ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၇)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာရွိ၍  ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါ့ကိုျပင္သို႔ေဆာင္သြား လ်က္၊ အရုိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေသာခ်ိဳင့္အလယ္၌ထားၿပီးလွ်င္၊ ၂ထိုအရုိးတို႔ ပတ္လည္၌ ေရွာက္သြားေစေတာ္မူ၏၊၊ ထိုခ်ိဳင့္ မ်က္ႏွာျပင္၌ မ်ားစြာေသာ အရုိးတို႔သည္ရွိ၍ အလြန္ေသြ႔ေျခာက္ၾက၏၊၊ ၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အခ်င္းလူသား၊ဤအရုိးတို႔သည္ အသက္ရွင္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ငါက အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊  ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ သည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤအရုိးတို႔အေပၚမွာ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာရမည္မွာ၊ အိုေသြ႔ ေျခာက္ေသာ အရုိးတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၅ဤေသြ႔ေျခာက္ေသာ အရုိးတို႔အား အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ သင္တို႔အထဲသို႔ အသက္သြင္း၍ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ရၾကမည္။ ၆သင္တို႔အေပၚမွာ အေၾကာတို႔ကို ငါတင္၍ အသားကို တင္ေစမည္။ အေရႏွင့္ ဖံုးလႊမ္း၍၊အသက္ကို သြင္းသျဖင့္ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္၍၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟုု၊ ၇မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါသည္ ပေရာဖက္ျပဳ၏။ ပေရာဖက္ျပဳစဥ္တြင္ အသံျမည္၏။ လႈပ္ရွားျခင္းလည္း ရွိ၏။ အရုိးတို႔သည္ တခုအနီးသို႔ တခု ခ်ဥ္းၾက၏၊၊ ၈ငါၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ အေၾကာတို႔သည္ေပၚ၍ အသားလည္း တတ္လာ၏။ အေရလည္း ဖံုးလႊမ္း၏။ သို႔ရာတြင္ အသက္မရွိေသး။ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အခ်င္းလူသား။ ေလအားပေရာဖက္ ျပဳေလာ့။ အရွင္ထာဝရ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ ေလအား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အိုေလ၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔မွလာ၍၊ ဤအေသေကာင္တို႔သည္ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း သူတို႔အေပၚမွာ မႈတ္ေလာ့ဟု၊ ၁ဝမွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္းငါသည္ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေလသည္ သူတို႔အထဲသို႔ဝင္သျဖင့္ သူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္၍၊ အလြန္မ်ားေသာ ဗိုလ္ေျချဖစ္လ်က္ မတ္တပ္ေနၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အခ်င္းလူသား ဤအရုိးတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးအေပါင္း ျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔အရိုးမ်ားသည္ ေသြ႔ေျခာက္ၾက၏။ ေျမာ္လင့္စရာမရွိ။ ငါတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကၿပီဟု သူတို႔ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၂ သို႔ျဖစ္၍၊ ပေရာဖက္ျပဳလွ်င္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို သူတုိ႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ အခ်င္းငါ၏လူတို႔ သင္တို႔သခ်ႋဳင္းတြင္းမ်ားကို ငါဖြင့္၍ သင့္တို႔ကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္ ဣသေရလျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္။ ၁၃အခ်င္းငါ၏လူတို႔၊ သင္တို႔သခ်ႋဳင္းတြင္းမ်ားကို ငါဖြင့္၍ သင္တို႔ကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊  ၁၄အသက္ရွင္ေစျခင္းငွါ ငါသည္ကိုယ္ အသက္ကို သြင္းေပး၍၊ သင္တို႔ကို ေနရင္းျပည္၌ ေနရာခ်ေသာအခါ  ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔ သိရၾကလိမ့္မည္။ ငါထာဝရဘုရား ေျပာသည္အတိုင္း ျပည့္စံုေၾကာင္းကိုလည္း သိရၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္လာ၍၊  ၁၆အခ်င္းလူသား၊ တုတ္တ ေခ်ာင္းကိုယူ၍၊ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အဘို႔ဟု ေရးမွတ္ေလာ့။  တဖန္တုတ္တေခ်ာင္းကိုယူ၍၊ ေယာသပ္အမ်ိဳးႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ဣသေရလ အမ်ိဳးသားမ်ားအဘို႔၊ ဧဖရိမ္တုတ္ေပတည္းဟု ေရးမွတ္ေလာ့။ ၁၇ထိုတုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို တေခ်ာင္းတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါပူးထား၍၊ ထိုတေခ်ာင္းတည္းေသာ တုတ္ကို လက္စဲြေလာ့။ ၁၈သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔က ထိုသို႔ျပဳေသာ္၊ အဘယ္သို႔ဆိုလိုသည္ကို ငါတို႔အား မေျပာသင့္ သေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၉အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို သူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ဧဖရိမ္ကိုင္ေသာ ေယာသပ္၏ တုတ္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအေဘာ္ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔ကို၊ ငါယူ၍ ယုဒတုတ္ႏွင့္ အတူပူးထားၿပီးလွ်င္ တေခ်ာင္းတည္းျဖစ္ေသာ တုတ္ကိုငါလက္စဲြမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ၂ဝသင္ေရးမွတ္ေသာ ထိုတုတ္ကို သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ လက္စဲြလ်က္ေနေလာ့။ ၂၁အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုလည္း ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊  ဣသေရ လအမ်ိဳးသားတို႔ေရာက္ေသာ တပါးအမ်ိဳး သားတို႔ေနရအရပ္ရပ္တို႔မွ သူတို႔ကို ငါေခၚခဲ့၍၊ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္ သူတို႔ကို ေနရင္းျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္။ ၂၂ ထိုျပည္ တြင္ ဣသေရလေတာင္တို႔အေပၚ၌ လူတမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစ၍၊ ရွင္ဘုရင္တပါး တည္းသာလွ်င္ ထိုသူအေပါင္းကို စိုးစံ ရလိမ့္မည္။ ေနာင္တဖန္ သူတုိ႔သည္ လူႏွစ္မ်ိဳးမျဖစ္ရ၊ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္ျပည္ ကဲြျပားလ်က္မရွိရ။ ၂၃ ေနာက္တဖန္ သူတို႔ရုပ္တု မ်ား၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာအမႈမ်ား၊ က်ဴးလြန္ျခင္းအမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကို မညစ္ညဴးေစရၾက။ သူတို႔ျပစ္မွားေလရာ ရာ အရပ္တို႔မွ ငါကယ္ႏႈတ္၍ သန္႔ရွင္းေစမည္။ သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။  ၂၄ ငါ၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္သည္ သူတို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၍၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ သိုးထိန္းတဦးတည္းရွိ ၾကလိမ့္မည္။ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္ တရားလမ္းသို႔လိုက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ၾက လိမ့္မည္။ ၂၅ ငါကြၽန္ယာကုပ္အား ငါေပး၍၊ သင္တို႔ ဘိုးေဘးမ်ားေနဘူးေသာ ျပည္၌ သူတို႔ႏွင့္ သားေျမးအစဥ္အဆက္ တို႔သည္ ေနၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ကြၽန္ ဒါဝိဒ္ သည္လည္းသူတို႔ကို အစဥ္အၿမဲစိုးစံလိမ့္မည္။ ၂၆ထုိမွတပါး၊ သူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယ ပဋိိညာဥ္ကို ငါဖဲြ႔၍၊ ထုိပဋိိညာဥ္သည္ နိစၥထာဝရ ပဋိိညာဥ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔ကို ေနရာခ်၍ မ်ားျပားေစမည္။ ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနကို သူတို႔အလယ္၌ အစဥ္အၿမဲ ထားမည္။ ငါ၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္လည္း သူတုိ႔၌ရွိ၍၊ ငါသည္ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္ လည္း ငါ၏ လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ထုိသို႔ငါ၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနသည္ သူတို႔အလယ္၌ အစဥ္အၿမဲ တည္ေသာအခါ၊  ငါထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို သန္႔ရွင္းေစသည္ဟု တပါးအမ်ိဳးသား တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။