ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အရပ္ဌာနတို႔တဘက္၌ ျမြက္ဆို၍ ဣသေရလျပည္တဘက္၌ ေဟာေျပာေလာ့။ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလ ျပည္အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါသည္ သင့္ကို ရန္ဘက္ျပဳလ်က္၊ငါ့ထားကို ထားအိမ္မွထုတ္၍၊ သင္၌ တရားေသာသူ၊ မတရားေသာသူတို႔ကို ပယ္ျဖတ္သည္။ ၄ထိုသို႔သင္၌ တရား ေသာသူ၊ မတရားေသာသူတို႔ကို ပယ္ျဖတ္စရာအေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ထားသည္ ေတာင္ဘက္မွသည္ ေျမာက္ ဘက္သို႔တိုင္ေအာင္၊ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ မိမိအိမ္မွ ထြက္ရလိမ့္မည္။ ၅ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါထားကို သူ႔အိမ္မွထုတ္ေၾကာင္းကို သတၱဝါအေပါင္းတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္၊၊ ထိုထားသည္ ေနာက္တဖန္ အိမ္သို႔မျပန္ ရ။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား ညည္းတြားသံကိုျပဳေလာ။ ခါးက်ိဳးလ်က္၊ ႏွလံုးေၾကကဲြလ်က္၊ သူတို႔ေရွ႕မွာ ညည္းတြားသံကို ျပဳေလာ့။ ၇သူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ညည္းတြားသနည္းဟု သင့္ကို ေမးေသာအခါ၊ သင္က၊ငါသည္ သိတင္းစကားေၾကာင့္ ညည္းတြား၏။ အမႈနီးၿပီ၊ လူအေပါင္းတို႔ သည္ ေၾကာက္အားႀကီး၍ လက္အား ေလ်ာ့ၾကလိမ့္္မည္။ စိတ္ပ်က္၍ ဒူးသည္လည္း အရည္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အမႈလာ၍ ေရာက္မည္အေၾကာင္းကို၊ အရွင္ ထာဝရဘုရားဗ်ာဒိတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၉အခ်င္းလူသား ၊ ပေရာဖက္ျပဳ၍ အရွင္ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ထားေတာ္ကို ထက္စြာေသြးေလၿပီ။  ေျပာင္လက္စြာ ပြတ္ေလၿပီ။ ၁ဝထက္၍ အထူးသျဖင့္ လုပ္ႀကံေစျခင္းငွါ ေသြးေလၿပီ။ ေျပာင္၍ အေရာင္ေတာက္ေစျခင္းငွါလည္းပြတ္ေလၿပီ။ ငါ့သား၏ ရာဇလွံတံေၾကာင့္ ရႊင္လန္းျခင္းကို ျပဳရမည္ေလာ။ ထိုထားသည္ သစ္သားရွိသမွ်တို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္၏။ ၁၁သံုးစရာဘို႔ ပြတ္ေစျခင္းငွါ အပ္ထားၿပီ။ လုပ္ႀကံေသာသူ၌အပ္ထားျခင္းငွါ ထက္စြာလည္း ေသြးေလၿပီ။ ေျပာင္လက္စြာပြတ္ေလၿပီ။ ၁၂အခ်င္းလူသား၊ ငိုေၾကြးေအာ္ဟစ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ၏ လူတို႔၌ ေရာက္လိမ့္ မည္။ ဣသေရလမင္းသားအေပါင္းတို႔၌လည္း ေရာက္လိမ့္မည္။  သူတို႔ႏွင့္ တကြ ငါ၏ လူတို႔ကို ထား၌ အပ္ေလ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ သင္၏ ေပါင္ကိုရုိက္ေလာ့၊၊ ၁၃စံုစမ္းျခင္းအမႈျဖစ္၏။ ထားေတာ္သည္ လွံတံကို မရုိမေသျပဳလွ်င္  အဘယ္သို႔နည္း။ လွံတံဆံုးလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား၊ ပေရာဖက္ျပဳ၍ လက္ခုပ္တီးေလာ့။ ထားေတာ္သည္ ႏွစ္ေခါက္သံုးေခါက္ေရာက္ရ၏။ သူရဲထား၊ အားႀကီးေသာ သူရဲထားျဖစ္၏။ သူတို႔ကို ဝန္းရံထားေသာ ထားျဖစ္သည္။  ၁၅သူတို႔စိတ္ပ်က္၍ အထူးသျဖင့္ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၊ ထားေဘးကိုၿမိဳ႔တံခါး ရွိသမွ်တို႔၌ ငါေရာက္ေစၿပီ။ ထားေျပာင္လ်က္ရွိ၏။ လုပ္ႀကံစရာ ဘို႔ ပြတ္ထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၆စုေဝးေလာ့။ လက်္ာဘက္သို႔ ခုတ္ေလာ့။ ျပင္ဦးေလာ့၊ လက္ဝဲဘက္အစရွိေသာ သင္၏အသြားမ်က္ႏွာျပဳသမွ် ဘက္သို႔ ခုတ္ေလာ့။ ၁၇ ငါသည္လည္း လက္ခ်င္းရုိက္၍၊ ငါ့ေဒါသအရွိန္ကို ၿငိမ္းေစမည္။  ထိုသို႔ ငါထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။

၁၈တဖန္ ထာဝရဘုရား၏  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၉အခ်င္းလူသား ဗာဗုလုန္ရွင္ဘု ရင္၏ ထားသြားရာလမ္းတို႔ႏွစ္လမ္းကို မွတ္သားေလာ့။ လမ္းႏွစ္လမ္းတို႔သည္ ျပည္တျပည္ထဲက ထြက္ရမည္၊၊ ၿမိဳ႔ကိုသြားေသာလမ္းခြ၌ အရပ္တခုကိုေရြးေလာ့။ ၂ဝအမၼဳန္ျပည္၌ ရဗတ္ၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ယုဒျပည္၌ ခိုင္ခံ့ေသာ  ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔၄င္း ထားေရာက္ရာ လမ္းကို မွတ္သားေလာ့။ ၂၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဗဒင္တြက္ျခင္းငွါ လမ္းႏွစ္ဆံု ဆံုမိရာလမ္းခြ၌ ရပ္၏။  ျမွားတို႔ကို ေရာေႏွာ၏။  တရပ္ရုပ္တုတို႔ကို ေမးျမန္း၏။ အသည္းကို ခဲြၾကည့္ရႈ၏၊ ၂၂ဝက္ခြတိုင္၌ တံုးတို႔ကို ဆဲြထားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လုပ္ႀကံျခင္းအမႈကို မွာထားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၿမိဳ႔တံခါး တဘက္တခ်က္ ဝက္ခြတိုင္၌ တံုးတို႔ကို ဆဲြထားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမရုိးကို ဖို႔ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ရဲတိုက္ကို ေဆာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း လက်္ာဘက္၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အဘို႔ ေဗဒင္တြက္၍ ေနရာက်၏။ ၂၃သို႔ရာတြင္၊ ရွင္ဘုရင္ထံ၌ သစၥာခံေသာသူတို႔သည္ ထိုေဗဒင္ တြက္ျခင္းကို၊ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေဗဒင္တြက္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ၾက လိမ့္မည္။ ရွင္ဘုရင္မူကား၊ သူတို႔ကို ဘမ္းမိလိုေသာငွာ၊ သူတို႔ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ကိုေအာက္ေမ့လိမ့္မည္။  ၂၄သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ျပဳေလသမွ်တို႔၌ အျပစ္ထင္ရွားသည့္တိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို သူတပါး ေအာက္ ေမ့ေစ၍၊ မိမိတို႔လြန္က်ဴးျခင္း အမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္၊ မိမိတို႔ကို သူတပါး ေအာက္ေမ့ ေစေသာေၾကာင့္၊ ထိုရွင္ဘုရင္ လက္သို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၅အခ်င္းဆိုးယုတ္ေသာ အဓမၼ ဣသေရလမင္းသား၊ အဓမၼအမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးရေသာ ကာလ ေရာက္ေသာအခါ၊ သင္၏အခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၆ဦးရစ္ေတာ္ကိုပယ္၍ ရာဇသရဖူကို ခြၽတ္ေလာ့။ ေနာက္တဖန္ မရွိရ။ နိမ့္ေသာသူကို ေျမွာက္ရမည္။ ျမင့္ေသာသူကို ႏွိမ့္ခ်ရမည္။ ၂၇ႏိုင္ငံကို ဆံုုးရႈံးေစျခင္းငွာ၄င္း၊ အစိုးပိုင္ေသာသူ မေရာက္မွီတိုင္ ေအာင္၄င္း၊ ငါေမွာက္လွန္မည္။ ေမွာက္လွန္မည္။ ေမွာက္လွန္မည္၊၊ အစိုးပိုင္ေသာသူ၌ ငါအပ္မည္ဟု  အရွင္ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ အမၼဳန္ အမ်ိဳးသားတို႔ကို၄င္း၊ ၂၉သူတို႔ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို၄င္း ရည္ မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ပေရာဖက္ျပဳ၍ ဆင့္ဆိုရသည္မွာ၊ အဓမၼအမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးရေသာ ကာလ ေရာက္၍ အျပစ္ဒဏ္ခံရေသာအခါ၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာ အဓမၼလူတို႔၏ လည္ပင္းေပၚမွာ၊ သင့္ကို ေနရာက် ေစျခင္းငွာ၊ သင့္အဘို႔ အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာကိုၾကည့္ျမင္၍၊ မုသားစကားကို ေဟာေျပာစဥ္တြင္၊ ထားေတာ္သည္ လုပ္ႀကံဖို႔ရာ ထုတ္လ်က္ရွိ၏။ ဖ်က္ဆီးဖို႔ရာအေရာင္ေတာက္သည္တိုင္ေအာင္ ေျပာင္စြာပြတ္ေလၿပီ။ ၃ဝသင့္ထားကို အိမ္သို႔ျပန္ေစေလာ့။ သင့္ကိုငါဖန္ဆင္းေသာအရပ္၊ ေမြးဖြားရာဌာန၌ သင့္ကိုငါ စီရင္ရမည္။ ၃၁သင့္အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္ကို ငါသြန္းေလာင္းမည္။ ငါ့ေဒါသမီးျဖင့္ သင့္ကိုမႈတ္မည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာသေဘာရွိ၍ ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာ သူတုိ႔လက္သို႔ အပ္မည္။ ၃၂သင္သည္ မီးေမြးဖို႔ ထင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သင့္အေသြးသည္ ျပည္အလယ္၌  ရွိရလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ရဟု ငါထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။