ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ လူ႔အသက္ကို သတ္တတ္ေသာၿမိဳ႔ကို သင္သည္ စစ္ေၾကာေလာ့။ စစ္ေၾကာေလာ့။ သူ၌ျပဳသမွ်ေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ အမႈတို႔ကို ျပေလာ့။ ၃အရွင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ မိမိအခ်ိန္ ေရာက္ေစျခင္းငွာ၊ မိမိအလယ္၌ လူအသက္ကိုသတ္၍၊ မိမိကို ညစ္ၫႈးေစဖို႔ မိမိတဘက္၌ ရုပ္တုတို႔ကို လုပ္တတ္ေသာၿမိဳ၊ ၄သင္သည္ လူအသတ္ကို သတ္ေသာ အားျဖင့္ အျပစ္ေရာက္၏။ လုပ္ေသာရုပ္တုအားျဖင့္ ညစ္ၫူးျခင္းရွိ၏။ သင္၏ေန႔ရက္ ကာလအခ်ိန္ကို ကိုယ္တိုင္ေရာက္ေစၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ငါသည္ သင့္ကို အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔တြင္ ကဲ့ရဲ႕ရာ၊ ပ်က္ေခ်ာ္ရာ ျဖစ္ေစမည္။ ၅အိုအသေရပ်က္၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခံရေသာသင့္ကို၊ အေဝးအနီး၌ ေနေသာ သူတို႔သည္ ပ်က္ေခ်ာ္ ၾကလိမ့္မည္။ ၆ဣသေရလမင္းသားတို႔သည္ အသီးအသီး အခြင့္တန္ခိုးရွိသည္ အတိုင္း၊ သင့္အလယ္၌ လူအသက္ကို  သတ္တတ္ၾက၏။ ၇သင့္အလယ္၌ မိဘတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ၾက၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို အႏိုင္အထက္ျပဳၾက၏။ မိဘမရွိေသာသူႏွင့္ မုဆိုးမတို႔ကို ညွဥ္းဆဲၾက၏။ ၈သင္သည္ ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီ။ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ရႈတ္ခ်ၿပီ။ ၉သင့္အလယ္၌ လူအသက္ကို သတ္လို၍ ကုန္းတိုက္ေသာသူ၊ ေတာင္ေပၚမွာ စားေသာသူ၊ အဓမၼအမႈကို ျပဳေသာသူ ရွိၾက၏။ ၁ဝသင့္အလယ္၌ အဘ၏မယားကို ျပစ္မွားၾက၏။ ဥတုေရာက္ေသာ မိန္းမႏွင့္ မွားယြင္းၾက၏။ ၁၁သင့္အလယ္၌ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းမယားကို ျပစ္မွားၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ မိမိေခြၽးမႏွင့္ ဆိုးညစ္ေသာ အဓမၼအမႈကို ျပဳၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ မိမိႏွမ၊ အဘသမီးကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၁၂သင့္အလယ္၌လည္း လူအသက္သတ္ခကို ခံၾက၏။ အတိုးစား၍ ေငြကိုေခ်းၾက၏။ အိမ္နီးခ်င္း၏ ဥစၥာကို လုယူၾက၏။ ငါ့ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့ၾက၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ သင္ဆည္းဖူးေသာ ဥစၥာ၊ သင့္အလယ္၌ သြန္းေသာ အေသြးေၾကာင့္ ငါလက္ခုပ္တီး၏။ ၁၄သင့္ကိုငါစီရင္ေသာ အခါ၊ သင္၏ ႏွလံုးသည္ ခိုင္ခံ့ႏိုင္သေလာ။ သင္၏ လက္သည္လည္း အားႀကီးႏိုင္သေလာ။ ငါထာဝရဘုရားသည္ အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္အတိုင္း ျပဳမည္။ ၁၅သင့္ကိုလည္း အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔တြင္၊ အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားေစမည္။ သင္၏ အညစ္အေၾကးကိုလည္း ပယ္ရွင္းမည္။ ၁၆လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ၊ သင္သည္ ကိုယ္တိုင္အသေရ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံရ၍၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၈အခ်င္းလူသား၊ ဣသေရ လအမ်ိဳးသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ေခ်ာ္ျဖစ္ေလၿပီ။ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ မိုက္ထဲ၌ ထည့္ေသာေၾကးနီ၊ ေၾကးျဖဴ၊ သံ၊ ခဲကဲ့သို႔ ေငြႏွင့္ကြာေသာ ေခ်ာ္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၉ထုိေၾကာင့္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔အေပါင္း သည္ ေခ်ာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ငါစုေဝးေစမည္။ ၂ဝေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ေၾကးျဖဴ၊ သံ၊ ခဲတို႔ကိ မီးမႈတ္၍ အရည္ႀကိဳျခင္းငွာ မိုက္ထဲ၌ စုထားသကဲ့သို႔၊ ထုိ႔အတူ ငါသည္ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္လ်က္၊ သင္တုိ႔ကို ထုိၿမိဳ႔၌ စုထား၍ အရည္ႀကိဳမည္။ ၂၁အကယ္စင္စစ္ စုထားၿပီးမွ ငါ့အမ်က္မီးကို မႈတ္၍၊ သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အရည္က်ိဳ ျခင္းကို ခံၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ေငြကို မိုက္ထဲ၌အရည္ က်ိဳသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အရည္က်ိဳျခင္းကို ခံရသျဖင့္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔အေပၚသို႔၊ ငါ၏ေဒါသ အရွိန္ကို သြန္းေလာင္းသည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃တဖန္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂၄အခ်င္းလူသား၊ သင္ဆင့္ဆို ရမည္မွာ၊ အမ်က္ထြက္ေသာေန႔၌ မိုဃ္းမရြာ၊ သင္သည္ မိုဃ္းေရကို မခံရေသာ ျပည္ျဖစ္၏။ ၂၅ထုိျပည္အလယ္၌ ပေရာဖက္တို႔သည္ သင္းဖြဲ႔ျခင္းကို ျပဳၾကၿပီ။ ေဟာက္၍အေကာင္ကို ကိုက္ျဖတ္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ လူတို႔ကို ကိုက္စား ၾက၏။ ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ အဘိုးထိုက္ေသာ ဥစၥာမ်ားကို လုယူၾက၏။ ျပည္အလယ္၌ မုဆိုးမတို႔ကို မ်ားျပားေစၾက၏။ ၂၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း ငါ၏တရားကို ဖ်က္၍၊ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာဌာကိုလည္း ညစ္ညဴးေစၾက၏။ သန္႔ရွင္း ေသာအရာ၊ မသန္႔ရွင္းေသာအရာ တို႔ကို မပိုင္းျခား၊ စင္ၾကယ္ေသာအရာ၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာတို႔ကို ေရာေႏွာ ၾက၏။ ငါ၏ ဥပုသ္ေန႔တို႔မွ လည္းမ်က္ႏွာ လဲႊၾက၏။ သူတို႔အလယ္၌ ငါသည္ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံရ၏။ ၂၇မင္းတို႔ သည္ လည္း အေကာင္ကို ကိုက္ျဖတ္ေသာ ေတာေခြးကဲ့သို႔ ျပည္အလယ္၌ျဖစ္၍၊ မတရားေသာ စီးပြားကိုရွာ လိုေသာငွာ လူအသက္ကို သတ္၍၊ သူတပါးတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းတတ္ၾက၏။ ၂၈ပေရာဖက္တို႔ကလည္း၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မမူဘဲ၊ အခ်ည္းႏွီးေသာ အရာကိုျမင္၍၊ မုသားစကားကို ေဟာေျပာလ်က္၊ သူတို႔ကို အဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံၾက၏။ ၂၉ျပည္သူျပည္သား တို႔သည္လည္း ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ျပဳၾက၏။ ၃ဝထိုျပည္ကို ငါမဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွာ ကာကြယ္ေသာသူ၊ ၿမိဳ႔ရိုးပ်က္ေပၚမွာ ရပ္၍ဆီးတားေသာသူ တေယာက္ကိုမွ် ငါရွာ၍မေတြ႔။ ၃၁ထိုေၾကာင့္၊ ငါ့အမ်က္ကို ငါသြန္းေလာင္းလ်က္၊ ငါ့ေဒါသမီးျဖင့္ သူတိ႔ုကိုရိႈ႔၍၊ သူတို႔အျပစ္ကို သူတို႔ေခါင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေစမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။