ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ အမိမကြဲျပားေသာ ညီအစ္္ႏွစ္ေယာက္ ရွိ၏။ ၃သူတို႔သည္ အသက္ငယ္စဥ္အခါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳၾက၏။ ထိုျပည္၌ သူတို႔၏ သားျမတ္ကိုပြတ္နယ္၍ အပ်ိဳမအသေရကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၄အစ္မကား၊ အေဟာလ၊ ညီမကား အေဟာလိဗ အမည္ရွိ၏။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ ငါ၏ခင္ပြန္းျဖစ္၍ သားသမီးတို႔ကို ဖြားျမင္ၾက၏။ အေဟာလ အမည္သည္ ရွမာရိဟူ၍၄င္း၊ အေဟာလိဗ အမည္သည္ ေယရုရွလင္ဟူ၍၄င္း ဆိုလိုသည္။

၅အေဟာလသည္ ငါ၏ခင္ပြန္းျဖစ္စဥ္အခါ၊ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳ၏။ ၆မိမိရည္းစားတည္းဟူေသာ၊ ျပာေသာအဝတ္ကို ဝတ္ေသာ မိမိအိမ္နီးခ်င္း အာရႈရိအမ်ိဳးသား ဗိုလ္မင္း၊ ဝန္မင္း၊ ခ်စ္ဘြယ္ေသာ လူပ်ိဳ၊ ျမင္စီးသူရဲ တို႔ကိုတပ္မက္၏။ ၇ထုိအာရႈရိ လူေကာင္းလူျမတ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳ၏။ တပ္မက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔၏ ရုပ္တုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကို ညစ္ၫဴးေစ၏။ ၈အသက္ငယ္စဥ္အခါ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သူႏွင့္သင့္ေန၍၊ အပ်ိဳမ အသေရကို ရႈတ္ခ်သျဖင့္၊ အထပ္ထပ္မတရားေသာ ေမထုန္ကို ျပဳၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ အဲဂုတၱဳေမထုန္ကို မစြန္႔ပစ္၊ မွီဝဲလ်က္ေန၏။ ၉ထို႔ေၾကာင့္၊ သူတပ္မက္ေသာ ရည္းစား၊ အာရႈရိလူတို႔၌ သူ႔ကိုငါအပ္၍၊ ၁ဝသူတို႔သည္ အဝတ္ကို ခြၽတ္ၾက၏။ သူ၏ သားသမီးတို႔ကို သိမ္းသြား၍၊ သူ႔ကိုထားႏွင့္ ကြပ္မ်က္ၾက၏။ ထိုသို႔အျပစ္စီရင္ ျခင္းကိုခံရေသာ  အားျဖင့္၊ မိန္းမတကာတို႔တြင္ ေက်ာ္ေစာေသာ မိန္းမျဖစ္ေလ၏။

၁၁ထိုအမႈကို ညီမေဟာလိဗသည္ ျမင္ေသာအခါ၊ အစ္မထက္သာ၍ တပ္မက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ႏွင့္၊ အစ္မထက္ သာ၍ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳ၏။ ၁၂တင့္တယ္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း အာရႈရိ အမ်ိဳးသား ဗိုလ္မင္း၊ ဝန္မင္း၊ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ လူပ်ိဳ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကို တပ္မက္၏။ ၁၃ထိုအခါ သူသည္ ညစ္ၫႈး ေၾကာင္းႏွင့္၊ အစ္မလိုက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ လိုက္ေၾကာင္းကို ငါသိျမင္၏။ ၁၄အထူးသျဖင့္ မတရားေသာ ေမထုန္ ကိုျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခါးစည္းကိုစည္းလ်က္၊ ထူးဆန္းေသာ ပန္းဆိုးေခါင္းေပါင္းကို ေပါင္းလ်က္၊ ေမြးဖြားရာဌာန ခါလဒဲျပည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သားကဲ့သို႔၊ မင္း၏အသြင္ကို ေဆာင္လ်က္၊ ၁၅အုတ္ထရံ၌ ဟင္းသျပင္တား ႏွင့္ေရးေသာ ခါလဒဲလူ၏ ရုပ္ပံုတို႔ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ၁၆တပ္မက္ေသာစိတ္ရွိ၍၊ ခါလဒဲျပည္သို႔ တမန္ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၁၇ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သူႏွင့္ သံဝါသျပဳရာ ခုတင္သို႔လာ၍၊ မတရားေသာ ေမထုန္ကို ျပဳေသာအားျဖင့္ ညစ္ညဴး ေစၾက၏။ သူသည္လည္း ထိုသူတို႔ကို ရြံရွာသည္တိုင္ေအာင္ ညစ္ညဴးျခင္းကို ခံရေလသည္။ ၁၈ထိုသို႔ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္း ရွိျခင္းကို ထင္ရွား ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ သူ႔အစ္မကို ရံြရွာသကဲသို႔၊ သူ႔ကိုလည္း ရြံရွာၾက၏။ ၁၉အသက္ငယ္စဥ္အခါ အဲဂုတၱဳျပည္၌ မွားယြင္းေသာကာလကို ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ မွားယြင္း ျခင္းကို အထပ္ထပ္ျပဳ၏။ ၂ဝျမည္းအဂၤါႏွင့္ တူေသာ အဂၤါ၊ ျမင္းသုတ္ရည္ႏွင့္ တူေသာ သုတ္ရည္ရွိေသာ ထိုရည္းစား တို႔ကိုပင္ တပ္မက္ေလသည္တကား။

၂၁သို႔ျဖစ္၍၊ အိုေဟာလိဗ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ လူတို႔သည္ သင့္အသေရကို ရႈတ္ခ်၍၊ အပ်ိဳမသားျမတ္တို႔ကို ပြတ္နယ္ၾကသျဖင့္၊ သင္အသက္ငယ္စဥ္အခါ သင္ျပဳေသာ အဓမၼအမႈကို အထပ္ထပ္ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ၂၂အရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ရြံရွာေသာ ရည္းစားတို႔ကို ငါထေစၿပီးလွ်င္၊ အရပ္ရပ္တို႔ကလာ၍ တိုက္ေစ မည္။ ၂၃အာရႈရိ လူမ်ားႏွင့္တကြ အႀကီးအကဲ၊ သူေဌး သူၾကြယ္၊ ထင္ရွားေသာသူျဖစ္ေသာ ဗာဗုလုန္လူ၊ ခါလဒဲ လူမ်ားတည္းဟူေသာ၊ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ လူပ်ိဳ၊ ဗိုလ္မင္း၊ ဝန္မင္း၊ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီး၊ ျမင္စီးသူရဲ အေပါင္းတို႔သည္၊ ၂၄စစ္ တိုက္လက္နက္ႏွင့္ လွည္းရထားပါလ်က္၊ လူအလံုးအရင္း ႏွင့္တကြ လာ၍ ဒိုင္း၊လႊား၊ သံခေမာက္လံုးတို႔ကို သင့္ပတ္လည္၌ ခင္းက်င္းၾကလိမ့္မည္။ တရားစီရင္ေသာ အခြင့္ကို သူတို႔၌ ငါအပ္ေပး၍၊ သူတို႔သည္ မိမိထံုးစံအတိုင္း စီရင္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၅သူတို႔သည္ သင့္ကိုမယံုမည္အေၾကာင္း၊ ငါျပဳ၍ သင့္ကို ၾကမ္းတမ္းစြာ စီရင္ၾကလိမ့္မည္။ သင့္ႏွာေခါင္း၊ နားရြက္တို႔ကို ျဖတ္၍အက်န္ အၾကြင္းကိုထားႏွင့္ စဥ္းၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ သားသမီးတို႔ကို သိမ္းသြား၍၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔ကို မီးရိႈ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၂၆သင္၏ အဝတ္ကိုလည္း ခြၽတ္၍၊ သင့္တင့္ေသာ တန္ဆာတို႔ကိုလည္း  သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ထိုသို႔ သင္သည္ ေနာက္တဖန္ ေမွ်ာ္မၾကည့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကို မေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွာ၊ သင္ျပဳေသာ အဓမၼအမႈႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ပါေသာ အဓမၼေမထုန္ကို ငါၿငိမ္းေစမည္။

၂၈တဖန္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္မုန္းေသာသူ၊ သင္ရြံရွာေသာသူတို႔လက္သို႔ သင့္ကို ငါအပ္သျဖင့္၊ ၂၉သူတို႔သည္ မုန္းသည္အတိုင္းျပဳလ်က္၊ သင္ႀကိဳးစား၍ ဆည္းပူးသမွ်ေသာ ဥစၥာတို႔ကို သိမ္းယူ၍၊ သင့္ကိုယ္၌ အဝတ္မရွိ၊ အခ်ည္းစည္း ရွိရစ္ေစၾကလိမ့္မည္။ သင္မွားယြင္း၍ အခ်ည္းစည္းရွိျခင္း၊ အဓမၼအမႈကို ျပဳျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္သို႔ လိုက္ျခင္းအရာသည္ ထင္ရွားရလိမ့္မည္။ ၃ဝသင္သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္း၍၊ သူတို႔ရုပ္တုမ်ားႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာေၾကာင့္၊ ထုိသို႔ငါစီရင္မည္။ ၃၁သင္သည္ အစ္မလိုက္ေသာ လမ္းကို လိုက္ေသာ ေၾကာင့္၊ သူေသာက္ေသာ ခြက္ကို သင့္လက္၌ ငါထားမည္။ ၃၂အရွင္ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္္မူသည္ကား၊ သင့္အစ္မ ေသာက္ေသာခြက္၊ က်ယ္၍ ေစာက္ေသာခြက္ကို သင္ေသာက္ရမည္။ ထိုခြက္၌ မ်ားစြာဝင္သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ေခ်ာ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၃၃သင့္အစ္မရွမရိ ေသာက္ေသာ ခြက္၊ မိႈင္ေတြေစေသာခြက္ကို ေသာက္၍၊ ယစ္မူးျခင္း၊ ညိ‡ဳးငယ္ျခင္းႏွင့္ ဝရလိမ့္မည္။ ၃၄ထိုခြက္ကို ေသာက္၍စုတ္ၿပီးမွ ခြက္ျခင္းကို ကိုက္ခဲ၍၊ ကိုယ္သားျမတ္ တို႔ကို ဆြဲျဖတ္ရလိမ့္မည္။ ငါေျပာၿပီဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၅သို႔ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့၍၊ သင့္ေက်ာေနာက္သို႔ ငါ့ကိုပစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ မတရားေသာ ေမထုန္အမႈ၏ အျပစ္ကိုခံေလာ့ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမိန္႔ေတာ္သူသည္ကား၊ အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ အေဟာလႏွင့္ အေဟာလိဗတုိ႔ကို စစ္ၾကေလာ့။ အကယ္စင္စစ္သူတို႔ျပဳေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္အမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပရမည္။ ၃၇အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ေမ်ာက္မထားၾကၿပီ။ လူအသက္ကို သတ္ေသာ အျပစ္ရွိၾက၏၊ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ပင္ ေမ်ာက္ မထားၾကၿပီ။ ငါ့အဘို႔ ဘြားျမင္ေသာ သားတို႔ကိုပင္ ရုပ္တုစားစရာဘို႔ မီးျဖင့္ ပူေဇာ္ၾကၿပီ၊ ၃၈ထိုမွတပါး ငါ၌ျပဳေသာ အမႈတို႔ဟူမူကား၊ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ ငါ၏သန္႔ရွင္းရာဌာနကို ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ ငါ၏ဥပုသ္ေန႔ကို ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၃၉ကိုယ့္သားသမီးတို႔ကို ရုပ္တုေရွ႕တြင္ သတ္ၿပီးမွ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ ငါ၏သန္႔ရွင္းရာဌာနကို ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ  လာၾက၏။ ထိုသုိ႔ငါအိမ္ေတာ္အလယ္၌ ျပဳၾကၿပီတကား။ ၄ဝထိုမွတပါး သင္သည္ တမန္တို႔ကို ေစလႊတ္၍၊ ေဝးေသာအရပ္္မွ ေယာက္်ားတို႔ကို ေခၚ၍ သူတို႔သည္ လာၾက၏။ သူတို႔အဘို႔ သင္သည္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ မ်က္စိကို ၌ ေဆးထိုးျခင္း၊ တန္ဆာျခင္း ကိုျပဳၿပီးလွ်င္၊ ၄၁အသေရရွိေသာ ခုတင္ေပၚ ၌ ထိုင္၍ ငါ့နံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ငါ့ဆီကိုတင္ေသာ စားပဲြကို ခုတင္ေရွ႔မွာ ခင္းေလ၏။ ၄၂ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ ေနေသာလူအလံုး အရင္းျမည္သံကိုလည္း ၾကားရ၏။ အျခားေသာသူအမ်ားတို႔ႏွင့္အတူေတာကလာ၍ လက္၌လက္ေကာက္၊ ေခါင္း၌ တင့္တယ္ေသာ သရဖူကို ေဆာင္းေသာ ေသေသာက္ၾကဴးတို႔လည္း ပါၾက၏။

၄၃ငါကလည္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ဤမိန္းမႏွင့္ပင္ အကယ္၍ မတရားေသာ ေမထုန္ကို ျပဳၾကလိမ္မည္ေလာဟု အိုသည္တိုင္ေအာင္ ျပည္တန္ဆာလုပ္ေသာ ထိုမိန္းမကိုရည္မွတ္၍ ဆိုေသာ္၊ ၄၄ျပည္တန္ဆာမိန္းမရွိရာသုိ႔ ေယာက္်ား ဝင္တတ္သကဲ့သို႔ သူတို႔သည္ ထိုအဓမၼမိန္းမအေဟာလႏွင့္ အေဟာလိဗရွိရာသို႔ ဝင္ၾက၏။ ၄၅သို႔ျဖစ္၍ ေမ်ာက္မထား ေသာမိန္းမ လူ႔အသက္ကို သတ္ေသာ အျပစ္ရွိေသာ မိန္းမျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေမ်ာက္မထားေသာမိန္းမ၊ လူအသတ္ ကိုသတ္ေသာမိန္းမကို စီရင္သကဲ့သို႔၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ စီရင္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၆အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုမိန္းမတို႔ရွိရာသို႔ လူအလံုးအရင္းကို ငါခ်ီေစ၍၊ လုယက္သိမ္းသြားေစျခင္း ငွါ အခြင့္ေပးမည္။ ၄၇ထိုအလုံးအရင္း သည္ မိန္းမတို႔ကို ခဲႏွင့္ပစ္၍၊ ထားႏွင့္ခုတ္ၾကလိမ့္မည္။ သားသမီးတို႔ကို သတ္၍ အိမ္တို႔ကိုလည္း မီးရႈိ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၄၈ထုိသို႔ေသာအျခားေသာမိန္းမရွိသမွ်တို႔သည္ သင္တို႔ကဲ့သို႔ အဓမၼအမႈကို မျပဳဘဲ သတိရေစျခင္းငွါ၊သင္တို႔ အဓမၼအမႈကို တျပည္လံုး၌ ငါပယ္ရွင္းမည္။ ၄၉လူအလံုးအရင္းသည္ သင္တို႔ အဓမၼအမႈ၏ အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ စီရင္၍၊ သင္တို႔သည္ ရုပ္တုမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ကို ခံရလ်က္၊ ငါသည္ အရွင္ထာဝ ရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။