ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၄)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား သင္သည္ ဣသေရ လအမ်ိဳးသိုးထိန္းတို႔တဘက္၌  ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာလ်က္၊ သိုးထိန္းတို႔အား အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူေသာစကားကိုဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ကိုယ္ကိုသာ ေကြၽးေမြးေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး သိုးထိန္းတို႔သည္ အမဂၤလာ ရွိၾက၏။ သိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔ကို မေကြၽးေမြးရသေလာ၊၊ ၃သင္တို႔သည္ သုိးႏို႔ကိုစားၾက၏၊ သိုးေမြးကို ဝတ္ၾက၏၊ ဆူၿဖိဳးေသာ သိုးတို႔ကိုလည္း သတ္ၾက၏၊ သို႔ရာတြင္ သိုးတို႔ကို မေကြၽးေမြးပါတကား။ ၄အားနည္းေသာသိုးကို မမစၾက၊ နာေသာသိုးကို ေဆးမကုၾက၊ အရုိးက်ိဳးေသာသိုးကို အဝတ္ႏွင့္ မစည္းၾက၊ သူတပါးႏွင္ေသာ သိုးကို လုိက္၍ မေဆာင္ခဲ့ၾက။ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို မရွာၾက၊ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ၾကမ္းတမ္းစြာ စီရင္ၾကၿပီ၊ ၅သိုးထိန္းမရွိေသာ သူေၾကာင့္ သိုးတို႔သည္ ကဲြျပားၾက၏။ ကဲြျပားလ်က္ရွိေနေသာအခါ ခပ္သိမ္းေသာေတာသားရဲစားစရာျဖစ္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့ သိုးတို႔သည္ ေတာင္မ်ား၊ ျမင့္ေသာကုန္းမ်ားအေပၚမွာလဲ၍ ေျမတျပင္လံုးတြင္ အရပ္ရပ္သို႔ ကဲြျပားျပန္႔လြင့္လ်က္ ေန၍၊  အဘယ္သူမွ် မလိုက္မရွာၾက၊ ၇သုိ႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းသိုးထိန္းတို႔ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ ၈အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့အသက္ရွင္သည္အတိုင္း သိုးထိန္းမရွိ၊ အဘယ္သုိးထိန္းမွ် ငါ့သိုးတို႔ကိုမရွာ၊ သိုးထိန္းတို႔သည္ ငါ့သိုးတို႔ကို မေကြၽးေမြး၊ ကုိယ္ကိုသာ ေကြၽးေမြးသျဖင့္၊ ငါ့သိုးတို႔သည္လုယူစရာ  ခပ္သိမ္းေသာ ေတာသားရဲ စားစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၉အခ်င္းသိုးထိန္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁ဝအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္သိုးထိန္းတို႔တဘက္၌ ေန၏။ ငါ့သိုးမ်ားကို သူတို႔၌ ငါေတာင္း၍ သိုးထိန္းအရာကိုႏႈတ္မည္။ သိုးထိန္းတို႔သည္ ေနာက္တဖန္ ကိုယ္ကိုမေကြၽးေမြးရၾက။ ငါ့သိုးမ်ား ကိုသူတို႔ပစပ္မွ ငါႏႈတ္၍ ေနာက္တဖန္မကိုက္မစားရၾက။

၁၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ကိုယ္တိုင္လိုက္၍ ငါ့သိုးတို႔ကိုရွာမည္။ ၁၂ ကြဲျပားလ်က္ရွိ ေသာ မိမိသိုးတို႔တြင္ သိုးထိန္းေရာက္ေသာအခါ ႀကိဳးစား၍ ရွာသကဲ့သို႔၊ ငါသည္လည္း ငါ့သိုးတို႔ကို ႀကိဳးစား၍ ရွာမည္။ မိုဃ္းအံု႔၍ မိုက္ေသာေန႔၌ သူတို႔ကြဲျပားေသာ အရပ္ရပ္တို႔က ငါႏႈတ္ေဆာင္မည္။ ၁၃အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္  တို႔က ေခၚခဲ့၍ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔ေနရင္ျပည္သို႔ပို႔ေဆာင္မည္။ ဣသေရလေတာင္တို႔အေပၚ၊ ျမစ္တို႔အနားအစရွိ ေသာ ေနစရာအရပ္တို႔၌ ေကြၽးေမြးမည္၊၊ ၁၄ေကာင္းေသာ က်က္စားရာအရပ္၌ ေကြၽးေမြးမည္။ ျမင့္ေသာဣသေရလ ေတာင္တို႔အေပၚမွာ သူတုိ႔ၿခံရွိလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ဣသေရေတာင္ေပၚမွာ ေကာင္းေသာၿခံ၌အိပ္၍၊ ၾကြယ္ဝေသာ က်က္စားရာ၌ က်က္စားရၾကလိမ့္မည္၊ ၁၅ငါသည္ ငါ့သိုးမ်ားကို ေကြၽးေမြးမည္။ အိပ္ရာကိုလည္းငါေပးမည္။ ၁၆ေပ်ာက္ ေသာသိုးမ်ားကို ငါရွာမည္။ သူတပါးႏွင္ေသာသိုးကို လိုက္၍ ေဆာင္ခဲ့မည္။ အရုိးက်ိဳးေသာ သိုးကို အဝတ္ႏွင့္စည္းမည္။ အားနည္းေသာသိုးကို မစမည္။ ဆူၿဖိဳး၍ အားရွိေသာသိုးကိုကား တရားအတိုင္း ေကြၽးေမြး၍ ကြက္မ်က္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္ေတာ္မူ၏။ ၁၇အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုငါသိုးတို႔ တိရိစျၧြာန္အမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ သိုးအထီးႏွင့္ ဆိတ္ထီးတို႔ကို၄င္း ငါပိုင္းျခားမည္။ ၁၈သင္တုိ႔သည္ေကာင္းေသာက်က္စားရာ အရပ္၌ စားသည္သာမက၊ က်န္ေသာျမက္ပင္ကိုနင္းေသာအမႈသည္ သာမညအမႈျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသေလာ။ ၾကည္ေသာေရကို ေသာက္သည္သာမက၊ က်န္ေသာေရကို ေျခႏွင့္ေနာက္ေစေသာအမႈသည္ သာမညအမႈ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသေလာ။ ၁၉သင္တို႔နင္းေသာျမက္ပင္ကို၄င္း၊ ေျခႏွင့္ေနာက္ေသာ ေရကို၄င္း ငါ့သိုးတို႔သည္ စားေသာက္ရၾကမည္ေလာ။

၂ဝသို႔ျဖစ္၍အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ဆူၿဖိဳးေသာ တိရိစျၧြာန္တို႔ႏွင့္ ပိန္ၾကံဳေသာ တိရိစျၧြာန္ တို႔ကုိငါသည္ကိုယ္တိုင္ပိုင္းျခားမည္။ ၂၁သင္တို႔သည္ အားနည္းေသာ သိုးတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားေစျခင္းငွါ နံပါးႏွင့္၄င္း၊ ပခံုးႏွင့္၄င္းတိုး၍ ခ်ိဳႏွင့္ေခြ႔ေသာေၾကာင့္၊ ၂၂ငါသည္ ငါ့သိုးတို႔ကို ကယ္တင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ေနာက္တဖန္ လုယူရာ မျဖစ္ရၾက။ တိရိစျၧြာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ငါပိုင္းျခား မည္။ ၂၃ သိုးထိန္းတစ္ဦးကိုလည္း ငါခန္႔ထား၍ သူသည္ ေကြၽးေမြးလိမ့္မည္။ ငါ၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္သည္ သူတို႔ကိုေကြၽးေမြး၍   သိုးထိန္းလုပ္ရလိမ့္မည္။ ၂၄ ငါထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ ငါ၏ကြၽန္ဒါဝိဒ္သည္လည္း သူတို႔၏ မင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ငါထာဝရဘုရား ေျပာၿပီ။ ၂၅သူတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း ပဋိိညာဥ္ကိုငါဖြဲ႔၍၊ ဆိုးေသာသားရဲတို႔ကို ထိုျပည္၌ ပယ္ျဖတ္မည္။ သူတို႔သည္ လြင္ျပင္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ ေတာ၌ အိပ္ေပ်ာ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၆သူတို႔ကို၄င္း၊ ငါ၏ ေတာင္ေတာ္ပတ္လည္၌ ရွိေသာ အရပ္တို႔ကို၄င္း ငါေကာင္းႀကီးေပး၍၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ မိုဃ္းကိုရြာေစသျဖင့္၊ ေကာင္းႀကီးမုိးေရ က်ရလိမ့္မည္။ ၂၇ေတာသစ္ပင္သည္ အသီးကိုသီးလိမ့္မည္။ ေျမသည္လည္း အသီးအႏွံကိုလည္း ေပး လိမ့္မည္။ ျပည္သားတို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ထမ္းေသာထမ္းပိုးႀကိဳးကို ငါျဖတ္၍၊ အႏိုင္အထက္ ေစခိုင္းေသာ သူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ေနာက္တဖန္ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မလုမယူရၾက။ ျပည္သားရဲတို႔သည္လည္း ကိုက္၍ မစားရၾက။အဘယ္သူမွ် မေၾကာက္ေစ ဘဲ၊ လူတို႔သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနၾကရလိမ့္မည္။  ၂၉အသေရ ရွိေသာဥယ်ာဥ္ကိုလည္း သူတို႔အဘို႔ငါျပဳစုမည္။ ေနာက္တ ဖန္ ျပည္၌ အစာအဟာရ ေခါင္းပါး၍၊ သူတို႔သည္မြတ္သိပ္ျခင္းကို မခံရၾက။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုလည္း မခံရၾက။ ၃ဝသူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ငါထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူရွိေၾကာင္ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတည္း ဟူေသာ သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ၄င္းသိရၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၁ငါ၏ က်က္စားရာ အရပ္၌ရွိေသာ ငါ့သိုးတို႔၊ သင္တို႔သည္လူျဖစ္ၾက၏။ ငါသည္ လည္းသင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။