ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၁)


၁-၂သကၠရာဇ္ သံုးဆယ္ျပည့္၊ ေယေခါနိမင္းႀကီး နန္းက် ပဥၥမႏွစ္၊ စတုတၱလ ငါးရက္ေန႔၌ ငါသည္ သိမ္းသြား ေသာ သူတို႔တြင္ ေခမာျမစ္နားမွာ ရွိေနစဥ္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ပြင့္၍ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံတို႔ကိုျမင္ရ၏။ ၃ထိုအခါ ခါလဒဲျပည္၊ ေခမာျမစ္နားမွာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဗုဇိသား ေယဇေက်လ အမည္ ရွိေသာ ငါဆီသို႔ ေရာက္၍ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာတင္လ်က္ ရွိ၏။

၄ငါၾကည့္ရႈ၍ ျပင္းစြာေသာေလ ႀကီးစြာေသာမိုဃ္းတိမ္ ထြန္းလင္းေသာ မီးစက္သည္ ေျမာက္္မ်က္ႏွာမွ ေပၚလာ၏။ မီးစက္ထဲက ဟရွေမလ ေရႊေရာင္ထြက္ေလ၏၊၊ ၅ထိုမီးစက္ထဲမွာ သတၱဝါ ေလးပါးတို႔သည္  ထင္ရွားၾက ၏။ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အဆင္းသ¿န္ဟူမူကား၊ လူ၏ ပံုသ႑န္ကိုေဆာင္၍ ၆မ်က္ႏွာေလးခုစီ အေတာင္လည္း ေလး ခုစီရွိၾက၏။ ၇ေျခေထာက္သည္ေျဖာင့္ေသာ ေျခေထာက္ျဖစ္၏။ ေျခဘဝါးသည္ ႏြားသငယ္၏ ေျခဘဝါးကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ဦးသစ္ေသာေၾကးဝါကဲ့သို႔ ေတာက္ေလ၏။ ကိုယ္ေလးမ်က္ႏွာအေတာင္ေအာက္၌ လူလက္ရွိ၏၊ ၈ထိုေလးပါးတို႔သည္ မ်က္ႏွာတို႔ႏွင့္၄င္း၊ အေတာင္တို႔ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုၾက၏။ ၉အေတာင္ခ်င္းတခုႏွင့္တခုစပ္လ်က္ရွိ၍၊ ထုိသတၱဝါတို႔ သြားေသာအခါ တပါးမွ် မလည္ဘဲ တည့္တည့္သြားတတ္ၾက၏။ ၁ဝမ်က္ႏွာအဆင္းသ႑န္ဟူမူကား သတၱဝါေလးပါး တို႔သည္ လက်္ာဘက္၌ လူမ်က္ႏွာ ျခေသၤ့မ်က္ႏွာႏွင့္၄င္း လက္ဝဲဘက္၌ ႏြားမ်က္ႏွာ ေရႊလင္းတမ်က္ႏွာႏွင့္ ျပည္စံု ၾက၏။ ၁၁အေတာင္မ်ားတို႔သည္ အထက္သို႔ျပန္႔၍၊ အေတာင္ႏွစ္ခုခ်င္းစပ္လ်က္၊ ႏွစ္ခုျဖင့္ ကိုယ္ကို ဖံုးအုပ္လ်က္ ရွိ ၾက၏။ ၁၂ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္သြားခြင့္ရွိသည္အတိုင္း သြားၾက၏၊၊ သြားေသာအခါ တပါးမွ်မလည္ဘဲ တည့္တည့္ သြားတတ္ၾက၏။ ၁၃ထိုသတၱဝါတို႔၏ အဆင္းေရာင္သည္ကား ေတာက္ေသာမီးခဲအေရာင္၊ မီးခြက္အ ေရာင္ႏွင့္တူ၏။ မီးသည္ ေတာက္လ်က္ သတၱဝါတို႔တြင္ အႏွံအျပား လွည့္လည္၍ မီးထဲက လွ်ပ္စစ္ျပက္ေလ၏။ ၁၄သတၱဝါတို႔သည္လည္း လွ်ပ္စစ္ႏြယ္ကဲ့သို႔ အေရာင္ေတာက္၍ ေျပးလ်က္ ျပန္လာလ်က္ ရွိၾက၏။

၁၅ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ငါၾကည့္ရႈစဥ္၊ သူတုိ႔အနားမွာ ေလးပိုင္းရွိေသာ ရထားဘီးတခုစီ ထင္ရွား၏။ ၁၆ထိုရထားဘီးတို႔၏ အဆင္းအေရာင္သည္ကား၊ ေက်ာက္မ်က္ရြဲအဆင္းအေရာင္ႏွင့္တူ၏။ ထိုေလးခုတို႔သည္ အဆင္းအေရာင္ တညီတည္းရွိၾက၏။ ပံုသ႑ာန္မူကား ဘီးတခုထဲ၌ ဘီးတခုတပ္သကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၁၇သြားေသာအခါ ဘီးေလးမ်က္ႏွာတို႔သည္ တညီတည္းျဖစ္၍ မလည္ဘဲ သြားတတ္ၾက၏။ ၁၈ဘီးဝန္းတို႔သည္လည္း ျမင့္၍ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ ျဖစ္ၾက၏။  ထိုေလးပါးတို႔သည္ မ်က္စိႏွင့္ ျပည့္ၾက၏။ ၁၉သတၱဝါတို႔သည္ သြားသည့္အခါ ဘီးတို႔သည္လည္း ထပ္ၾကပ္ ပါၾက၏။ ၂ဝသတၱဝါတို႔သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ကြာ၍ တက္ေသာအခါ ဘီးတို႔သည္လည္း တက္ၾက၏။ ဝိညာဥ္ ေတာ္သြားခြင့္ရွိသည္အတိုင္း သူတုိ႔သည္လည္း  သြားၾက၏။ ဘီးတို႔သည္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ ထပ္ၾကပ္မခြာလိုက္ၾက ၏ သတၱဝါတို႔၏ ဝိညာဥ္သည္ ဘီးတို႔၌ရွိ၏။ ၂၁သူတုိ႔ရပ္ေသာအခါ ဘီးတို႔သည္လည္း ရပ္ၾက၏၊၊ ေျမႀကီးႏွင့္ကြာ၍ တက္ေသာအခါ ဘီးတို႔သည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ လိုက္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သတၱဝါတို႔၏ ဝိညာဥ္သည္ ဘီးတုိ႔၌ ရွိ၏၊၊ ၂၂ထိုသတၱဝါတို႔၏ ေခါင္းမ်ားအေပၚမွာ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္၏ အဆင္းအေရာင္သည္ရွိ၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ေက်ာက္သလင္းမ်က္ႏွာၾကက္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂၃မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ေအာက္မွာ သူတို႔အေတာင္မ်ားသည္ တခုသုိ႔ တခုတည့္တည့္ျပန္႔လ်က္ရွိ၍ ျပင္ဘက္၌လည္း ကိုယ္ကို ဖံုးစရာဘို႔ အေတာင္ႏွစ္ခုစီရွိ၏၊၊ ၂၄သူတို႔သြားေသာအခါ သမုဒၵရာရသံကဲ့သို႔၄င္း အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အသံေတာ္ကဲ့သို႔၄င္း၊  အေတာင္တို႔ျမည္သံကို ငါၾကား၏။ စကားသံသည္ လည္း လူအလံုးအရင္း၏ စကားသံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ရပ္ေသာအခါ အေတာင္တို႔ကို ခ်လ်က္ေနၾက၏၊ ၂၅ရပ္၍ အေတာင္ တို႔ကို ခ်ေသာအခါ သူတုိ႔၏ ေခါင္းမ်ားအေပၚမွာ မုိဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ထဲကစကားသံသည္ ထြက္၏။

၂၆သူတို႔ေခါင္းမ်ားအထက္ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္အေပၚ၌လည္း နီလာေက်ာက္ကဲ့သို႔ အဆင္းအေရာင္ရွိေသာ ရာဇပလႅင္သ႑န္ေပၚ၏။ ပလႅင္သ႑န္အေပၚ၌လည္း လူပံုသ႑န္ကဲ့သို႔ေပၚ၏။ ၂၇ပလႅင္အတြင္း၌၄င္း၊ ပတ္လည္၌၄င္း၊ ခါးသ႑န္မွသည္ အထက္ပိုင္း၌ ဟရွေမလ ေရႊအေရာင္ႏွင့္မီးအေရာင္ကဲ့သို႔ ထင္ရွား၏။ ေအာက္ပိုင္း၌ မီးအေရာင္ကဲ့သို႔ ထင္ရွား၍ ပတ္လည္၌ ထြန္းေတာက္ ေလ၏။ ၂၈ထိုသို႔ထြန္းေတာက္ေသာ အေရာင္သည္ မုိဃ္း ရြာေသာေန႔တြင္ မိုဃ္းတိမ္ေပၚ၌ ေပၚေသာ သက္တံ့ ၏အေရာင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ဤေရႊကား ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ သ႑န္အဆင္းအေရာင္ ျဖစ္သတည္း။