ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၂)


၁ထိုဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရူပါရုံကို ငါျမင္ေသာအခါ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေန၏။ တဦးေသာသူကလည္း၊ အခ်င္းလူသား မတ္တပ္ေနေလာ့။ သင့္အား ငါေျပာမည္ဟု ငါအား ဆိုသံကို ငါၾကား၏။ ၂ထိုသို႔ဆိုေသာအခါ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အထဲသို႔ဝင္၍ မတ္တပ္ေနေစသျဖင့္၊ ငါႏွင့္ေျပာေသာသူ၏ စကားကို ငါၾကားသည္ကား၊ ၃အခ်င္းလူသား ငါ့ကို ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္တကြ ငါ့ကိုအစဥ္ပုန္ကန္၍ ျပစ္မွားေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ရွိရာသို႔သင့္ကို ငါေစလႊတ္မည္။ ၄ရဲေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ႏွလံုးရွိေသာ အမ်ိဳးသား တို႔ရွိရာသို႔ သင့္ကို ငါေစလႊတ္၍၊ သင္က၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု သူတို႔အား ေျပာရမည္၊၊ ၅သူ တို႔သည္ ပုန္ကန္တတ္ေသာအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ နားေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔တြင္ ပေရာဖက္ရွိ သည္ကို သိရၾကမည္။ ၆အခ်င္းလူသား သင္သည္ ဆူးပင္ အမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ေတြ႔၍ ကင္းၿမီးေကာက္တို႔တြင္ ေနရေသာ္ လည္း  သူတို႔ကို မေၾကာက္ႏွင့္။ သူတို႔စကားကိုလည္း မေၾကာက္ႏွင့္။ သူတို႔သည္ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၍၊ သူတု႔ိစကားကို မေၾကာက္ႏွင့္။ သူတို႔မ်က္ႏွာရည္ေၾကာင့္ စိတ္မပ်က္ႏွင့္၊ ၇သူတို႔သည္ အလြန္ပုန္ကန္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ နားေထာင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ငါ့စကားကို သူတို႔အား ေဟာေျပာရ မည္။ ၈အခ်င္းလူသား ငါေျပာေသာ စကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ထိုပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ဳိးကဲ့သို႔၊ ပုန္ကန္ေသာ သေဘာမရွိႏွင့္။ သင့္ပစပ္ကိုဖြင့္၍ ငါေပးေသာအရာကိုစားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၉-၁ဝငါၾကည့္၍ စာလိပ္ပါေသာ လက္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ဆန္႔လ်က္ ရွိ၏။ ထိုစာလိပ္ကို ငါ့ေရွ႕မွာ ဖြင့္ျဖန္႔ေသာ္အခါ တဘက္ တခ်က္္၌ အကၡရာတင္၍ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းအခ်က္၊  စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း အခ်က္၊ အမဂၤလာအခ်က္မ်ားပါသတည္း။