တေယာက္ကို ယူ၍၊ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔လ်က္ သစၥာတိုက္ေလၿပီ။ ၁၄ထိုႏိုင္ငံသည္ ယုတ္ညံ့၍ ေနာက္တဖန္ မထမၾကြဘဲ၊ သစၥာေတာ္ကို ေစာင့္ေသာအားျဖင့္သာ တည္ေစျခင္းငွါ၊ အားႀကီးေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔ကိုလည္း သိမ္းသြားၿပီ။ ၁၅သို႔ရာတြင္၊ ျမင္းမ်ား၊ လူမ်ားတို႔ကို ေတာင္းျခင္းငွါ သံတမန္ ကို အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေစလႊတ္၍ ပုန္ကန္ေလၿပီ။ ထိုသို႔ျပဳေသာ သူသည္  ေကာင္းစားရမည္ေလာ။ ေဘးလြတ္ရမည္ေလာ။ သစၥာဖ်က္ၿပီး မွလြတ္ရမည္ေလာ။ ၁၆အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း အကယ္စင္စစ္ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထား ေသာ ရွင္ဘုရင္၏ သစၥာကို မရုိမေသျပဳ၍ ပဋိိညာဥ္ကို ဖ်က္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုရွင္ဘုရင္ေနရာ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔အလယ္၌ ေသရလိမ့္မည္။ ၁၇ဖာေရာဘုရင္သည္ လည္း လူမ်ားတို႔ကုိ သတ္ျခင္းငွါ၊ အားႀကီးေသာ ဗိုလ္ပါအလံုးအရင္းႏွင့္အတူ ေျမရုိးတို႔ကို ဖို႔၍ ရဲတ္ိုက္တို႔ကို ေဆာက္ေသာ္လည္း၊ သူတို႔အဘို႔ စစ္တိုက္၍ မႏိုင္ရာ။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရုရွလင္မင္းသည္ လက္ခ်င္းရိုက္ ၿပီးမွ၊ သစၥာေတာ္ကုိမရိုမေသျပဳ၍ ပဋိိညာဥ္ကို ဖ်က္လ်က္ ဤအမႈအလံုးစံု တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ေဘးမွ် မလြတ္ရ။ ၁၉ ထို႔ေၾကာင့္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ငါအသက္ရွင္သည္ အတိုင္းအကယ္စင္စစ္ငါ၏ သစၥာကို မရိုမေသျပဳ၍ငါ၏ ပဋိိညာဥ္ကုိဖ်က္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ေခါင္းေပၚသို႔  ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ ၂ဝငါသည္ပိုက္ကြန္ႏွင့္အုပ္၍၊ ငါ ၏ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ ေက်ာ့ၿပီလွ်င္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား မည္။ ငါ့ကိုုျပစ္မွားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ထုိျမိဳ႔၌ ငါစစ္ေၾကာစီရင္မည္။ ၂၁သူ႔ထံမွေျပးေသာ သူမ်ားႏွင့္သူရဲမ်ားအေပါင္းတို႔သည္၊ ထားျဖင့္ဆံုးခဲ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ ၾကြင္းက်န္ ေသာသူတို႔သည္ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားၾကလိမ့္မည္။ ငါထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သိရၾကလိ္မ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။

၂၂တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျမင့္ေသာအာရဇ္ ပင္၌ အျမင့္ဆံုးေသာ အညြန္႔ကုိငါယူ၍ စိုက္မည္။ အညြန္႔ဖ်ားတို႔တြင္ ႏုေသာအညြန္႔ကုိဆိတ္၍၊ ျမင့္ျမတ္ေသာေတာင္ေပၚမွာစိုက္မည္။ ၂၃အျမင့္ဆံုးေသာ ဣသေရလေတာင္ေပၚမွာ ငါစိုက္ပ်ိဳးျပီးမွ အခက္အလက္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ အသီးကိုသီးသျဖင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုအပင္ေအာက္၌၄င္း၊ အခက္အလက္ အရိပ္၌၄င္း၊ ငွက္မ်ိဳးအေပါင္း တို႔သည္ ေနရာက်ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ ငါထာဝရဘုရားသည္ ျမင့္ေသာအပင္ကိုႏွိမ့္၍၊ နိမ့္ေသာအပင္ကုိ ေျမွာက္ ေၾကာင္း၊ စိမ္းလန္းေသာအပင္ကို ေသြ႔ေျခာက္ေစ၍၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအပင္ကုိ စိမ္းလန္းေစေၾကာင္းမ်ားကို၊ေတာသစ္ပင္ရွိသမွ်တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ငါထာဝရ ဘုရားသည္ စကားေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျပဳမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။