ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၀)


၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ ပေရာဖတ္ျပဳလ်က္၊ အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ေရာက္ရေသာ ေန႔သည္ အမဂၤလာရွိသည္ဟု ေအာ္ဟစ္ၾကေလာ့။ ၃ထိုေန႔နီးၿပီ။ ထာဝရဘုရား၏ေန႔၊ မိုဃ္းအံုေသာေန႔၊ တပါးအမ်ိဳး သားဘို႔ခ်ိန္းခ်က္ ေသာအခ်ိန္နီးၿပီ။ ၄ထားေဘးသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ သူရဲတို႔သည္ လဲ၍ ေသၾကေသာအခါ၊ အဲသေယာပိျပည္သည္ ပူပန္လိမ့္မည္။ အလံုးအရင္းကို ပယ္ရွား၍ မူလအျမစ္ကုိ ျဖိဳဖ်က္ၾက လိမ့္မည္။ ၅အဲသေယာပိျပည္သား၊ ဖုတျပည္သား၊ လုဒျပည္သား၊ အမ်ိဳးမစစ္ေသာလူရွိသမွ်၊ ခုဘအမ်ိဳးသား၊ မိႆဟာရဖြဲ႔ေသာ ျပည္သားတို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ သားတို႔ႏွင့္တကြထားျဖင့္လဲ၍ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၆အဲဂုတၱဳျပည္ကိုေထာက္မေသာ သူတို႔သည္ လဲ၍ ေသၾကသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳအစြမ္းသတၱိ၏ ဂုဏ္အသေရသည္ ဆံုးလိမ့္မည္။ မိဂေဒါလၿမိဳ႔မွစ၍ သုေဏၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ အဲဂုတၱဳျပည္သား တို႔သည္ ထားျဖင့္လဲ၍ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ပ်က္စီးေသာ ျပည္တို႔တြင္ ပ်က္စီး လ်က္ ရွိၾက၍၊ လူဆိတ္ညံေသာ ၿမိဳ႔တို႔တြင္ အဲဂုတၱဳၿမိဳ႔တို႔သည္ ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္။ ၈ငါသည္အဲဂုုတၱဳျပည္၌ မီးညိ‡၍ ထုိျပည္ကို မစသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၉ထိုအခါ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိေသာ အဲသေယာပိျပည္သားတို႔ကို ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ ၊ ငါေစလြတ္ေသာတမန္တို႔သည္ သေဘၤာစီး၍ သြားၾကသျဖင့္ ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အခ်ိန္၌ သူတို႔သည္ လည္းအလြန္ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခ်ိန္ လည္း နီးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝအရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္သည္ကား၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္  ေနဗုခဒ္ေနဇာအားျဖင့္ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အလံုးအရင္းကိုငါျဖတ္မည္။ ၁၁ထိုရွင္ဘုရင္ႏွင့္ တကြသူ၏လူမ်ား၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳ ျပည္ကို ဖ်က္စီးျခင္းငွါလာ၍၊ ထားကိုင္လ်က္တျပည္လံုးကို သူရဲတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေစၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ျမစ္တို႔ကို ငါခန္းေျခာက္ေစ၍၊ အဓမၼလူတို႔အားျပည္ကို ေရာင္းလိုက္မည္။ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔ လက္ျဖင့္ ျပည္ႏွင့္တကြ ျပည္၌ ပါသမွ်တို႔ကို ငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၃ငါထာဝရဘုရား ေျပာၿပီ။ အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ရုပ္တုတို႔ကို ငါဖ်က္ဆီး၍၊ ေနာဖျပည္၌ ဆင္းတုတ္ို႔ကို လည္းပယ္ျဖတ္မည္။ ေနာက္တဖန္ အဲဂုတၱဳ မင္းမ်ိဳးမရွိရ။ အဲဂုတၱဳျပည္သည္  ေၾကာက္ရြံ႔မည္ မည္အေၾကာင္းကို ငါျပဳမည္။ ၁၄ပါသရုျပည္ကို ငါျဖတ္မည္။ ေဇာနၿမိဳ႔ကုိလည္း မီးရႈိ႔မည္။ ေနာၿမိဳ႔ကို လည္း အျပစ္ဒဏ္စီရင္ရမည္။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၏ အစြမ္းသတၱိျဖစ္ေသာ သိန္ၿမိဳ႔အေပၚသို႔ ငါသည္အမ်က္ကို သြန္း ေလာင္း၍၊ ေနာၿမိဳ႔သား အလံုးအရင္းကို ပယ္ျဖတ္မည္။ ၁၆အဲဂုတၱဳျပည္၌ မီးညိ‡၍ သိန္ၿမိဳ႔သည္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ေနာၿမိဳ႔ရိုးသည္ ၿပိဳေပါက္ျခင္း၊ ေနာဖၿမိဳ႔သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ပင္ စစ္တိုက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၁၇အာဝင္ၿမိဳ႔၊ ဖိေဗသက္ ၿမိဳ႔သားလုလင္တို႔သည္ ထားျဖင့္လဲ၍ ေသၾကသျဖင့္၊ မိန္းမတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၈တာပနက္ ၿမိဳ႔၌ အဲဂုတၱဳလွံတံတို႔ကို ငါခ်ိဳး၍၊ သူ႔အစြမ္းသတၱိ၏ ဂုဏ္အေရဆံုးေသာအခါ ေန႔အခ်ိန္၌ အလင္းကြယ္လိမ့္မည္။ မိုဃ္းအံု၍ ၿမိဳ႔သမီးတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊ ၁၉ထိုသို႔ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါသည္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္၍ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝသကၠရာဇ္တဆယ္တခု၊ ပဌမလ ခုႏွစ္ရက္တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္ လာ၍ ၂၁အခ်င္းလူသား အဲဂုတၱဳျပည္ ရွင္ဘုရင္ဖာေရာမင္း၏ လက္ရုံးကို ငါခ်ိဳးၿပီ၊ ေဆးကု၍ မထုပ္ရ၊၊ ထားကိုင္ေစဘို႔ပ ကတိခြန္အား ရွိေစျခင္းငွါ အဝတ္ႏွင့္မစည္းရ၊ ၂၂ဤအမႈ၌ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူည္ကား ငါသည္ အဲဂုတၱဳ ျပည္ ရွင္ဘုရင္ ဖာေရာမင္းတဘက္၌ ေနသျဖင့္၊ သူ၏ လက္ရုံးတည္းဟူေသာ ခိုင္မာေသာ လက္ရုံးႏွင့္ အရင္ခ်ိဳးေသာ လက္ရုံးကို ငါခ်ိဳး၍ ထားကို သူ႔လက္မွက်ေစမည္။ ၂၃အဲဂုတၱဳလူတို႔ကို အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔တြင္ ကဲြျပားျပန္႔လြင့္ေစမည္။ ၂၄ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ကုိ ငါခိုင္မာေစ၍၊ ငါ့ထားကို သူ႔လက္၌အပ္မည္။ ဖာေရာမင္း၏ လက္ရုံးတို႔ကို ငါခ်ိဳးသျဖင့္၊ သူသည္အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာသူ ေအာ္ဟစ္သကဲ့သို႔၊ ဗာဗုလန္ရွင္ဘုရင္ေရွ႔မွာ ေအာ္ဟစ္ရလိမ့္မည္။ ၂၅ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္၏ လက္ရုံးတို႔ကို ငါခိုင္မာေစမည္၊ ဖာေရာဘုရင္၏ လက္မူကား၊ ေအာက္သို႔က် လိမ့္မည္။ ငါ့ထားကို ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္၏လက္၌ ငါအပ္၍၊ သူသည္ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ထိုထားႏွင့္ခုတ္ေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္၊၊  ၂၆ထိုသို႔ အဲဂုတၱဳလူတို႔ကို အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔၌ ငါကဲြျပားျပန္႔လြင့္ေစမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။