ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား သင္၏ အမ်ိဳးသား ခ်င္းတို႔အား ေဟာေျပာ၍ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ ငါသည္ တစံုတခုေသာျပည္သို႔ ထားေဘးေရာက္ေစေသာအခါ၊ ျပည္သား  တို႔သည္ ျပည္သားတေယာက္ကို ယူ၍ ကင္းေစာင့္ထားၿပီးမွ၊ ၃ထိုသူသည္ ထားေဘးေရာက္သည္ကိုျမင္လ်က္ တံပိုးမႈတ္၍ သတိေပးေသာ္လည္း၊ ၄တစံုတေယာက္ေသာသူသည္တံပိုးမႈတ္သံကိုၾကားလ်က္ႏွင့္ အမႈမထား၊ ထား ေဘးေရာက္၍ သူ၏အသက္ဆံုးလွ်င္၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္အသက္ဆံုးေသာ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ခံရမည္၊၊ ၅တံပိုးမႈတ္သံ ကို ၾကား၍ အမႈမထားေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ့္အသက္ဆံုးေသာ အျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ခံရမည္၊၊ အမႈထားေသာသူမူကား ကိုယ့္အသက္ကို ကယ္တင္လိမ့္မည္။ ၆သို႔မဟုတ္ ကင္းေစာင့္ထားေသာသူသည္ ထားေဘးေရာက္ေၾကာင္းျမင္လ်က္ တံပိုးမမႈတ္၊ ျပည္သားတုိ႔အား သတိမေပးေသာေၾကာင့္ ထားေဘးေရာက္၍ တစံုတေယာက္ေသာသူအသက္ဆံုး လွ်င္၊ ထိုသူသည္ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးေသာ္လည္း၊ သူ၏ အသက္ကို ကင္းေစာင့္ေသာသူ၌ ငါေတာင္းမည္၊ ၇ထိုအတူ အခ်င္းလူသား သင့္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ကင္းေစာင့္ေစျခင္းငွါ ငါခန္႔ထားေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ငါ၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကို နာခံ၍ သူတို႔ကို သတိေပးရမည္။ ၈ငါသည္လူဆိုးအား၊ အိုလူဆိုး၊ အကယ္စင္စစ္ သင္သည္အေသ ခံရမည္ဟု ဆိုေသာအခါ ဆိုးေသာသူကိုသူ၏ လမ္းမွ လႊဲေစျခင္းငွါ သင္သည္ သတိမေပးလွ်င္၊ ထိုလူဆိုးသည္ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ သူ၏ အသက္ကိုသင္၌ ငါေတာင္းမည္။ ၉သုိ႔မဟုတ္ လူဆိုးကို သူ၏လမ္းမွ လဲႊေစျခင္းငွါ သင္သည္ သတိေပး၍ သူသည္မလႊဲဘဲေနလွ်င္၊ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုး ေသာ္လည္း သင္သည္ ကိုယ္အသက္ကို ကယ္တင္ၿပီ။

၁ဝသုိ႔ျဖစ္၍ အခ်င္းလူသား ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ေဟာေျပာရမည္မွာ၊ ငါတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုခံရသျဖင့္ အားေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု သင္တို႔ဆိုၾကေသာ္လည္း၊၁၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း၊ ဆိုးေသာသူသည္ အေသခံျခင္းအမႈကို ငါႏွစ္သက္သည္မဟုတ္၊၊ ဆိုးေသာသူသည္ အေသခံျခင္းအမႈကို ငါႏွစ္သက္သည္မဟုတ္၊၊ ဆိုးေသာလမ္းမွလဲြ၍ အသက္ရွင္ျခင္းအမႈကိုသာငါႏွစ္သက္၏၊၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳးသးတို႔ သင္တို႔လိုက္ေသာလမ္းဆိုးမွလဲႊၾကေလာ့၊ လဲႊ ၾကေလာ့၊ အဘယ္ေၾကာင့္အေသခံလိုၾကသနည္း။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔အား ေဟာ ေျပာရမည္မွာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေဖာက္ျပန္လွ်င္၊ အရင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအမႈသည္ သူ႔ကို ကယ္တင္ရမည္မ ဟုတ္။ ဆိုးေသာသူသည္ ဆိုးေသာအမႈကို ေရွာင္လွ်င္၊ အရင္ဆိုးေသာအမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္ မဟုတ္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ျပစ္မွားေသာေန႔၌ အသက္ရွင္ရေသာ အခြင့္မရွိရ။ ၁၃ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ စင္စစ္အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုေသာ္လည္း၊ သူသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကိုးစား၍ ဒုစရုိက္ကို ျပဳမိလွ်င္၊ အရင္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းအမႈတစံုတခုကိုမွ် မေအာက္ေမ့ရ။ ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ အေသခံရလိမ့္မည္။  ၁၄တဖန္ဆိုး ေသာသူအား သင္သည္ စင္စစ္အေသခံရလိမ့္မည္ဟု ငါဆိုေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ မိမိဒုစရုိက္ကိုေရွာင္၍၊ တရားေသာအမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အမႈကိုျပဳလ်က္၊ ၁၅ေပါင္ထားေသာဥစၥာကိုမသိုထား၊ လုယူေသာဥစၥာကို ျပန္ေပးလ်က္၊ အဓမၼအမႈကို မျပဳဘဲ အသက္ရွင္ရာ ပညတ္တရားလမ္းသို႔လိုက္လွ်င္၊ အေသမခံရဘဲ စင္စစ္အသက္ရွင္ ရလိမ့္မည္။ ၁၆ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္တစံုတခုကိုမွ် သူ၌မတင္။ တရားေသာအမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအမႈကိုျပဳ ေသာေၾကာင့္ စင္စစ္အသက္ရွင္ရလိမ့္မည္။ ၁၇သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္၏ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔က၊ ထာဝရဘုရား စီရင္ခ်က္မေျဖာင့္ဟု ဆိုၾကသည္ျဖစ္၍၊  သူတို႔စီရင္ခ်က္ မေျဖာင့္ပါတကား၊ ၁၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ ျခင္းကိုစြန္႔၍ ဒုစရုိက္အမႈကိုျပဳမိလွ်င္၊ ထိုဒုစရိုက္အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံရလိမ့္မည္။ ၁၉ဆိုးေသာသူကား၊ မိမိဒုစရုိက္ ကို ေရွာင္၍တရားေသာအမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအမႈကို ျပဳမိလွ်င္ထိုအမႈေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရ လိမ့္မည္။ ၂ဝသို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔က၊ ထာဝရဘုရား စီရင္ခ်က္ မေျဖာင့္ဟု ဆိုၾကသည္တကား။ အိုဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၊ သင္တို႔အသီးသီး ျပဳၾကသည္အတိုင္း ငါစီရင္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁သိမ္းသြားရာ သကၠရာဇ္တဆယ္ႏွစ္ခု၊ ဒသမလ ငါးရက္ေန႔တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွေျပး၍ လြတ္ေသာသူတ ေယာက္သည္ ငါ့ထံသို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၿမိဳ႔ကိုလုပ္ႀကံၿပီဟု သိတင္းၾကားေျပာ၏။ ၂၂ထိုသူမေရာက္မွီ ညဦးမွစ၍ သူေရာက္ေသာ နံနက္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားသည္ လက္ေတာ္ကို ငါ့အေပၚ၌တင္၍ ငါ့ႏႈတ္ကိုဖြင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါသည္စကားမေျပာဘဲ ေနရေသာအခ်ိန္လြန္၍ ေဟာေျပာရ၏။ ၂၃ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊ အခ်င္းလူသား ပ်က္စီးေသာ ဣသေရလျပည္၌ ေနေသးေသာ သူတို႔က၊ အာျဗဟံသည္ လူတဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤျပည္ကို အေမြခံရ၏၊ ငါတို႔မူကား အမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔ အေမြခံစရာဘို႔ ေပးေတာ္မူၿပီဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၂၅သင္သည္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သည္အေသြးႏွင့္တကြ အမဲသားကိုစားလ်က္၊ ရုပ္တုတို႔ကို ဖူးေျမာ္လ်က္ လူအသက္ကိုလည္း သတ္လ်က္ႏွင့္ပင္၊ ဤျပည္ကိို ပိုင္ရၾကမည္ ေလာ။ ၂၆ထားကိုခိုလႈံလ်က္၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာအမႈကိုျပဳလ်က္၊ အိမ္နီးခ်င္း မယားကိုျပစ္မွားလ်က္ႏွင့္ပင္၊ ဤျပည္ကို ပိုင္ရၾကမည္ေလာ၊၊ ၂၇ တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါ့အသက္ရွင္သည္အတိုင္း ပ်က္စီးေသာ အရပ္၌ေနေသာ သူတို႔သည္ ထားျဖင့္ လဲ၍ ေသရၾကလိမ့္မည္။ လြင္ျပင္၌ ရွိေသာသူတို႔ကို ငါသည္ သားရဲ၌အပ္၍ ကိုက္စားေစမည္၊၊ ရဲတိုက္ဥမင္၌ရွိေသာ သူတို႔သည္ ကာလနာႏွင့္ ေသရၾကလိမ့္မည္၊ ၂၈တျပည္လံုးကို ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းသျဖင့္၊ သူ႔အစြမ္းသတၱိ၏ ဂုဏ္အသေရကုန္၍၊ အဘယ္သူမွ် မေရွာက္သြားရေအာင္ ဣသေရလေတာင္တို႔သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ ရွိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ျပည္သားတို႔သည္ ျပဳမိေသာ စက္ဆုပ္ဘြယ္ အမႈအလံုးစံုတို႔ေၾကာင့္၊ ထိုျပည္ကို ငါသုတ္သင္ပယ္ရွားေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္။

၃ဝထိုမွတပါး၊ အခ်င္းလူသား  သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔က ငါတို႔သြားၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကို ၾကားၾကကုန္အ့့ံဟု ထရံနား၊ အိမ္တံခါးနားမွာ သင့္ကိုရည္မွတ္၍ တေယာက္ ကို တေယာက္ ေျပာတတ္ၾက၏။ ၃၁ငါ၏ လူကဲ့သို႔ သင့္ထံသို႔လာ၍ ငါ၏ လူကဲ့သို႔ သင့္ေရွ႕မွာထိုင္လ်က္၊ သင္၏ စကားကိုၾကားေသာ္လည္း နားမေထာင္ဘဲေနၾက၏။ အလြန္ခ်စ္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာကို ႏႈတ္ႏွင့္ျပေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးမူကား ေလာကီဥစၥာကို စဲြလမ္းလ်က္ရွိ၏။ ၃၂သင္၏ စကားသည္၊ ေကာင္းမြန္စြာတီး၍ သာယာေသာအသံ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူဆိုေသာ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာသီခ်င္းကဲ့သို႔ သူတို႔၌ ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ၾကားရေသာ္လည္း နားမေထာင္တတ္ၾက၊၊ ၃၃သို႔ရာတြင္၊ အမႈေရာက္လိမ့္မည္၊၊ အမႈေရာက္ေသာအခါ သူတို႔တြင္ ပေရာဖက္ရွိဘူးသည္ကို သူတို႔သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။