ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို တုရုရွင္ဘုရင္အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္သည္ ကိုယ္ကိုဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္မဟုတ္၊ လူသက္သက္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္ပါ၏၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ဘုရားပလႅင္ေပၚမွာ ငါထိုင္သည္ဟု ဝါၾကြားေသာစိတ္ႏွင့္ ဆိုသည္ျဖစ္၍၊ ၃သင္သည္ ဒံေယလထက္ သာ၍ပညာရွိပါသည္တကား။ သည္မသိရေအာင္ သူတပါးဝွက္ထားႏိုင္ေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။ ၄ကိုဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ ဥစၥာရတတ္၏။ ေရႊေငြကိုဆည္းဖူးၿပီ။ ၅ထူးဆန္းေသာပညာႏွင့္ ကုန္စလယ္မ်ားအားျဖင့္ စည္းစိမ္ႀကီး၍၊ ထိုစည္းစိမ္ေၾကာင့္ စိတ္ဝါၾကြားၿပီ။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၇ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔ကို သင္ရွိရာသို႔ ငါပို႔ေဆာင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ သင္၏ပညာဂုဏ္ကို ထားႏွင့္ခုတ္၍၊ သင္၏တင့္တယ္ျခင္းအသေရကို ရႈတ္ခ်ၾကလိမ့္မည္။ ၈သင့္ကို ေျမတြင္းထဲသို႔ႏွိမ့္ခ်၍၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ဆံုးရႈံးေသာသူကဲ့သို႔ သင့္အသက္သည္ ဆံုးရံႈးရလိမ့္မည္။ ၉သင့္အသက္ကို သတ္ေသာသူတို႔လက္တြင္၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္၊ လူသက္သက္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္၊ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု သင့္အသက္ကိုသတ္ေသာ သူတို႔ေရွ႔မွာ အမွန္ေျပာလိမ့္မည္ေလာ။ ၁ဝအေရဖ်ားလွီးျခင္းမခံေသာလူ ေသသကဲ့သို႔၊ သင္သည္ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔လက္ျဖင့္ ေသရမည္။ ငါေျပာၿပီဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၁၂အခ်င္းလူသား၊ တုရုရွင္ဘုရင္အတြက္ ျမည္တမ္းေသာစကားကို ျမြက္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္သည္ ထူးဆန္းေသာတံဆိပ္ျဖစ္၏။ ပညာႏွင့္ျပည့္စံု၍ တင္တင္ျခင္းအသေရလည္း စံုလင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၃ဧဒင္အရပ္၊ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ေနၿပီ။ သင္၏ေခါင္းေပၚမွာ ေက်ာက္နီ၊ ဥႆဖရား၊ စိန္၊ မ်က္ရြဲ၊ ေၾကာင္၊ နဂါးသြဲ႔၊ နီလာ၊ ျမ၊ ပတၱျမားအစရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေဆာင္ေလ၏။ ေရႊျဖင့္လုပ္ေသာပတ္သာ၊ ပုေလြတို႔သည္လည္း၊ သင္ဘြားေသာေန႔၌ပင္ သင့္အဘို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾက၏။ ၁၄သင္သည္ ဖ်က္၍လႊမ္းမိုးေသာ ေခရုဗိမ္ျဖစ္လ်က္၊ ငါ့အခြင့္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ေပၚမွာ ေနရာက်၍ မီးေတာက္ေသာ ေက်ာက္တို႔တြင္ သြားလာရ၏။ ၁၅ဘြားေသာေန႔မွစ၍ သင့္အျပစ္ထင္ရွားေသာေန႔ တိုင္ေအာင္၊ ျပဳေလရာရာ၌ စံုလင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၆သို႔ရာတြင္၊ ကုန္သြယ္ျခင္း မ်ားျပားေသာအားျဖင့္၊ အဓမၼအမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ျမစ္မွားေသာအျပစ္ ေရာက္ေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ ဆိုးယုတ္ေသာသူကဲ့သို႔၊ သင့္ကို ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေတာ္ေပၚက ႏွင္ထုတ္မည္။ အိုလႊမ္းမိုးေသာေခရုဗိမ္၊ မီးေတာက္ေသာေက်ာက္တို႔အထဲက သင့္ကိုငါပယ္ရွင္းမည္။ ၁၇သင္သည္ ကိုယ္၌ တင့္တယ္ျခင္းအသေရေၾကာင့္ ဝါၾကြားေသာစိတ္ ရွိလ်က္ ဂုဏ္ထြန္းေတာက္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ပညာသည္ ေဖာက္ျပန္လ်က္ရွိေလၿပီ။ ငါသည္ သင့္ကို ေျမတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်မည္။ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ သင့္ကိုၾကည့္ရႈ႔၍ ဝမ္းေျမာက္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔ေရွ႔မွာ သင့္ကိုငါခ်ထားမည္။ ၁၈သင့္အျပစ္သည္ မ်ားျပား၍ ကုန္သြယ္ျခင္း အဓမၼအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနတို႔ကို ညစ္ညဴးေစေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကိုမီးရႈိ႔ဘို႔ သင့္အလယ္၌ မီးကိုငါညွိမည္။ သင့္ကိုျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ၊ သင္၏ျပာကို ေျမေပၚသို႔ငါခ်ထားမည္။ ၁၉သင့္ကို သိေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သင္၏အမႈေၾကာင့္ မိန္းေမာေတြေဝၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ မေပၚလာရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝတဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂၁အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔တ ဘက္၌  မ်က္ႏွာထား၍ ပေရာဖတ္ျပဳလ်က္၊ ၂၂အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အိုဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ သင့္တဘက္ ၌ ငါေန၏။ သင့္အလယ္၌ ငါ့ဘုန္းတန္ခိုးထင္ရွားလိမ့္မည္။ သင့္ကိုငါသည္ အျပစ္ဒဏ္ေပး၍ ရိုေသျခင္းကိုခံရေသာ အခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို လူမ်ားသိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ သင့္အေပၚသို႔ ကာလနာ ေဘးကို၄င္း၊ သင္၏လမ္းတို႔၌ ထားေဘးကို၄င္း၊ ငါေစလႊတ္၍ ပတ္လည္၌ တိုက္ေသာထားျဖင့္ သူရဲတို႔သည္ သင့္အလယ္၌လဲ၍ ေသၾကေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၄ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ပတ္လည္၌ ေန၍၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူတို႔တြင္ စူးတက္ေသာ ဆူးပင္၊ ေႏွာင့္ယွက္တက္ေသာ ေျငာင့္ တစံုတခုမွ် မက်န္ၾကြင္းရ။  ငါသည္ထာဝရ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္ေတာ္မူ၏။

၂၅တဖန္အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကြဲျပားလ်က္ေနရေသာ  လူအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက ငါေခၚ၍ စုေဝးေသာအခါ၊ သူတို႔အားျဖင့္ လူမ်ိဳးမ်ားေရွ႔၌ ရိုေသျခင္းကို ငါခံ၍၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္အား ငါအရင္ေပးေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၂၆ထုိျပည္၌ စိုးရိမ္စရာ မရွိ။ အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္စိုက္ပိ်ဳး ျခင္း အမႈကိုျပဴ၍ ေနၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ပတ္လည္၌ ေန၍ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ငါသည္အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ေသာေနာက္ သူတို႔သည္ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘဲေန၍၊ ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။