ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၁)


၁သကၠရာဇ္တဆယ္တခု၊ တတိယလတရက္ေန႔တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍ ၂အခ်င္းလူသား သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ ရွင္ဘုရင္ဖာေရာမင္းႏွင့္ သူ၏ အလုံးအရင္းအား ေဟာေျပာ ရမည္မွာ သင္သည္ဘုန္းတန္ခိုးႀကီး၍ အဘယ္သူႏွင့္ တူသနည္း။ ၃အာရႈရိလူသည္ အဆင္းလွ၍ လႊမ္းမုိးေသာအကိုင္း၊အျမင့္ေသာအရပ္၊ ထူထပ္ေသာ အခက္အလက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိပ္ဖ်ားရွိေသာ ေလဗႏုန္အာရဇ္ပင္ျဖစ္၏။ ၄ျမစ္ေရ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ႀကီးမားျခင္း၊ နက္နဲေသာ ေရ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အရပ္ျမင့္ျခင္း ရွိ၏၊၊ သူစိုက္ရာ အရပ္တို႔၌ ေရစီး၍ ခပ္သိမ္းေသာ ေတာပင္ရွိရာသို႔ျမစ္ေရသည္ ႏွံ႔ျပားေလ၏။ ၅ထုိသုိ႔ေသာ အားျဖင့္ ေတာသစ္ပင္တကာတို႔ ထက္ အရပ္ျမင့္ေလ၏။ တိုးပြားေသာအခါ ေရမ်ားေသာေၾကာင့္ အကိုင္းအခက္မ်ားျပား၍၊ အလက္တို႔သည္ ရွည္လ်ားၾက၏။ ၆မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္အေပါင္းတို႔သည္ အကိုင္းအခက္တို႔၌ အသိုက္လုပ္ၾက၏။ ေတာတရိစျၧြာန္ အေပါင္းတို႔သည္ အကိုင္းအခက္တို႔ေအာက္၌သာ ဘြားၾက၏။ ထိုအပင္၏အရိပ္၌ ႀကီးမားေသာလူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ေနၾက၏။ ၇ထိုသို႔ ေရမ်ားေသာအရပ္၌ အျမစ္ေဆြးေသာေၾကာင့္၊ ႀကီးျမင့္၍ အခက္အလက္ ရွည္လ်ားသျဖင့္ လွေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၈ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ အာရဇ္ပင္တုိ႔သည္ ထိုအပင္ကို မကြယ္ႏိုင္။ ထင္းရႈးပင္ႏွင့္ အာရမုန္ပင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာအကိုင္းအခက္ႏွင့္ မျပည့္စံုၾက။ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ ေတာ္၌ သစ္ပင္တပင္မွ် ထိုအပင္ကဲ့သို႔ အဆင္းမလွ။ ၉ဧဒင္အရပ္၊ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္ ထိုအပင္ကို ျငဴစူသည္တိုင္ေအာင္၊ အခက္အလက္ မ်ားျပားေသာအားျဖင့္ သူ၏အဆင္းကို ငါလွေစ၏။

၁ဝတဖန္ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ထိုအာရဇ္ပင္သည္ အရပ္ျမင့္လ်က္ ထူထပ္ေသာ အခက္အလက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိမိထိပ္ဖ်ားကို ေျမွာက္လ်က္၊ စိတ္လည္းျမင့္၍ ဝါၾကြားလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္၊၁၁လူမ်ိဳးတို႔တြင္ တန္ခိုးႀကီး၍ သူ႔ကို က်ပ္တည္းစြာ စီရင္ေသာသူ၏ လက္သို႔ ငါအပ္ေလၿပီ၊၊ သူျပဳေသာ အဓမၼအမႈ ေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္ေလၿပီ။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သူ႔ကိုခုတ္လွဲ၍ ပစ္ထားၾကၿပီ၊ အကိုင္းအခက္တို႔သည္ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ခ်ိဳင့္ထဲမွာ က်၍ တျပည္လံုးျမစ္နားမွာ က်ိဳးပဲ့လ်က္ ေနၾက၏။  ေျမႀကီသား အေပါင္းတို႔သည္ သူ႔အရိပ္ထဲကထြက္၍ သူ႔ကိုစြန္႔သြားၾက၏၊၊ ၁၃ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာတိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ သည္ က်ိဳးပဲေသာ အကိုင္းအခက္တို႔တြင္ အေပၚတြင္ေနရၾက၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား ေရနားမွာရွိသမွ်ေသာ သစ္ပင္တို႔တြင္ တပင္မွ် အရပ္ျမင့္ေသာေၾကာင့္ မဝါၾကြား။ ထူထပ္ေသာ အခက္အလက္တို႔တြင္ မိမိထိပ္ဖ်ားကို မေျမွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ေရကိုေသာက္သမွ်ေသာ အပင္တပင္မွ်ျမင့္လ်က္ မျပိဳင္ဝံ့မည္အေၾကာင္းတည္း။ ထိုအပင္အေပါင္းတို႔သည္ ေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းတက္ေသာ လူသားတို႔ႏွင့္အတူ ေသျခင္းသို႔၄င္း၊ ေျမေအာက္အရပ္သို႔ ၄င္းေရာက္ေစျခင္းငွါ ငါအပ္ေလၿပီ။ ၁၅အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူသည္ မရဏာႏုိင္ငံထဲသို႔ ဆင္းသြားေသာ ေန႔၌ နက္နဲေသာအရပ္ကို သူ႔အဘို႔ မသာအဝတ္ႏွင့္ ငါဖံုးလႊမ္း၏။ လိႈင္းတံပိုးတို႔ကို ငါ့ကန္႔ကြက္၍ ႀကီးစြာ ေသာေရကုိ ခ်ဳပ္ထား၏။ ေလဗႏုန္ေတာင္ကို သူ႔အဘို႔ မသာအဝတ္ကို ဝတ္ေစ၍၊ ေတာသစ္ပင္အေပါင္း တို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾက၏၊ ၁၆ေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းသြားေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူ သူ႔ကို မရဏႏိုင္ငံထဲသိုု႔ ငါႏွိမ့္ခ်ေသာအခါ၊ ႏွိမ့္ခ်သံအားျဖင့္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ငါတုန္လႈပ္ေစ၏။ ဧဒင္သစ္ပင္ရွိသမွ်တုို႔ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အျမတ္ဆံုးေသာ ေလဗလုန္သစ္ပင္မွစ၍၊ ေရကို ေသာက္သမွ်ေသာ သစ္ပင္တုိ႔သည္ ေျမေအာက္အရပ္တို႔၌ သက္သာျခင္းကို ေရာက္ၾက၏။ ၁၇ထို သူႏွင့္တကြ သူ႔လက္ရုံးျဖစ္၍ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ သူ႔အရိပ္ကို ခိုေသာသူတို႔သည္ ထားျဖင့္ အေသခံျခင္းသူတို႔ေနရာ၊ မရဏာႏိုင္ငံထဲသို႔ လိုက္သြားၾက၏။ ၁၈သင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ အဘယ္မည္ေသာ ဧဒင္သစ္ပင္ႏွင့္ တူသနည္း။ သင္သည္ ဧဒင္သစ္ပင္တို႔ႏွင့္အတူ ေျမေအာက္ အရပ္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံရမည္။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူ၊ ထားျဖင့္အေသခံရေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူလဲ၍ေနရမည္။ ထိုသို႔ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ႔အလံုးအရင္း ရွိသမွ် တို႔သည္ ျဖစ္ရၾကမည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။