ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁သကၠရာဇ္ ခုႏွစ္ခု၊ ပဥၥမလ ဆယ္ရက္ေန႔တြင္ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီး သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား အား ေမးေလွ်ာက္ျခင္းငွါလာ၍၊ ငါ့ေရွ႕မွာ ထိုင္ေနၾက၏။ ၂ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ ၍၊ ၃အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံ၌ ေမးေလွ်ာက္ၾကျခင္းငွါ လာၾကသေလာ့၊၊ ငါအသက္ရွငသည္အတိုင္း သင္တို႔ ေမးေလွ်ာက္ျခင္း ကို ငါမခံ။ ၄သင္အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ သူတုိ႔ကို စစ္ေၾကာေလာ့။ စစ္ေၾကာေလာ့၊၊ သူတုိ႔ ဘိုးေဘးျပဳဘူးေသာ စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာဘြယ္  အမႈတို႔ကို ေဘာ္ျပ၍၊ ၅အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္၊ မွာ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ကို ငါေရြးေကာက္၍ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သူတို႔ကို ထင္ရွားလ်က္၊ ငါသည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု  ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔အား ကိ်န္ဆိုသည္ကာလ၊ ၆သူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ၿပီးလွ်င္၊ ျပည္တကာတို႔၏ အထြတ္ျဖစ္၍ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္၊ သူတို႔အဘို႔ ငါၾကည့္ရႈေသာျပည္သို႔ ေဆာင္သြားျခင္းငွါ က်ိိန္ဆိုေသာအခါ၊ ၇သင္တို႔အသီးအသီး ဖူးေမွ်ာ္ေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ အရာတို႔ကို စြန္႔ပစ္ၾကေလာ့။ အဲဂုတၱဳရုပ္တုတို႔ႏွင့္ သင္တို႔ကိုယ္ကို မညစ္ႏြမ္းေစႏွင့္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု ငါဆိုေသာ္လည္း၊ ၈သူတုိ႔သည္ နားမေထာင္ ငါ့ကိုပုန္ကန္ၾက၏။ အသီးအသီးဖူးျမင္ေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ အရာတို႔ကို၄င္း၊ အဲဂုတၱဳ ရုပ္တုတို႔ကို၄င္း၊ မစြန္႔ပစ္ဘဲ ေနၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔၌ ငါ့ေဒါသစိတ္ေျပမည္အေၾကာင္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ထဲမွာ သူူတို႔ အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္ေတာ္ကိုုသြန္းေလာင္းမည္ဟု ငါအႀကံရွိ၏။ ၉သို႔ရာတြင္ သူတို႔ေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႕မွာ ငါ၏နာမအေသေရကို မပ်က္ေစျခင္းငွါ ငါသည္နာမေတာ္အတြက္စီရင္၍၊ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ေရွ႕မွာထင္ရွားလ်က္၊  သူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေလ၏။

၁ဝအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္၍ ေတာသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ၁၁က်င့္ေသာသူ၌ အသက္ရွင္စရာ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို ငါေဘာ္ျပ၏။ ၁၂ထိုမွတပါး ငါထာဝရဘုရား သည္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစသည္ဟု သူတို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ ငါႏွင့္ သူတို႔စပ္ၾကားမွာ လကၡဏာသက္ေသျခင္းေစျခင္းငွါ၊ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ငါခန္႔ထား၏။ ၁၃သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ေတာ၌ ငါ့ကို ပုန္ကန္ၾက၏။ က်င့္ေသာသူ၌ အသက္ရွင္စရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို အလြန္ရႈတ္ခ်ၾက ၏။ ထိုအခါ သူတို႔ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ေတာ၌သူတို႔အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္အရွိန္ကို သြန္းေလာင္းမည္ဟု အႀကံရွိ၏။ ၁၄သို႔ ရာတြင္ ငါႏႈတ္ေဆာင္ျခင္းေက်းဇူးကို ျမင္ေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႕မွာ ငါ၏ နာမအသေရကို မပ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္ နာမေတာ္အတြက္ စီရင္ေလ၏။ ၁၅တဖန္ ျပည္တကာတို႔၏ အထြတ္ျဖစ္၍၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္၊  သူတို႔အား ငါေပးေသာျပည္သို႔ မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းငွါ၊ ေတာ၌ ငါက်ိန္ဆို၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ရုပ္တုမ်ား ကို ငဲ့ကြက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔ကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၁၇သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါသည္ သူတို႔ကို ႏွေျမာေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီး၊ ေတာ၌ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ မျပဳ။

၁၈သားေျမးတို႔အားလည္း၊ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ၾကႏွင့္။  သူတို႔၏ ရုပ္တု မ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္ကို မညစ္ညဴးေစၾကႏွင့္။ ၁၉ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ က်င့္ႀကံၾကေလာ့။ ၂ဝငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကိုလည္း သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု၊ သင္တို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ ထိုဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ငါႏွင့္ သင္တို႔စပ္ၾကားမွာ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ေစၾကေလာ့ဟု ငါဆို၏။ ၂၁သို႔ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ သားေျမးတို႔သည္ငါ့ကို ပုန္ကန္ၾက၏။ က်င့္ေသာသူ၌ အသက္ရွင္စရာ အေၾကာင္းျဖစ္က်င့္ေသာသူတို႔၌ အသက္ရွင္စရာအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မက်င့္ႀကံဘဲေန၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ထိုအခါ ငါသည္ သူတို႔၌ ေဒါသစိတ္ ကို ေျပေစျခင္းငွါ၊ ေတာထဲမွာ ငါ၏ အမ်က္အရွိန္ကို သူတို႔အေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းမည္ဟု အႀကံရွိ၏၊၊ ၂၂သို႔ရာတြင္ ငါႏႈတ္ေဆာင္ျခင္း ေက်းဇူးသိျမင္ေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႔မွာ ငါ၏ နာမအသေရကို မပ်က္ေစျခင္းငွါ ငါသည္ နာမေတာ္အတြက္ျပဳ၍ သည္းခံလ်က္ေန၏။ ၂၃တဖန္ ငါသည္ သူတို႔ကို အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္အရပ္ရပ္တို႔သို႔ ကဲြျပားေစျခင္းငွါ က်ိန္ဆို၏၊၊ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ရုပ္တုမ်ားကို ငဲ့ကြက္ေသာ ေၾကာင့္၊ ငါ၏ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၂၅ထိုေၾကာင့္ မေကာင္းေသာစီရင္ခ်က္၊ အသက္မရွင္ ရေသာ ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို ငါေပး၏။ ၂၆ငါသည္ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္သည္ ကို သူတို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို မီးျဖင့္ ပူေဇာ္ရာတြင္ သူတို႔ပူေဇာ္သကၠာမ်ားအားျဖင့္ ငါညစ္ညဴးေစ၏။

၂၇သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ငါ့ကို အထပ္ထပ္ျပစ္မွား၍ ရႈတ္ခ်ၾကသည္တကား။  ၂၈သူတုိ႔အား ေပးျခင္းငွါ ငါက်ိန္ဆို ေသာျပည္သုိ႔ ေဆာင္သြင္းေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ျမင့္ေသာေတာင္၊ ထူထပ္ေသာသစ္ပင္ရွိသမွ် တို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍၊ ထိုအရပ္တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ငါ့အမ်က္ကို ႏိႈးေဆာ္ေသာ အလွဴဒါနကို တင္ျခင္း၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္း၊အရည္ပူ ေဇာ္သကၠာသြန္းေလာင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳၾက၏။  ၂၉ငါကလည္း သင္တို႔သြားတတ္ေသာ ျမင့္ရာအရပ္ကာ အဘယ္သို႔ နည္း ဟု ေမးတတ္ေသာ္လည္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျမင့္ရာအရပ္ဟု ဆိုလိုေသာ ဗာမာအမည္ျဖင့္ သမုတ္ၾက၏။

၃ဝသို႔ျဖစ္၍ သင္သည္အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို  ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ထံုးစံအတိုင္း  ညစ္ညဴးလ်က္၊ သူတို႔ျပဳေသာ  စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္  အမႈတို႔ကို ျပဳ၍ မွားယြင္းလ်က္၊ ၃၁ပူေဇာ္သကၠာျပဳသျဖင့္၄င္း၊  ကိုယ္သားသမီးတို႔ကို မီးျဖင့္ပူေဇာ္သျဖင့္၄င္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရုပ္တုအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ညစ္ညဴးလ်က္ ရွိၾကစဥ္တြင္၊ ငါသည္ သင္တို႔ ေမးေလွ်ာက္ျခင္းကို ခံရမည္ေလာ။ ငါအသက္ရွင္ သည္အတိုင္း သင္တို႔ေမးေလွ်ာက္ျခင္းကို ငါမခံ။ ၃၂ငါတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသား ကဲ့သို႔၄င္း၊ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရားကို ဝတ္ျပဳေသာျပည္သူျပည္သားမ်ားကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္မည္ဟု၊ သင္တို႔ႀကံစည္ သည္အတိုင္း ႀကံစည္မေျမာက္ရ၊ ၃၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္ သည္အတိုင္း အကယ္စင္စစ္ အားႀကီးေသာလက္၊ ဆန္႔ ေသာလက္ရုံး၊ သြန္းေလာင္းေသာေဒါသအရွိန္အားျဖင့္ သင္တို႔ကို ငါအုပ္စိုး မည္၊၊ ၃၄သင္တို႔ကဲြျပားလ်က္ ေနသည္အ တိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔မွ သင္တို႔ကို အားႀကီးေသာလက္၊ ဆန္႔ေသာလက္ရုံး၊ သြန္းေလာင္းေသာ ေဒါသအရွိန္ႏွင့္ ငါေဆာင္ခဲ့၍ စုေဝးေစမည္၊ ၃၅လူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတာသို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾကပ္တရားေတြ႔မည္။ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေတာ၌ သင္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားႏွင့္ တရားေတြ႔သကဲ့သို႔ သင္တို႔ႏွင့္ တရားေတြ႔မည္။ ၃၇ႏွင္တံေအာက္မွာ ေရွာက္သြားေစ၍ ပဋိိညာဥ္အခ်ည္အေႏွာင္ကို ခံေစမည္။ ၃၈ငါ့ကို ပုန္ကန္၍ ျပစ္မွားေသာသူတို႔ကို သင္တို႔အထဲကႏႈတ္ပယ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း တည္းေနေသာ ျပည္မွထြက္သြားရေသာ္လည္း ဣသေရလျပည္ သို႔မဝင္ရၾက။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ကို သိရၾကလိမ့္မည္။

၃၉အိုဣသေရအမ်ိဳးသားတို႔၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သြားၾကေလာ့။  အသီးသီးမိမိတို႔ ရုပ္တုမ်ားကို ဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သို႔ရာတြင္၊ အကယ္စင္စစ္ ေနာက္တဖန္ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ေသာ္လည္း၊ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ နာမေတာ္ကို သင္တို႔ပူေဇာ္သကၠာမ်ားႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားအားျဖင့္ မရႈတ္ခ်ဘဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၄ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္၊ အျမင့္ဆုံးေသာ ဣသေရလေတာင္ေပၚမွာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား  ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ငါ့အား ဝတ္ျပဳရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း လက္ခံ၍၊ ထိုအရပ္၌ သင္တို႔ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား၊ အဦးသီးေသာအသီးတြင္ ေရြး၍ ဆက္ရေသာ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္တကြ၊ သင္တို႔သန္႔ရွင္းေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ငါေတာင္းမည္။ ၄၁သင္တို႔သည္ ကဲြျပားလ်က္ေနေသာ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔မွ ငါေဆာင္ ခဲ့၍ စုေဝးေသာအခါ၊ သင္တို႔၌ပါေသာနံ႔သာေပါင္း အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္တကြ၊ သင္တို႔ကို ငါသည္ လက္ခံ၍၊ သင္တို႔အား ျဖင့္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႕မွာ၊ ဂုဏ္သေရထင္ရွားျခင္း ရွိလိမ့္မည္။ ၄၂ သင္တုိ႔၏ ဘိုးေဘးတို႔အားေပးျခင္းငွါ၊ ကိ်န္ဆို ေသာ ဣသေရလျပည္သို႔ သင္တို႔ကို ေဆာင္သြင္းေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိရၾက လိမ့္မည္။ ၄၃သင္တို႔ညစ္ညဴးေသာ က်င့္ႀကံျပဳမူရာအမႈရွိသမွ်တို႔ကို ထိုျပည္၌ ေအာက္ေမ့၍၊ ျပဳမိသမွ်ေသာ ဒုစရုိက္ တို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ကို ကိုယ္ရြံရွာၾကလိမ့္မည္။ ၄၄အိုဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၊ သင္တို႔၏ ဒုစရုိက္မ်ား၊ သင္တို႔ဆိုးညစ္ ေသာ အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ငါသည္ သင္တို႔ကို မစီရင္၊ ကိုယ္နာမကိုေထာက္၍ စီရင္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၅တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၄၆အခ်င္းလူသား၊ ေတာင္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာတဘက္၌ ျမြက္ဆို၍၊ ေတာင္ျပည္၌ ရွိေသာ ေတာတဘက္၌ ေဟာေျပာေလာ့။ ၄၇အရွင္ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ကို ေတာင္ျပည္၌ ရွိေသာ ေတာအားဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါသည္ သင္၌ မီးကိုညိ‡မည္။ သင္၌ စိမ္းလန္းေသာအပင္၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအပင္ရွိသမွ် ေလာင္လိမ့္မည္။ ေတာက္ေသာမီးလွ်ံသည္ မၿငိမ္းရ။  ေတာင္ဘက္မွသည္ ေျမာက္ဘက္သို႔တိုင္ေအာင္ ေျမတျပင္လံုး ေလာင္လိမ့္မည္။ ၄၈ထိုမီးကို ငါထာဝရဘုရား ညိ‡ေၾကာင္းကို သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ထိုမီးသည္ မၿငိမး္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၉ ငါကလည္း၊ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ သူတို႔က ဤသူတို႔သည္ ပမာကိုသာေဆာင္၍ ေဟာေျပာတတ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ရည္္မွတ္၍ ဆိုတတ္ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။