ေယဇေက်လ အခန္းၾကီး (၄၀)


၁ငါတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရာ သကၠရာဇ္ႏွစ္ဆယ္ငါးခု၊ ပဌမလဆယ္ရက္ေန႔၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုလုပ္ႀကံ၍  တဆယ္ေလးႏွစ္ေစ့ေသာေန႔တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာရွိ၍၊ ထိုၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားေတာ္မူ ၏။ ၂ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံအားျဖင့္၊ ငါ့ကို ဣသေရလျပည္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ အလြန္ျမင့္ေသာ ေတာင္ေပၚမွာ တင္ထားေတာ္မႈ၏။ ထိုေတာင္အနားမွာ ေတာင္ဘက္၌ ၿမိဳ႔ပံုသ႑ာန္ရွိ၏၊၊ ၃ထိုအရပ္သို႔ ငါ့ကိုေဆာင္ေသာအခါ၊ ေၾကးဝါကဲ့သို႔ အဆင္းအေရာင္ရွိေသာ လူ တဦးသည္ တိုင္းစရာ က်ဴလံုးႏွင့္ခ်ည္ႀကိဳးကိုကိုင္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးဝမွာ ရပ္ေန၏၊၊ ၄ထိုသူက အခ်င္းလူသား၊ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈေလာ။ ေစ့ေစ့နားေထာင္ေလာ့။ ငါျပလတ့ံသမွ်တို႔ကို ႏွလံုးသြင္း ေလာ့။ သင့္အား ငါ့ျပအံ့ေသာငွါ သင့္ကိုဤ အရပ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူၿပီ။ ျမင္သမွ်တို႔ကိုလည္း ဣသေရလအမ်ိဳးအား ျပရမည္ဟု ဆို၏။

၅အိမ္ေတာ္ျပင္ပတ္လည္၌ တန္တိုင္းရွိ၏။ ထိုသူသည္ သံေတာင္အားျဖင့္ အရွည္ေျခာက္ေတာင္ရွိေသာ က်ဴလံုးကို ကိုင္လ်က္၊ ထိုတန္တိုင္းကိုတိုင္း၍ အထုက်ဴတျပန္၊ အျမင့္လည္းက်ဴတျပန္ရွိ၏၊၊ ၆ထိုေနာက္ ၊ အေရွ႔တံခါး သို႔သြား၍ ေလွကားကို တက္ၿပီးမွ တံခါးထုပ္ႏွင့္ တံခါးခံုကိုတိုင္း၍ အနံက်ဴတျပန္စီရွိ၏။ ၇အခန္းငယ္တို႔သည္ တခန္း ႏွင့္တခန္း ငါးေတာင္ကြာလ်က္ အလ်ားက်ဴတျပန္၊ အနံလည္း က်ဴတျပန္စီရွိၾက၏။ ၈အတြင္းတံခါးခံုလည္း အနံက်ဴတျပန္ ရွိ၏။ ၉တံခါးမုတ္ကိုလည္း တုိင္း၍ အလ်ားရွစ္ေတာင္ရွိ၏။ မုတ္ေတာင္အျမင့္ ႏွစ္ေတာင္ဆီရွိ၏။ တံခါးမုတ္ အတြင္းဘက္၌ ရွိသတည္း။ ၁ဝအေရွ႔တံခါး တဘက္တခ်ပ္၌ အခန္းငယ္သံုးခန္းစီရွိ၍၊ အလ်ားအနံ တစ္ညီတည္း တဘက္တခ်က္၌ တိုင္အျမင့္လည္း တညီတည္းရွိၾက၏။ ၁၁တံခါးဝကိုလည္းတုိင္း၍ အနံဆယ္ေတာင္၊ အျမင့္တဆယ္သံုးေတာင္ရွိ၏။ ၁၂အခန္းငယ္တို႔ေရွ႔မွာ တဘက္ တခ်က္၌  ၾကမ္းျပင္အနံတေတာင္ရွိ၏။  တဘက္တခ်က္၌ ရွိေသာအခန္းငယ္တို႔သည္ အလ်ားအနံ ေျခာက္ေတာင္စီရွိ၏။ ၁၃ထိုေနာက္ အခန္းငယ္အမိုးစြန္း တခုမွသည္ တခုတိုင္ေအာင္ တုိင္း၍အက်ယ္ ႏွစ္ဆယ္ငါးေတာင္ရွိ၏။ တံခါးတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၾက၏။  ၁၄တံခါးပတ္လည္တန္တိုင္းအတြင္း၊ေထာင့္တိုင္အထိ၊ အေတာင္ေျခာက္ဆယ္က်ယ္ ေအာင္တိုင္မ်ားကို ထားေလ၏။ ၁၅ျပင္တံခါးဝမွသည္ အတြင္းတံခါး မုတ္ဝတိုင္ေအာင္အေတာင္ငါးဆယ္ရွိ၏။ ၁၆အခန္းမ်ား၊ တံခါးအတြင္း ပတ္လည္တိုင္မ်ား၊ တံခါးမုတ္မ်ား အတြင္း ဘက္၌ က်ဥ္းေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ားရွိ၏။ တိုင္မ်ား၌ စြန္ပလြံပင္ပံုထု လ်က္ရွိ၏။

၁၇ထိုေနာက္ငါ့ကို ျပင္တန္တိုင္းထဲသို႔ သြင္း၍ အခန္းမ်ားကို ငါျမင္၏။ ေက်ာက္ခင္းလည္း ရွိ၏။  ေက်ာက္ခင္း အေပၚမွာ အခန္းသံုးဆယ္ရွိ၏။ ၁၈တံခါးမ်ားအစဥ္အတိုင္းလိုက္၍၊ တံခါးအနားမွာရွိေသာ ေက်ာက္ခင္းသည္ ေအာက္ ေက်ာက္ခင္းျဖစ္၏။ ၁၉ထိုေနာက္၊ ေအာက္တံခါးဦးမွ သည္အတြင္းတန္တိုင္းျပင္ဘက္ဦးတိုင္ေအာင္ တိုင္း၍ အေရွ႔မ်က္ ႏွာ၌ အေတာင္တရာကြာ၏။

၂ဝတဖန္ေျမာက္မ်က္ႏွာသို႔ေခၚသြား၍၊ ျပင္တန္တိုင္းေျမာက္ဘက္သုို႔မ်က္ႏွာ ျပဳေသာ တံခါး၊ အျမင့္ ႏွင့္အနံ ကိုတိုင္းေလ၏။ ၂၁အခန္းတို႔သည္ တဘက္တစ္ခ်က္၌ သံုးခန္းစီ ရွိ၏။ တိုင္မ်ား၊ မုတ္မ်ားတို႔သည္ အရင္တံခါး ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ အလ်ားအေတာင္ ငါးဆယ္၊ အနံႏွစ္ဆယ္ငါးေတာင္ရွိ၏။ ၂၂ျပတင္းေပါက္၊ မုတ္၊ စြန္ပလြံ မ်ားတို႔သည္ အေရွ႔တံခါးကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ေလွကားခုႏွစ္ထစ္ ျဖင့္ တံခါးသို႔တက္ေနၾက၏။ မုတ္သို႔ေလွခါးႏွင့္တတန္း တည္း ရွိၾက၏။ ၂၃အေရွ႔ဘက္၌ ရွိသကဲ့သို႔ ေျမာက္တံခါး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အတြင္း တန္တိုင္းတံခါးဝ၌ ရွိ၏။ တံခါးဝ တခုႏွင့္တခု  အေတာင္ တရာကြာ၏။

၂၄ထိုေနာက္၊ ေတာင္မ်က္ႏွွာသို႔ ေခၚသြား၍ ေတာင္တံခါးကို ငါျမင္၏။ တိုင္မ်ား၊ မုတ္မ်ားကို တိုင္း၍ အရင္ပမာဏႏွင့္တည္ီတည္း ရွိၾက၏။ ၂၅အရင္ျပတင္းေပါက္ကဲ့သို႔ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ မုတ္မ်ားရွိ၍၊ အလ်ားအေတာင္ ငါးဆယ္၊ အနံႏွစ္ဆယ့္ငါးေတာင္ရွိ၏။ ၂၆ေလွခါးခုႏွစ္ထစ္ျဖင့္ တံခါးသို႔တက္ရ၏။ မုတ္တို႔သည္ ေလွကားႏွင့္ တတန္း တည္း ရွိၾက၏။ တဘက္ တခ်က္တိုင္မ်ား၌ စြန္ပလြံပင္ပံု ထုလ်က္ရွိ၏။ ၂၇ေတာင္မ်က္ႏွာအတြင္း တန္တိုင္းတံခါးဝ ရွိ၏။ ထိုမ်က္ႏွာ၌ တံခါဝတစ္ခုမွ သည္တခုတိုင္ေအာင္ တိုင္း၍အေတာင္တစ္ရာကြာ၏။

၂၈တဖန္အတြင္းတန္တိုိင္းထဲသို႔ ေတာင္တံခါးျဖင့္ သြင္း၍၊ အရင္ပမာဏႏွင့္အညီ ထိုတံခါကိုတိုင္းေလသည္။ ၂၉အခန္းငယ္တိုင္မ်ား၊ မုတ္မ်ားတို႔သည္ အရင္ပမာဏႏွင့္တညီ တည္းရွိၾကသည္။ တခါးဝပတ္လည္၌၄င္း၊ မုတ္မ်ား၌၄င္း၊  ျပတင္းေပါက္ရွိ၍၊ အလ်ားအေတာင္ငါးဆယ္၊ အနံႏွစ္ဆယ္ငါးေတာင္ ရွိ၏။ ၃ဝပတ္လည္ရွိေသာ မုတ္တို႔သည္လည္း အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္ငါးေတာင္၊အနံ ႏွစ္ဆယ္ေတာင္ရွိ၏။ ၃၁မုတ္တို႔သည္ျပင္တန္တိုင္းသို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍ တုိင္မ်ား အေပၚမွာ စြန္ပလံြပင္ပံုထုလ်က္ရွိ၏။ ေလွကား ရွစ္ထစ္ျဖင့္ တက္ရ၏။

၃၂အေရွ႔ဘက္၌လည္း အတြင္းတန္တိုင္းထဲသို႔ သြင္း၍၊ ထိုတံခါးကို အရင္ပမာဏႏွင့္အညီတိုင္းေလ၏။ ၃၃အခန္းငယ္မ်ား တိုင္မ်ား၊ မုတ္မ်ားတို႔သည္ အရင္ပမာဏႏွင့္တညီတည္း ရွိၾက၏။ တံခါးဝပတ္လည္၌၄င္း၊ မုတ္မ်ား ၌၄င္းျပတင္းေပါက္ရွိ၍၊ အလ်ားအေတာင္ငါးဆယ္၊ အနံႏွစ္ဆယ္ ငါးေတာင္ရွိ၏၊၊ ၃၄ မုတ္တို႔သည္ ျပင္တန္တိုင္းသို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍၊ တဘက္တခ်က္တိုင္မ်ားအေပၚမွာ စြန္ပလြံပင္ပံုထုလ်က္ ရွိ၏။ ေလွကားရွစ္ထစ္ျဖင့္ တက္ရ၏။

၃၅တဖန္ ေျမာက္တံခါးသို႔ ေခၚသြား၍ အရင္ပမာဏႏွင့္အညီတိုင္းေလ၏။ ၃၆အခန္းငယ္မ်ား၊ တိုင္မ်ား မုတ္မ်ား၊ ပတ္လည္၌ ျပတင္းေပါက္မ်ားတို႔ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ အလ်ားအေတာင္ငါးဆယ္၊ အနံႏွစ္ဆယ္ ငါးေထာင္ရွိ၏၊၊ ၃၇မုတ္တို႔သည္ ျပင္တန္တိုင္းသို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍၊ တဘက္တခ်က္တိုင္မ်ားအေပၚမွာစြန္ပလြံပင္ပံုထုလ်က္ရွိ၏၊ ေလွကားရွစ္ ထစ္ျဖင့္ တက္ရ၏။ ၃၈မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ေကာင္ကိုေရႏွင့္ ေဆးေၾကာစရာအခန္းမ်ား အခန္းဝင္ဝမ်ား တို႔သည္ ထိုတံ ခါးမုတ္၌ ရွိၾက၏၊၊

၃၉မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ ဒုစရုိက္ေျဖရာယဇ္ေကာင္ကိုသတ္စရာဘို႔၊ တံခါးမုတ္အတြင္းတဘက္ တခ်က္၌ စားပဲြႏွစ္ခုစီရွိၾက၏၊၊ ၄ဝေျမာက္တံခါးဝသို႔ တက္ရာတံခါးမုတ္၊ ျပင္အနားတဘက္တခ်က္၌လည္း စားပဲြႏွစ္ခု စီရွိသည္ျဖစ္၍၊  ၄၁တံခါးဝ တဘက္တခ်က္၌ ယဇ္ေကာင္ကိုသတ္စရာ စားပဲြေလးခုစီ၊ ေပါင္းရွစ္ခုရွိၾက၏၊၊ ၄၂မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ဘို႔ စားပဲြေလးခုတို႔သည္ ဆစ္ေသာေက်ာက္ျဖင့္ၿပီး၍၊ အလ်ားတေတာင္တထြာ၊ အနံတေတာင္တထြာ၊ အျမင့္တေတာင္ရွိ၏။ ထိုစားပဲြေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကုိသတ္စရာ တန္ဆာမ်ားကုိ တင္ထားရၾက၏။ ၄၃စားပဲြအေပၚပတ္လည္၌ အက်ယ္လက္တဝါး ရွိေသာ အနားပတ္တပ္လ်က္ရွိ၍ ပူေဇာ္စရာ ယဇ္သားကို တင္ထားရၾက ၏၊၊

၄၄အတြင္းတံခါးအျပင္မွာ အတြင္းတန္တိုင္း၌ အခန္းႏွစ္ခုကို ငါျမင္၏။ တခန္းကား၊ ေျမာက္တံခါးအနားမွာ ရွိ၍ ေတာင္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၏။ တခန္းကား၊ ေတာင္တံခါးအနားမွာရွိ၍ ေျမာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၏။ ၄၅ေတာင္ ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ ဤအခန္းကား၊ အိမ္ေတာ္အမႈကိုေဆာင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေနစရာဘို႔၊ ၄၆ေျမာက္ဘက္ သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ ဤအခန္းကား၊ ယဇ္ပလႅင္အမႈကို ေဆာင္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေနစရာဘို႔ျဖစ္၏။ ထိုသူတို႔ကား၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ေလဝိသားတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ေသာဇာဒုတ္သားေပတည္းဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။

၄၇ထိုအခါ တန္တိုင္းကို တိုင္း၍ အလ်ားအေတာင္တရာ ၊ အနံအေတာင္တရာ စတုရန္းရွိ၏။ ယဇ္ပလႅင္သည္ အိမ္ေတာ္ေရွ႕မွာ တည္၏။  ၄၈အိမ္ေတာ္ဦးသို႔ေခၚ၍ တံခါးဝႏွစ္ဘက္ကိုတိုင္းလွ်င္၊ အက်ယ္ငါးေတာင္စီရွိ၏။ တံခါး ႏွစ္ဘက္၊ အနံသံုးေထာင္စီရွိ၏။ ၄၉အိမ္ေတာ္ဦးအလ်ားကားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံကားတဆယ္တေတာင္ရွိ၏။ ေလွကားဆယ္ထစ္ျဖင့္တက္ရ၏။ အိမ္ေတာ္ဦးအနား၊ တဘက္တခ်က္၌ တုိင္တလံုးစီတည္လ်က္ရွိ၏။