ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၂)


၁သကၠရာဇ္တဆယ္ႏွစ္ခု၊  ဒြါဒသမလတရက္ေန႔တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္ လာ၍ ၂အခ်င္းလူသား သင္သည္ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖာေရာမင္းအတြက္ ျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳ၍ ေျပာဆိုရမည္မွာ၊ သင္သည္လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ျခေသၤ့ပ်ိဳကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အိုင္၌ ကူးေနေသာမိေခ်ာင္းကဲ့သို႔လည္းျဖစ္၍၊ ျမစ္ကို ကူးသြားလ်က္၊ေျချဖင့္ေရကို လႈပ္ရွားလ်က္ ျမစ္ေရကို ေနာက္ေစ၏။ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လူမ်ိဳးမ်ား စုေဝး လ်က္၊ ငါသည္ ပိုက္ကြန္ႏွင့္ သင့္ကို အုပ္မိ၍၊ သူတို႔သည္ ပို က္ကြန္ႏွင့္တကြ သင့္ကို ဆဲြယူၾကလိမ့္မည္၊ ၄ငါသည္ သင့္ကို ကုန္းေပၚမွာတင္၍ လြင္ျပင္၌ ပစ္ထားမည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္အေပါင္းတို႔ကို သင့္အေပၚမွာ နားေစမည္။ ေျမသားအေပါင္းတို႔ကုိ ဝစြာေကြၽးမည္။ ၅သင့္အသားကို ေတာင္တို႔အေပၚ၌ ငါခင္းမည္။ ခ်ိဳင့္တို႔ကို သင့္ကိုယ္ႏွင့္ ျပည့္ေစမည္။ ၆သင္မွ ယိုေသာ ေသြးျဖင့္ေျမကို ေတာင္ထိပ္တိုင္ေအာင္ စိုေစမည္။ ျမစ္တို႔သည္ သင့္အေသြးႏွင့္ ျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ၇သင့္ကို ဆံုးေစေသာအခါ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ငါဖံုးလႊမ္း၍ ၾကယ္တို႔ကို မိုက္ေစရမည္။ ေနကို မိုဃ္းအံုေစ၍ လွသည္လည္း အလင္းကိုမေပးရ၊၊  ၈သင့္အထက္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ထြန္းလင္းေသာအလင္းအိမ္အ လံုးစံုတို႔ကို မိုက္ေစ၍ သင့္ျပည္ကို ေမွာင္မိုုက္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းမည္။ ၉သင္မသိဘူးေသာ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔တြင္ သင္ပ်က္စီးျခင္းအေၾကာင္းကို ငါၾကားေစေသာအခါ၊ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ကို ပူပန္ေစမည္။ ၁ဝအကယ္စင္စစ္ သင့္အမႈေၾကာင့္ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ကို ငါမိန္းေမာေတြေဝေစမည္။ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္ တို႔ေရွ႕မွာထားႏွင့္ရြယ္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ သင့္အမႈ ေၾကာင့္ အလြန္ထိတ္လန္႔ၾကလိမ့္မည္။ သင္ဆံုးရႈံးေသာေန႔၌ သူတို႔သည္ အသီးအသီးမိမိတို႔ အသက္ေၾကာင့္ ခဏခဏ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ၾကလိ္မ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ ထားသည္ သင့္အေပၚသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၂ခြန္အားႀကီးေသာသူ၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာလူမ်ိဳးအေပါင္းတိုု႔ျဖင့္ သင္၏ အလံုးအရင္းကိုငါလဲေစမည္။ သူတို႔ သည္ အဲဂုတၱဳမာနကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ ျပည္သားအလံုးအင္းရွိသမွ်တို႔ကို ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္။ ၁၃မ်ားစြာေသာ ေရအနားမွာ က်က္စားသမွ်ေသာ တိရစာၦန္မ်ားတို႔ကိုလည္း ငါပယ္ရွင္းမည္။ ေနာက္တဖန္ တိရစာၦန္တို႔ကို လည္း ငါပယ္ရွင္းမည္။ ေနာက္တဖန္ လူေျခတို႔ႏွင့္ တိရစာၦန္ေျခသည္ ထိုေရမ်ားကို မေနာက္ေစရ။ ၁၄ထိုေရကို ငါၾကည္ေစ၍ ျမစ္ေရသည္ ဆီကဲ့သို႔ စီးေစမည္ဟု  အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဥစၥာရွိသမွ်ကို ကုန္ေစျခင္းငွါ သုတ္သင္ ဖယ္ရွား၍ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိရၾကလိမ့္ မည္။ ၁၆ဤေရြ႕ကား အဲဂုတၱဳျပည္အတြက္ ျပဳရေသာ ျမည္တမ္းျခင္းတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတုိ႔သမီးတို႔သည္လည္း၊ ျမည္တမ္း၍ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ ျပည္သား အလံုးအရင္းရွိသမွ်တို႔တြင္ ျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇သကၠရာဇ္ တဆယ္ႏွစ္ခု၊ ပဌမလတဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၈အခ်င္းလူသား၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားအလံုးအရင္းအတြက္ ျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းသြားေသာ သူတို႔ေနရာ ေျမေအာက္အရပ္သို႔ တိုင္ေအာင္၊ ေက်ာ္ေစာေသာ လူမ်ိဳး သတို႔သမီးတို႔ႏွင့္တကြ ႏွိမ့္ခ်လ်တ္ ျမြက္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၉သင္သည္ သူတပါးထက္သာ၍ လွသေလာ။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူဆင္းသက္၍ ေနရာက်ေလာ့။ ၂ဝထားေဘး၌ အပ္သည္ျဖစ္၍၊ ထားျဖင့္ေသေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ လဲ၍ ေသရ ေသာေၾကာင့္၊ သူကိုယ္တိုင္မွ စ၍ သူ၏ လူအလံုးအရင္း ရွိသမွ်တို႔ကိုဆြဲၾကေလာ့။ ၂၁ခြန္အားအႀကီးဆံုးေသာ သူရဲတို႔သည္ မရဏာ ႏိုင္ငံ ထဲကသူႏွင့္သူ၏ အျခံအရံတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ဆင္းသြားၾက ၿပီ။ ထားႏွင့္ေသ၍၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းမခံေသာ အျဖစ္၌ လဲေနလ်က္ရွိၾကသည္။ ၂၂ထိုအရပ္၌ အာရႈရႏွင့္ လူအလံုးအရင္းအေပါင္းလည္း ရွိၾက၏။ သူတို႔သည္ ထားျဖင့္ေသ၍ လဲေနလ်က္၊ ပတ္လည္အရပ္ရပ္တို႔၌ သူတို႔သၤခ်ိဳင္းမ်ားရွိၾကသည္။ ၂၃ထိုသၤခ်ိဳင္းတြင္းတို႔သည္ ဥမင္အတြင္း အနားမွာစီလ်က္၊ မင္းသၤခ်ိဳင္း၌ ပတ္လည္ ျခံရံလ်က္ ရွိၾက၏။ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ သူတပါးကို ေၾကာက္ေစတက္ေသာ သူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုုသူရွိသမွ်တို႔သည္ ထားျဖင့္ေသ၍ လဲေနၾကသည္။ ၂၄ထိုအရပ္၌ ဧလံႏွင့္ သူ၏ သၤခ်ိဳင္းပတ္လည္၌ သူ၏ လူအလံုး အရင္း ရွိသမွ်တို႔သည္ ထားျဖင့္ေသ၍ လဲလ်က္ရွိၾက၏။  အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ သူတပါး ကိုေၾကာက္ေစ တက္ေသာ္လည္း၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံရေသာ လူျဖစ္၍ ထားျဖင့္ေျမေအာက္အရပ္သို႔ ဆင္းသြားရသျဖင့္၊ ေျမတြင္းထဲသို႔ဆင္းသြားေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ၊ အရွက္ကြဲလ်က္ ေသေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူေနရာက်ၾက၏။ ၂၅မိမိအလံုး အရင္းႏွင့္အိပ္၍ သူတို႔သၤခ်ိဳင္းတြင္းတို႔သည္ ပတ္လည္၌ ရွိၾက၏။ ထိုသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံရ ေသာ လူျဖစ္၍ ထားျဖင့္ေသၾကသည္။ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ သူတပါးကို ေၾကာက္ေစတက္ေသာ္လည္း  မိမိေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းသြားေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူအရွက္ကြဲ သျဖင့္၊ ေသေသာသူတို႔ႏွင့္အတူေနရၾက၏။ ၂၆ထိုအရပ္၌ မိမိအလံုးအရင္း ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ အတူေမရွက္လည္းရွိ၏။ တုဗလလည္းရိွ၏။ သၤခ်ိဳင္းတြင္းတို႔သည္ ပတ္လည္၌ ရွိၾက၏။ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ သူတပါးကို ေၾကာက္ေစတက္ေသာ္လည္း၊ ထိုသူရွိသမွ်တို႔သည္ အေရဖ်ားလွီး ျခင္းကို မခံရေသာလူျဖစ္၍ ထားျဖင့္ေသလ်က္ေနၾကသည္။ ၂၇သူတို႔၏ ေရွးကာလ၌ လဲ၍ေသေသာ၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကို မခံေသာ လူႀကီးတို႔ႏွင့္အတူအိပ္၍ ေနရၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေလာ။ ထုိလူႀကီးတို႔သည္ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ လူႀကီးတို႔ကိုေၾကာက္ေစတက္ေသာ္လည္း၊ စစ္တိုက္လက္နက္ပါလ်က္ မရဏာႏိုင္ငံထဲသို႔ ဆင္းသြား၍၊ မိမိထားကို မိမိေခါင္းေအာက္မွာ ထားလ်က္၊ မိမိတို႔အရိုးေပၚမွာ မိမိတို႔အျပစ္တည္လ်က္ ရွိၾက၏။ ၂၈သင္သည္လည္း အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံရေသာ လူတုိ႔အလယ္၌ က်ိဳးပ်က္၍ ထားျဖင့္ေသေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူေနရာက်၍ လဲလ်က္ေနရလိမ့္မည္။ ၂၉ထိုအရပ္၌ ဧဒံုလည္းရွိ၏။ ဧဒံုရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔တန္ခိုးပါလ်က္၊ ထားျဖင့္ေသေသာသူႏွင့္ အတူေနရာက်၍၊ အေရဖ်ာလွီးျခင္းကို မခံေသာလူ၊ ေျမတြင္းထဲသို႔ဆင္းသြားေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူ အိပ္ရၾက၏။ ၃ဝထိုအရပ္၌  ေျမာက္ျပည္မင္း၊ ဇိဒုန္မင္းအေပါင္းတို႔သည္  ရွိၾက၏။ ကိုယ္တန္ခိုးကိုရွက္လ်က္ ထိတ္လန္႔လ်က္ေသေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာလူျဖစ္၍ အိပ္ၾက၏။  ေျမတြင္းထဲသို႔ ဆင္းသြားေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူ အရွက္ကဲြလ်က္ ေနၾက၏။ ၃၁ဖာေရာဘုရင္သည္ ထိုလူမ်ားကိုျမင္၍၊ ထားျဖင့္ေသေသာမိမိလူအလံုးအရင္းရွိသမွ်တို႔ေၾကာင့္ ပူပန္ေသာ စိတ္ေလ်ာ့၍ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ မိမိဗိုလ္ေျခ အေပါင္းတို႔သည္ သက္သာၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ သူသည္ သူတပါးတို႔ကို ေၾကာက္ေစေသာအခြင့္ကို ငါေပးေသာ္လည္း၊ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ အလံုးအရင္းရွိသမွ် တို႔သည္ ထားျဖင့္ေသေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာလူတို႔အလယ္၌ လဲ၍ ေနၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။