ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၃၉)


၁သို႔ျဖစ္၍၊ အခ်င္းလူသား၊ ေဂါတတဘက္၌ ပေရာဖတ္ျပဳ၍ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရ မည္မွာ၊ ေရွာရွ၊ ေမရွက္၊ တုဗလျပည္တို႔ကို အစိုးရေသာ အိုေဂါဂမင္း၊ ငါသည္ သင့္တဘက္၌ ေန၏။ ၂သင့္ကိုငါလွည့္၍ ေသြးေဆာင္မည္။ ေျမာက္မ်က္ႏွာ မွ ခ်ီလာ၍ဣသေရလေတာင္တို႔အေပၚသို႔ေရာက္ေစမည္။ ၃ထိုအခါ သင့္လက္ဝဲ လက္မွ ေလးကို၄င္း၊ လက္ယာလက္မွ ျမားကို၄င္း၊ ငါရိုက္၍ က်ေစမည္။ ၄သင္ႏွင့္သင္၌ ပါေသာ တပ္သားအေပါင္းတို႔ သည္ ဣသေရလေတာင္တို႔အေပၚမွာ လဲ၍ ေသၾကလိမ့္မည္။ သင့္ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ငွက္ရဲ၊ သားရဲတို႔ကိုက္စားစရာ ဘို႔ ငါအပ္မည္။ ၅သင္သည္ လြင္ျပင္၌ လဲ၍ ေသလိမ့္မည္။ ငါေျပာၿပီဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆မာေဂါဂ ျပည္ႏွင့္ပင္လယ္ကမ္းနားမွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေသာ သူတို႔အေပၚသို႔ မီးကို ငါလႊတ္လိုက္၍ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကိုသိရၾကလိမ့္မည္။ ၇ထိုသို႔ ငါ၏နာမျမတ္ကို ငါ၏လူဣသေရလအမိ်ဳးသားတို႔တြင္ ထင္ရွားေစမည္။ ေနာက္တဖန္ သူတို႔သည္ ငါ၏နာမျမတ္ကို မရႈတ္ခ်ရၾက။ ငါသည္ဣသေရ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား  ထာဝရ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အမႈေရာက္ေလၿပီ။ ျပည့္စံုေလၿပီ။ ယခုေန႔ရက္သည္ငါ မိန္႔ျမြက္ ႏွင့္ၿပီးေသာေန႔ရက္ျဖစ္၏။ ၉ဣသေရလၿမိဳ႔တို႔၌ ေနေသာသူတို႔သည္၊ ထြက္သြား၍ စစ္တိုက္လက္နက္ ဒိုင္း၊ လႊား၊ ေလး၊ ျမား၊ တုတ္၊ လွံမ်ားကို ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မီးရိႈ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝထိုကာလတြင္ ဥယ်ာဥ္၌ ထင္းမေခြ၊ ေတာ၌ မခုတ္မလွဲ၊ စစ္တိုက္လက္နက္တို႔ႏွင့္ မီးေမြးၾကလိမ့္မည္။ ဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္။ လုယူေသာသူတို႔၏ ဥစၥာကိုလည္း လုယူၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ထိုကာလတြင္ ဣသေရလျပည္ အိုင္အေရွ႔ခရီးသြားရာ ခ်ိဳင့္၌ထင္ရွားေသာ သ ၤခ်ိဳင္းကို ေဂါဂအား ငါေပးမည္။ ခရီးသြားေသာသူတို႔သည္ႏွာေခါင္း ကိုပိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ ထိုအရပ္၌ေဂါဂႏွင့္ သူ၏လူအလံုးအရင္းရိွ သမွ်ကိုေျမ၌ျမွဳပ္၍၊ ထိုခ်ိဳင့္သည္ ဟာမုန္ေဂါဂခ်ိဳင့္ အမည္ျဖင့္တြင္လိမ့္မည္။ ၁၂ဣသေရလအမိ်ဳးသားတို႔သည္ ျပည္ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေျမ၌ ျမွဳပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ဝိုင္း၍ ေျမ၌ျမွဳပ္သျဖင့္ ငါ၏ဘုန္းပြင့္ေသာ ထိုေန႔ရက္၌၊ သူတို႔သည္လည္း ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄အရပ္ရပ္လွည့္လည္၍ အျခားေသာခရီးသည္တို႔ႏွင့္ဝိုင္လ်က္၊ ေျမေပၚ၌ ၾကြင္းေသးေသာ အေသေကာင္တို႔ကိုျမွဳပ္၍ ထိုျပည္ကိုသန္႔ရွင္ေစျခင္းငွါ၊ အစဥ္အမႈေစာင့္ေသာ သူတို႔ကိုေရြးေကာက္၍ ခန္႔ထားရၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ ခုႏွစ္လမက ရွာေဖြၾကစဥ္တြင္၊ ၁၅လွည့္လည္၍ ခရီးသြား ေသာ သူတို႔သည္ အေသေကာင္၏ အရိုးကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္ ေျမ၌ျမွဳပ္ေသာ သူတို႔သည္ ဟာမုန္ေဂါဂခ်ိဳင့္၌ မျမွဳပ္မွီတိုင္ေအာင္ အရိုး၏ အနားမွာ မွတ္တိုင္ကို စိုက္ရၾကမည္။ ၁၆ထိုအရပ္၌ တည္ေသာၿမိဳ႔သည္လည္း ဟာမုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍ တြင္သျဖင့္၊ ထိုသို႔ ျပည္ေတာ္ကိုသန္႔ရွင္းေစၾကလိမ့္မည္။

၁၇အခ်င္းလူသား၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၏အမိိန္႔ေတာ္ကုိ ငွက္အမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင္ ့ ေျမတိရစာၦန္ခပ္သိမ္းတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ စည္းေဝး၍ လာၾကေလာ့။ ဣသေရလေတာင္တုိ႔အေပၚ၌  သင္တို႔အဘို႔ ငါစီရင္ေသာ ယဇ္ပြဲႀကီး သို႔ အရပ္ရပ္တုိ႔ကစည္ေဝး၍၊ အသားအေသြးကို ေသာက္စားျခင္းငွာလာၾကေလာ့။ ၁၈သင္တို႔သည္ အားႀကီးေသာ သူတို႔၏အသား၊ ေလာကီမင္းတို႔၏ အေသြး၊ ဗာရွန္ျပည္၌ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာ သိုးထီး၊ ဆိတ္ထီး ၊ ႏြားလားဥႆဘ တို႔၏အသားအေသြးကို ေသာက္စားရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉သင္တို႔အဘို႔ ငါစီရင္ေသာ ယဇ္ပြဲ၌ ဆီဥကိုဝစြာ စားရၾကလိမ့္မည္။ အေသြးႏွင့္ ယဇ္မူးသည့္တိုင္ေအာင္ ေသာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝထိုသို႔စားပြဲ၌ ျမင္း၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူ၊ စစ္တိုက္ေသာသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဝစြာစားရၾကလိမ့္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ငါ့ဘုန္းကိုလည္း တပါးအမိ်ဳးသားတို႔တြင္ ငါထင္ရွားေစ၍၊ ငါစီရင္ေသာတရားမႈႏွင့္သူတို႔၌ငါတင္ေသာ လက္ ကိုတပါးအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ငါသည္ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုေန႔မွစ၍ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိအမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ သိမ္းသြားျခင္းခံရေၾကာင္းကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ကို ပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ငါသည္မ်က္ႏွာ လႊဲ၍ ရန္သူတို႔လက္သို႔ အပ္သျဖင့္၊ ထိုသူအေပါင္း တို႔သည္ ထားျဖင့္လဲ၍ ေသရၾကၿပီ။ ၂၄သူတို႔ညစ္ညဴးေသာ အမႈ၊ လြန္က်ဴးျခင္း အမႈတို႔အတိုင္းငါသည္ျပဳ၍ မ်က္ႏွာကိုလႊဲၿပီ ။ ၂၅ဤအမႈတြင္ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ ယာကုပ္အမိ်ဳးကို ငါတဖန္ေဆာင္ခဲ့၍၊ ဣသ ေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတုိ႔ကိုကယ္မသနားသျဖင့္၊ငါ၏နာမျမတ္အဘို႔အလို႔ငွါစိတ္အားႀကီးမည္။ ၂၆သူတို႔ကိုလူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထဲက ငါေခၚခဲ့၍၊ ၂၇ရန္သူေနရာျပည္တို႔မွ စုေဝးလ်က္၊ သူတို႔အားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ေရွ႔မွာ ငါသည္ေျမွာက္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ေစေသာသူမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနၾကစဥ္တြင္ ခံရဘူးေသာ အရွက္ကဲြ ျခင္းႏွင့္ ငါ့အားျပစ္မွားျခင္းအျပစ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့ရၾကလိမ့္မည္၊ ၂၈ငါသည္ သူတို႔ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ သိမ္းသြား ျခင္းကို ခံေစေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ေနာက္တဖန္ ေနရင္းျပည္၌ စုေဝးေစ၍ ေနရာခ်ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သူတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ငါသည္ကိုယ္ဝိညာဥ္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ အေပၚသို႔ သြန္း ေလာင္းေသာအခါ သူတို႔တြင္ တေယာက္ကိုမွ် ေနာက္တဖန္ငါမစြန္႔ပစ္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကိုလည္း မလဲႊ ဟု အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။