ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁သကၠရာဇ္ဆယ္တခု ပဌမလတရက္ေန႔တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ တုရုၿမိဳ႔က ေအေဟ့ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ တံခါးျဖစ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့လက္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုၿမိဳ႔ဆိတ္ညံေသာေၾကာင့္ ငါစည္ပင္လိမ့္မည္ဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဘက္၌ ဆိုမိေသာ ေၾကာင့္၊ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုတုရုၿမိဳ႔  သင့္တဘက္၌ ငါေန၏။ သမုဒၵရာလိႈိင္းတံပိုးသကဲ့ သို႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သင့္ကိုတက္၍ တိုုက္ေစမည္။ ၄သူတို႔သည္ တုရုၿမိဳ႔ရုိးကို ဖ်က္၍ ျပအိုးတို႔ကို ၿဖိဳခ်ၾကလိမ့္ မည္။ ေျမမႈန္႔ကို ငါျခစ္ခြာ၍ ရွင္းလင္းေသာ ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစမည္။ ၅ပင္လယ္အလယ္၌ ပိုက္ကြန္လွန္းရာ  အရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ငါေျပာၿပီဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူမ်ိဳးလုယူရာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၆လယ္ျပင္၌ ရွိေသာ သတို႔သမီးသည္ ထားျဖင့္ေသ၍၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇တဖန္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ဘုရင္တို႔၏ ဘုရင္တည္းဟူေသာ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာကို ျမင္းရထား၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ လူမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္တကြ တုရုၿမိဳ႔သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့မည္။ ၈သူသည္လယ္ ျပင္၌ ရွိေသာ သင္၏ သမီးတို႔ကို ထားႏွင့္ သတ္လိမ့္မည္။ သင္၏ တဘက္၌ ရဲတိုုက္ကို တည္၍ ေျမရုိးကို ဖို႔ၿပီးလွ်င္၊ ဒိုင္းလႊားတို႔ကို ခ်ီကာလိမ့္မည္။ ၉သင္၏ၿမိဳ႔ရိုးတဘက္တခ်က္၊ ဝက္ခြတိုင္၌ တံုးတို႔ကိုဆြဲထား၍ သင္၏ရဲတိုက္တို႔ကို တူရြင္းႏွင့္ၿဖိဳခ်လိမ့္မည္။ ၁ဝျမင္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ေျမမႈန္႔သည္သင့္ကို ဖံုးလႊမ္း လိမ့္မည္။ တိုက္ဖ်က္ေသာ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္တတ္သကဲ့သို႔ သင္၏ ၿမိဳ႔တံခါးသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ လွည္းရထားမ်ိဳးျမည္သံ၊ ျမင္းစီးသူရဲတို႔အသံေၾကာင့္ သင္၏ ၿမိဳ႔ရုိးလႈပ္ရွားလိမ့္မည္။ ၁၁ျမင္းခြာသံတို႔ျဖင့္ သင္၏ လမ္းရွိသမွ် တို႔ကို နင္းလွ်က္ သင္၏ လူတို႔ကို ထားျဖင့္ သတ္လွ်င္ သင္ခိုလႈံစရာ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔သည္ ေျမတိုင္ေအာင္ ၿပိဳလဲၾကလိမ့္မည္။ ၁၂သင္၏ ဥစၥာကို လုယူ၍ သင္၏ကုန္မ်ားကိုလည္း သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္၊ သင္၏ အုတ္ထရံတို႔ကို ၿဖိဳ၍ ဘုံဗိမာန္တို႔ကို ဖ်က္ၿပီးလွ်င္၊ သင္၏ ေက်ာက္၊ သစ္သား၊ ေျမတို႔ကို ေရထဲမွာ ခ်ပစ္ၾကလိမ့္မည္၊ သင္ဆိုေသာ သီခ်င္းသံကို ငါၿငိမ္းေစ၍ သင္တီးေသာေစာင္းသံကို ေနာက္တဖန္ အဘယ္သူမွ် မၾကားရ။ ၁၄သင္သည္ ရွင္းလင္းေသာ ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ငိုက္ကြန္လွန္းရာ အရပ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ေနာက္တဖန္ မတည္ျပန္ရ။  ငါထာဝရဘုရား ေျပာၿပီဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅တုရုၿမိဳ႔ကို ရည္မွတ္၍ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္အလယ္၌ ႀကီးစြာေသာလုပ္ႀကံျခင္း အမႈျဖစ္၍  ထိခုိုက္ေသာ သူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ သင္ၿပိဳလဲျခင္းအသံေၾကာင့္၊ တကြၽန္းတႏိုင္ငံအရပ္တို႔ သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊  ၁၆သမုဒၵရာမင္းအေပါင္းတို႔သည္ ရာဇပလႅင္ေပၚကဆင္း၍ အက်ႌေတာ္ကို၄င္း၊ ခ်ယ္လွယ္ ေသာ အဝတ္ေတာ္ကို၄င္းခြၽတ္ပယ္ၿပီးမွ တုန္လႈပ္ျခင္းအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္ ေျမေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ ခဏ ခဏတုန္လႈပ္၍၊သင္၏ အမႈေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြေဝၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သူတို႔ကလည္း အိုေက်ာ္ေစာေသာၿမိဳ႔ ပင္လယ္သားေန၍၊ ပင္လယ္၌ အားႀကီးေသာ ၿမိဳ႔၊ ပင္လယ္သားအေပါင္းတို႔ရုိေသဘြယ္ေသာ ၿမိဳ႔သားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ၿမိဳ႔၊ သင္သည္ အလြန္ ပ်က္စီးေလၿပီတကားဟု သင့္အားဆိုလ်က္ သင့္အတြက္ ျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သင္ၿပိဳလဲေသာေန႔တြင္ တကြၽန္းတႏိုင္ငံတို႔သည္ တုန္လႈပ္၍၊ သင္ကြယ္ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္၌ရွိေသာ ကြၽန္းမ်ားတို႔တြင္  ထိတ္လန္႔ ၾကလိမ့္မည္။ ၁၉အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူမေနတဲ့ၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ငါသည္ သင့္ကိုဆိတ္ညံ ေစလ်က္၊ ပင္လယ္ကို သင့္အေပၚသို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ လႈိင္းတံပိုးတို႔သည္ သင့္ကို လႊမ္းမုိးေသာ အခါ၊ ၂ဝေရွးလူေဟာင္းတုို႔ ေနရာ ေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူ သင့္ကိုငါႏွိမ့္ခ်၍၊ သင္၌လူမေနေစျခင္းငွါ ေျမတြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူ၊ ေရွးကာလမွစ၍ ဆိတ္ညံရာအရပ္၊ ေျမေအာက္အရပ္တို႔၌ ငါခ်ထားမည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ ငါ့ဘုန္းကို ငါဖြင့္မည္။ ၂၁သင္မူကား၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာ ျဖစ္၍၊ ေနာက္တဖန္အဘယ္သူမွ် ရွာ၍ မေတြ႔ႏိုင္ေအာင္၊ ေပ်ာက္ကုန္ရာသို႔ေရာက္လိမ့္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ ေတာ္မူ၏