ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၅)


၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂အခ်င္းလူသား၊ သင္သည္ စိရေတာင္တဘက္ ၌ မ်က္ႏွာထား၍ ပေရာဖတ္ျပဳလ်တ္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္ေတာ္ကိုဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၃အိုစိရေတာင္၊ သင့္တ ဘက္၌ငါေနသည္။ သင့္ကိုငါတိုက္၍ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္။ ၄သင္၏ ၿမိဳ႔တို႔ကိုငါဖ်တ္ဆီးသျဖင့္ သင္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိ၍၊ ငါသည္ထာဝရ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရလိမ့္မည္။ ၅သင္သည္အစဥ္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ အမႈေရာက္ေသာကာလ၊အျပစ္ေၾကာင့္ခံရေသာကာလအဆံုး၌၊ သူတို႔အသက္ကိုထားႏွင့္  သက္ေသာေၾကာင့္၊ ၆အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည္ အတိုင္း၊ အသက္သတ္ ျခင္းအမႈကို သင္၌ငါျပဳ၍၊ ထိုအမႈသည္ သင့္ကို လိုက္ရမည္။ ၇ထိုသို႔စိရေတာင္ကို ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္သျဖင့္ ထြက္သြားေသာသူ၊ ျပန္လာေသာ သူ၊ ျပန္လာေသာသူတို႔ကိုပယ္ျဖတ္မည္။ ၈သင္၏ေတာင္တို႔ကိုုလည္း သင္၏ သူရဲအေသေကာင္တို႔ႏွင့္ ငါျပည့္ေစ မည္။ သင့္ေနရာကုန္း၊ ခ်ိဳင့္၊ ျမစ္နား၌ ထားျဖင့္အေသခံရေသာ သူတို႔သည္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၉သင့္ကို အစဥ္မျပတ္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသျဖင့္၊  သင္၏ ၿမိဳ႔တို႔၌ အဘယ္သူမွ် မေနရ။ ငါသည္ထာဝရ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္သိရလိမ့္မည္။ ၁ဝသင္က၊ ဤတိုင္းျပည္ႏွစ္ျပည္ကို ငါတို႔သည္သိမ္း၍ ပိုင္မည္ဟု ထိုျပည္၌ ထာဝရဘုရားရွိလ်က္ႏွင့္ ဆိုမိေသာေၾကာင့္၊ ၁၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါအသက္ရွင္သည္အတိုင္း၊ သင္သည္သူတို႔ကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔၍ ေဒါသစိတ္၊ ျငဴစူေသာစိတ္ တိုက္တြန္းသည္ႏွင့္ အညီသင္ ၌ငါျပဳမည္။ သင့္ကိုစီရင္ေသာအခါ သူတို႔တြင္ငါထင္ရွားလိမ့္မည္။ ၁၂သင္က ဣသေရလေတာင္ တို႔သည္ ပ်က္စီး၍ ငါတို႔စားစရာဘို႔ ျဖစ္ၾက၏ဟု ကဲ့ရဲ႔ေျပာဆိုေသာ စကားအလံုးစံုတို႔ ကို ငါထာဝရဘုရား ၾကားေၾကာင္းကို သင္သိရလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုသို႔သင္သည္ ငါ့တဘက္၌ ဝါၾကြား၍ ေျပာမိေသာစကား အလံုစံုတို႔ကို ငါၾကားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တျပည္လံုး ရႊင္လန္းေသာအခါ သင့္ကိုငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၅ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ အေမြပ်က္စီးသည္ကို သင္သည္ဝမ္းေျမာက္ေသာေၾကာင့္၊ ထို႔အတူ သင္၌ငါျပဳ မည္။ အိုစိရေတာင္၊ သင္ႏွင့္တကြ ဧဒံုျပည္သည္ အကုန္အစင္ပ်က္စီး၍၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။