ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁တဖန္ထာဝရ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ရာက္လာ၍၊ ၂အဘတို႔သည္ ခ်ဥ္ေသာစပ်စ္သီးကို စား၍ သားတို႔သည္ သြာကိ်န္းလ်က္ ရွိၾက၏ဟု သင္တို႔သည္ ဣသေရလ ျပည္ကုိရည္မွတ္၍ စကားပံုကို သံုးေသာ အခါ အဘယ္သို႔ ဆိုလိုသနည္း။ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း ေနာက္တဖန္ ဣသေရလျပည္၌ ထိုစကားပံုကုိသံုးရေသာ အေၾကာင္းမရွိရ။ ၄ ဝိညာဥ္အေပါင္းတို႔ကို ငါပိုင္၏။ အဘ၏ ဝိညာဥ္ကို  ငါပိုင္သကဲ့သို႔ သား၏ ဝိညာဥ္ကို လည္းငါပိုင္၏။ ျပစ္မွားေသာဝိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္။ ၅လူမည္သည္ကား၊ သေဘာေျဖာင့္၍ တရားေသာအမႈ၊ ဟုတ္မွန္ေသာအမႈကို ျပဳလွ်င္၄င္း၊ ၆ေတာင္ေပၚမွာမစား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုး ကြယ္ေသာ ရုပ္တုတို႔ကို မဖူးမေမွ်ာ္၊ သူ႔မယားကိုမပစ္မွား၊ ဥတုေရာက္ေသာမိန္းမကို မခ်ဥ္းကပ္၊ ၇အဘယ္သူကိုမွ်မ ညွဥ္းဆဲ၊ ေၾကြးစားေပါင္ထားေသာ ဥစၥာကုိျပန္၍ မေပးမေန၊သူ႔ဥစၥာကိုအႏိုင့္အထက္ မလုမယူ။ ငတ္မြတ္ေသာသူကို ေကြၽးေမြး၍၊ အဝတ္မရွိေသာသူကို အဝတ္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းလွ်င္၄င္း၊ ၈အတိုးစား၍ ေငြကိုမေခ်း၊ အဓမၼအမႈကို လက္မခံ၊ သူတပါးအမႈကို တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ၉ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔သည္အတိုင္းက်င့္၍ သစၥာေစာင့္သိျခင္းကို ျပဳလွ်င္၄င္း၊ ထိုသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူျဖစ္၏။ အကယ္စင္စစ္ အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝသို႔ရာတြင္၊ ထုိသူ၏ သားသည္ ထားျပတိုက္ေသာသူ၊ လူ႔အသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ အရင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဒုစရုိက္ တစံုတခုကိုျပဳေသာသူ၊ ၁၁အရင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာသုစရိုက္ကိုမျပဳ၊  ေတာင္ေပၚမွာစားျခင္း၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း၊ ၁၁ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ သူကို ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို အႏိုင္အထက္လုယူျခင္း၊ ေပါင္ထားေသာဥစၥာကိုျပန္မေပးဘဲ ေနျခင္း၊ ရုပ္တုကို ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာအမႈကို ျပဳျခင္း၊ ၁၃အတိုးစား၍ ေငြေခ်းျခင္းကိုျပဳေသာ သူျဖစ္လွ်င္၊ အသက္ရွင္ရမည္ေလာ။ အသက္မရွင္ရ။ ထိုရြံရွာဖြယ္ေသာအမႈမ်းာကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ စင္စစ္အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ ေသထိုက္ ေသာအျပစ္ရွိ၏။

၁၄သို႔ရာတြင္၊ ထုိသူ၏သားသည္ အဘျပဳသမွ်ေသာ ဒုစရုိက္တို႔ကို ျမင္၍ ဆင္ျခင္သျဖင့္၊ ထိုသို႔ေသာအမႈတို႔ ကို မျပဳ၊ ၁၅ေတာင္ေပၚမွာမစား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုးကြယ္ေသာ ရုပ္တုတို႔ကို မဖူးမေမွ်ာ္ သူ႔မယားကို မျပစ္မွား။ ၁၆အဘယ္သူကုိမွ် မညွဥ္းဆဲ၊ ေပါင္ထားေသာ ဥစၥာကို မသိမ္း၊ သူ႔ဥစၥာကို အႏိုင္ထက္ မလုမယူ၊ ငတ္မြတ္ေသာသူ ကို ေကြၽးေမြးျခင္း၊ အဝတ္မရွိေသာသူကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းျခင္း၊ ၁၇ဆင္းရဲေသာသူကို ခ်မ္းသာေပးျခင္း၊ အတိုးမစား ဘဲ ေငြေခ်းျခင္းကို ျပဳ၍ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ထိုသူသည္ အဘ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံရမည္ မဟုတ္။ စင္စစ္အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ၁၈အဘမူကား၊ မိမိညီအစ္ကိုို အထပ္ထပ္ညွဥ္းဆဲလ်က္၊ သူ႔ဥစၥာကို အႏိုင္ အထက္လုယူလ်က္၊ မိမိအမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔တြင္ မေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာအျပစ္ေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ ၁၉သင္တို႔ကလည္း၊ အဘယ္သို႔နည္း။ သားသည္အဘ၏ အျပစ္ကို မခံရသေလာဟု ေမးၾကေသာ္လည္း၊ သားသည္  တရားေသာအမႈ ဟုတ္မွန္ေသာအမႈကို ျပဳ၍၊ ငါစီရင္ထံုးဖြ႔ဲသမွ်အတိုင္း က်င့္ေစာင့္လွ်က္၊ စင္စစ္ အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ၂ဝျပစ္မွားေသာသူသည္အေသခံရမည္။ သားသည္အဘ၏ အျပစ္ကိုမခံရ။ အဘသည္ သား၏အျပစ္ကိုမခံရ။ တရားေသာသူသည္တရားစြာျပဳျခင္း အက်ိဳးကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ မတရားစြာျပဳျခင္း အျပစ္ကို ၄င္း ခံရလိမ့္မည္။ ၂၁သို႔ရာတြင္ မတရားေသာသူသည္ မိမိျပဳမိသမွ်ေသာ ဒုစရုိက္တို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္လ်က္၊ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔သမွ်တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍၊ မတရားေသာအမႈ၊ ဟုတ္မွန္ေသာအမႈတုိ႔ကိုျပဳလွ်င္၊ ေသျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ စင္စစ္အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။

၂၂မိမိျပဳမိသမွ်ေသာ ဒုစရုိက္တို႔ကို အျပစ္တို႔ကို သူ႔တဘက္၌ မမွတ္ရ၊၊ ျပဳမိေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအမႈေၾကာင့္  အသက္ရွင္ရလိိမ့္မည္၊၊ ၂၃မတရားေသာသူသည္ မိမိအက်င့္တို႔ကို ေရွာင္၍ အသက္မရွင္၊ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ အနည္းငယ္ေသာ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းရွိသေလာ။ ၂၄သို႔ရာတြင္၊ တရားေသာသူသည္ ေဖာက္ျပန္၍၊ အဓမၼအမႈကို၄င္း၊ မတရား ေသာသူျပဳသမွ်ေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ အမႈတို႔ကို၄င္း ျပဳလွ်င္၊ အသက္ရွင္ရမည္ေလာ။  အရင္ျပဳသမွ်ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အမႈတို႔ကို မမွတ္၊ သူသည္ လြန္က်ဴးေသာအမႈ၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၂၅သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔က၊ ထာဝရဘုရားစီရင္ခ်က္မေျဖာင့္ဟု ဆိုၾကသည္တကား၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး ငါစီရင္ခ်က္သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ သင္တို႔စီရင္ခ်က္ ေကာက္သည္မဟုတ္ေလာ၊ ၂၆တရားစီရင္ေသာသူသည္ တရားေသာအမႈ ကိုပယ္၍ အဓမၼအမႈကိုျပဳလွ်င္၊ ထိုအမႈေၾကာင့္ ေသရမည္။ ျပဳမိေသာ အဓမၼအမႈေၾကာင့္ အေသသက္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၂၇ထိုအတူ၊ မတရားေသာ သူသည္ မိမိျပဳမိေသာ အဓမၼ အမႈကိုေရွာင္၍ တရားေသာအမႈ၊ ဟုတ္မွန္ေသာအမႈကိုျပဳလွ်င္၊ မိမိအသက္ကို ကယ္ႏႈတ္ရလိမ့္မည္။ ၂၈ျပဳမိသမွ်ေသာ အဓမၼအမႈတို႔ကိုဆင္ျခင္၍ ေရွာင္ေသာေၾကာင့္၊ ေသျခင္းႏွင့္ လြတ္၍ စင္စစ္အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။

၂၉သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလအမ်ိဳးက၊ ထာဝရဘုရားစီရင္ခ်က္မေျဖာင့္ဟု ဆိုၾကသည္တကား၊ အိုဣသေရ လအမ်ိဳး၊ ငါစီရင္ခ်က္သည္ ေျဖာင့္၍၊ သင္တို႔စီရင္ခ်က္သည္ေကာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၃ဝသို႔ျဖစ္၍ အိုဣသေရလ အမ်ိဳး သင္တို႔အသီးအသီးက်င့္ၾကသည္အတိုင္း အက်ိဳးအျပစ္ကို ငါစီရင္မည္။ သင္တို႔သည္ အဓမၼအမႈရွိသမွ်တို႔ကို စြန္႔ပစ္၍ ေျပာင္းလဲၾကေလာ့။ ေျပာင္းလဲၾကေလာ့။ ဒုစရုိက္အျပစ္ေၾကာင့္ ထိမိ၍ ဆံုးျခင္းသို႔ မေရာက္ၾကႏွင့္။ ၃၁သင္တို႔သည္ ျပဳသမွ်ေသာ လြန္က်ဴးျခင္းအမႈတို႔ကိုု စြန္႔ပစ္၍ အသစ္ေသာႏွလံုး၊ အသစ္ေသာ စိတ္သေဘာကို ျပင္ဆင္ၾကေလာ့။ အိုဣသေရလအမိ်ဳး၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံလိုုသနည္း။ ၃၂ အေသခံရ ေသာသူ၏ အေသခံျခင္းအမႈ၌ ငါသည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွင္ၾကေလာ့ဟု အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။