ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁တဖန္ထာဝရ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊  ၂အခ်င္းလူသား၊ တုရုၿမိဳ႔အတြက္ ျမည္တမ္းျခင္းကုိ ျပဳ၍၊ တုရုၿမိဳ႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၃အိုပင္လယ္ဝ၌တည္ေသာၿမိဳ႔၊ မ်ားစြာေသာ ကြၽန္းသူကြၽန္းသား တို႔အဘို႔ ကုန္သြယ္တက္ေသာၿမိဳ႔၊ သင့္ကို အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုတုရုၿမိဳ႔၊ သင္က၊ ငါ၏ တင့္တယ္ျခင္းစံုလင္ၿပီဟု ဆိုတတ္၏။ ၄သင္၏ နံပါးတို႔သည္ ပင္လယ္ထဲမွာ ရွိ၏။ သင္၏ ဗိသုကာတို႔သည္ သင့္ကိုစံု လင္စြာ တင့္တယ္ေစျခင္းငွါ ျပဳၾကၿပီ။ ၅သင္၏ ပ်ဥ္ျပားရွိသမွ်တုိ႔ကို ေစနိရ ထင္းရႈးသစ္သားျဖင့္ လုပ္၍၊ ရြက္တိုင္ဘို႔ ေလဗႏုန္အား အာရဇ္ပင္တို႔ကို ယူၾကၿပီ။ ၆ဗာရွန္သပိတ္သစ္သားျဖင့္တက္တို႔ကို၄င္း၊ ခိတၱိမ္ကြၽန္းတို႔မွ ယူခဲ့၍ ဆင္စြယ္ ႏွင့္စီခ်ယ္ေသာ တာရႈရသစ္သားျဖင့္ ကန္႔တို႔ကို၄င္းလုပ္ၾကၿပီ။ ၇အဲဂုတၱိျပည္၌ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာရြက္တို႔ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဧလိရွကြၽန္းတို႔မွ ယူခဲ့ေသာအထည္ျပာ၊ အထည္ေမာင္းျဖင့္လုပ္ေသာ မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၈ဇိအုန္ၿမိဳ႔ သား၊ အာဝဒ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သေဘၤာသားျဖစ္၍၊ တုရုပညာရွိတို႔သည္ လမ္းျပမာလိန္ ျဖစ္ၾက၏။ ၉ေဂဗလလူႀကီး ပညာရွိတို႔သည္ သင့္ကို ျပဳျပင္လ်က္ လိုက္ၾက၏။ ပင္လယ္ကူးတက္ေသာ သေဘၤာရွိသမွ်၊ သေဘၤာသားတို႔ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္ေဖာက္ကား ေရာင္းဝယ္ျခင္ငွါ ပါၾက၏။ ၁ဝေပရသိလူ၊ လုဒလူ၊ ဖုတလူတို႔သည္ သင္၏ တပ္သား စစ္သူရဲ လုပ္ၾက၏။ ဒိုင္း၊ လႊား၊ သံခေမာက္လံုးတို႔ကို ျပင္ဆင္၍ ၊ သင္၏ ဂုဏ္အေသေရကို ထင္ရွားေစၾက၏။ ၁၁အာဝဒ္အမ်ိဳး သား တို႔သည္သင္၏ တပ္သားတို႔ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ရုိးပတ္လည္စီးၾက၏။ ဂမၼဒိမ္ လူတို႔သည္ ျပအိုးတို႔ကို ေစာင့္၍၊ ၿမိဳ႔ရိုးပတ္လည္၌ ျမွားေတာင့္တို႔ကို ျပင္ဆင္သျဖင့္၊ သင္၏ တင့္တယ္ျခင္းကို စံုလင္ေစၾက၏။  ၁၂သင့္၌ ကုန္သြယ္ရန္ ဥစၥာမ်ားေသာေၾကာင့္၊ တာရႈၿမိဳ႔သည္ေငြ၊ သံ၊ သံျဖဴ၊ ခဲတို႔ကိုသင့္ဝိုင္းသို႔ယူခဲ့၍ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္ျခင္းကိုျပဳေလ၏။  ၁၃ ယာပန္ၿမိဳ႔၊ တုဗလၿမိဳ႔၊ ေမရွက္ၿမိဳ႔တုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္၍၊ လူကြၽန္တို႔ႏွင့္ ေၾကးနီဖလားတို႔ကို သင့္ေစ်း၌ ေရာင္းၾက၏။ ၁၄ ေတာဂါမ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ျမင္း၊ ျမင္းစီးသူ၊ လားတို႔ကို သင့္ဝိုင္း၌ သြင္းၾက၏။ ၁၅ေဒဒန္ၿမိဳ႔သား တို႔သည္ လည္း သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္ၾက၏။ မ်ားစြာေသာ တကြ်န္းတႏိုင္ငံ အရပ္သားတို႔သည္ သင္လုပ္ေသာ ဥစၥာ ကို ဝယ္၍ ဦးခ်ိဳ၊ ဆင္စြယ္၊ သစ္သားနက္ကို ျပန္ေပးၾက၏။ ၁၆သင္လုပ္ေသာ ဥစၥာမ်ားေသာေၾကာင့္ ရႈရိျပည္သည္ သင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္၍၊ နပတ္ေက်ာက္၊ ျပာေသာအထည္၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာ အဝတ္၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ သႏၱာ ေက်ာက္နီတို႔ကို သင့္ဝိုင္း၌ သြင္းၾက၏။ ၁၇ယုဒျပည္ႏွင့္ ဣသေရလျပည္သည္ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္၍၊ ဂ်ံဳစပါး၊ မုရန္ေစး၊ ပနက္ေစး၊ ဗာလံေစး၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္တို႔ကို သင့္ေစ်း၌ သြင္းၾက၏။ ၁၈ဒမာသက္ၿမိဳ႔သည္ သင္လုပ္ေသာ ဥစၥာမ်ား စည္းစိမ္မ်ားျပား ေသာေၾကာင့္၊ ေဟဗလုန္စပ်စ္ရည္ ျဖဴေသာသိုးေမႊးကို ဖယ္လ်က္ေဖာက္ကား တတ္၏။ ၁၉ေဝဒန္ၿမိဳ႔မွာ ယာဝန္ျပည္ ဥဇာလၿမိဳ႔ သည္လည္း ေျပာင္ကိုသင့္ဝိုိင္းသို႔ ယူခဲ့၍၊ သင့္ေစ်း၌ သစ္ၾကမ္းပိုးႏွင့္ ၾကံလညး္ရွိ၏။ ၂ဝေဒဒန္ၿမိဳ႔သည္ ျမင္းစီးသူရဲ သံုးစရာ ေခ်ာေသာ အထည္မ်ိဳးကိုေရာင္း၍ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္၏။ ၂၁အာရပ္ျပည္ႏွင့္ ေကဒါမင္းအေပါင္းတို႔ သည္ သင္လုပ္ေသာ ဥစၥာကို ရျခင္းငွာ သိုးသူငယ္၊ သိုးထီး၊ ဆိတ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ဖယ္လွယ္၍ ကုန္သြယ္ၾက၏။ ၂၂ေရွဘကုန္သည္၊ ရာဂမကုန္သည္ တို႔သည္ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္၍ အျမတ္ဆံုးေသာ နံ႔သာမ်ိဳး၊ အဘိုးႀကီးေသာ ေက်ာက္္မ်ိဳး၊ ေရႊမ်ိဳးကိုသင့္ဝိုင္း၌ သြင္းၾက၏။ ၂၃ခါရန္ၿမိဳ႔သား၊ ကေႏၷၿမိဳ႔သား၊ ဧဒင္ၿမိဳ႔သား၊ ေရွဘကုန္သည္ အာရႈရိကုန္ သည္ ခိလမဒ္ကုန္သည္တို႔သည္လည္း၊ သင္ႏွင့္ကုန္သြယ္၍၊ ၂၄ထူးဆန္းေသာ ဥစၥာ၊ ျပာေသာအထည္၊ ခ်ယ္လွယ္ ေသာအထည္အဘိုးထိုက္ေသာအဝတ္ တန္ဆာပါ၍၊ ႀကိဳးႏွင့္ပတ္ရစ္ရေသာ အာရဇ္ေသတၱာတို႔ ကိုသင္၏ ကုန္ထဲသို႔ သြင္းၾက၏။ ၂၅တာရႈသေဘၤာတို႔သည္ သင္၏ ကုန္ကိုေဆာင္လ်က္ သြားသျဖင့္ သင္သည္ ပင္လယ္ အလယ္၌ ၾကြယ္ဝ၍ အလြန္ဘုန္းႀကီးေလ၏။

၂၆ယခုမူကား၊ သင္၏တက္ခတ္သား တို႔သည္ သင့္ကို ႀကီးစြာေသာ ေရထဲသို႔ ေဆာင္သြား၍၊ အေရွ႕ေလကို၄င္း ပင္လယ္အလယ္၌ ခ်ိဳးေလၿပီ၊၊ ၂၇သင္သည္ လဲပ်က္ေသာအခါ သင္၏ ဥစၥာ၊ ဝိုင္း၊ ကုန္၊ သေဘၤာသား၊ လမ္းျပမာလိန္၊ ျပဳျပင္သူ၊ ကုန္သည္၊ စစ္သူရဲအလံုးအရင္း ပါသမွ် တို႔ သည္ ပင္လယ္အလယ္၌ က်ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈သင္သည္ လမ္းျပမာလိန္တို႔ ေအာ္ဟစ္သံေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္တို႔သည္ လႈပ္ရွားၾကလိမ့္မည္။ ၂၉တက္ခတ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သေဘၤာမွဆင္း၍ သေဘၤာသားမ်ား ပင္လယ္လမ္းျပ မာလိန္အေပါင္းတို႔သည္ ကုန္းေပၚမွာ ရပ္လ်က္၊ ၃ဝသင့္အဘုိ႔ ေအာ္ဟစ္၍ ျပင္းစြာ ငိုေၾကြးၾကလိမ့္မည္။ ေျမမႈန္႔ကုိ မိမိကို ေခါင္းေပၚမွာ ပစ္တင္၍ ျပာ၌ လူးၾကလိမ့္မည္။  ၃၁ဆံပင္ကိုလည္းျဖတ္၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္စည္းလ်က္ ညွိဳးငယ္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင့္အဘို႔ ျပင္းစြာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရသည္ကား၊ ၃၂ပင္လယ္အလယ္၌ ဆံုးေသာ ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ အဘယ္ၿမိဳ႔တူသနည္း။ ၃၃သင္၏ ဥစၥာတို႔သည္ ပင္လယ္ကမ္းျဖင့္ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔သည္ ေရာင္ရဲေစ၍ မ်ားျပားေသာဥစၥာ ကုန္စလယ္တို႔ျဖင့္၊ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔ကို ၾကြယ္ဝ ေစတတ္၏။ ၃၄ယခုမူကား၊ သင္သည္ ပင္လယ္၌၄င္း သင့္ကုန္သြယ္ရန္ဥစၥာတို႔သည္ လႈိင္းတံပိုး အလယ္၌၄င္း က်ိဳးပဲ့၍၊ သင့္ႏွင့္ ပါေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကၿပီ၊၊  ၃၅ကြၽန္းသူ ကြၽန္းသားအေပါင္းတို႔သည္ သင့္အမႈေၾကာင့္၊ မိန္းေမာေတြေဝ၍ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကလ်က္ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထၾက၏။  ၃၆အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္သည္ တို႔သည္ သင့္အား ကဲ့ရဲ႕သံကို ျပဳၾက၏။ သင္သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ေလၿပီတကား။ ေနာက္တဖန္ မေပၚလာရ ပါတကားဟု ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။