ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၈)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ ေရာက္၍၊ ၂အခ်င္းလူသား ေရာရွျပည္၊ ေမရွက္ ျပည္၊ တုဗလျပည္ကို အစိုးရေသာ မာေဂါဂျပည္သား ေဂါဂမင္းတဘက္၌ မ်က္ႏွာ ထား၍ ပေရာဖက္ျပဳလ်က္၊ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ ေရာရွ၊ ေမရွက္၊ တုဗလျပည္တို႔ ကို အစိုးရေသာ အိုေဂါဂမင္း၊ သင့္တဘက္၌ ငါေန၏။ ၄သင့္ကို ငါျပန္လာေစမည္။ သင့္ပါးရုိးကို သံခ်ိတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ၿပီးလွ်င္၊ သင္မွစ၍၊ ထူးဆန္းေသာ လက္နက္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ေသာသူ၊ ဒိုင္းလႊားပါ၍ ထားကို လက္စဲြေသာ လူအလံုး အရင္းမ်ားနွင့္ ျမင္း၊ ျမင္းစီးသူရဲ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့မည္။ ၅အသီးအသီး ဒိုင္းလႊားကိုင္၍ သံခေမာက္လံုး ကိုေဆာင္းေသာ ေပရသိျပည္သား၊ ကုရွျပည္သား၊ ဖုတျပည္သား၊ ၆ ေဂါမာႏွင့္ သူ၏ တပ္မ်ား၊ ေျမာက္ျပည္သား ေတာဂါမအမ်ိဳးႏွင့္ သူ၏ တပ္မ်ား အလံုးအရင္းမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ သင္ႏွင့္အတူလုိက္လာၾကလိမ့္မည္။ ၇သင္သည္ မိမိ၌ စုေဝးေသာ လူအလံုးအရင္းမ်ားႏွင့္တကြ ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ေလာ့၊ ျပင္ဆင္လ်က္ ေနေလာ့။ သူတို႔ကို ေစာင့္လ်က္ ေနေလာ့။ ၈ၾကာျမင့္စြာကာလလြန္ၿပီးမွသင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာအခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ ထားေဘးႏွင့္ လြတ္၍ လူအမိ်ဳးမ်ိဳး ထဲက ႏႈတ္ေသာျပည္သား၊ ၾကာျမင့္စြာ ဆိတ္ညံလ်က္ေနေသာ ဣသေရလေတာင္တို႔အေပၚသို႔ တဖန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပည္သားတို႔ရွိရာသို႔ ေနာင္ကာလ၌ သင္သည္ စစ္ခ်ီ၍ လာလိ္မ့္မည္။ ထိုျပည္သားတို႔သည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက ႏႈတ္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္၍၊ တျပည္လံုးၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ရွိေနေသာအခါ၊ ၉သင္သည္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းကဲ့သို႔တက္ လာ၍၊ သင္၌ပါသမွ်ေသာ တပ္သားအလံုးအရင္းႏွင့္တကြ၊ ထိုျပည္ကို မိုဃ္းအုံသကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁ဝအရွင္ထာဝဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုအခါသင္သည္အရာရာတို႔ကို ေအာက္ေမ့၍ မေကာင္းေသာအႀကံအစည္ကိုႀကံစည္လ်က္၊ ၁၁ ရြာဇနပုဒ္မ်ားေသာျပည္၊ ၿမိဳ႔ရုိးမရွိ၊ တံခါးက်င္ႏွင့္တံခါးမရွိ၊ စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းအလွ်င္းမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာ ျပည္သားတို႔ရွိရာသို႔ ငါခ်ီသြား၍၊  ၁၂ သူတို႔ဥစၥာကို လုယက္သိမ္းယူမည္။ အရင္ဆိတ္ညံ၍ ယခုလူေနေသာအရပ္တို႔ ကို၄င္း၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက စုေဝးသျဖင့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဥစၥာမ်ားကိုရတတ္၍၊ ျပည္အလယ္၌ေနေသာ သူတို႔ကို၄င္း တိုက္မည္ဟု ႀကံစည္လိမ့္မည္။ ၁၃ ေရွဘျပည္သား၊ ေဒဒန္ျပည္သား၊ တာရႈကုန္သည္မ်ား၊ ျခေသၤ့ပ်ိဳအေပါင္းတုိ႔က၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ႔ဥစၥာကို ေဝငွ၍ ေရႊေငြကို၄င္း၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဥစၥာမ်ားကို၄င္း၊ သိမ္းသြားလ်က္ မ်ားစြာလုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ အေပါင္းအသင္းကုိ စုေဝးေစၿပီေလာဟု ေမးျမန္းၾကလိမ့္မည္။

၁၄သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား၊ ပေရာဖက္ျပဳ၍ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ေဂါဂအား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါ၏ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေသာအခါ သင္သည္သိ၍၊ ၁၅ျမင္းစီးေသာသူအလံုးအရင္းအေပါင္း၊ အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲအေပါင္းႏွင့္တကြ ေျမာက္မ်က္ႏွာမွခ်ီလာမည္။ ၁၆ျပည္ကို မိုဃ္းအံု႔သကဲ့သို႔ ငါ၏ လူဣသေရ လ အမ်ိဳးသားတို႔ကို တက္၍ တိုက္လာမည္။ ေနာင္ကာလတြင္ ငါ၏ ျပည္တဘက္၌ သင့္ကို ငါေဆာင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေလာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အိုေဂါဂ၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ မ်က္ေမွာက္၌သင့္အားျဖင့္ ငါသည္ ေျမွာက္ရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူတို႔သည္ ငါ့ကို သိရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၇အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ စစ္ခ်ီ ေစမည္ဟု လြန္ေလၿပီးေသာ ေရွးကာလ၌ ပေရာဖက္ျပဳေသာ ငါ၏ ကြၽန္ ဣသေရလ ပေရာဖက္တို႔အားငါသည္ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာအခါ သင့္ကိုရည္မွတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၈အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကားထိုကာလ၌ ေဂါဂသည္ ဣသေရလျပည္ကို တိုက္လာေသာကာလအခါ၊ ငါသည္ ေဒါသအရွိန္ထ၍ အမ်က္ထြက္လိမ့္မည္။ ၁၉အကယ္စင္စစ္ ထိုအခါ ဣသေရလျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ လႈပ္ရွားျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟုငါ၏ ေဒါသမီးေလာင္လ်က္ ငါေျပာၿပီ။ ၂ဝပင္လယ္ငါး၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ ေတာတိရစာၦန္ႏွင့္ ေျမ၌တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္၊ ေျမေပၚမွာရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာတုန္လႈပ္ ၾကလိမ့္မည္။ ေတာင္တို႔သည္ ၿပိဳလ်က္ အေစာက္ျမင့္ေသာ အရပ္တို႔သည္ လဲလ်က္အလံုးစံုေသာ အုတ္ရုိး ၿပိဳလ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၂၁အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါ့ေတာင္မ်ားအရပ္ ရပ္တို႔တြင္ သူ႔တဘက္၌ ထားကို ငါမွာလိုက္သျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္တေယာက္ကိုတေယာက္ ထားႏွင့္ ခုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ငါသည္ ကာလနေဘး၊ အေသသတ္ျခင္းေဘးအားျဖင့္ သူ႔ကိုဒဏ္ေပးမည္။ သူႏွင့္ သူ၌ပါေသာ တပ္မ်ား၊ အလံုးအရင္မ်ားေပၚမွာလႊမ္းေသာမိုဃ္းေရ ႀကီးေသာမိုဃ္းသီး၊ ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာ မီးမိုဃ္းကိုရြာေစမည္။ ၂၃ထိုသို႔ငါ သည္ ကိုယ္ကိုေျမွာက္၍ရိုေသဘြယ္ေသာဂုဏ္လကၡဏာကိုျပလ်က္၊ မ်ားစြာေသာလူမ်ိဳးတို႔ ေရွ႔မွာ ထင္ရွားေသာ အခါ ငါသည္ ထာဝရျဖစ္ေၾကာင္းကိုသူတို႔ သိရၾကလိမ့္္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ