ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၆)


၁တဖန္အခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလေတာင္တို႔အား ပေရာဖတ္ျပဳ၍ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အိုဣသေရလေတာင္တို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ရန္သူက၊ ေအ့ေဟ၊ ထာဝရေတာင္တို႔သည္ ငါတို႔လက္သို႔ ေရာက္ၾကၿပီဟု သင္တို႔တဘက္၌ ဆိုမိေသာေၾကာင့္၊ ၃ပေရာဖတ္ျပဳ၍ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သည္က်န္ၾကြင္းေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ သိမ္းယူရာ ျဖစ္ရသည့္တိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔ကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ ပတ္လည္ကိုက္စားေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သင္တို႔သည္လူမ်ားေျပာ ဆိုရာ၊ ကဲ့ရဲ႔ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၄အိုဣသေရလေတာင္တို႔၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေတာင္ႀကီး၊ ေတာင္ငယ္၊ ျမစ္ေရစီးရာ၊ ခ်ိဳင့္ရာ၊ သုတ္သင္ေသာလြင္ျပင္မွ စ၍၊ ပတ္လည္၌ေနေသာ တပါးေသာအမ်ိဳးသား အက်န္အၾကြင္းတို႔သည္ လုယူကဲ့ရဲ့၍၊ ၿမိဳ႔သားစြန္႔ေသာ ၿမိဳ႔တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊  ၅အကယ္စင္စစ္ငါ့ျပည္ကိုလုယူစရာဘို႔ပစ္ထားျခင္းငွါ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္၊  အၿငိဳးထား ေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ကိုယ္တိုင္လုယူစရာဘို႔ စီရင္ေသာဧဒံုအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ႏွင့္က်န္ၾကြင္းေသာတပါးေသာ အမ်ိဳး သားတို႔ တဘက္၌ ငါသည္ ေဒါသမီးထြက္၍ ေျပာထားၿပီ။ ၆သို႔ျဖစ္၍ ဣသေရလျပည္ကိုရည္မွတ္၍ ပေရာဖက္ျပဳလ်က္ ေတာင္ႀကီး၊ ေတာင္ငယ္၊ ျမစ္ေရစီးရာ၊ ခ်ိဳင့္ရာတို႔အားအရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သည္တပါးအမိ်ဳးသားတို႔ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ေဒါသအမ်က္ထြက္၍ ေျပာၿပီ။   ၇အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား အကယ္စင္ စစ္ သင္တို႔ပတ္လည္၌ ေနေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ့္အရွက္ခဲြျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါက်ိန္ဆိုၿပီ၊  ၈အိုဣသေရလ ေတာင္တို႔၊ သင္တိုု႔မူကား၊ အပင္ေပါက္၍ ငါ၏ လူဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အဘို႔ အသီးကို သီးရ ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ျပန္လာခ်ိန္နီးၿပီ။ ၉ငါသည္ သင္တို႔ဘက္၌ ေန၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ျပန္လာသျဖင့္ သင္တို႔အေပၚမွာ လယ္လုပ္၍ မ်ိဳးေစ့ႀကဲၾကလိမ့္မည္၊ ၁ဝသင္တို႔အေပၚမွာ လူမ်ားတည္းဟူေသာ ဣသေရအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ကို ငါျပန္႔ပြားေစသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔မ်ား၌ ေန၍ ပ်က္စီးေသာ အရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁သင္တို႔အေပၚ မွာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔ကို ငါမ်ားျပားေစသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ပြားမ်ား၍ သားေျမးအစဥ္အဆက္ ရွိၾကလိမ့္မည္။ ေနရင္း အရပ္တို႔၌ ငါေနရာခ်၍၊ အရင္ျပဳသကဲ့သိုု႔ ငါေက်းဇူးျပဳမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔အေပၚမွာ လူမ်ားတည္းဟူေသာ ငါ၏ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သြားလာမည္အေၾကာင္း ငါျပဳမည္။ သူတို႔သည္ သင္တို႔ကို သိမ္းယူ၍ အေမြခံရသျဖင့္၊ ေနာက္တဖန္ သင္တို႔ေၾကာင့္ သားမဆံုးရႈံးရၾက။ ၁၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အခ်င္းျပည္၊ သင္သည္ လူတို႔ကို ကိုက္စားတတ္၏။ ကိုယ့္အမ်ိိဳးသားခ်င္း တို႔ကို လုယူဖ်က္ ဆီးတတ္၏ဟု သူတပါးဆိုေသာေၾကာင့္၊ ၁၄ေနာက္တဖန္ သင္သည္ လူတို႔ကို မကိုုက္မစားရ။ ကိုုယ့္ အမ်ိဳးသားတို႔၌ လုယူဖ်က္ ဆီးျခင္းကို မျပဳရဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ေနာက္တဖန္ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္ကဲ့ရဲ႔ အျပစ္တင္ ေသာစကားကို မၾကားရ။ ေနာက္တဖန္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားတို႔၌ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသိုု႔ ေရာက္လာ၍၊ ၁၇အခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ့္ျပည္၌ ေနေသာအခါ၊ အလိုအေလ်ာက္ က်င့္ႀကံျပဳမူေသာအားျဖင့္ ထိုျပည္ကို ညစ္ညဴး ေစၾက၏၊၊ သူတို႔အက်င့္ဓေလ့သည္ ငါေရွ႔မွာ ဥတုေရာက္ေသာ မိန္းမ၏ အညစ္အေၾကးကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ ၁၈ထုိျပည္၌ လူအသက္ကို သတ္ေသာအျပစ္၊ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ ညစ္ညဴးေစေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ငါသည္ ေဒါသအမ်က္ကို သြန္းေလာင္းၿပီ။ ၁၉အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္သို႔ ငါကဲြျပားျပန္႔လြင့္ေစၿပီ။ သူတို႔က်င့္ႀကံျပဳမူသည္အတိုင္း ငါစီရင္ၿပီ။ ၂ဝသို႔ရာတြင္ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဤသူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ၾက၏။  ကိုယ္ျပည္္မွထြက္ သြားရၾက၏ဟု သူတပါးေျပာဆိုသျဖင့္၊ ငါ၏ နာမျမတ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္၊ ၂၁ဣသေရလ အမ်ိဳးသားေရာက္ရာ တကြၽန္းတႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရႈတ္ခ်ေသာ ငါ၏ နာမျမတ္ကို ငါႏွေျမာ၏၊၊ ၂၂သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး သင္တို႔ကို ေထာက္၍ ဤျပဳသမွ်အမႈကို ငါျပဳသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ ေရာက္သမွ်ေသာ အရပ္တို႔၌ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ ရႈတ္ခ်ေသာ ငါ၏ နာမျမတ္ကိုသာ ေထာက္၍ ျပဳ၏။ ၂၃တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အလယ္၌ သင္တိုု႔ရႈတ္ခ်ေသာ ငါ၏ မဟာနာမေတာ္ကို ငါေျမွာက္မည္။ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ သင္တို႔အားျဖင့္ ငါသည္ ေျမွာက္ရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကို သူတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ကို အတိုင္းတိုင္းအျပည္ ျပည္တို႔က ငါေခၚခဲ့၍ စုေဝးခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔ေနရင္းျပည္သို႔ ငါပို႔ေဆာင္မည္။ ၂၅သင္တို႔အေပၚမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေရကို ဖ်န္းသျဖင့္ သင္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ အညစ္အေၾကးမွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ ကင္းစင္ေစမည္။ ၂၆စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔ ခႏၾၶြာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကို ႏႈတ္၍ အသား ႏွလံုးကို ေပးမည္။ ၂၇ငါ့ဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္တို႔အထဲသို႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တရားလမ္းသို႔လုိက္၍၊ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ဘိုးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာ ျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေနရ၍ ငါ၏ လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ ၂၉သင္တို႔ကို အညစ္အေၾကးရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ငါကင္းလြတ္ေစမည္။ အစာေခါင္းပါးျခင္းေဘးကို ပယ္ရွားျခင္းငွါ၊ ဆန္စပါးကိုမွာလိုက္၍ မ်ားျပားေစမည္။ ၃ဝသင္တို႔ သည္ မြတ္သိပ္၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေစမည္အေၾကာင္း၊ သစ္ပင္အသီးႏွင့္ ေျမအသီးအႏွံကို ငါ မ်ားျပားေစမည္။ ၃၁ထိုအခါ သင္တို႔သည္ ကိုယ့္က်င့္ဘူးေသာ အက်င့္ဆိုးႏွင့္ မေကာင္းေသာ အမႈတို႔ကို ေအာက္ ေမ့၍၊ ကိုယ့္ဒုစရုိက္အျပစ္၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ရြံရွာၾကလိမ့္မည္။ ၃၂သင္တို႔ကို ေထာက္၍ ဤအမႈကို ငါျပဳသည္ မဟုတ္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ မိမိျပဳမိေသာ အမႈေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္လ်က္၊ မိန္းေမေတြေဝလ်က္ ေနၾကေလာ့ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္၏။ ၃၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ ဒုစရုိုက္အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ငါရွင္းလင္းေသာအခါ၊ ၿမိဳ႔မ်ား၌ လူေနေစ၍ ပ်က္စီးေသာအရပ္တို႔သည္ ျပဳျပင္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၃၄ေရွာက္သြားေသာ သူအေပါင္းတို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ စြန္႔ပစ္ဘူးေသာ ေျမတြင္ တဖန္ လယ္လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၅ထိုအခါ သူတပါးတို႔က၊ အရင္စြန္႔ပစ္ေသာဤေျမသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေလၿပီ။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းပ်က္စီးေသာၿမိဳ႔တို႔သည္လည္း ခိုင္ခံ့၍ ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကၿပီဟု ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ၃၆ထိုအခါ ပ်က္စီးေသာ အရပ္တို႔ကို ငါထာဝရဘုရား ျပဳျပင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ စြန္႔ပစ္ေသာေျမတြင္ လယ္လုပ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔ပတ္လည္၌ေနရစ္ေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္။ ငါထာဝရဘုရားသည္ မိန္႔ျမြက္သည္အတိုင္း ျပဳမည္။ ၃၇အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမိ်ဳး အဘို႔ ဤအမႈကို ငါျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔သည္ ငါ့ကိုေတာင္းပန္ရၾကမည္။  သိုးမ်ားျပားသကဲ့သိ႔ု ထိုအမ်ိဳးသား ခ်င္းတို႔ကို မ်ားျပား ေစမည္၊၊ ၃၈ပ်က္စီးေသာၿမိဳ႔တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ သိုးစုတည္းဟူေသာ၊ ဓမၼပဲြခံခ်ိန္တြင္  ေယရု ရွလင္သိုးစုကဲ့သုိ႔ေသာ လူစုတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။